Klimkovice (formát PDF; velikost 55 kB)

verejna.sprava.kr.moravskoslezsky.cz

Klimkovice (formát PDF; velikost 55 kB)

Obec Klimkovice Datum 31. 05. 2012 Č.j. 992/2012-HTOText požadavku:Město Klimkovice obdrželo Návrh Zprávy o uplatňování ZÚR MSK v uplynulém období let 2011-2012 kseznámení se a podání případných podnětů nebo připomínek. K předmětnému návrhu sdělujeme:1. Město Klimkovice má problém se zapracováním do nového územního plánu požadavkůvyplývajících z provedených komplexních úprav (např. prvků ÚSES), které nebyly do ZÚR MSKzapracovány.Dále upozorňujeme:2. V ZÚR MSK jsou v k. ú. Klimkovice nesprávně vyznačeny hranice přírodního parku „Oderskévrchy";3. Nedostatečně je rozvíjen a zdůrazněn veřejný zájem priorit PÚR ČR na ochranu a rozvojpřírodních, civilizačních a kulturních hodnot území tzv. lázeňského místa dle zákona o lázeňství,kterým je celé katastrální území Klimkovic;4. V ZÚR nejsou v dostatečné míře chráněny podmínky zachování jedinečné urbanistické strukturyvnitřního lázeňského území „A“ a „B“ sanatorií v Klimkovicích (viz Nezbytné prozatímní opatřeníMinisterstva zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní a zřídel č. j. : ČIL-63-433-23.5.1997/2154;5. ZÚR neřeší problém nadmístního významu dopravního zatížení silnic III. tříd v souvislosti s těžboukameniva v kamenolomech Bohučovice a Kajlovec a jeho vliv na území lázeňského místaKlimkovice.6. Ve smyslu výše uvedených důvodů žádáme o vymezení území lázeňského místa v k. ú. Klimkovicejako specifická oblast nadmístního významu.Ad1)Nezapracovat do zprávy.Odůvodnění:Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury (dále jen„pořizovatel“) vymezil prvky systému ekologické stability v Zásadách územního rozvojeMoravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“) na základě podkladů orgánů ochrany přírody(ministerstvo životního prostředí a krajský úřad), kterým je kompetence vymezování podle zákonač. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraněpřírody“), svěřena. Podrobnost zpracování ZÚR MSK v měřítku 1 : 100 000 neumožňuje přesnědefinovat polohu prvků systému ekologické stability. Zpřesnění vymezení ÚSES probíhá v rámcipořizování a procesu projednání územního plánu obcí v souladu s právními předpisy platnými na úsekuochrany přírody a krajiny (zejména vyhláška č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) aplatnými metodikami pro vymezování ÚSES. V procesu pořizování ZÚR MSK a jejich aktualizace jedotčeným orgánem ústřední pozemkový úřad, který podle § 22 písm. f) zákona č. 39/2002 Sb., opozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravěvlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„zákon o pozemkových úpravách“), který zabezpečuje vazbu pozemkových úprav na zásady územníhorozvoje.Ústřední pozemkový úřad v procesu pořizování ZÚR MSK ani v procesu konzultací Zprávy ouplatňování ZÚR MSK neuplatnil požadavek týkající se pozemkových úprav na území kraje ani městaKlimkovic.Plán společných zařízení může projednat pořizovatel regulačního plánu v souladu s ust. § 9 odst. 12)zákona o pozemkových úpravách jako regulační plán; plán společných zařízení může pořizovatelúzemního plánu projednat jako změnu stávajícího územního plánu v případě, že plán společnýchzařízení zasahuje do platného územního plánu obce. V ostatních případech musí být plán společnýchzařízení dohodnut s úřadem územního plánování.V souladu s ust. § 9 odst. 8) písm. d) zákona o pozemkových úpravách lze návrh nového uspořádánípozemků zpracovat až následně po zpracování opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšeníekologické stability jako místní územní systémy ekologické stability.Místní systém ekologické stability není v souladu se stavebním zákonem obsahem ZÚR. Zároveň jsouZÚR MSK v souladu s § 36 odst. 5) stavebního zákona závazné pro pořizování a vydávání územních1


plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Obec je také povinna v souladu s § 55 odst. 5stavebního zákona uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací následně vydanoukrajem a následně schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částíúzemního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajemnebo s politikou územního rozvoje“. Konkrétní průběh biokoridorů a vymezení biocenter je předmětemřešení příslušných územních plánů.Ad2)Nezapracovat do zprávy.Odůvodnění:Přírodní parky na svém území vyhlašuje krajský úřad podle § 77a zákona o ochraně přírody nařízenímo zřízení. Orgán ochrany přírody po vyhlášení přírodního parku poskytuje informace pořizovateli dle§ 27 odst. 3 stavebního zákona jako limit pro územně analytické podklady.Územně analytické podklady jsou podkladem pro zpracování ZÚR MSK a jejich aktualizace. Územněanalytické podklady obsahují mj. limity využití území. Přírodní park je limit v území vyplývajícíz právních předpisů. Limity využití území jsou součástí odůvodnění ZÚR a graficky jsou zobrazoványv koordinačním výkrese.V rámci aktualizace ZÚR MSK budou limity využití území aktualizovány a zobrazeny v koordinačnímvýkrese odůvodnění ZÚR, hranice budou opraveny. Nejedná se však o předmět řešení ZÚR.Ad 3)Nezapracovat do zprávy.Odůvodnění:Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury (dále jen„pořizovatel“) vymezil v ZÚR MSK priority územního plánování kraje mezi kterými jsou zdůrazněnyv bodech 6., 7. a 13. regulace extenzívního rozvoje sídel, jejich rekreačního zázemí včetně vytvářenípodmínek pro postupné snižování zátěže obytného a rekreačního území hlukem a emisemi z dopravy avýrobních provozů a efektivní využívání zastavěného území.ZÚR MSK byly vydány v souladu s § 38 stavebního, podle kterého ministerstvo pro místní rozvojposuzuje soulad s Politikou územního rozvoje ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo stanoviskok návrhu ZÚR MSK dopisem čj. 19965/09-81/903 ze dne 12. července 2009 s konstatováním že návrhZÚR MSK naplňuje požadavky na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší vazby vesmyslu cílů a úkolů územního plánování..Následným stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj podle§ 39 stavebního zákona opětovně ministerstvem posouzen dopisem čj. 10597/10-81/282 ze dne6.4.2010 s konstatováním, že návrh ZÚR MSK respektuje a vychází z PÚR ČR 2008 a naplňujepožadavky na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vazby. Zároveň všakpořizovatel v rámci uplatňování ZÚR MSK vyhodnotil a do Zprávy o uplatňování ZÚR MSK zapracovalpožadavek na přepracování kapitoly E) a F), obsahem kterých je koncepce ochrany přírodních,kulturních a civilizačních hodnot a vymezení cílových charakteristik krajiny. Tyto kapitoly ZÚR MSKbudou aktualizovány na základě územní studie Cílové charakteristiky krajiny, která je v současné doběpořizována. Cílem studie je identifikovat krajinné oblasti na území kraje, vymezit jeho přírodní,kulturní a civilizační hodnoty, stanovit cílové charakteristiky krajiny a podmínky pro jejich dosažení ataké navrhnout nástroje pro zajištění ochrany hodnot území. Ochrana zvláště cenných území krajebude na základě jmenované studie nově definována.Ad 4)Nezapracovat do zprávy.Odůvodnění:Územně plánovací dokumentace kraje ZÚR MSK v souladu s § 2 odst.h) a § 36 stavebního zákonavymezuje plochy a koridory nadmístního významu, tj. plochy, které svým významem, rozsahem nebovyužitím ovlivní území více obcí nebo městských částí. Urbanistická struktura vnitřního území sanatoriíKlimkovic kritérium nadmístního významu nenaplňuje, jedná se o podrobnost, která není měřítkemzpracování ZÚR zobrazitelným jevem. Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů dle § 21 zákona č.164/2001 sb., lázeňský zákon, ve znění pozdějších předpisů, stanoví ministerstvo zdravotnictvívyhláškou. Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje je limitem využití území, který musí býtrespektován a je součástí odůvodnění ZÚR, graficky zobrazen v koordinačním výkrese.2


Ad 5)Nezapracovat do zprávy.Odůvodnění:Cílem územního plánování dle § 18 stavebního zákona je vytvářet předpoklady pro výstavbu a proudržitelný rozvoj území. Územní plánování zajišťuje předpoklady udržitelného rozvoje soustavným akomplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území. Územně plánovacídokumentace kraje ZÚR MSK vymezuje dle § 36 stavebního zákona plochy a koridory nadmístníhovýznamu. Jedná se o záměry, pro které je územně plánovací dokumentací navržena v území plocha čikoridor.Územně plánovací dokumentace nemá ze zákona zmocnění řešit či upravovat provoz firem čijednotlivých druhů výroby. Územně plánovací dokumentace tak nemá možnost ovlivnit provoz nasilnicích. Podrobnost zpracování ZÚR MSK zároveň neumožňuje postihnout podrobnost v území,kterými jsou zařízení a opatření snižující zátěž hlukem a emisemi z dopravy. Tato opatření mohou býtobsahem územního plánu, a to v souladu s prioritami územního plánování kraje pro zajištěníudržitelného rozvoje území, priorita č. 13 - vytváření podmínek pro postupné snižování zátěžeobytného a rekreačního území hlukem a emisemi z dopravy výrobních provozů.Ad 6)Nezapracovat do zprávy.Odůvodnění:Specifické a rozvojové oblasti jsou v území vymezovány dle § 32 stavebního zákona politikouúzemního rozvoje. V územně plánovací dokumentaci kraje jsou na základě východisek definovanýchPÚR ČR v souladu s § 36 odst.3 stavebního zákona v nadmístních souvislostech jejich vymezenízpřesňovány.Specifické oblasti kraje jsou dle bodu (65) PÚR ČR 2008 vymezovány v územích, ve kterých sev porovnání s ostatním územím dlouhodobě projevují problémy z hlediska udržitelného rozvoje, tj.problémy se zajištěním vyváženého vztahu příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje asoudržnosti společenství obyvatel.Město Klimkovice sousedí s městem Ostravou, krajským městem, a dlouhodobě nevykazuje problémyse zajištění příznivých podmínek udržitelného rozvoje území. Město Klímkovice má nadprůměrněpříznivou časovou i vzdálenostní dostupnost do centra aglomerace, příznivou věkovou skladbu vevšech věkových kategoriích, kladné migrační saldo s minimální mírou nezaměstnanosti a vysokoumírou podnikatelských aktivit. Městem Klimkovice prochází silnice republikového významu, dálnice D1.Město Klimkovice jednoznačně vykazuje vlastnosti, které naplňují podmínky pro vymezení rozvojovéoblasti, tj. města ovlivněným rozvojovou dynamikou krajského města s přímou dopravní vazbou.Zároveň se zvýšeným tlakem požadavků na změny v území z důvodu soustředění podnikatelskýchaktivit nelze opomenout důraz na koordinaci ekonomických činností v hustě osídlené oblasti s ohledemna zachování příznivých životních podmínek a udržitelného rozvoje území. Tyto podmínky jsouobsahem priorit územního plánování kraje ZÚR MSK 2010 a v nich obsažených požadavků na využitíúzemí a podmínky pro rozhodování v území v rozvojové oblasti OB2 Ostrava, do které je městoKlímkovice z výše uvedených důvodů zařazeno.3

More magazines by this user
Similar magazines