13.07.2015 Views

MD-1 – MIKROPROCESOROVÝ ŘADIČ

MD-1 – MIKROPROCESOROVÝ ŘADIČ

MD-1 – MIKROPROCESOROVÝ ŘADIČ

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SYSTÉMY PRO SILNIČNÍ DOPRAVUMD-1 – MIKROPROCESOROVÝ ŘADIČ• Určený pro umístění na dětská dopravníhřiště• Integrace světelné signalizace křižovatkya železničního přejezdu• Různé simulace řízení silničního provozu• Vysoká spolehlivost• Snadná obsluhaObecný popisJedná se o inteligentní jednotku vyrobenounejmodernějšími technologickýmipostupy.Mikroprocesorový řadič MD-1 je vyvinutýzejména pro aplikace na dětskádopravní hřiště. Pro praktický tréninkho však mohou efektivně využít i autoškolyči automotokluby. Slouží k řízenísvětelné signalizace, díky které získajíděti návyky potřebné pro bezpečnéchování v běžném silničním provozu.Základní technický popisPři vývoji tohoto zařízení byl kladendůraz na jednoduchost a bezpečnostjeho užívání. Proto se řadič MD-1 ovládápouze pomocí dvou tlačítek. Funkcíprvního tlačítka je volba mezi automatickýmřízením a blikající žlutou, kteráslouží pro nácvik reakcí při výpadku signalizace.Druhé tlačítko spíná simulaciřízeného zvukového železničního přejezdu.Délky cyklu světelné signalizacelze nastavit pomocí dvou volitelnýchprogramů podle požadavku budoucíhouživatele. První varianta programu disponujemožností volby délky cyklu 80,90, 100 a 110 sekund, podoba druhévarianty je 40, 50, 60 a 70 sekund. Řadičplnohodnotně simuluje fázový režim řízeníaž čtyřramenné křižovatky s plnýmisymboly na světelném návěstidle,včetně odezvy na výzvu chodeckýmtlačítkem. Světelná signalizační zařízenía návěstidla železničního přejezdu jsoudodávány ve velikosti vhodné pro dětskédopravní hřiště.K řadiči lze navíc připojit rozšiřující modul,který dokáže řídit například izolovanýsvětelně řízený přechod, „kyvadlovou“signalizaci popřípadě navazujícísvětelně řízenou křižovatku i složité křižovatky.Přepnutím elektroniky v řadičiMD-1 je možné aplikovat i tzv. „Rakouskýmodel křižovatky“. Užití tohoto moduluv praxi znamená,že při přechodu ze zelené do žlutézelený signál 3× blikne.www.azd.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!