metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha BInformativní parametry pro standardizované užívání budovyVstupní údaje pro větrání zón daného profilu (Tab.B.39) zahrnují možnosti přirozeného inuceného větrání. V případě nuceného a hybridního větrání jsou měrné hodnoty minimálníhotoku větracího vzduchu V v stanoveny na osobu, nebo m 2 podlahové plochy.Pro bazén se obvykle stanovují návrhové parametry na m 2 vodní hladiny, ovšem to je protyto účely nepraktické. Proto jsou následující hodnoty přepočteny z plochy vodní hladiny napodlahovou s uvážením vzájemného poměru 0,9. Pokud je konkrétní situace posuzovanébazénové haly jiná je možné tyto hodnoty opravit.Průtok větracího vzduchu pro zónu sportovní plochy je stanoven na 120 m 3 /h vycházející zpožadavku sportovců s daleko vyšší fyzickou aktivitou než v hledišti kde je uvažováno70 m 3 /h na osobu. Množství větracího vzduchu pro šatny je stanoveno na 30 m 3 /h, číslo jestanoveno z proměnlivého provozu střídajícího v dlouhých intervalech plné a prázdnéobsazení. Pro bazénovou halu vycházíme z 30 m 3 /h na m 2 vodní hladiny,odpovídající produkci vodní páry 65 g/h.m 2 . Tuto hodnotu je nutné upravit podle skutečnýchpodmínek, násobnost výměny vzduchu v hale musí dosáhnout min. 2 1/h. Zóny chodem,komunikací a technických místností jsou definovány hodnotou vztaženou na m 2 podlahovéplochy z důvodu obtížného stanovení kriteria počtu osob. Pro přirozené větrání je minimálnítok větracího vzduchu V v všech zón počítán pomocí násobnosti výměny vzduchu.Tab.B.40 Sportovní zařízení – větránítyp zónyVětránínucené, hybridní přirozené parametry pro výpočty vlhkostiprůměrná minimální průměrná dobamin. tokpožadovan požadovanměrná teplota tok teplota provozuprodukcevětracíhoá relativní á měrnájednotka přiváděnéh větracího přiváděnéh větracíhovlhkostivzduchuvlhkost vlhkosto vzduchu vzduchu o vzduchu zařízeníSportovnízařízení -SportovníplochySportovnízařízení -HledištěSportovnízařízení - ŠatnySportovnízařízení -Chodby,komunikaceSportovnízařízení -Nevytápěnémístnosti,technickémístnostiSportovnízařízení –Bazénová halaV v - n z t V,mech,h ϕ i x i M wm 3 /h/mj. mj °C 1/h °C hod/den - g/kg g/h/m 2120 osoby rovna θ i 0,570 osoby rovna θ i 130 osoby rovna θ i 0,3 - 13227m 2podlahovéplochym 2podlahovéplochym 2podlahovéplochyrovna θ i 0,1 - 0,3rovna θ i 0,1 - 0,3rovna θ i 2teplotavenkovníhovzduchuteplotavenkovníhovzduchuteplotavenkovníhovzduchuteplotavenkovníhovzduchuteplotavenkovníhovzduchuteplotavenkovníhovzduchu15 50 6,83 105 50 6,83 4015 50 6,83 4,8615 50 6,83 115 50 6,83 015 60 8 - 10 58,5– B 34 –

More magazines by this user
Similar magazines