metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha AMetodika bilančního výpočtu energetické náročnosti budovyf H,s,sys je korekční faktor pro změnu teploty otopného media [-], pro systémy s regulacíteploty otopné podle venkovních podmínek je f s,sys =1 pro ostatní případy se volí podleČSN EN 15316-2-3,f H,NET,sys je hydraulický korekční faktor [-], pro horizontální dvoutrubkový systém jef H,NET,sys =1 pro ostatní případy se volí podle ČSN EN 15316-2-3,f HB,sys je korekční faktor hydraulické rovnováhy [-], pro hydraulicky vyvážené systémy sevolí podle ČSN EN 15316-2-3 f HB,sys = 1, pro nevyvážené systémy se uvažujme f HB,sys =1,15.Návrhový hydraulický výkon oběhového čerpadla P H,hydr,sys se stanoví podle vztahu ,, 0,2778 · ∆ , · ,35. (A.36)kdeV H,sys je návrhový hydraulický průtok otopnou soustavou [m 3 /h], stanovený na základěnávrhového výkonu a podle ČSN EN 15316-2-3,Δp H,sys je návrhová tlaková ztráta otopné soustavy [kPa], stanovený podle ČSN EN 15316-2-3.Pro stanovení návrhového hydraulického průtoku otopnou soustavou lze použítzjednodušený výpočet na základě DIN V 18599-5 podle vztahu ,36. (A.37) , 1,15 · ∆ ,kdeΦ H,max je návrhový výkon otopné soustavy [kW], stanovený podle ČSN EN 12831,Δθ H,dis je návrhový otopný spád soustavy [K].Pro stanovení návrhové tlakové ztráty otopné soustavy lze použít vztah∆ , 0,13· ,, 2∆ , ∆ ,37. (A.38)kde L H,max,sys je maximální délka rozvodu otopné soustavy[m], která se stanoví podlezjednodušeného vztahu ,, 2· , ,2 38. (A.39), , , kdeL H,L je délka vytápěné zóny [m],L H,W je šířka vytápěné zóny [m],n H,f je počet vytápěných podlaží zóny [m],h H,f je průměrná výška vytápěného podlaží zóny [m],l H,c je délková konstanta, [m], pro dvoutrubkovou otopnou soustavu se uvažuje l c =10 m,pro jednotrubkovou otopnou soustavu platí, že l H,c = L L + L W– A 25 –