metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha BInformativní parametry pro standardizované užívání budovyPro přirozené větrání je minimální tok větracího vzduchu V v všech zón počítán pomocínásobnosti výměny vzduchu. Násobnost výměny vzduchu v učebních zónách je ustanovenana 1 1/h z důvodu výměny celého objemu vzduchu v učebně po vyučovací hodině. Průměrnáteplota přiváděného vzduchu při nuceném větrání je stanovena pro potřeby přívoduminimálního množství vzduchu, rozdíl proti výpočtové teplotě v zóně je do bilance potřebenergie započítán. Pro přirozené větrání je jako vstupní hodnota využita teplota venkovníhovzduchu pro daný výpočtový interval. Provozní doba větracího zařízení je stejná jako provozv zóně bez ohledu na to, jestli je zóna větraná přirozeně nebo nuceně.Součástí hodnot v profilu jsou parametry potřebné pro výpočet spotřeby energie přiodvlhčování udávající požadovanou relativní a měrnou vlhkost. Produkce vodní páry u zóns pobytem lidí vychází z 40 g/h vodní páry při nízké aktivitě a 100 g/h při vysoké fyzickéaktivitě.Vstupní hodnoty pro výpočet tepelných zisků (Tab.B.23) jsou děleny na dvě části, původemod metabolického tepla uživatelů a obyvatelů budovy q oc , tepelného výkonu spotřebičů q ap ajsou vždy vztaženy na m 2 podlahové plochy zóny. Průměrné měrné produkce tepla od osobjsou přibližně vypočteny z produkce tepla žáka/osoby při aktivitě příslušející dané zóně napřibližně stanovenou plochu. Hodnoty jsou stanoveny přibližně, ačkoliv produkci tepla lzespočítat podle předpokladu 75 % z dospělé osoby je odhad plochy připadající na jednu osobuméně přesný. Současné předpisy 3 uvádí rozsah plochy na jednoho žáka od 1,65 m 2 do 4 m 2dle typu učebny, tudíž byla volena střední hodnota.Tab.B.23 Profil vzdělávací budovy – tepelné ziskytyp zónyosobytepelné ziskyčasový podílpřítomnosti osobTepelné ziskypomocnéenergiečasový podíldoby provozuprovozní hodinydoba využitídenního světla zarokdoba využitíbez denníhosvětla za rokVzdělávací budovy -Učebny, kabinetyVzdělávací budovy -PosluchárnyVzdělávací budovy -chodby, komunikaceVzdělávací budovy -tělocvičny,sportovištěVzdělávací budovy -Kuchyně, přípravnyjídelVzdělávací budovy -Šatnyq oc f oc q ap f ap t D t NW/m² - W/m² - h h7,5 0,3 5 0,15 1800 20018 0,3 5 0,15 1800 2002 0,3 2 0,15 1800 2009 0,5 4 0,25 2000 200015 0,3 20 0,25 1250 12507,5 0,3 4 0,25 1800 200– B 20 –

More magazines by this user
Similar magazines