prohl

volny

prohl

(1) Oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou

přirozenou akumulaci vod, vyhlašuje vláda nařízením za chráněné

oblasti přirozené akumulace vod.

(2) V chráněných oblastech přirozené akumulace vod se

v rozsahu stanoveném nařízením vlády zakazuje

a) zmenšovat rozsah lesních pozemků,

b) odvodňovat lesní pozemky,

c) odvodňovat zemědělské pozemky,

d) těžit rašelinu,

e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní

práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních

vod,

f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny,

g) ukládat radioaktivní odpady.

(3) Ministerstvo životního prostředí může po předchozím

souhlasu vlády povolit výjimku ze zákazů uvedených v odstavci 2.

(4) Pokud zákazem podle odstavce 2 písm. a) až c) vznikne

vlastníkovi pozemku škoda, má nárok na její úhradu.

Díl 2

Podzemní vody

§ 29

(1) Zdroje podzemních vod jsou přednostně vyhrazeny pro

zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro účely, pro které je

použití pitné vody stanoveno zvláštním právním předpisem.5)

K jiným účelům může vodoprávní úřad povolit použití podzemní vody,

jen není-li to na úkor uspokojování uvedených potřeb.

(2) Osoba, která způsobí při provozní činnosti19) ztrátu

podzemní vody nebo podstatné snížení možnosti odběru ve zdroji

podzemních vod, popřípadě zhoršení jakosti vody v něm, je povinna

nahradit škodu, která tím vznikla tomu, kdo má povoleno odebírat

podzemní vodu z tohoto vodního zdroje, a dále provést podle

místních podmínek potřebná opatření k obnovení původního stavu.

Náhrada spočívá v opatření náhradního zdroje vody. Není-li to

možné nebo účelné, je povinna poskytnout jednorázovou náhradu

odpovídající snížení hodnoty tohoto nemovitého majetku, s jehož

užíváním je povolení spojeno. Ve sporech o náhradu škody nebo

o její výši rozhoduje soud. Tím nejsou dotčeny obecné předpisy

o náhradě škody.

(3) Vlastník pozemku, který při jiné činnosti než při

geologických pracích20) na něm zjistí výskyt podzemních vod

v neobvyklém množství (např. v takovém množství, které si vyžádá

změnu technologie zakládání stavby nebo si vynutí upuštění od

realizace stavby na tomto staveništi apod.) nebo zjistí výskyt

podzemních vod s napjatou hladinou (artézské vody), je povinen

tuto skutečnost ohlásit příslušnému vodoprávnímu úřadu k zjištění

vydatnosti zdroje podzemní vody.

------------------------------------------------------------------

More magazines by this user
Similar magazines