čtyřleté studium - Reálné gymnázium a základní škola města ...

rg.prostejov.cz

čtyřleté studium - Reálné gymnázium a základní škola města ...

REÁLNÉ GYMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA,S TUDENTSKÁ UL. 2Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocenípřijímacího řízenípod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboruvzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2014/2015V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějšíchzměn a doplňků a v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanovípodrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějšíchzměn a doplňků, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Reálné gymnázium a základní školaměsta Prostějova, Studentská ul. 2, zveřejňuje pořadí uchazečů podle výsledku hodnocenípřijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvníhoročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, denní formy vzdělávání, ve školním roce2014/2015, který obsahuje:1.) Datum zveřejnění pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení podpřiděleným registračním číslem,2.) Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku,3.) Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení pod přiděleným registračnímčíslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.1.) Datum zveřejnění pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení podpřiděleným registračním číslem24. dubna 2014, 7:30 hod.2.) Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístkuSvůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletiléhouchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání,a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (za den oznámení se považujeden zveřejnění pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení pod přidělenýmregistračním číslem, tj. čtvrtek 24. 4. 2014). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný,pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenouústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrditúmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochrannévýchovy (§ 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístkuúmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění,zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazečeke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatív případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání(§ 60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).


3.) Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení pod přiděleným registračnímčíslem s výsledkem řízení u každého uchazečeCelkové pořadí je stanoveno na základě celkového počtu bodů vypočteného podle vztahu:BODY_CELK=3.7*SCI_OSP+2.7*60*SCI_MA/30+2.6*60*SCI_CJ/40+1.0*60*BODY_ZS/21Výše uvedený vztah dává jednotlivým součástem zkoušky následující váhy:OSP-37%, M-27%, CJ-26%, ZŠ-10%IČUmístěníBodyza ZŠB o d o v é h o d n o c e n íPřijímací zkouškaSCI_OSP SCI_MA SCI_CJCELKEM4404 1.-7. průměry 1.00 1.00 1.00 subkrit. 1.00 přijat bez přijímací zkoušky4411 přijat bez přijímací zkoušky4417 1.-7. průměry 1.00 1.00 1.00 subkrit. 1.00 přijat bez přijímací zkoušky4422 1.-7. průměry 1.00 1.00 1.00 subkrit. 1.00 přijat bez přijímací zkoušky4423 1.-7. průměry 1.00 1.00 1.00 subkrit. 1.00 přijat bez přijímací zkoušky4425 1.-7. průměry 1.00 1.00 1.00 subkrit. 1.00 přijat bez přijímací zkoušky4426 1.-7. průměry 1.00 1.00 1.00 subkrit. 1.00 přijat bez přijímací zkoušky4405 8. průměry 1.00 1.00 1.05 subkrit. 1.07 přijat bez přijímací zkoušky4401 9.-11. průměry 1.06 1.00 1.00 subkrit. 1.00 přijat bez přijímací zkoušky4406 9.-11. průměry 1.00 1.00 1.06 subkrit. 1.00 přijat bez přijímací zkoušky4410 9.-11. průměry 1.06 1.00 1.00 subkrit. 1.00 přijat bez přijímací zkoušky4407 12. průměry 1.00 1.00 1.06 subkrit. 1.07 přijat bez přijímací zkoušky4413 13. průměry 1.07 1.00 1.00 subkrit. 1.00 přijat bez přijímací zkoušky4418 14. průměry 1.06 1.06 1.00 subkrit. 1.00 přijat bez přijímací zkoušky4402 15. průměry 1.13 1.00 1.00 subkrit. 1.00 přijat bez přijímací zkoušky4408 16. průměry 1.13 1.06 1.00 subkrit. 1.00 přijat bez přijímací zkoušky4416 17. průměry 1.07 1.07 1.06 subkrit. 1.00 přijat bez přijímací zkoušky4424 18. průměry 1.06 1.06 1.11 subkrit. 1.00 přijat bez přijímací zkoušky4421 19. průměry 1.06 1.13 1.06 subkrit. 1.00 přijat bez přijímací zkoušky4420 20. průměry 1.13 1.06 1.06 subkrit. 1.07 přijat bez přijímací zkoušky4419 21. průměry 1.13 1.06 1.07 subkrit. 1.07 přijat bez přijímací zkoušky4409 22. průměry 1.13 1.00 1.13 subkrit. 1.13 přijat bez přijímací zkoušky4403 23. průměry 1.00 1.13 1.13 subkrit. 1.27 přijat bez přijímací zkoušky4414 24. průměry 1.13 1.13 1.06 subkrit. 1.00 přijat bez přijímací zkoušky4427 25. průměry 1.07 1.13 1.12 subkrit. 1.20 přijat bez přijímací zkoušky4412 26. průměry 1.13 1.13 1.12 subkrit. 1.20 přijat bez přijímací zkoušky4438 přijat na základě přijímací zkoušky1.-7. průměry 1.00 1.00 1.00 subkrit. 1.0027. 20 42.48 20.34 18.33 395.644429 28. 16 43.00 16.55 18.33 365.67 přijat na základě přijímací zkoušky4451 29. 20 46.33 12.41 16.07 358.25 přijat na základě přijímací zkoušky4433 30. 21 33.71 13.45 20.33 336.64 přijat na základě přijímací zkoušky4454 31. 21 32.75 10.34 24.21 331.43 nepřijat pro nedostačující kapacitu4443 32. 17 35.39 9.66 25.33 330.46 nepřijat pro nedostačující kapacitu4444 33. 21 39.67 7.24 21.00 327.78 nepřijat pro nedostačující kapacitu4447 34. 18 42.33 9.31 17.16 325.25 nepřijat pro nedostačující kapacitu4432 35. 20 36.17 14.14 13.00 318.03 nepřijat pro nedostačující kapacitu4449 36. 21 37.08 6.55 21.87 317.86 nepřijat pro nedostačující kapacitu


IČUmístěníBodyza ZŠB o d o v é h o d n o c e n íPřijímací zkouškaSCI_OSP SCI_MA SCI_CJCELKEM4436 37. 14 36.92 8.69 17.00 289.83 nepřijat pro nedostačující kapacitu4439 38. 11 38.35 7.24 18.33 283.91 nepřijat pro nedostačující kapacitu4448 39. 20 29.17 3.10 24.21 276.23 nepřijat pro nedostačující kapacitu4452 40. 18 30.42 3.10 24.00 274.32 nepřijat pro nedostačující kapacitu4446 41. 14 31.21 12.07 12.67 270.07 nepřijat pro nedostačující kapacitu4445 42. 20 19.39 12.76 17.33 265.37 nepřijat pro nedostačující kapacitu4437 43. 20 24.43 8.28 18.33 263.73 nepřijat pro nedostačující kapacitu4450 44. 16 28.92 7.59 15.00 252.20 nepřijat pro nedostačující kapacitu4434 45. 20 19.62 6.90 17.00 233.29 nepřijat pro nedostačující kapacitu4441 46. 13 25.40 -0.67 22.67 215.92 nepřijat pro nedostačující kapacitu4431 47. 19 24.30 3.79 13.00 215.37 nepřijat pro nedostačující kapacitu4430 48. 20 19.57 5.52 12.00 206.16 nepřijat pro nedostačující kapacitu4435 49. 12 19.21 8.62 13.67 205.23 nepřijat pro nedostačující kapacitu4440 50. 12 27.42 2.07 14.67 204.14 nepřijat pro nedostačující kapacitu4453 51. 20 13.92 1.38 16.07 178.77 nepřijat pro nedostačující kapacitu4442 52. 15 15.86 2.41 3.00 126.26 nepřijat pro nedostačující kapacitu4428 53. 10 7.03 2.07 2.67 76.17 nepřijat pro nedostačující kapacituV Prostějově 24. dubna 2014RNDr. Ing. Rostislav Halašředitel školy

More magazines by this user
Similar magazines