ετήσιος απολογισµός 2006 - S&B

sandb.com

ετήσιος απολογισµός 2006 - S&B

ετήσιος απολογισµός 2006


Περιεχόµενα2 8 10Σκοπός Μήνυµα του Έκθεση τουτης S&B Προέδρου του ∆.Σ. ∆ιευθύνοντοςΣυµβούλου14 16 18Mπεντονίτης Περλίτης Βωξίτης20 22 24Stollberg Otavi Μοτοδυναµική Α.Ε.Ε.26 28 33Ergotrak A.E. Εταιρική Ενοποιηµένες∆ιακυβέρνησηΟικονοµικέςΚαταστάσεις


Εµβαθύνουµε διαρκώς τη µεταλλευτικήεµπειρογνωµοσύνη και τη βιοµηχανικήτεχνογνωσία µας, καθώςµετασχηµατίζουµε ορυκτάκαι τις ιδιότητές τους.


Είτε χρησιµοποιούµε δικούς µαςορυκτούς πόρους είτε ποικιλία άλλωνυλικών, διασφαλίζουµε µε συνέπειατην ποιότητα και αξιοπιστία τωνπροϊόντων µας, προσφέρονταςπαράλληλα πλήρες πλέγµα υπηρεσιώνκαι τεχνικής υποστήριξης.Οι εξειδικευµένες βιοµηχανικές λύσειςπου προσφέρουµε προσθέτουν αξίαστους πελάτες µας αυξάνονταςτην απόδοση των προϊόντων τουςκαι βελτιώνοντας τις βιοµηχανικές τουςκατεργασίες.


€455,60εκατ. ενοποιηµένεςπωλήσεις€23,54εκατ. καθαράκέρδη€0,73κέρδηανά µετοχή€0,30µέρισµαανά µετοχή€355,40εκατ. από πωλήσεις∆ραστηριοτήτωνΒιοµηχανικώνΟρυκτών€100,46εκατ. από πωλήσειςΕµπορικών∆ραστηριοτήτωνΜήνυµατου Προέδρου του ∆.Σ.Το 2006 η θέση του Οµίλου εταιριών της S&BΒιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. ενισχύθηκε περαιτέρωστην παγκόσµια αγορά, µε παράλληληαύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας.Οι ενοποιηµένες πωλήσεις µας πέτυχαν νέο επίπεδορεκόρ ξεπερνώντας τα €455 εκατ. και τα καθαράκέρδη ανήλθαν σε €23,5 εκατ.Mε βάση τα αποτελέσµατα του 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιοτης Εταιρίας θα προτείνει προς έγκριση στη ΓενικήΣυνέλευση των µετόχων µέρισµα €0,30 ανά µετοχή,αυξηµένο κατά 11,1% έναντι της προηγούµενης χρονιάς.Η περυσινή πορεία του Οµίλου µας είχε και τις δικέςτης ιδιαίτερες εξελίξεις και επιχειρηµατικές κινήσεις,από τις οποίες αξίζει να αναφέρουµε:S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.8Στον κύριο τοµέα δραστηριοποίησης του Οµίλου µας,στα Βιοµηχανικά Ορυκτά, οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα€355 εκατ., καταγράφοντας την τελευταία τριετίασυνολική αύξηση της τάξης του 63%. Επίσης, τακαθαρά κέρδη πλησίασαν τα €20 εκατ. Θα πρέπειεδώ να σηµειωθεί η ολοένα µεγαλύτερη επέκτασητων εκτός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δραστηριοτήτωνµας και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές–όπως της Ανατολικής Ευρώπης και της Ρωσίας– στηΒόρεια και Νότια Αµερική και στην Κίνα.Οι Εµπορικές επιχειρήσεις του Οµίλου, ΜοτοδυναµικήΑ.Ε.Ε. και Εrgotrak A.E., παρουσίασαν το 2006 πολύσηµαντική αύξηση των πωλήσεών τους κατά 18,1%,ξεπερνώντας τα €100 εκατ., πάνω δηλαδή και από τοεπίπεδο ρεκόρ του ολυµπιακού έτους 2004, µε αντίστοιχηαύξηση και στην κερδοφορία.Στα Βιοµηχανικά Ορυκτά:•Την εξαγορά του 50% της εταιρίας CEBO InternationalB.V., η οποία κατέχει στρατηγική θέση στη ΒορειοδυτικήΕυρώπη, εµπορευόµενη βιοµηχανικά ορυκτά(κυρίως µπεντονίτη και βαρυτίνη) και χηµικά προϊόντα.Η CEBO κατέχει ηγετική θέση στην πώληση προϊόντωνκαι υπηρεσιών για τις γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικούαερίου κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα.• Την υπογραφή νέας δεκαετούς συµφωνίας µε τηνΑλουµίνιον της Ελλάδος, η οποία προβλέπει την προ-µήθεια σηµαντικά αυξηµένης ποσότητας βωξίτη,κατά 75%, έναντι της προηγούµενης σύµβασης.Στις Εµπορικές ∆ραστηριότητες:• Το διπλασιασµό των πωλήσεων της Μοτοδυναµικήςσε Ρουµανία και Βουλγαρία και την ενίσχυση τουχαρτοφυλακίου των προϊόντων της µε την είσοδό τηςστην αγορά σκαφών.


Το 2006 η θέση του Οµίλου εταιριών της S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.ενισχύθηκε περαιτέρω στην παγκόσµια αγορά, µε παράλληλη αύξησητου κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας.•Την κατασκευή από την Ergotrak νέων ιδιόκτητωνεγκαταστάσεων στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες θα υποστηρίζουντην ανάπτυξη των σχετικών δραστηριοτήτωνστη Βόρεια Ελλάδα και στις γειτονικές χώρεςτων Βαλκανίων.Πέρα, όµως, από τα επιχειρηµατικά επιτεύγµατά µας,κατά το 2006 σηµειώθηκαν και κάποιες άλλες εξελίξειςπου θα πρέπει να υπογραµµισθούν ιδιαίτερα:• Η συστηµατοποίηση της διαχείρισης των επιχειρηµατικώνκινδύνων του Οµίλου.• Η σε ευρεία κλίµακα περαιτέρω ενσωµάτωση καιενοποίηση των λειτουργιών µας ως Οµίλου σε επίπεδοδοµών και υποδοµών, διαδικασιών και συστηµάτων,φιλοσοφίας και πολιτικής και, πρωτίστως, η ενοποίησητων αρχών και αξιών µας.• Η διενέργεια δύο ερευνών εξαιρετικής σηµασίας–µίας για τη διαπίστωση του βαθµού ικανοποίησηςτων πελατών µας και µίας άλλης για τη µέτρηση της«δέσµευσης», του βαθµού ικανοποίησης του προσωπικούµας– και οι δύο µε πολύ θετικά αποτελέσµατα.Οι έρευνες αυτές επιβεβαιώνουν και δικαιώνουν τηνέµφαση που δίνουµε διαχρονικά στη σχέση εµπιστοσύνηςµε τους πελάτες µας, και στο σεβασµό στουςεργαζόµενους, στους ανθρώπους µας. Επίσης προβάλλουντρόπους περαιτέρω βελτίωσης στις σχέσειςµας µε το προσωπικό µας και τους πελάτες µας.Οι σχέσεις µε τους πελάτες, µε τους εργαζόµενους,αλλά και µε όλους τους “εταίρους” µας, εντάσσονταιστο γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας της S&B, που συνδυάζειτη σωστή, αποδοτική άσκηση επιχειρηµατικότηταςµε την ενεργό µέριµνα για τον άνθρωπο, για τοπεριβάλλον, για την κοινωνία. Στον Κοινωνικό µας Απολογισµόγίνεται πληρέστερη παρουσίαση της στρατηγικήςκαι των δραστηριοτήτων µας στο χώρο της ΕταιρικήςΚοινωνικής Ευθύνης και της Βιώσιµης Ανάπτυξης.Εκ µέρους του ∆.Σ. απευθύνω ευχαριστίες σε όλουςόσοι συνέβαλαν στην επιτυχή πορεία του Οµίλου µαςκατά το 2006: στους εργαζοµένους µας, στους πελάτεςκαι στους συνεργάτες µας. Ιδιαίτερες ευχαριστίεςεκφράζονται προς τους µετόχους µας, οι οποίοιµε τη διαχρονική εµπιστοσύνη τους στηρίζουν τοέργο µας και, ταυτόχρονα, µας ενθαρρύνουν νασυνεχίσουµε και να εντείνουµε τις προσπάθειές µας.Για να δικαιώνουµε τις προσδοκίες τους και να υλοποιούµετο κοινό µας όραµα: Την ανάδειξη τηςS&B σε µια από τις κορυφαίες επιχειρήσεις βιο-µηχανικών ορυκτών στον κόσµο µε κριτήριο τηνοικονοµική της αξία.Oδυσσέας Π. ΚυριακόπουλοςΠρόεδρος ∆.Σ.Ετήσιος Απολογισµός 20069


8,5%στις ενοποιηµένεςπωλήσεις 16%στα ενοποιηµέναλειτουργικά κέρδη 13,5%στα ενοποιηµένατακτικά καθαράκέρδηS&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.10 6%στις πωλήσεις∆ραστηριοτήτωνΒιοµηχανικώνΟρυκτών 14,8%στα λειτουργικάκέρδη∆ραστηριοτήτωνΒιοµηχανικώνΟρυκτών 18,1%στις πωλήσειςΕµπορικών∆ραστηριοτήτων 15,4%στα λειτουργικάκέρδη Εµπορικών∆ραστηριοτήτωνΈκθεση∆ιευθύνοντος ΣυµβούλουΓια τον Όµιλο της S&B Bιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.,το 2006 ήταν ένα έτος αναπτυξιακό σχεδόν σεόλους τους τοµείς. Οι διεθνείς αγορές, στιςοποίες δραστηριοποιείται ο Όµιλος, κινήθηκαν ανοδικά,παρουσιάζοντας παράλληλα σηµαντικές πιέσεις στιςανταγωνιστικές συνθήκες.Οι αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και στις τιµές ορισµένωνπρώτων υλών επέδρασαν αρνητικά στα κόστητων δραστηριοτήτων Βιοµηχανικών Ορυκτών, αλλά,µε συντονισµένες ενέργειες, ο Όµιλος κατάφερε νααντισταθµίσει τις αρνητικές επιπτώσεις και πέτυχε τηβελτίωση της κερδοφορίας του.Σηµαντική επιχειρηµατική κίνηση στρατηγικού χαρακτήραήταν, το ∆εκέµβριο του 2006, η υπογραφή οριστικήςσυµφωνίας για την εξαγορά (η οποία ολοκληρώθηκετον Απρίλιο του 2007) του 50% της CEBOInternational Β.V. Η CEBO διαθέτει παραγωγική µονάδαστο IJmuiden της Ολλανδίας, καθώς και σηµαντικόαριθµό κέντρων διανοµής στην Ολλανδία και τηνΑγγλία, όλα σε στρατηγικά σηµεία για την εξυπηρέτησηκυρίως της βιοµηχανίας πετρελαίου και αερίου στηΒόρεια Θάλασσα, µε προϊόντα βασισµένα σε µεγάλοβαθµό σε µπεντονίτη καθώς και µε υπηρεσίες.Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου έφτασετα €455,60 εκατ., αυξηµένος κατά 8,5% σε σχέση µετο 2005. Τα κέρδη σε επίπεδο ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε€66,13 εκατ., σηµειώνοντας αύξηση 6,6%. Τα ενοποιη-µένα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 16%, σε€40,24 εκατ. από €34,69 εκατ. της προηγούµενης χρήσης.Τα κέρδη προ φόρων, διαµορφούµενα σε €34,20εκατ., εµφανίζονται µεν µειωµένα κατά 8,5% έναντι τηςπροηγούµενης χρήσης, αλλά, µετά την αφαίρεση απότα αποτελέσµατα του 2005 του έκτακτου κέρδουςκεφαλαίου €6,55 εκατ., από την πώληση της Α.Β.Γ.Καλυφτάκι, τα τακτικά κέρδη προ φόρων του 2006 είναιουσιαστικά βελτιωµένα έναντι του προηγούµενου έτουςκατά 11%. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη του Οµίλουδιαµορφώνονται σε €23,54 εκατ. εµφανίζοντας µείωση6,4% αλλά, σε τακτική βάση, είναι και αυτά αυξηµένακατά 13,5%. Τέλος, τα κέρδη ανά µετοχή διαµορφώθηκανσε €0,73, έναντι €0,80 ανά µετοχή, ή €0,65 σετακτική βάση, για το 2005.Οι ∆ραστηριότητες Βιοµηχανικών Ορυκτών, πουεκπροσωπούν το 78% των πωλήσεων του Οµίλου,πέτυχαν σταθερή οργανική ανάπτυξη σε συνδυασµόµε σηµαντική βελτίωση της κερδοφορίας. Η βελτίωσητης κερδοφορίας, παρά τον εντεινόµενο διεθνή ανταγωνισµόκαι το υψηλότερο κόστος ενέργειας, οφείλεταιστην οργανική αύξηση των πωλήσεων, στην ακολουθούµενητιµολογιακή πολιτική καθώς και σε αποδοτικότερηπροϊοντική σύνθεση των πωλήσεων.Οι ενοποιηµένες πωλήσεις των Βιοµηχανικών Ορυκτώνανήλθαν σε €355,40 εκατ., σηµειώνοντας αύξηση6% σε σχέση µε το 2005. Τα κέρδη σε επίπεδοEBITDA ανήλθαν σε €59 εκατ., αυξηµένα κατά 5,2%,


Για τον Όµιλο της S&B Bιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., το 2006ήταν ένα έτος αναπτυξιακό σχεδόν σε όλους τους τοµείς.Οι διεθνείς αγορές, στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όµιλος,κινήθηκαν ανοδικά, παρουσιάζοντας παράλληλα σηµαντικέςπιέσεις στις ανταγωνιστικές συνθήκες.ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 14,8%, σε€34,55 εκατ. Τα καθαρά κέρδη από τις δραστηριότητεςαυτές ανήλθαν σε €19,96 εκατ., σηµειώνονταςαύξηση κατά 12,7%. Το περιθώριο EBITDA παρέµεινεστο ίδιο περίπου επίπεδο µε αυτό του 2005, στο 16,6%(έναντι 16,7%), ενώ το περιθώριο του λειτουργικούκέρδους αυξήθηκε σε 9,7% από 9%.Στον Μπεντονίτη οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,7%, µεέµφαση στις αγορές σφαιροποίησης σιδηροµεταλλεύ-µατος, έργων πολιτικού µηχανικού και ειδικών χρήσεων.Έντονη προσπάθεια γίνεται για περαιτέρω γεωγραφικήεπέκταση σε Κίνα, Ρωσία και Η.Π.Α., όχι µόνο νέων προϊόντωναλλά και νέων εφαρµογών του µπεντονίτη. Στιςαγορές των χυτηρίων, οι οποίες τα τελευταία δύο χρόνιαχαρακτηρίστηκαν από αυξανόµενο ανταγωνισµό, οιπωλήσεις µας, οι τιµές και η ηγετική µας θέση σε ευρωπαϊκόεπίπεδο σταθεροποιήθηκαν το 2006. Συνεχίζουµετην εξάπλωσή µας σ΄αυτή την αγορά µε καινούργιεςεργοστασιακές εγκαταστάσεις στην Πολωνία, οι οποίεςθα βελτιώσουν το δίκτυο διανοµής µας στην εκεί αγορά.Η εξαγορά της CEBO αποτελεί ένα ακόµη βήµα για τηνυλοποίηση της στρατηγικής του Κλάδου Μπεντονίτη«από την Αγορά στο Ορυχείο». Τα προϊόντα της CEBOβασίζονται σε µεγάλο βαθµό σε µπεντονίτη και, µε τηνπεραιτέρω αξιοποίηση των εκτεταµένων αποθεµάτωνπου διαθέτει η S&B, ενισχύεται σηµαντικά η παρουσίατης στην αγορά των γεωτρήσεων πετρελαίου και αερίου,µε προϊόντα µεγαλύτερης προστιθέµενης αξίας και υπηρεσίες,ενώ βελτιώνεται περαιτέρω και η ηγετική θέσηπου ήδη κατέχει η S&B στα προϊόντα µπεντονίτη γιαάλλες βιοµηχανικές εφαρµογές στη Βόρεια Ευρώπη.Παράλληλα, η έµφαση που έχουµε δώσει τα τελευταίαδύο χρόνια στην καινοτοµία, αρχίζει να αποδίδειµετρήσιµους καρπούς στον κλάδο Μπεντονίτη. Προϊόνταπου αναπτύχθηκαν πρόσφατα απαρτίζουν το 2,2%των πωλήσεων µπεντονίτη, σε σύγκριση µε αντίστοιχοποσοστό 1,5% για το 2005. Το πιο σηµαντικό είναι ότιαυτή η ανάπτυξη καινοτοµικών προϊόντων και εφαρ-µογών έχει πλέον αυξανόµενη ροή, γεγονός που µαςγεµίζει αισιοδοξία για τα επόµενα χρόνια.Στον Περλίτη σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση πωλήσεωνκατά 11,9% σε όλες τις αγορές. Αυξήθηκε το µερίδιοτου Οµίλου στην Ευρώπη, και στις ΗΠΑ. Για να αντισταθµιστούντα αυξηµένα κόστη διακίνησης, δόθηκεέµφαση στη βελτιστοποίηση των προγραµµάτων παραγωγήςκαι στη µείωση του κόστους, ώστε, σε συνδυασµόµε λελογισµένες τιµολογιακές προσαρµογές, ναεπιτευχθεί αύξηση του περιθωρίου. Στο τέλος τουέτους ολοκληρώθηκαν οι διαπραγµατεύσεις για νέαπολυετή παράταση του συµβολαίου µε την Armstrong,κύριο πελάτη µας στον Περλίτη, κατοχυρώνονταςπεραιτέρω τη στενή µας συνεργασία διεθνώς.Συνεχίστηκε η ραγδαία ανάπτυξη του διογκωµένουπερλίτη στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στη Βουλγαρία,τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και κερδοφο-Ετήσιος Απολογισµός 200611


S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.12


ρίας. Αυτό µας ενθαρρύνει να κάνουµε ακόµα πιοφιλόδοξα σχέδια επέκτασης και στις υπόλοιπες αγορέςόπου δραστηριοποιούµαστε, µε προτεραιότηταστη Βόρεια Αµερική. Παράλληλα, συνεχίζουµε εκείτην προσπάθεια εντοπισµού κοιτασµάτων περλίτη σεµεσοπρόθεσµη βάση. Οι πωλήσεις στην Κίνα καιστην Κορέα αυξήθηκαν µε ιδιαίτερα ταχείς ρυθµούςενώ διεισδύσαµε και σε νέες αγορές (π.χ. χυτήρια) µενέα προϊόντα περλίτη. ∆υστυχώς, το ασαφές νοµοθετικόπλαίσιο, που αφορά τη λειτουργία ορυχείωνστην Κίνα, συνεχίζει να δηµιουργεί προκλήσεις. Τελικά,κατά τη διάρκεια του έτους αναπτύξαµε µια νέαγκάµα προϊόντων υψηλής αξίας, τα οποία σκοπεύου-µε να προωθήσουµε στις αγορές ειδικών σκυροδε-µάτων και κονιαµάτων.Για τον Βωξίτη το 2006 ήταν µία δύσκολη χρονιά,καθώς, λόγω εκκρεµότητας µε το Συµβούλιο της Επικρατείας,η παραγωγή του 2006 ήταν µειωµένη, όπωςκαι οι πωλήσεις (κατά 13%). Για να αντεπεξέλθουµεστην πίεση ζήτησης των πελατών µας, έχουµε αναπτύξεισηµαντικές εµπορικές σχέσεις µε άλλους παραγωγούςβωξίτη και, παρά την προσωρινή µείωση τηςδικής µας παραγωγής στην Ελλάδα, καταφέραµε ναδιατηρήσουµε την αποδοτικότητα του Κλάδου.Πολύ σηµαντική εξέλιξη για το Βωξίτη ήταν η υπογραφήνέας δεκαετούς συµφωνίας µε την Αλουµίνιοντης Ελλάδος (ΑτΕ). Η νέα συµφωνία προβλέπειτην προµήθεια 700.000 τόνων βωξίτη ετησίως, έναντι400.000 τόνων που προέβλεπε η προηγούµενησύµβαση, καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησηςτης διατιθέµενης ποσότητας έως και 10%, ανάλογαµε τις ανάγκες της ΑτΕ. Επίσης, υπεγράφη καινέα δεκαετής σύµβαση µε την Kerneos (πρώηνLafarge Aluminates). Οι δύο αυτές συµβάσεις διασφαλίζουνµακροπρόθεσµα σηµαντική εµπορικήβάση για το βωξίτη.Ο Κλάδος Stollberg αύξησε τις πωλήσεις των συλλιπασµάτωνσυνεχούς χύτευσης κατά 10,8%. Στο θετικόαυτό αποτέλεσµα συνέβαλαν οι ευνοϊκές συνθήκεςστη διεθνή αγορά της χαλυβουργίας. Η Stollberg έχειµονάδες παραγωγής σε εξαιρετικές στρατηγικέςθέσεις τόσο στον αναπτυγµένο κόσµο (ΗΠΑ, Γερµανίακαι Γαλλία) όσο και στις ταχύρρυθµα αναπτυσσόµενεςαγορές (Κορέα, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία). Το 2006 όλες οιαγορές χάλυβα εξελίχθηκαν δυναµικά, και το εργοστάσιοτης Stollberg στη Γερµανία πέτυχε ιστορικάρεκόρ, προµηθεύοντας τις ανθούσες αγορές τηςΡωσίας και της Ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, ηστροφή της αγοράς στα «κοκκώδη» συλλιπάσµατα,όπου η Stollberg διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα,βελτιώνει τις αποδόσεις. Το πλεονέκτηµα αυτό ενισχύεταιπεραιτέρω µε την εγκατάσταση και τρίτουξηραντήρα στο εργοστάσιο του Oberhausen στη Γερ-µανία, ο οποίος αναµένεται να λειτουργήσει το δεύτεροεξάµηνο του 2007.Στα ορυκτά Otavi οι πωλήσεις αναπτύχθηκαν κατά16,7%, µε έµφαση στις αγορές πυριµάχων, υαλουργίαςκαι κεραµικών. Η Otavi έχει καθιερωθεί πλέον ωςηγετικός παράγων στο βολλαστονίτη στην Ευρώπη, καισυνεχίζει µε πολλές προκλήσεις τη λειτουργία σχετικώνορυχείων που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στηνΚίνα. Το 2006 υπεγράφη τριετής σύµβαση µε την Sonsof Gwalia Ltd στην Αυστραλία, την προµηθεύτρια τηςOtavi σε σποδουµένιο και ηγέτιδα στην παγκόσµιαπαραγωγή αυτού του ορυκτού. Η Gwalia βρίσκεται σεειδικό καθεστώς διαχείρισης και, συνεπώς, η τριετήςδιασφάλιση συνεργασίας µε αυτήν είναι ιδιαίτερασηµαντική. Η σηµαντική µας επένδυση σε ανθρώπινοδυναµικό και στην εφοδιαστική αλυσίδα της Otavi, ιδιαίτεραστην Κίνα, µας βοηθά να κερδίζουµε συνεχώςέδαφος και αξιοπιστία στις ευρωπαϊκές αγορές.Παράλληλα µε τις επιχειρησιακές µας δραστηριότητες, οιοποίες εξελίσσονται µε σταθερό και µεθοδικό ρυθµό, επεκτείνουµετις αναγκαίες υποδοµές στην υποστήριξη τωνοικονοµικών µας υπηρεσιών καθώς και σε ανθρώπινουςπόρους. Η εξάπλωση αυτών των υποδοµών στηρίζει τηνπρόοδό µας και αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά της µελλοντικήςµας ανάπτυξης µε αποδοτικό και ενιαίο τρόπο.Οι Εµπορικές ∆ραστηριότητες, µέσω των θυγατρικώνεταιριών Μοτοδυναµική Α.Ε.Ε. και Ergotrak A.E.,πέτυχαν αύξηση πωλήσεων 18,1%, φθάνοντας τα€100,46 εκατ. σε κύκλο εργασιών. Παράλληλα, τα λειτουργικάκέρδη και τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκανκατά 15,4% (σε €5,12 εκατ.) και 17,5% (σε €4,87 εκατ.)αντίστοιχα. Επίσης, τα καθαρά κέρδη σηµείωσαν αύξηση10,7% και ανήλθαν σε €3,17 εκατ.Η νέα χρονιά ενέχει πολλές προκλήσεις αλλά και ακόµηπιο σηµαντικές ευκαιρίες για δυναµική κερδοφόρα ανάπτυξητων δραστηριοτήτων του Οµίλου S&B. Προσβλέπουµεσε σταθερή οργανική βελτίωση όλων των µεγεθώνσε απόλυτα νούµερα. Επιπλέον, µε την ολοκλήρωσητης εξαγοράς της CEBO, θα ενσωµατωθούν και ταδικά της µεγέθη στα αποτελέσµατα του Οµίλου µας.Η αναπτυξιακή µας στρατηγική παραµένει σταθερή, µεέµφαση στη γεωγραφική επέκταση των υφιστάµενωνδραστηριοτήτων µας και στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίουτων προϊόντων και των εφαρµογών µας. Συνεχίζουµεσταθερά τις προσπάθειές µας για νέες εξαγορές.Ατενίζουµε το µέλλον µε αισιοδοξία, στηριζόµενοι στηνεµπιστοσύνη των πελατών µας, στα επιχειρησιακά µαςπλεονεκτήµατα και στους στρατηγικούς µας άξονες.Πάνω απ' όλα, όµως, στηριζόµαστε στις ικανότητεςτων ανθρώπων µας, στο δυναµισµό, τη δηµιουργικότητακαι τη δεδηλωµένη δέσµευσή τους στις σταθερέςµας αξίες και στο κοινό µας µέλλον.Ευθύµιος Ο. Βιδάλης∆ιευθύνων ΣύµβουλοςΕτήσιος Απολογισµός 200613


Νο1παραγωγόςµπεντονίτη στηνΕυρωπαϊκή ΈνωσηΝο2παραγωγόςµπεντονίτηπαγκοσµίως€136εκατ. πωλήσειςµε περισσότερες από1.000εξειδικευµένες λύσειςσε 50χώρεςΜπεντονίτηςπρωτοπορώντας στην καινοτοµία36ορυχεία καιεγκαταστάσειςεπεξεργασίαςσε 13χώρεςΠωλήσεις Μπεντονίτη 2006Σηµαντικές Εξελίξεις κατά το 2006S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.14• 5,7% αύξηση πωλήσεων• 50% βελτίωση του µεριδίου καινοτόµων προϊόντων• Νέα µονάδα επεξεργασίας στην Πολωνία• Σηµαντική αύξηση πωλήσεων στη χαρτοβιοµηχανία της Ασίας• Προσέλκυση νέων πελατών στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης• Συµφωνία για την εξαγορά του 50% της CEBO International B.V.


Νο1παραγωγόςβωξίτη στηνΕυρωπαϊκή Ένωση7διαφορετικέςεφαρµογές€43,4εκατ.πωλήσειςµε 14προϊόντασε 22χώρεςΒωξίτηςχαρακτηριστική ποιότηταΠωλήσεις Βωξίτη 2006Σηµαντικές Εξελίξεις κατά το 2006S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.18• 13% µείωση πωλήσεων• Υπογραφή νέου µακροχρόνιου συµβολαίου µε την Αλουµίνιον της Ελλάδοςγια την προµήθεια σηµαντικά αυξηµένης ποσότητας βωξίτη• Σηµαντική αύξηση πωλήσεων στη βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα (37%) καθώς και στιςλοιπές χρήσεις (45%)• Ανάπτυξη εναλλακτικής πηγής προµήθειας από την Τουρκία• Συνεχείς προσπάθειες ανάπτυξης άλλων διεθνών εξορυκτικών δραστηριοτήτων


Στη διάρκεια του 2006 ο Κλάδος Βωξίτη παρουσίασε µείωση στηνπαραγωγή, µε αντίστοιχη µείωση στις πωλήσεις. Το σύνολο τωνπωλήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των εσόδων από την Ελλάδα,αλλά και από τη Σαρδηνία και την Τουρκία µέσω εµπορικών συµφωνιών,διαµορφώθηκε σε €43,4 εκατ., µειωµένο κατά 13% σε σχέση προς τοέτος ρεκόρ 2005. Η µείωση στην παραγωγή οφειλόταν σε εκκρεµότηταµε το Συµβουλίου της Επικρατείας, γεγονός που περιόρισε τη δυνατότητααξιοποίησης κάποιων µεταλλείων της Εταιρίας, και επηρέασε κυρίως τιςπωλήσεις του µεταλλουργικού βωξίτη εκτός Ελλάδος και του βωξίτη γιατσιµέντα Portland.Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων βωξίτη της S&B ενισχύθηκε µε το βωξίτηαπό τη Σαρδηνία, βαιµητικού τύπου (υψηλής περιεκτικότητας σε αλουµίνακαι χαµηλής σε σίδηρο), µέσω της εµπορικής συµφωνίας και στενής συνεργασίαςτης Εταιρίας µε τοπικό εταίρο. Μια δεύτερη εµπορική συνεργασίασυνοµολογήθηκε το 2006, µε εταίρο στην Τουρκία για την προµήθεια τουρκικούδιασπορικού βωξίτη, µε στόχο την εξισορρόπηση της µείωσης τηςπαραγωγής στην Ελλάδα. Έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για τη διασφάλισητης ποιότητας του παραγόµενου βωξίτη και στις δύο αυτές περιοχές.Ο τοµέας του µεταλλουργικού βωξίτη επηρεάστηκε περισσότερο από τηµείωση της παραγωγής, και τα έσοδα από τις πωλήσεις του µειώθηκανκατά 30%, ώστε να βελτιστοποιηθεί το µίγµα των προϊόντων. Υπεγράφηένα νέο 10ετές συµβόλαιο µε την Αλουµίνιον της Ελλάδος ( Όµιλος Μυτιληναίου),µε έναρξη από το 2007, το οποίο διασφαλίζει τη συνέχιση τηςµακροχρόνιας συνεργασίας και προβλέπει την προµήθεια 700.000 µετρικώντόνων ετησίως, έναντι 400.000 µετρικών τόνων ετησίως που ίσχυεµέχρι το τέλος του 2006.Στην αγορά των αλουµινούχων τσιµέντων, ο κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύειποσοστό 27% του συνόλου των πωλήσεων. Στην αγορά αυτή διατηρήθηκεο όγκος πωλήσεων στα επίπεδα του 2005, καθώς και το σηµαντικόµερίδιο της αγοράς διεθνώς. Η S&B πέτυχε επίσης 10ετή συµφωνία µετην εταιρία Kerneos (πρώην Lafarge Aluminates) για ετήσια προµήθεια130.000 µετρικών τόνων χοντρόκοκκου βωξίτη. Ο βωξίτης της S&B πουχρησιµοποιείται στη συγκεκριµένη εφαρµογή έχει φυσικοχηµικά χαρακτηριστικάτα οποία ταιριάζουν απολύτως στην παραγωγική διαδικασία των πελατώντης σχετικής αγοράς και, συνεπώς, διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτη-µα σε σχέση προς άλλα εναλλακτικά υλικά που χρησιµοποιούνται για ποιότητεςαλουµινούχων τσιµέντων µε χαµηλότερη περιεκτικότητα σε ασβέστιο.Κατά το 2006 σηµειώθηκε σηµαντική διεύρυνση του βωξίτη για τη βιο-µηχανία χυτοσιδήρου και χάλυβα, που έφθασε στο 15% του συνολικούκύκλου εργασιών, παρουσιάζοντας αύξηση 37% σε σχέση προς το2005, και ήταν αποτέλεσµα συνεχών προσπαθειών πολλών ετών. Οβωξίτης της S&B κατέχει ηγετική θέση στην αγορά αυτή, κερδίζονταςνέους πελάτες στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αµερική, καθώς έχει φυσικέςκαι χηµικές ιδιότητες που καθιστούν τη χρήση του πλεονεκτική γιατους παραγωγούς.Ο τοµέας τσιµέντων Portland αντιστοιχεί στο 7% του συνόλου αξίαςπωλήσεων του βωξίτη, ποσοστό που είναι σηµαντικά µειωµένο ως προς τοέτος ρεκόρ 2005, λόγω µείωσης της παραγωγής και του έντονου ανταγωνισµού.Παρ’ όλα αυτά, κατά το 2006, αξιοποιώντας πλήρως τα ανταγωνιστικάπλεονεκτήµατα του βωξίτη της S&B, εξυπηρετήθηκαν και νέοιπελάτες, διευρύνοντας έτσι την πελατειακή βάση.Η αξία πωλήσεων του βωξίτη που διατέθηκε για λοιπές χρήσεις –συµπεριλαµβανοµένωντων αγορών πετροβάµβακα, λειαντικών, βελτιωτικών υλικώνγεωτρήσεων και άλλων εφαρµογών– σχεδόν διαπλασιάστηκε (45%),φθάνοντας το 13% του συνόλου. Αυτό οφείλεται στην έντονη ζήτηση γιαυφιστάµενες χρήσεις αλλά και για νέες χρήσεις τις οποίες είναι σε θέση ναεξυπηρετήσει ο βωξίτης της S&B. Αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσµα των προσπαθειώνγια διαφοροποίηση και µε νέα προϊόντα βωξίτη, καθώς και γιαµεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των βωξιτικών κοιτασµάτων της Εταιρίας.Η S&B εξυπηρετεί τις αγορές τόσο του µεταλλουργικού όσο και του µηµεταλλουργικού βωξίτη. Ειδικά στις µη µεταλλουργικές εφαρµογές η S&Bαποτελεί σηµαντικό παίκτη διεθνώς, προµηθεύοντας ποσοστό µεγαλύτεροτου 10% της συγκεκριµένης παγκόσµιας αγοράς, ενώ συνεχίζει να διερευνάδυνατότητες βέλτιστης εξυπηρέτησης και διεύρυνσης της πελατειακήςτης βάσης σε αυτές τις εφαρµογές.Στόχοι για το 2007• Ικανοποίηση της ζήτησης των πελατών µε παράλληλη διευθέτηση του θέµατος της προσωρινής µείωσηςπαραγωγής βωξίτη στην Ελλάδα• Επιτυχής εξυπηρέτηση των µακροχρόνιων πελατών• ∆ιεύρυνση και διασφάλιση της παρουσίας του Κλάδου Βωξίτη στη Σαρδηνία• Ανάπτυξη νέων διεθνών συνεργασιών στην εξόρυξη βωξίτη• ∆ιασφάλιση της προµήθειας ειδικών ποιοτήτων βωξίτη για την αγορά βελτιωτικών υλικών γεωτρήσεωνΕτήσιος Απολογισµός 200619


Νο1παραγωγόςσυλλιπασµάτωνχύτευσηςπαγκοσµίως7εργοστάσιασε 7χώρεςσε 4ηπείρους€69,5εκατ. πωλήσειςStollbergεξατοµικεύοντας τις λύσειςµε 1.000εξειδικευµένεςλύσειςσε 44χώρεςΠωλήσεις Stollberg 2006Σηµαντικές Εξελίξεις κατά το 2006S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.• 10,8% αύξηση πωλήσεων• ∆υναµική αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων µέσω της επιτυχούς προώθησηςπροϊόντων σε κόκκους• Αξιοποίηση της ισχυρής ανάπτυξης στη διεθνή παραγωγή χάλυβα κατά 8,8%• Συγκέντωση της βιοµηχανίας χάλυβα διεθνώς δηµιουργεί ευκαιρίες για τη διεθνοποιηµένηοργάνωση του Κλάδου Stollberg20


ΟΚλάδος Stollberg παράγει και διαθέτει συλλιπάσµατα συνεχούςχύτευσης µε τη διεθνώς αναγνωρισµένη εµπορική επωνυ-µία Stollberg. Τα συλλιπάσµατα χύτευσης είναι σειρά εξειδικευ-µένων προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας, τα οποία βασίζονται σεποικιλία ορυκτών και χρησιµοποιούνται για την υποβοήθηση της παραγωγήςχάλυβα µε τη µέθοδο της συνεχούς χύτευσης. Με ιδιόκτητες µονάδεςπαραγωγής σε 7 χώρες, και σε 4 ηπείρους –Γερµανία, ΗΠΑ, Γαλλία,Βραζιλία, Ινδία, Κορέα και Κίνα – o Κλάδος µπορεί να διασφαλίσει σηµαντικάπλεονεκτήµατα εφοδιασµού, ανάπτυξη προϊόντων και τεχνική υποστήριξηπιο κοντά στους πελάτες του. Στηριζόµενος στο δίκτυο αυτό, οΚλάδος Stollberg είναι σήµερα προµηθευτής 430 πελατών –µεταξύ τωνοποίων περιλαµβάνονται οι σηµαντικότεροι παραγωγοί χάλυβα διεθνώς–σε 44 χώρες σε όλο τον κόσµο.Το 2006 ήταν έτος έντονης ανάπτυξης για τη χαλυβουργία στις περισσότερεςχαλυβοπαραγωγούς γεωγραφικές περιοχές του κόσµου. Η συνολικήπαγκόσµια παραγωγή χάλυβα έφθασε τα 1.240 εκατ. µετρικούς τόνους. Οαριθµός αυτός σηµαίνει µέση αύξηση της διεθνούς παραγωγής σε ποσοστό8,8% σε σύγκριση µε το έτος 2005 και σηµατοδοτεί ένα ιστορικό υψηλόστην παγκόσµια παραγωγή χάλυβα.Η Κίνα και γενικότερα η Ασία κυριάρχησαν και πάλι στη διεθνή αγορά χάλυβα.Ειδικότερα, οι συνεχώς αυξανόµενες δαπάνες για τη ναυπηγική, τις υποδοµέςκαι τις κατασκευές στην Ιαπωνία, την Κίνα και την Ινδία συνέβαλανσηµαντικά στη συνεχιζόµενη υψηλή ζήτηση χάλυβα στις περιοχές αυτές. ΗΚίνα έγινε για πρώτη φορά η µεγαλύτερη παραγωγός χάλυβα στον κόσµο το1996, µε συνολικό µερίδιο της τότε παγκόσµιας παραγωγής 13,5%. Το 2006το µερίδιο αυτό έφθασε στο 33,8%.Η ισχυρή ανάπτυξη της χαλυβουργίας διεθνώς αντανακλάται απολύτως στηναξία πωλήσεων του Κλάδου Stollberg για το έτος 2006. Έτσι, οι πωλήσειςπροϊόντων Stollberg αυξήθηκαν κατά 10,8% σε σχέση προς το προηγούµενοέτος φθάνοντας τα €69,5 εκατ. Σε όλες τις µεγάλες χαλυβοπαραγωγούςγεωγραφικές περιοχές παγκοσµίως, ο Κλάδος Stollberg πέτυχε σηµαντικήβελτίωση πωλήσεων σε ετήσια βάση. Ιδιαιτέρως στη Γερµανία, στην ΕυρωπαϊκήΈνωση των 25 στο σύνολό της, στην Ανατολική Ευρώπη και στη ΛατινικήΑµερική οι πωλήσεις ενισχύθηκαν σηµαντικά, φθάνοντας σε εξαιρετικάεπίπεδα. Οι ρυθµοί ανάπτυξης των πωλήσεων που πέτυχε ο ΚλάδοςStollberg σε αυτές τις περιοχές κυµάνθηκαν επίσης σε υψηλότερα επίπεδααπό αυτούς της αγοράς, γεγονός που υποδεικνύει ότι κερδήθηκε µερίδιο τηςαγοράς στις σηµαντικές για τη χαλυβουργία γεωγραφικές αυτές περιοχέςΚατά το έτος 2006 συνεχίστηκε η αύξηση της ζήτησης για προϊόντα σεκόκκους, τα οποία συµβάλλουν στη µείωση εκποµπών σκόνης, µε στόχοτη συµµόρφωση της χαλυβουργίας προς τις αυστηρότερες απαιτήσειςγια καθαρότερο εργασιακό περιβάλλον. Ο Κλάδος Stollberg, µε τον ειδικόεξοπλισµό καταιονητικής ξήρανσης που διαθέτει σε όλες τις µονάδεςτου, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για τη διείσδηση σ’αυτή την αγορά.Επιπλέον, το 2006 ξεκίνησε η κατασκευή ενός νέου ξηραντήρα στοOberhausen της Γερµανίας, σε ανταπόκριση προς τις αυξανόµενες απαιτήσειςγια τα περιβαλλοντικά φιλικότερα κοκκώδη συλλιπάσµατα χύτευσης.Αυτή η νέα µονάδα, η οποία θα λειτουργήσει το δεύτερο εξάµηνοτου 2007, αναµένεται να διευρύνει τη δυναµικότητα παραγωγής προϊόντωνσε κόκκους κατά 70%.Η υψηλή ζήτηση από την Ασία για συγκεκριµένες πρώτες ύλες καθώς καιη καλή πορεία της ανάπτυξης της διεθνούς οικονοµίας οδήγησαν τις τιµέςπρώτων υλών και υλικών συσκευασίας σε ανοδική πορεία. Το γεγονόςαυτό, σε συνδυασµό µε τις αυξανόµενες τιµές ενέργειας και ναύλων, επιβάρυνετην κερδοφορία του Κλάδου Stollberg.Ατενίζοντας µπροστά, για το έτος 2007 αναµένεται ανάπτυξη της χαλυβουργίαςδιεθνώς κατά 5% περίπου. Η περιοχή µε την εντονότερη ανάπτυξηθα είναι και πάλι η Κίνα, ακολουθούµενη από την Ινδία, την ΑνατολικήΕυρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Αµερική. Ωστόσο, αυτέs οι υψηλέςπροσδοκίες για την αγορά χάλυβα θα µπορούσαν να επηρρεαστούναρνητικά από τις αυξανόµενες τιµές ενέργειας, τις επιθετικές εξαγωγέςαπό την Κίνα και την επιβάρυνση που προκύπτει για τη διεθνή χαλυβουργίααπό την υποχρέωσή της για έκδοση πιστοποιητικών εµπορίας εκποµπώναερίων του θερµοκηπίου.Στόχοι για το 2007• Επικέντρωση σε πελάτες-παραγωγούς υψηλής ποιότητας χάλυβα,οι οποίοι έχουν ανάγκη εξειδικευµένων λύσεων• Ενίσχυση της ηγετικής θέσης του Κλάδου Stollberg στην ανάπτυξη καινοτόµωνεξειδικευµένων λύσεων για τη χαλυβουργία• Ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων• Περαιτέρω ανάπτυξη του Κλάδου Stollberg ως στρατηγικού εταίρου της συγκεντρούµενης χαλυβουργίαςΕτήσιος Απολογισµός 200621


€31,4εκατ.πωλήσεις9γραµµέςπαραγωγήςστη Γερµανία6κέντραδιανοµήςσε 6χώρες30προϊόνταµε βάσηειδικάορυκτάσε 27χώρεςΟtaviχτίζοντας νέες αλυσίδεςΠωλήσεις Otavi 20062ορυχείαβολλαστονίτηκαι εργοστάσιαστην ΚίναΣηµαντικές Εξελίξεις κατά το 2006S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.• 16,7% αύξηση πωλήσεων• 43% αύξηση πωλήσεων στα πυρίµαχα• Κατάκτηση ηγετικής θέσης για την προµήθεια βολλαστονίτη στην αγορά κεραµικών της Ιταλίας• Έναρξη παραγωγής καινοτόµων επικαλυµµένων προϊόντων για εφαρµογές σε πυρίµαχα• Εγκατάσταση µύλου λειοτρίβησης εξαιρετικά λεπτόκοκκου βολλαστονίτη στο Jilin της Κίνας22


ΟΚλάδος Otavi δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και εµπορίαµεγάλης ποικιλίας εξειδικευµένων βιοµηχανικών ορυκτών,τα οποία προέρχονται από ίδιες πηγές -όπως ο βολλαστονίτηςήαπό διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες και εξυπηρετούν τις αγορέςτης υαλουργίας, των κεραµικών, των πυριµάχων και της µεταλλουργίας.Λειτουργεί επίσης ως «παράθυρο ευκαιριών» για την S&B, αναπτύσσονταςνέες δραστηριότητες µε βάση τη στρατηγική «από τηνΑγορά στο Ορυχείο». Ο Κλάδος Otavi επιδιώκει να αποτελεί αξιόπιστοπροµηθευτή εξειδικευµένων λύσεων για τους πελάτες του, αναπτύσσονταςκερδοφόρες και βιώσιµες προµηθευτικές αλυσίδες σε εξειδικευ-µένα βιοµηχανικά ορυκτά και σε νέες γεωγραφικές περιοχές.Κατά τη διάρκεια του 2006, οι προσπάθειες του Κλάδου για περαιτέρωδιείσδυση στη βιοµηχανία πυριµάχων είχαν ως αποτέλεσµα σηµαντικήανάπτυξη πωλήσεων, κατά 43%, στις κύριες αγορές και εφαρµογές του.Ο Κλάδος Otavi κατέχει ηγετική θέση µεταξύ των προµηθευτών της ευρωπαϊκήςαγοράς και έχει καθιερωθεί ως κύριος προµηθευτής των παραγωγώνυψηλής ποιότητας πυρίµαχων προϊόντων στην Ευρώπη. Το χαρτοφυλάκιοτων σχετικών µε αυτή την αγορά προϊόντων Otavi διευρύνθηκε µετην προσθήκη υψηλής ποιότητας ειδικά επεξεργασµένων καολινών τύπουchamotte, καθώς και την ανάπτυξη άλλων καινοτόµων λύσεων.Στις αγορές υαλουργίας & κεραµικών, ο Κλάδος διατήρησε την ήδηεξέχουσα θέση του, γεγονός που αντικατοπτρίζεται πλήρως στις αυξηµένεςπωλήσεις του σποδουµένιου και του βολλαστονίτη, προϊόντα ταοποία λειτούργησαν ως αιχµή του δόρατος προς αυτή την κατεύθυνση.Το 2006 συµφωνήθηκε παράταση του συµβολαίου συνεργασίας µε τηSons of Gwalia της Αυστραλίας, προµηθεύτριας του Κλάδου Otavi σεσποδουµένιο και ηγέτιδας στην παγκόσµια αγορά για το συγκεκριµένοαυτό ορυκτό.Οι πωλήσεις στη µεταλλουργία ακολούθησαν τις θετικές εξελίξεις στηνευρωπαϊκή βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα. Ο Κλάδος Otavi εξυπηρέτησεµερικώς ή καθ’ ολοκληρία τους ευρωπαίους διεθνείς ηγέτες στηνπαραγωγή συλλιπασµάτων συνεχούς χύτευσης. Επιπλέον, το σποδουµένιοκαι ο βωξίτης διατέθηκαν ευρέως για τις εφαρµογές στη µεταλλουργίακαι στα χυτήρια.Οι δραστηριότητες του βολλαστονίτη αποτελούν ήδη ένα αναπόσπαστοκοµµάτι του Κλάδου Οtavi. H S&B Jilin Wollastonite Co., ήδη στο δεύτεροχρόνο δραστηριότητάς της, λειτούργησε στα όρια της παραγωγικήςτης δυναµικότητας και εξυπηρέτησε τις αγορές µεταλλουργίας και κερα-µικών. Επίσης, στην Κίνα πραγµατοποιήθηκε επένδυση σε ένα νέο µύλολειοτρίβησης εξαιρετικά λεπτόκοκκων προϊόντων. Τέλος η OryktonGmbH, κοινή εταιρία µεταξύ των S&B Holding GmbH και QuarzwerkeGmbH, προχωρά περαιτέρω στον προγραµµατισµό παραγωγής ινώδουςβολλαστονίτη στην Κίνα.Το εργοστάσιο στο Neuss της Γερµανίας εξακολούθησε να αποτελεί τηνκύρια µονάδα επεξεργασίας στην Ευρώπη και, κατά το 2006, σηµειώθηκανσηµαντικές αυξήσεις στην παραγωγικότητα, ενώ, παράλληλα, αυξήθηκανοι ποσότητες των εκεί επεξεργασθέντων προϊόντων.∆ιάφορα προγράµµατα για τη δηµιουργία νέων καινοτόµων προϊόντωνβρίσκονται σε εξέλιξη, σε όλες τις προαναφερθείσες δραστηριότητες, σεσυνεργασία µε ηγετικά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και εργαστήρια, καθώς καισε σύµπραξη µε σηµαντικούς πελάτες. Επιπλέον, η ανάλυση και η αξιολόγησηευκαιριών επέκτασης σε νέες γεωγραφικές περιοχές καθώς και ηδιερεύνηση για νέα κοιτάσµατα ορυκτών παραµένουν κύρια συστατικάτης δραστηριότητας του Κλάδου Otavi µε στόχο τον εµπλουτισµό του χαρτοφυλακίουδραστηριοτήτων της S&B.Στόχοι για το 2007• Συνέχιση της γεωγραφικής επέκτασης σε όλους τους τοµείς• Εµπλουτισµός του χαρτοφυλακίου προϊόντων Οtavi• Ενδυνάµωση της παρουσίας του Κλάδου στις αγορές βολλαστονίτη• Καθιέρωση καινοτόµων επικαλυµµένων προϊόντων για την αγορά των πυριµάχωνΕτήσιος Απολογισµός 200623


€81εκατ.ενοποιηµένεςπωλήσεις 18%στις ενοποιηµένεςπωλήσεις€5εκατ. κέρδηEBITDA 14%στα κέρδηEBITDAΝο1µερίδιοστα δίκυκλα–σε αξίαΝο1µερίδιο στουςεξωλέµβιουςκινητήρεςMοτοδυναµική Α.Ε.Ε.Πωλήσεις Οµίλου Μοτοδυναµική Α.Ε.Ε. 2006δραστηριότητασε 3χώρεςΣηµαντικές Εξελίξεις κατά το 2006S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.24• 18% αύξηση ενοποιηµένων πωλήσεων• Ανάληψη της αποκλειστικής διανοµής των σκαφών Pirelli της ιταλικής εταιρίας Tecnorib Srlκαι των σκαφών της τουρκικής εταιρίας Marincraft• Ανάληψη της αποκλειστικής αντιπροσώπευσης των υδραυλικών συστηµάτων τιµόνευσηςεξωλέµβιων και έσω-έξω κινητήρων της γαλλικής εταιρίας Lecomble & Schmitt• Επίτευξη συµφωνίας για έναρξη συνεργασίας από το 2007 µε την ιταλική Alpinestars,κορυφαία εταιρία ένδυσης και υπόδησης


Το 2006 ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του οµίλου εταιριών τηςΜοτοδυναµική Α.Ε.Ε. ανήλθε στο νέο ιστορικό υψηλό των €81εκατ., αυξηµένος κατά 18% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Τακέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων καιαποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν σηµαντική αύξηση 14%, ανερχόµενασε €5 εκατ. έναντι €4,4 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11% και ανήλθαν σε €2,7εκατ. έναντι €2,4 εκατ. που ήταν το 2005.Στην αγορά δικύκλων, η Μοτοδυναµική διατήρησε την πρώτη θέση στηνΕλλάδα µε µερίδιο 20% σε αξία πωλήσεων. Παράλληλα, στο πλαίσιο συνέχισηςτης επιθετικής εµπορικής πολιτικής της, η εταιρία αύξησε κατά µιά-µιση µονάδα το µερίδιό της σε µονάδες πωλήσεων, το οποίο έφθασε στο14,7%, επιτυγχάνοντας αύξηση 11% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο µερίδιοτου 2005, ενώ το σύνολο της αγοράς δικύκλων µε κυβισµό άνω των 50κυβικών εκατοστών σηµείωσε µικρή αύξηση 2,5%.Στα προϊόντα θάλασσας, η εταιρία εδραίωσε την ηγετική θέση που κατέχεισταθερά τα τελευταία χρόνια, επιτυγχάνοντας 31,4% µερίδιο σε µονάδεςπωλήσεων και 29% µερίδιο σε αξίες. Από τα τέλη του 2006 η εταιρίαανέλαβε την αποκλειστική διανοµή και για δύο νέους τύπους σκαφών σεΕλλάδα, Ρουµανία και Βουλγαρία:• Φουσκωτά σκάφη Pirelli από 4,2 ως 10 µέτρα τα οποία διαθέτει η ιταλικήεταιρία Tecnorib Srl που λειτουργεί ως θεµατοφύλακας της επωνυ-µίας Pirelli.• Πολυεστερικά σκάφη από 9,1 ως 15 µέτρα από την τουρκική εταιρίαMarincraft.Οι δύο νέες αυτές συνεργασίες θα ενισχύσουν τη δραστηριοποίηση τηςεταιρίας στην εµπορία σκαφών, η οποία ξεκίνησε το 2005, µε την αποκλειστικήδιανοµή των πλαστικών φουσκωτών της ιταλικής Selva και τωνελληνικής κατασκευής πολυεστερικών σκαφών Wavemaster.∆υναµική ανάπτυξη, µε αύξηση 7% έναντι του 2005, σηµείωσαν τασυµπληρωµατικά προϊόντα, τα οποία αφορούν ανταλλακτικά, λιπαντικά,αξεσουάρ της ΥAMAHA και άλλων καταξιωµένων οίκων του εξωτερικού,τους οποίους αντιπροσωπεύει η Μοτοδυναµική. To 2006 η Μοτοδυναµικήανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσώπευση των υδραυλικώνσυστηµάτων τιµόνευσης της γαλλικής εταιρίας Lecomble & Schmitt.Επίσης, πέτυχε τη σύναψη συµφωνίας για την έναρξη συνεργασίας, απότον Ιανουάριο του 2007, µε την ιταλική Alpinestars, κορυφαία εταιρίαένδυσης και υπόδησης.Οι θυγατρικές στη Ρουµανία και στη Βουλγαρία διπλασίασαν τον κύκλοεργασιών τους, από €2,6 εκατ. το 2005 σε €5,1 εκατ. το 2006. Η σηµαντικήαυτή αύξηση του κύκλου εργασιών αποδεικνύει ότι έχουν αρχίσεινα αποδίδουν οι σηµαντικές επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό, εγκαταστάσεις,εκσυγχρονισµό συστηµάτων, καθώς και στην επέκταση τωνεκεί ∆ικτύων Συνεργατών που πραγµατοποίησε η Μοτοδυναµική τατελευταία δύο χρόνια. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η εκτίµηση της Μοτοδυναµικήςγια ιδιαίτερα υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε αυτές τιςχώρες. Η ένταξη δε των δύο χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1ηΙανουαρίου 2007 ενισχύει τις αισιόδοξες προοπτικές για την περαιτέρωανάπτυξη των αγορών τους.Στόχοι για το 2007• ∆ιατήρηση και ενίσχυση της ισχυρής εικόνας της επωνυµίας ΥΑΜΑΗΑ• ∆ηµιουργία ισχυρής εταιρικής εικόνας για τη Μοτοδυναµική• Εµπλουτισµός του ήδη ισχυρού χαρτοφυλακίου προϊόντων• Προώθηση στον καταναλωτή της «ολοκληρωµένης πρότασης» που προσφέρειο «ολοκληρωµένος κόσµος κίνησης» της ΜοτοδυναµικήςΕτήσιος Απολογισµός 200625


€19,5εκατ.πωλήσεις 19,2%στις πωλήσεις€711χιλ. κέρδηEBITDA 43,8%στα κέρδηEBITDA5κλάδοιδραστηριότηταςErgotrak A.E.παρουσία σε4χώρεςΕνοποιηµένες Πωλήσεις Ergotrak 2006Σηµαντικές Εξελίξεις κατά το 2006S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.• 19,2% αύξηση ενοποιηµένων πωλήσεων• Ολοκλήρωση της κατασκευής νέων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στη Βόρεια Ελλάδα• Κατάρτιση και έναρξη πενταετούς αναπτυξιακού σχεδίου26


Το 2006 ήταν µια παραγωγική χρονιά για την Ergotrak A.E. σε όλατα επίπεδα. Η εταιρία συνέχισε τη γεωγραφική της επέκταση εντόςκαι εκτός Ελλάδας, αύξησε σηµαντικά τα µεγέθη της και κατάρτισεπενταετές αναπτυξιακό σχέδιο για την επίτευξη νέων φιλόδοξων στόχων.Συγκεκριµένα, οι πιο σηµαντικές αποφάσεις αφορούν τη δυναµική είσοδοτης εταιρίας στην αγορά της Ρουµανίας και την ανάπτυξη δικτύου για τηναύξηση των πωλήσεων στην ελληνική αγορά.Οι ενοποιηµένες πωλήσεις της εταιρίας σηµείωσαν σηµαντική άνοδο κατά19,2%, ανερχόµενες στα €19,5 εκατοµµύρια. Παράλληλα, παρά τη µεγέθυνσητων λειτουργικών δαπανών και των δαπανών ανάπτυξης της εταιρίας,το προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κέρδη (EBITDA) ανήλθανστις €711 χιλ., σηµειώνοντας αύξηση 43,8%.Εντός του 2006 κατασκευάστηκαν σε χρόνο ρεκόρ ιδιόκτητες εγκαταστάσειςστη βιοµηχανική περιοχή της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειταιγια ένα κτίριο 2.187 τ.µ. για γραφεία, συνεργεία και αποθήκες, κτισµένοσε έκταση 5.000 τ.µ. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα αποτελέσουν το επιχειρησιακόκέντρο της Ergotrak για τη Βόρεια Ελλάδα και τις γειτονικέςχώρες των Βαλκανίων.Στα µηχανήµατα έργων η ανάκαµψη της αγοράς, που προήλθε κυρίωςαπό την αυξηµένη ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα, την υλοποίησηδηµόσιων έργων και την ανάπτυξη των δικτύων φυσικού αερίου, επηρέασεθετικά τις πωλήσεις του κλάδου, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 37,6%.Εν αναµονή των έργων περιφερειακής ανάπτυξης και των οδικών αξόνων∆υτικής και Κεντρικής Ελλάδας, η αγορά κατά το 2007 προβλέπεταινα κινηθεί στα ίδια επίπεδα µε αυτά του 2006.Ο κλάδος των µηχανηµάτων διακίνησης φορτίων διατηρήθηκε σταίδια επίπεδα µε του 2005, και αυτό χάρη στο συνεχιζόµενο πρόγραµµατου υπουργείου Ανάπτυξης µε τίτλο «Ανταγωνιστικότητα». Oι πωλήσειςαυτού του κλάδου αυξήθηκαν κατά 1,6%. Για το τρέχον έτος προβλέπεταιότι η αγορά θα συνεχίσει να κινείται σε παρόµοιους ρυθµούς.Στον κλάδο κινητήρων και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ), οι πωλήσειςσηµείωσαν σηµαντική αύξηση κατά 24%. Τούτο οφείλεται κυρίως στηναντιπροσώπευση νέας εµπορικής επωνυµίας ηλεκτροπαραγωγών ζευγών,τα οποία αύξησαν το εύρος των αντιπροσωπεύσεων προσφερόµενων προϊόντωνκαι µάλιστα σε ανταγωνιστικές τιµές.Στην αγορά των ναυτικών κινητήρων, η πτώση της αγοράς των αλιευτικώνπροσανατόλισε τις πωλήσεις προς την εµπορική ναυτιλία. Για το 2007, ηαγορά των Η/Ζ αναµένεται να αυξηθεί λόγω των επενδύσεων στον τοµέατης ενέργειας οι οποίες, έστω και κατά µικρό µέρος, επηρεάζουν θετικά τιςπωλήσεις του κλάδου. Η νέα νοµοθεσία για την επιδότηση του εκσυγχρονισµούτων αλιευτικών σκαφών αναµένεται να επηρεάσει θετικά την αγοράγια τους ναυτικούς κινητήρες.Οι δύο καινούργιοι κλάδοι των µηχανηµάτων µεταλλείων και των αεροσυµπιεστώνπαρουσίασαν βήµατα προόδου. Στον κλάδο των µηχανηµάτωνµεταλλείων, το 2006 έγινε σηµαντική προεργασία και σηµειώθηκαναρκετές προπωλήσεις, µε αναµενόµενα θετικά αποτελέσµατα εντός του2007. Σηµειώνεται ότι προστέθηκε η αντιπροσώπευση του οίκου των φορτηγώνµεταλλείων Bell. Στον κλάδο των αεροσυµπιεστών πραγµατοποιήθηκεσηµαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 65,9%, σηµειώνοντας ένασηµαντικό βήµα για τη διείσδυση της Ergotrak στη συγκεκριµένη αγορά.Στόχοι για το 2007• Αύξηση πωλήσεων µε στόχο το διπλασιασµό τους εντός πενταετίας• Αξιοποίηση των νέων εγκαταστάσεων στη Βόρεια Ελλάδα• Εδραίωση των πωλήσεων στους νέους κλάδους µηχανηµάτων µεταλλείων και αεροσυµπιεστών• Ενδυνάµωση των πωλήσεων και συµπλήρωση της γραµµής προϊόντων στη Βουλγαρία• Υλοποίηση επενδύσεων και ανάπτυξη της δραστηριότητας στη ΡουµανίαΕτήσιος Απολογισµός 200627


Εταιρική ∆ιακυβέρνησηΗ S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., πέραν όσων προβλέπει η νοµοθεσία και πριν καν υπάρξει η οποιαδήποτε νοµοθετικήυποχρέωση, έχει θεσπίσει και εφαρµόζει ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Τοσύστηµα αυτό περιλαµβάνει τις εν γένει νοµικές υποχρεώσεις αλλά και αυτοδεσµεύσεις της Εταιρίας, οι οποίεςπηγάζουν από τις αρχές και αξίες της Επιχείρησης. Ανταποκρίνεται στο µέγεθος και τη µορφή της Εταιρίας καιείναι ένα σύστηµα που εξελίσσεται, ώστε να ανταποκρίνεται στην εκάστοτε περιρρέουσα κοινωνικoοικονοµικήατµόσφαιρα και στα νέα δεδοµένα της Εταιρίας.Οι «Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Οµίλου S&B» δηµοσιεύθηκαν κωδικοποιηµένες ήδη από το 2001, σεειδικό φυλλάδιο, αποτελώντας το πρώτο τέτοιο παράδειγµα στην Ελλάδα. Το 2002, µε αφορµή τη δηµοσίευσητου Ν. 2016 περί εταιρικής διακυβέρνησης, έγινε η πρώτη αναθεώρηση και νέα έκδοση του προαναφερθέντοςειδικού φυλλαδίου. Mε την έκδοση του ΟΟΣΑ «OECD Principles of Corporate Governance –Revision2004», οι Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Οµίλου S&B αναθεωρήθηκαν για δεύτερη φορά και επανεκδόθηκαντο 2005.Κεντρικός στόχος του Συστήµατος Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της S&B είναι η χρηστή και αποτελεσµατικήδιοίκηση προς επίτευξη µακροχρόνιας ανάπτυξης της επιχείρησης, µε γνώµονα την ισότιµη και ακριβοδίκαιηπροάσπιση των συµφερόντων όλων ανεξαιρέτως των µετόχων, καθώς και την ευρύτερη κοινωνική υπευθυνότητακαι αποδοχή.Στην επίτευξη αυτού του στόχου συντελούν οι εξής παράγοντες, στους οποίους η S&B αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία:• Η αποσαφήνιση της δικαιοδοσίας και των υποχρεώσεων των διάφορων φορέων που εµπλέκονται στη διακυβέρνησητου Οµίλου.• Η αποδοτική χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων παραγωγικών πόρων.• Η παρακολούθηση και ο αποτελεσµατικός έλεγχος των δραστηριοτήτων της Eκτελεστικής ∆ιοίκησης.• Η διαφάνεια των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.• Η προστασία και η διευκόλυνση άσκησης των δικαιωµάτων των Μετόχων.• Η εκδήλωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως κατά παράδοση την αντιλαµβάνεται η S&B.• Η αποτελεσµατική εφαρµογή της περιβαλλοντικής της πολιτικής.• Η προστασία των δικαιωµάτων των συµµετόχων (stakeholders).• Η µεγιστοποίηση της εµπιστοσύνης του κοινού στη µετοχή της Εταιρίας.Οι ανωτέρω επιδιώξεις επιτυγχάνονται µε:S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.28• Αποκέντρωση της διαχείρισης - διεύθυνσης των εταιριών του Οµίλου, για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, καιανάθεσή της σε στελέχη επαγγελµατίες που κατά κανόνα δεν έχουν οικογενειακούς δεσµούς µε τους ελέγχοντεςτην πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου.• Εξασφάλιση αποτελεσµατικού επιχειρησιακού ελέγχου αποτελούµενου από ανεξάρτητους εσωτερικούς καιεξωτερικούς ελεγκτικούς µηχανισµούς.• Καθιέρωση ενεργού ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη µητρική εταιρία, το οποίο ενεργεί συστηµατικά ως το ανώτατοκαθοδηγητικό όργανο του Οµίλου, µε γνώµονα την αποτελεσµατική διασφάλιση των συµφερόντων της Εταιρίαςκαι όλων των µετόχων, αλλά και γενικότερα των συµµετόχων (stakeholders).


∆ιοικητικό ΣυµβούλιοΗ σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διασφαλίζουν την αποτελεσµατικότητά του, την αντικειµενικότητα των αποφάσεών τουκαθώς και τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων του Οµίλου.Συγκεκριµένα:• Το ∆.Σ. της µητρικής εταιρίας αποτελείται από µέλη «εκτελεστικά» (ανώτατα στελέχη του Οµίλου) και «µη εκτελεστικά». Από τα 15 µέλη του, τα 13 είναιµη εκτελεστικά και από αυτά τα 7 είναι «ανεξάρτητα», σύµφωνα µε τα κριτήρια τα οποία θέτει η ελληνική νοµοθεσία (Ν. 2016/2002).• Τα «µη εκτελεστικά µέλη», που είναι επιφορτισµένα µε την εποπτεία των δραστηριοτήτων της Εκτελεστικής ∆ιοίκησης, επιλέγονται µεταξύ επαγγελ-µατικά καταξιωµένων ατόµων του επιχειρηµατικού και ακαδηµαϊκού χώρου, που διαθέτουν εγχώρια και διεθνή εµπειρία, µε κριτήρια το µορφωτικόεπίπεδο και το κοινωνικό κύρος τους. Συνεπώς, τα µέλη αυτά κατά τεκµήριο, είναι σε θέση να έχουν αµερόληπτη σφαιρική θεώρηση των εταιρικώνπραγµάτων και να είναι εκφραστές αντικειµενικών απόψεων.• Οι ανεξάρτητοι µηχανισµοί εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου εποπτεύονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσω της Ελεγκτικής Επιτροπής, διασφαλίζονταςτην αποτελεσµατική λειτουργία των µηχανισµών αυτών.• Από το 2002 το ∆.Σ. της S&B αυτοαξιολογείται ετησίως µε τη συµπλήρωση από όλα τα Μέλη του ειδικού φύλλου, από το οποίο προκύπτει η συνολικήαξιολόγηση της απόδοσης και της αποτελεσµατικότητας του ∆.Σ. Η πρακτική αξία του αποτελέσµατος της ενέργειας αυτής, όχι πολύ συνηθισµένηςακόµη και διεθνώς, συνίσταται στο ότι αποτελεί πυξίδα για τον προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων του επόµενου έτους. Ενισχύεται, δηλαδή,η δραστηριότητα του ∆.Σ. σε θέµατα όπου αυτό κρίνει ότι απαιτείται µεγαλύτερη επαγρύπνηση.Kαίτη Κυριακοπούλου Επίτιµη Πρόεδρος Οδυσσέας Κυριακόπουλος Πρόεδρος Εµµανουήλ Βούλγαρης Αντιπρόεδρος Ευθύµιος Βιδάλης ∆ιευθύνων Σύµβουλος Στέλιος Αργυρός Μέλος Ιάκωβος Γεωργάνας Μέλος Μιχάλης Καραµίχας Μέλος Γιάννης Καρκαλέµης Μέλος Φλωρίκα Κυριακοπούλου Μέλος Ραφαήλ Μωυσής Μέλος Νίκος Νανόπουλος Μέλος Καλυψώ-Μαρία Νοµικού Μέλος Γιάννης Οικονοµόπουλος Μέλος Ελένη Παπακωνσταντίνου Μέλος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου Μέλος Εκτελεστικά Μέλη Μη Εκτελεστικά Μέλη Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά ΜέληΕτήσιος Απολογισµός 200629


Επιτροπές του ∆ιοικητικού ΣυµβουλίουΓια την ευέλικτη και αποτελεσµατική λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν συσταθεί τέσσερις επιτροπές,αποτελούµενες κυρίως από µη εκτελεστικά µέλη, αποστολή των οποίων είναι να εποπτεύουν τον έλεγχο των πράξεωντης Εκτελεστικής ∆ιοίκησης της Επιχείρησης και να εισηγούνται στο ∆.Σ. τη λήψη αποφάσεων.Ελεγκτική ΕπιτροπήΜέλη: Εµµ. Βούλγαρης, Ι. Γεωργάνας, Αλ. Σαρρηγεωργίου, Γ. ΚαρκαλέµηςΠαρέχει βοήθεια στην εκπλήρωση της αποστολής του ∆. Σ. στους τοµείς που σχετίζονται µε:• τη διασφάλιση της καταλληλότητας και της πληρότητας των λογιστικών και οικονοµικών συστηµάτων τουΟµίλου, καθώς και της εύρυθµης λειτουργίας αποτελεσµατικών ελεγκτικών µηχανισµών και συστηµάτωνπροσδιορισµού και συνετής διαχείρισης επιχειρηµατικών κινδύνων,• τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της πληρότητας των δηµοσιευόµενων οικονοµικών καταστάσεων,• τη διασφάλιση της συµµόρφωσης του Οµίλου προς τους νόµους και τις διατάξεις της Πολιτείας καθώς και τηςαποτελεσµατικής εφαρµογής των Αρχών Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Οµίλου.Επιτροπή Προτάσεων ΥποψηφιοτήτωνΜέλη: Κ. Κυριακοπούλου, Οδ. Κυριακόπουλος, Γ. Οικονοµόπουλος, Στ. Αργυρός, Ρ. ΜωυσήςΕξασφαλίζει τη συνέχεια και την οµαλή διαδοχή στη ∆ιοίκηση της Εταιρίας. Εισηγείται προς το ∆.Σ. υποψήφια νέαανώτατα στελέχη της Εταιρίας και νέα µέλη του ∆.Σ.Επιτροπή Ανθρωπίνων ΠόρωνΜέλη: Κ. Κυριακοπούλου, Στ. Αργυρός, Ρ. Μωυσής, Κ. Νοµικού• Αξιολογεί την απόδοση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών της Εταιρίαςκαι εισηγείται προς το ∆.Σ. τον καθορισµό των αµοιβών τους. Επίσης, εισηγείται στο ∆.Σ. επί της γενικής πολιτικήςαποδοχών του προσωπικού του Οµίλου.S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.30• Εισηγείται στο ∆.Σ. µέτρα για την επαγγελµατική εξέλιξη των στελεχών, καθώς και την εφαρµογή αποδοτικώνσυστηµάτων αµοιβών και παροχών του προσωπικού.Επιτροπή Συνταξιοδοτικού ΠρογράµµατοςΜέλη: Κ. Κυριακοπούλου, Οδ. Κυριακόπουλος, Ελ. Παπακωνσταντίνου, Ι. ΓεωργάναςΑξιολογεί τις δυνατότητες και την επιλογή του τρόπου µε τον οποίο τοποθετούνται τα διαθέσιµα κεφάλαια τουσυνταξιοδοτικού προγράµµατος του προσωπικού του Οµίλου.


∆ιαχείριση ΚινδύνωνΤο ∆.Σ. της Εταιρίας, δεδοµένης της επικρατούσας διεθνούς αβεβαιότητας και των επιχειρηµατικών κινδύνων που αυτή συνεπάγεται, έχειαποφασίσει τη συστηµατοποίηση της διαχείρισης των επιχειρηµατικών κινδύνων (corporate risk management). Για τους χρηµατοοικονο-µικούς κινδύνους καταρτίστηκε και εγκρίθηκε σχετική πολιτική από το ∆.Σ. το 2005. Για τους υπόλοιπους κινδύνους, το 2006, ως πρώτοβήµα και σε συνεργασία µε εξειδικευµένο εξωτερικό οίκο, έγινε η συστηµατική καταγραφή των κινδύνων οι οποίοι ενδέχεται να έχουνσηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις λειτουργικές δραστηριότητες, στις οικονοµικές καταστάσεις, στην κερδοφορία και στις ταµειακέςροές του Οµίλου S&B, καθώς και του τρόπου µε τον οποίο αυτοί αντιµετωπίζονται.Οι κύριοι κίνδυνοι που παρουσιάζονται, εκτός από τους Χρηµατοοικονοµικούς, είναι οι εξής: κίνδυνοι Μεταφορών, κίνδυνοι ΤιµώνΕνέργειας, κίνδυνοι Πρώτων Υλών, Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι - κίνδυνοι Υγείας, Ασφάλειας και Ποιότητας, Ασφαλιστικοί κίνδυνοι,Νοµικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι Αδειοδοτικών ∆ικαιωµάτων.Συντάχθηκε σχετική έκθεση κινδύνων του Οµίλου S&B και των τρόπων που αυτοί αντιµετωπίζονται, η οποία είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδατης Εταιρίας.∆ιευθυντική ΟµάδαΟδυσσέας ΚυριακόπουλοςΠρόεδρος ∆ιοικητικού ΣυµβουλίουΕυθύµιος Βιδάλης ∆ιευθύνων Σύµβουλος *Κρίτων Αναβλαβής Γενικός ∆ιευθυντής Κλάδου Μπεντονίτη *Θωµάς Ανδρουλάκης Γενικός ∆ιευθυντής Κλάδου Περλίτη *∆ηµήτρης Κονταρούδας Γενικός ∆ιευθυντής Κλάδου Βωξίτη *Jürgen Sardemann Γενικός ∆ιευθυντής Κλάδου Stollberg *Άρις ΧατζηπαρασκευάςΓενικός ∆ιευθυντής Κλάδου OtaviΣωτήρης Χατζίκος Οικονοµικός ∆ιευθυντής Οµίλου *Εύα ΒαλαβάνηΡένα Κουµάντου∆ανάη Βούλγαρη∆ιευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού Οµίλου∆ιευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & ΕπικοινωνίαςΠροϊσταµένη Νοµικών ΥπηρεσιώνΝίκος Παγιασλής ∆ιευθυντής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου **Στρατής Παπαευστρατίου∆ιευθυντής Κτηµατικών Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων* µέλος του Management Committee ** αναφέρεται στην Ελεγκτική Επιτροπή του ∆ιοικητικού ΣυµβουλίουΚώστας Καπαγιαννίδης∆ιευθύνων Σύµβουλος ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.Μάνθος Τσίχλας∆ιευθύνων Σύµβουλος ERGOTRAK A.E.Ετήσιος Απολογισµός 200631


Το παρόν έντυπο είναι παραγωγή της S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.– ∆ιεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & ΕπικοινωνίαςΟ σχεδιασµός και η καλλιτεχνική επιµέλεια έγινε από τη 3 in a boxO Απολογισµός της S&B (πλην των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων) είναι τυπωµένος σε χαρτί M-real Tauro, του οποίου η σύνθεση αποτελείταικατά 100% από ίνες πρώτης ποιότητας (πολτός και εσωτερική ανακύκλωση) και παράγεται στη Γερµανία. Η ξυλεία προέρχεται από κλαδεύσειςδασών της Γερµανίας, που προστατεύονται µε πιστοποιηµένα προγράµµατα διαχείρισης από το Πρόγραµµα για την Υποστήριξη Πιστοποίησης ∆ασών(PEFC) για τη βιώσιµη διαχείρισή τους, καθώς και από ροκανίδια τοπικών πριονιστηρίων ξυλείας. Η φυσική κιµωλία χρησιµοποιείται ως πληρωτικόυλικό. Η διαδικασία παραγωγής του χαρτιού ελέγχεται από διαχειριστικό σύστηµα πιστοποιηµένο κατά DIN EN ISO 9001 και DIN EN ISO 14001.Το παρόν χαρτί είναι πλήρως ανακυκλώσιµο και δεν αφήνει επιβλαβή κατάλοιπα.


Πληροφορίες για τους ΜετόχουςΗ µετοχή της S&B ΒιοµηχανικάΟρυκτά Α.Ε. διαπραγµατεύεται στοΧρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) απότις 16 ∆εκεµβρίου 1994.Με βάση τις διατάξεις του νέου Κανονισµούτου Χρηµατιστηρίου Αθηνών,η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. έχειεισαχθεί από τις 28 Νοεµβρίου 2005(πρώτη µέρα εφαρµογής του κανονισµού)στην κατηγορία της ΜεγάληςΚεφαλαιοποίησης.Από τις 2 Ιανουαρίου 2006, λόγω τηςυιοθέτησης από το Χ.Α. του µοντέλουκλαδικής κατάταξης FTSE Dow JonesIndustry Classification Benchmark(ICB), η S&B είναι µέρος:• του Γενικού ∆είκτη Τιµών Χ.Α.• του FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες• του FTSE/Χ.Α. Mid 40• του FTSE/Med 100• του Eurobank Mid Cap PrivateSector 50 Index• του FTSE/Χ.Α. International, ο οποίοςαποτελείται από όλες τις µετοχέςπου ανήκουν στην Κατηγορία τηςΜεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χ.Α.και πληρούν τα κριτήρια ρευστότηταςτων ∆εικτών FTSE/Χ.Α.Η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. έχειαναπτύξει σειρά επικοινωνιακώνεργαλείων για να κρατά τους µετόχουςκαι το ευρύτερο επενδυτικόκοινό ενήµερους για την οικονοµικήκαι λοιπή δραστηριότητα του Οµίλου.Σε αυτά περιλαµβάνονται:• Ετήσιο ∆ελτίο το οποίο κατατίθεταιστην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τουΧρηµατιστηρίου Αθηνών• Ετήσιος Εταιρικός & ΚοινωνικόςΑπολoγισµός• Ιστοσελίδα στο Internet:www.sandb.com η οποία ενηµερώνεταισυνεχώς µε τα τελευταίαοικονοµικά στοιχεία που αφορούντην Εταιρία• Επενδυτικές ηµερίδες• ∆ελτία Τύπου• ∆ιαδικτυακός Φάκελος Επενδυτών(web IR Kit)Για τη διευκόλυνση των συναλλαγώντων µετόχων µε την S&B ΒιοµηχανικάΟρυκτά Α.Ε. λειτουργεί ΓραφείοΕξυπηρέτησης Μετόχων. Το σύνολοτων µετόχων έχει δυνατότητα άµεσηςεπικοινωνίας µε το Γραφείο:Tηλ.: +30 210 6296153Fax: +30 210 6296077E-mail: I.Bardani@sandb.comMετοχική ΣύνθεσηΟικογένεια Ιδρυτών 57,8%Ξένοι Θεσµικοί 15,0%Έλληνες Θεσµικοί 14,9%ΙδιώτεςΈλληνες Επενδυτές 12,3%Tickers (Κωδικοί) της S&B ΒιοµηχανικάΟρυκτά Α.Ε. είναι οι ακόλουθοι:ΟΑΣΗΣ:ΑΡΒΑBloomberg:ARBAReuters:BARr.AT1000800Πορεία Μετοχής από τη Δηµόσια Εγγραφή60040020001995 1996 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Γενικός Δείκτης Χ.Α.S&B


ΧΩΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ / ΚΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2006 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2006ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ S&B (σε χιλ. €) (σε χιλ. €)ΓΕΡΜΑΝΙΑ S&B Industrial Minerals GmbH Επεξεργασία και εµπορία προϊόντων µπεντονίτη σε χυτήρια, έργα πολιτικού µηχανικού, άµµο υγιεινής 100% 2001 113.379 136.264κατοικιδίων κ.α. Επεξεργασία και εµπορία εξειδικευµένων βιοµηχανικών ορυκτών για την υαλουργία,µεταλλουργία, κεραµικά κ.α. Παραγωγή συλλιπασµάτων συνεχούς χύτευσης χάλυβα.S&B HOLDING GmbH Συµµετοχές σε εταιρίες στη Γερµανία, στις ΗΠΑ, στην Ουγγαρία, την Ισπανία, την Τουρκία και τη Βουλγαρία. 100% 1992 88.781 0ORYKTON GmbH Επεξεργασία και εµπορία βιοµηχανικών ορυκτών, συµπεριλαµβανοµένου του βολλαστονίτη, για την αγορά 50% 2005 3.610 0των πολυµερών.OTAVI MINEN AG ∆ιαχειρίζεται εταιρίες στη Γερµανία και την Ισπανία. 100% 2000 6.719 0SLS Baustoffe GmbH Ανάπτυξη και εµπορία προϊόντων συλλιπασµάτων. 49,80% 1995 527 608ΓΑΛΛΙΑ S&B Industrial Minerals S.A.R.L. Επεξεργασία και εµπορία προϊόντων µπεντονίτη σε χυτήρια, έργα πολιτικού µηχανικού, άµµο 100% 2001 6.075 15.075υγιεινής κατοικιδίων κ.αDenain Anzin Metallurgie S.A.S Παραγωγή συλλιπασµάτων συνεχούς χύτευσης χάλυβα. 100% 2004 1.997 5.756ARISEIZE S.A. Συµµετοχή στην Ελληνικοί Βωξίται Ελικώνος Α.Ε. 100% 1995 2.640 0ΕΛΛΑ∆Α ISOCON S.A. Εµπορία διογκωµένου περλίτη για οικοδοµές και καλλιέργειες. 60% 1996 1.330 13.376ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανοµή, εµπορία των προϊόντων της ΥΑΜΑΗΑ ΜΟΤOR Co. Ltd. σε Ελλάδα, 57,24% 1993 17.840 79.271Ρουµανία, Βουλγαρία: δικύκλων, εξωλέµβιων & έσω-έξω κινητήρων, WaveRunners, φουσκωτών, ATVs,Golf cars, snowmobiles, ανταλλακτικών, αξεσουάρ, λιπαντικών. Επίσης των εξωλέµβιων κινητήρων SELVA,των πολυεστερικών σκαφών WAVEMASTER και των συµπληρωµατικών brands αξεσουάρ OHLINS, SHARK,RICHA, TERMIGNONI, ROCK OIL.Μοτοδίκτυο Α.Ε. Λιανικές πωλήσεις, συναρµολόγηση και υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των προϊόντων που εισάγει 29,19% 2002 12 2.150και διανέµει στην Αθήνα η µητρική ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.Μοτοδίκτυο Βορείου Ελλάδος Α.Ε. Λιανικές πωλήσεις, συναρµολόγηση και υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των προϊόντων που εισάγει 29,19% 2004 99 1.390και διανέµει στη Θεσσαλονίκη η µητρική ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.Μοτοδυναµική Ανάληψη ασφαλιστικών εργασιών για όλους τους κλάδους ασφάλισης. 57,69% 2003 34 50Πρακτορεύσεις Ασφαλίσεων Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΑΙ ΕΛΙΚΩΝΟΣ Α.Ε. Εξόρυξη βωξίτη. 100% 1995 1.273 25ERGOTRAK Α.Ε. Αντιπροσώπευση των προϊόντων Linde, Case, Hitachi, Compair και Cummins στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. 100% 2000 7.918 18.430Εµπορία µηχανηµάτων έργων, διακίνησης φορτίων, κινητήρων, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και αεροσυµπιεστών.ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. Πρακτορείο ασφαλειών. 59% 1981 141 0ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝΚΥΠΡΟΣ SIBIMIN OVERSEAS Ltd. Εµπορία περλίτη στην Ευρώπη. Συµµετοχές σε συνδεδεµένες εταιρίες στην Κίνα. 99,99% 1996 10.622 4.410ASIAN MINERALS Ltd. Εταιρία συµµετοχών. 100% 2006 -39 0ΙΤΑΛΙΑ SARDA PERLITE S.r.l. Εξόρυξη και επεξεργασία περλίτη στη Σαρδηνία. 61% 2001 1.072 4.745LAVIOSA CHIMICA MINERARIA S.p.A. Επεξεργασία και εµπορία προϊόντων µπεντονίτη για χυτήρια, έργα πολιτικού µηχανικού, άµµο υγιεινής 35% 1997 17.845 50.737κατοικιδίων και άλλες ειδικές εφαρµογές.BENTEC S.p.A. Παραγωγή και εµπορία οργανόφιλου µπεντονίτη στη βιοµηχανία χρωµάτων και µελάνης. 49,95% 1999 2.340 6.675ΡΟΥΜΑΝΙΑ Motodynamics S.r.I. Εισαγωγή, διανοµή, εµπορία των προϊόντων της ΥΑΜΑΗΑ ΜΟΤOR Co. και της SELVA S.p.Α. στη Ρουµανία. 57,24% 1994 349 2.914Ergotrak ROM S.r.l. Αντιπροσώπευση των µηχανηµάτων Case. Εµπορία και υποστήριξη µηχανηµάτων έργων, διακίνησης φορτίων, 100% 2006 446 0κινητήρων, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και αεροσυµπιεστών.ΙΣΠΑΝΙΑ S&B Industrial Minerals Spain S.L.u. Παραγωγή και εµπορία διογκωµένου περλίτη στην ισπανική αγορά. 100% 2000 1.948 4.622LAVIOSA PROMASA S.A. Επεξεργασία και εµπορία προϊόντων µπεντονίτη για χυτήρια. 29,52% 1997 3.266 12.305ΣΕΡΒΙΑ Ergotrak Yu Ltd. Αντιπροσώπευση των µηχανηµάτων Case. Εµπορία και υποστήριξη µηχανηµάτων έργων, διακίνησης φορτίων, 100% 2003 93 0κινητήρων, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και αεροσυµπιεστών.ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Motodynamics Ltd. Εισαγωγή, διανοµή και εµπορία των προϊόντων της ΥΑΜΑΗΑ ΜΟΤOR Co. Ltd. στη Βουλγαρία. 57,24% 1992 1.327 2.160Ergotrak Bulgaria Ltd. Αντιπροσώπευση των µηχανηµάτων Case. Εµπορία και υποστήριξη µηχανηµάτων έργων, διακίνησης φορτίων, 100% 2002 217 1.443κινητήρων, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και αεροσυµπιεστών.S&B Industrial Minerals AD Εξόρυξη και επεξεργασία µπεντονίτη, περλίτη και ζεόλιθου. 99,67% 2003 11.929 10.757ΟΥΓΓΑΡΙΑ S&B Industrial Minerals Kft Εξόρυξη και επεξεργασία µπεντονίτη για προϊόντα χυτηρίων, έργων πολιτικού µηχανικού 100% 2001 3.632 2.861και για την άµµο υγιεινής κατοικιδίων.ΓΕΩΡΓΙΑ ASKANA Ltd. Εξόρυξη και επεξεργασία φυσικού νατριούχου µπεντονίτη. 97,7% 1998 -126 221ΠΟΛΩΝΙΑ S&B Industrial Minerals sp.zo.o. Επεξεργασία και διανοµή µπεντονίτη. 100% 2006 261 0ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΗΠΑ S&B Industrial Minerals North America Inc. Επεξεργασία και διανοµή περλίτη και µπεντονίτη στη Βόρεια Αµερική. 100% 1999 28.849 23.840Stollberg Inc. Παραγωγή συλλιπασµάτων που χρησιµοποιούνται κατά την παραγωγή του χάλυβα µε τη διαδικασία συνεχούς χύτευσης. 100% 2004 31.408 25.441ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΒΡΑΖΙΛΙΑ Stollberg do Brazil Ltda Παραγωγή συλλιπασµάτων συνεχούς χύτευσης χάλυβα. 100% 2004 4.722 5.380ΑΣΙΑΚΙΝΑ S&B Industrial Minerals (Henan) Co. Ltd. Επεξεργασία και εµπορία περλίτη στην ασιατική αγορά. 100% 1996 2.912 3.215XINYANG-ATHENIAN MINING Co. Ltd. Εξόρυξη περλίτη. 25% 1996 1.770 466(XAMCO)Qingdao Stollberg & Samil Co. Ltd. Παραγωγή συλλιπασµάτων συνεχούς χύτευσης χάλυβα. 50% 2004 22.611 62.099S&B Jilin Wollastonite Co Ltd. Εξόρυξη και επεξεργασία κοκκώδους βολλαστονίτη. 77,35% 2005 1.534 1.006S&B Industrial Minerals (Tianjin) Co. Ltd. Εισαγωγές και εξαγωγές βιοµηχανικών ορυκτών 100% 2006 684 624HARMIN (Liaoning) Mining Co. Ltd. Εξόρυξη και επεξεργασία ινώδους βολλαστονίτη. 33% 2005 4.417 367∆ΗΜ. Stollberg & Samil Co. Ltd. Παραγωγή συλλιπασµάτων συνεχούς χύτευσης χάλυβα. 50% 2004 6.758 13.786ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣΤΟΥΡΚΙΑ S&B Endüstriyel Mineraller A.S ι. Επεξεργασία περλίτη. 98,93% 1996 468 442PABALK MADEN A.S ι. Εξόρυξη περλίτη. 98,73% 1995 -7 8IN∆IA Stollberg India Pvt. Ltd. Παραγωγή συλλιπασµάτων συνεχούς χύτευσης χάλυβα. 100% 2004 1.058 3.758ΑΦΡΙΚΗΜΑΡΟΚΟ NAIMEX S.A.R.L. Έρευνα κοιτασµάτων µπεντονίτη για την ανάπτυξη µεταλλευτικής δραστηριότητας. 100% 2003 -83 68


A. Μεταξά 15145 64 ΚηφισιάΤ.Θ. 51528τηλ. 210 6296000fax 210 6296100www.sandb.com

More magazines by this user
Similar magazines