metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Návrh metodiky pro postup výpočtu energetické náročnosti budovyPoznámka: Pro výpočet se používá konstantní hodnota účinností reprezentujícíprůměrnou hodnotu v době využívání zdroje v roce. Parametr COP H,sys vyjadřuje tedyprůměrný topný faktor tepelného čerpadla; η H,sys vyjadřuje průměrnou účinnost topnéhozdroje při částečném zatížení.3.1.1. Dodaná energie do distribučních systémů vytápěníVýpočet umožňuje popsat distribuci energie na vytápění vytápěcím zařízením (teplovodníotopná soustava, elektrické přímotopy) a/nebo vzduchotechnickým zařízením (např.teplovzdušné větrání nebo teplovzdušné vytápění).Pokud je do z-té zóny dodávána energie na vytápění pouze systémem vytápění, potom sedodaná energie na vytápění do distribučního systému Q H,dis,z,j stanoví podle zjednodušenéhovztahu ,,, ,,, ,, · ,, ,,, 8. (8)Pokud je do z-té zóny dodávána energie na vytápění systémem vytápění avzduchotechnickým zařízením, potom se dodaná energie na vytápění do distribučníhosystému Q H,dis,z,j stanoví podle vztahu ,,, ,,, ,,, ,,, 9. (9)kdeQ H,heat,z,j je energie na vytápění dodávaná do vytápěné z-té zóny v j-tém časovém úsekuteplovodním systémem [GJ],Q H,ahu,z,j je energie na vytápění dodávaná do vytápěné z-té zóny v j-tém časovém úsekusystémem vzduchotechniky [GJ],Q H,sc,z,j je energie vyrobená prostřednictvím systému solárních kolektorů pro vytápění z-tézóny v j-tém časovém úseku [GJ], stanovená podle (82).Energie na vytápění Q H,heat,z,j dodávaná do vytápěné zóny teplovodním systémem sestanoví podle vztahu ,,, ,,, ·1 ,, · , ,, · ,,10. (10)kdef H,ahu,z je podíl potřeby energie na vytápění dodávaný do zóny systémem vzduchotechniky[-],f ahu,sys je časový podíl spuštěného systému mechanického větrání [-], stanoví se jako podílz posuzovaného časového úseku,13

More magazines by this user
Similar magazines