Stáhnout - Buderus

buderus.cz

Stáhnout - Buderus

Návrh a dimenzování systému tepelného čerpadla44.6 Dimenzování a místa instalací dalších částí systému4.6.1 RegulaceRegulační přístroj a obslužný panel se nacházejí ve vnitřnímmodulu WPLS ( kapitola 6)4.6.2 Akumulační zásobník vytápěníPro provoz Logatherm WPLS je nutný paralelní akumulačnízásobník o minimálním objemu 50 l. Tím je zajištěnaautomatická funkce odtávání. Paralelní akumulační zásobníkslouží současně k oddělení primárního a sekundárníhookruhu a tím k umožnění různých průtoků v jednotlivýchúsecích systému.V zásadě lze vždy kombinaci s akumulačním zásobníkemdoporučit. Jsou-li v otopném systému otopná tělesa čikonvektory s ventilátory, je akumulační zásobník nutný vždy.Zapojení bez akumulačního zásobníku je možné jen dootopného systému s podlahovým vytápěním a nejméně 50 lotopné vody.Dále je nutné provést výpočet potrubní sítě a uskutečnitoptimální hydraulické vyvážení. Doporučuje se instalace čidlaprostorové teploty.Podrobné informace o akumulačních zásobnících najdetev kapitole 7.5, str. 88.Podlahové vytápění (100 %)Při tepelné ztrátě > 5 kW (podle ČSN EN 12831) můžeakumulační zásobník vytápění odpadnout, jsou-li splněny tytobody:• K dispozici je nejméně 50 l otopné vody.• Koupelnové okruhy jsou neustále otevřené.Podlahové vytápění a otopná tělesaU otopných systémů s podlahovým vytápěním a otopnýmitělesy je zapotřebí akumulační zásobník vytápění o objemunejméně 50 l. Konstrukce akumulačního zásobníku vytápěníjako zásobníku paralelního (ne ve zpátečce).Otopná tělesa (100 %)Zde je zapotřebí paralelní akumulační zásobník otopné vodyo objemu 120 l.Doporučujeme řídit přípravu teplé vody z tepelného čerpadla.Při samostatné přípravě teplé vody ve druhém zdroji teplanesmí být maximální výstupní teplota T1 nastavená naregulaci HMC30 nižší, než je teplota otopné vody nastavenána kotli. Proto zpravidla není možný systém s podlahovýmvytápěním a samostatnou přípravou teplé vody.Druhý zdroj tepla se spouští přes výstup E71.E1.E1. Tentovýstup smí být vystaven pouze zatížení 150 W a proudovéšpičky nesmí být větší než 5 A a 3 A (zapínací a vypínacíproud). Jinak se instalace musí uskutečnit pomocí relé. Tonení v rozsahu dodávky.TČ Logatherm WPLS .. Light je vybaveno 230 V poplašnýmvstupem pro druhý zdroj tepla. Má-li druhý zdroj teplabeznapěťový alarm 0 V, musí být E71.E1.F21 připojenopomocí příslušné technologie (např. pomocí relé). Pouzetehdy, nemá-li druhý zdroj tepla žádnou poplašnou funkci, lzepoplašný vstup zkratovat můstkem.Za normálních provozních podmínek je možné, že druhý zdrojtepla se několikrát rozběhne a zastaví. Pokud by kvůli příliškrátkým dobám chodu docházelo k problémům na druhémzdroji tepla, může paralelní akumulační zásobník ve výstupunebo zpátečce externího zdroje tepla směrem k vnitřníjednotce dobu chodu prodloužit.Pro další informace se obraťte na výrobce druhého zdrojetepla.Nemá-li druhý zdroj tepla žádné vlastní čerpadlo vytápění,nesmí být použit žádný termohydraulický rozdělovač, anižádný paralelní akumulační zásobník. Alternativně je třebadodatečně instalovat čerpadlo vytápění.4.6.3 Zapojení druhého zdroje tepla u TČLogatherm WPLS .. LightU tepelného čerpadla Logatherm WPLS .. Light s druhýmzdrojem tepla probíhá regulace na principu částečněparalelního bivalentního provozu. To znamená, že tepelnéčerpadlo pokrývá základní zatížení samo. V případě potřebyse k němu připojí druhý zdroj tepla.Od definované venkovní teploty se tepelné čerpadlo odpojía druhý zdroje tepla pokrývá tepelnou zátěž sám.Tepelné čerpadlo je konstruováno na výstupní teplotu do55 °C.Logatherm WPLS .. Light je dimenzováno tak, aby v mnohapřípadech (např. stacionární kotle) pracovalo beztermohydraulického rozdělovače. Z důvodu mnoha možnýchkombinací s cizími zdroji tepla muže však být instalacetakového rozdělovače přesto nutná. Je tomu tak zejménatehdy, jestliže jmenovitý tepelný výkon tepelného čerpadlaa druhého zdroje tepla jsou od sebe vzdáleny více než ofaktor 1,5 nebo mohou-li se regulace čerpadel vytápěnínegativně ovlivňovat.6 720 801 985 (04/2013) – Projekční podklady Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light 41

More magazines by this user
Similar magazines