M S T S K Ý Ú A D M N I C H O V I C E -

mnichovice.info

M S T S K Ý Ú A D M N I C H O V I C E -

Spis.zn. SÚ/249/11/Vl str. 3Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebnímúřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřenéprojektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotoveníověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště aponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby semohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístěnístavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmíbýt zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestližestavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.Ing. Táňa Vladykovávedoucí stavebního úřaduToto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.Obdrží:účastníci (dodejky)RNDr. Petr Heinzel, CSc., Nám. 9.května č.p. 120, 251 65 OndřejovMgr. Alicja Heinzelová, Na Horce č.p. 255, 251 65 OndřejovObec Ondřejov, IDDS: 74wb52nStanislav Šolc, Rokycanova 279/18, 130 00 Praha 3Marie Šolcová, Rokycanova 279/18, 130 00 Praha 3Jan Rambousek, Evropská 371/131, 162 00 Praha 616Hana Rambousková, Evropská 371/131, 162 00 Praha 616Stanislav Hauzar, Na Horce č.p. 156, 251 65 OndřejovOlga Hauzarová, Na Horce 156, 251 65 Ondřejovdotčené správní úřadyMěÚ Říčany, územní plánování a region. rozvoj, IDDS: skjbfwdMěÚ Říčany, životní prostředí, IDDS: skjbfwd

More magazines by this user
Similar magazines