metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha APodrobná charakteristika některých vstupních parametrůZemě (0°C) / vzduch (7°C) 3,4 1,6 3,8/4,9 1,5 2,5/3,2 1,4Odpadní teplo (20°C) 6,1 2,6 5,1 2,2 4,4 2,0Podzemní voda (10°C) 4,7 2,1 5,3 1,9 3,5 1,8Povrchová voda (5°C) 4,1 1,9 4,5 1,8 2,9 1,7Poznámka.: EHP – tepelné čerpadlo poháněné elektřinou, GHP - tepelné čerpadlopoháněné plynemA.1.3Účinnost regulace v příslušném zdroji teplaÚčinnost regulace v příslušném zdroji tepla η H,ctl,sys lze uvažovat na základě empirickýchhodnot, nebo podle přílohy 2 vyhlášky č. 148/2007 Sb., viz Tab. A.3 Pokud je účinnostregulace zahrnuta již v účinnosti zdroje tepla η H,gen,sys , platí vztah ,, 12. (A.2)Tab. A.4 Účinnost regulace v příslušném zdroji teplaTyp regulace η H,ctl,sys [-]Ruční 0,95Automatická 0,97A.1.4Účinnost systému distribuce energie na vytápěníÚčinnost systému distribuce energie na vytápění η H,dis,z závisí na stavu tepelné izolacerozvodů a délce rozvodů. Orientačně lze účinnost systému distribuce energie na vytápěnístanovit poměrem teoretických ztrát z rozvodů Q H,ls,dis,z,j s potřebou energie na vytápěníQ H,nd,z,j a stanovit tak zjednodušeně účinnost distribuce energie podle vztahu ,, kde ,,, ·1 ,, 3. (A.3) ,,, ·1 ,, ,,,,Q H,nd,z,j je potřeba energie na vytápění v z-té zóně v j-tém časovém úseku [GJ],f H,ahu,z je podíl potřeby energie na vytápění dodávaný do zóny systémem vzduchotechniky[-],Q H,ls,dis,z,j je teoretická ztráta rozvodů systému vytápění v z-té zóně a j-tém časovém úseku[GJ].A.1.4.1Teoretické ztráty rozvodů systému vytápěníTeoretické ztráty rozvodů Q H,ls,dis,z,j v z-té zóně pro j-tý časový úsek lze zjednodušeněstanovit podle ČSN EN 15316-2-3 na základě vztahu ..,, 3.6·10 · ,, · , · ,, ·4. (A.4),kdeΨ H,ls,dis je průměrný lineární součinitel prostupu tepla pro příslušné části rozvodů[W/(m.K)], stanovený podle Tab. A.6,L H,dis,z je délka rozvodů otopné soustavy, nebo příslušné části rozvodů [m], stanovenápodle Tab. A.5,θ H,m je střední teplota otopného media [°C],– A 4 –

More magazines by this user
Similar magazines