Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na ...

cssz.cz

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na ...

] ~CR- ČSSZOST~EDIKnžová 25. 225 08 Praha 5Výzva k podání nabídkyna veřejnou zakázku malého rozsahu na služby(veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve zněnípozděj ších předpisO)1. Zadavatel: česká republika - Česká správa sociálního zabezpečeníSídlo: Křížová 25, Praha S, PSČ 225 08Statutární orgán: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední řed itel ČSSZOsoba oprávněná jednatjménem zadavatele: Ing. Jan Ha l íř, vrchní ředitel úseku ekonomicko·správníhoIČ: 00006963DI Č:neplátce2. Název veřejné zakázky: Zaj ištění zámeč.nických prací pro ČR- ČSSZ, Křížová 25,Praha S3. Předmět veřejné zakázky:Předmětem veřejné zakázky je zajištění drobných zámečnických prací pro českou správusociálního zabezpečení. Bude se jednat především o opravy a výměny zámkO dve ří (patentní,dozické, obyčejné) výměn y nebo úpravy proti plech O zámku, seřízení dve ří - vypodložení napantech, nastavení pantO, montáž zavíračO a opravy - výměna pružin, těsnících kroužkl! atlum ičového oleje, montáž a seřízení, opravy - výměna dveřních klík, zaj ištění zhotovenínáhradních klíčO, oprava atypických zámkO u kovových dveří, seřízení závěsO, opravymechanických částí u elektromagnetického otevírání dve ří, opravy a výměny zámkO u kontejnerOpsacích stoiO a skříni, opravy- výměny koleček u pojízdných židlí, výměna pneumatických pístO,opravy ulomených šroubll u sedaček a područek, seřizování bodového otevírání oken, pantO,aretace pojezdu okna, údržba, opravy a montáž dávkovačO mýdla, opravy a výměny táhel aklíček oken, drobné opravy žaluzií dle náhradních dílO, montáž a demontáž regáiO a políček,montáž - změny i nformačního systému, opravy řezačky papíru, seřízení, výměna nože,promazání, napnutí klínových řemenO výměny ložisek, ozubených kol, řemen ic, hřídelí a rOznýchmechanických součástí, údržba skartovacího stroje, opravy vozíkO, pojízdných tašek, strojní aruční obrábění materiálu - soustružnické, frézařské práce, a další odborné práce podle potřebobjednatele Součástí p lnění je i zajištění následného základního úklídu, odvozu a ekologickélíkvldace souvisejícího odpadu. Práce budou vykonávány převážně v pracovní době zadavatele(Po až čt 7.00 až 15.45, Pá 7.00 až 14.30 hod.) dle potřeb zadavatele. Předpokládanádoba práce je 20 až 30 hodin v týdnu.Uchazeč bude zaj i šťovat na své náklady i nákup potřebného materiálu v rozsahu potřebném kpožadovaným činnostem . Rozsah nákupu, jeho zpOsob a ceny bude zadavatel předem schvalovata prokázané ceny těchto nákupll bude proplácet v rámci vyúčtování poskytovaných prací jednouměsíčně, a to za uplynulý ka lendá řní měsíc . Vždy musí j ít o ceny v místě a čase obvyklé.Pro potřeby zadání této veřejné zakázky (stanovení nabídkové ceny) stanovuje zadavatelpředpok ládano u dobu plnění 500 hodin za celou dobu zakázky. Cenu nákupO potřebnéhomateriálu k požadovaným činnostem (včetně materiálu pomocného) stanovuje zadavatel propotřeby zadání této zakázky částkou 120 000,· Kč bez DPH za celou dobu trvání zakázky.Náklady na přesun hmot se stanovují ve výši maxim á l ně 7 500,- Kč bez DPH za celou dobu trvánízakázky.


4. Požadavky na zpracování nabídky:4.1 Nabídka bude předložena písemně v českém jazyce v 1 písemném vyhotovení (originál). Musíbýt podepsána uchazečem, v případě právnické osoby statutárním orgánem uchazeče neboosobou pověřenou na základě plné moci, která musí být přiložena .4.2 Nabídka bude obsahovat identifikační údaje uchazeče - jméno;název, sídlo, IČ/DIČ, jménokontaktní osoby, tel., e·mail a ID datové schránky uchazeče, pokud ji má zřízenu.4.3 Uchazeč přiloží kopii dokladu o oprávněn í k podnikání v oboru veřejné zakázky (postačujedoklad bez úředního ověřen í). Originál nebo úředně ověřenou kopii bude zadavatelpožadovat předloži t před uzavřením smlouvy.4.4 Nabídkovou cenu uvede uchazeč v čes kých korunách vyčíslenou takto:a) nabídková cena za jednu hodinu práce bez DPH a včetně DPH,b) nabídková cena za 500 hodin práce bez DPH a včetně DPH (celá pro potře by zadáníveřej né zakázky, před pokládaná doba trvání zakázky),c) nabídková cena za přesun hmot za celou dobu veřejné zakázky, maximálně 7 500,· Kč,d) celková nabídková cena za celou dobu zakázky (tj. práce v rozsahu 500 hodin, spo třebamateriálu v částce 120 000,·· Kč bez DPH a přesun hmot v částce uvedené uchazečemv ďenění bez DPH a včetně DPH.4.5 V prOběhu pl něn í veřejné zakázky m!lže dojít ke změně nabídkové ceny pouze tehdy, dojde-like změně daňových Či j iných předpisO, které budou mít vliv na cenu p l nění dle této veřejnézakázky, avšak maximá l ně do výše, která těm to změnám odpovídá.4.6 Součástí nabídky uchazeče bude návrh smlouvy, který bude obsahovat obchodní podmínkystanovené v čl . 7 této výzvy. Tento návrh smlouvy bude podepsán osobou op ráv něnoujednat jménem nebo za uchazeče .5. Doba a místo plnění veřejné zakázky:Doba plněn í : ode dne platnosti a účinnosti smlouvy do 31.12.2013.Místo plnění : Místem pl nění budou budovy ČSSZ, v ulici Křížová 6a, 23, 25, 27, 29 a 31,Praha 5, budova centrálního archivu v ulici K Zahrádkám č. 53, Praha 13 a výukové středis koKřešice u Divišova 12.6. LhOta a podmínky pro podání nabídek:Konečn á IhOta pro podání nabídky: Q. q. 13 ;' do 12.00 hodin.Místo a adresa pro podání nabídky: Česká správa sociálního zabezpečení, oddělenícentrálního zadáváni veřejných zakázek, Křížová 25, 225 OS Praha 5.Nabídky se podávají poštou nebo osobně do podatelny na adrese sídla zadavatele nejpozděj i dokonce IhOty pro podání nabídky, v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, názvema adresou uchazeče a poznámkou "NEOTVÍRAT".Zadavatel stanoví, že nedisponuje elektronickými p rostředky, které by umožnily elektronicképodání nabídky. Ta tak mOže být podána pouze v písemné formě.2


7. Obchodní podmínky plnění veřejné zakázky:Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy.8. Kritérium hodnoceni. Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena za všechnyzadavatelem požadované služby vč. DPH platné v době podání nabídky (čl. 4, odst. 4.4,písm. d) této výzvy).9. Kontaktní spojení:Po stránce technické: J iří Fiala, odbor 23, tel.: 257062490, e-mail: iiri.fiala@cssz.cz.Po stránce zadání veřejnéjaroslav.kout@cssz.cz.zakázky: JUDr. Jaroslav Kout, odbor 23, tel.: 257062565, e-mail:10. Příloha: Návrh smlouvy1V Praze dne /f. J :Í1J f J;_;JLIng. Jan Halířvrchní ředitel úseku ekonomicko správního3

More magazines by this user
Similar magazines