metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Metodická příručka3.3.3. Roční dodané pomocné energie na mechanické větráníRoční dodaná pomocná energie na mechanické větrání Q aux,F představuje energiipotřebnou na provoz systému mechanického větrání. Stanoví se jako součet dodané pomocnéenergie pro příslušný systém pro z-tou zónu za j-tý časový úsek podle vztahu , 3,6·10 63. (65) · ,, · ,,, · ,, ,, · ,, · kdef ahu,sys,j je časový podíl provozu příslušného systému mechanického větrání v j-témčasovém úseku [-],f F,ctl,sys,j je váhový činitel regulace ventilátorů příslušného systému mechanického větránív j-tém časovém úseku [-], pro ventilátory s plynulou změnou otáček se uvažujef F,ctl,sys,j = 0,4,t j je délka j-tého časového úseku [h],P F,p,sys je instalovaný elektrický příkon ventilátorů [W], informativní hodnoty a postupstanovení jsou uvedeny v příloze A, kapitola A.11,P F,ar,sys,z je instalovaný příkon ostatních částí systému mechanického větrání redukovaný vzávislosti na provozu zařízení [W], tato hodnota představuje příkon systémů zpětnéhozískávání tepla, vlhkosti, vlhčení, příkon regulace a ovládání systému VZT, apod.,informativní hodnoty a postup stanovení jsou uvedeny v příloze A, kapitola A.11.3.4. Roční dodaná energie na přípravu teplé vodyRoční dodaná energie na přípravu teplé vody včetně roční dodané pomocné energie propřípravu teplé vody EP W se stanoví podle vztahu , , 64. (66)kdeQ fuel,W je roční dodaná energie na přípravu teplé vody [GJ],Q aux,W je roční dodaná pomocná energie systému přípravy teplé vody [GJ], stanovenápodle (73).Roční dodaná energie na přípravu teplé vody Q fuel,W se stanoví jako součet dodané energieQ fuel,W,sys,z,j na přípravu teplé vody ve všech energetických systémech (sys) pro z-té zóny za j-tý časový úsek. Roční dodaná energie na přípravu teplé vody Q fuel,W se stanoví podle vztahu– 30 –

More magazines by this user
Similar magazines