metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha APodrobná charakteristika některých vstupních parametrůA.8 Roční dodaná pomocná energie na chlazeníA.8.1 Časový podíl provozu oběhových čerpadelČasový podíl provozu oběhových čerpadel f C,sys,z,j se stanoví pro příslušný systémvytápění v z-té zóně za j-tý časový úsek postupem podle ČSN EN ISO 13790 podle vztahůproa) γ C,2,z,j < γ C,lim,z (časový úsek patří do období dodávky chladu): ,,, 150. (A.51)b) γ C,1,z,j > γ C,lim,z (časový úsek nepatří do období dodávky chladu): ,,, 051. (A.52)c) ostatní případy (do období dodávky chladu patří část časového úseku (měsíce)):c.1 γ −1 C,j,z, > γ C,lim,z ,, 1 2 ,, ,,, ,, ,,,52. (A.53)c.2 γ −1 C,z,j ≤ γ C,lim,z ,, 1 2 1 2 ,, ,, ,,, 53. (A.54),,kdeγ C,z,j je poměr mezi tepelnými zisky a ztrátami v režimu chlazení pro z-tou zónu v j-témčasovém úseku [-], stanovený podle kapitoly 3.1.5 úvodní části metodiky výpočtu,γ C,lim,z je limitní poměr zisků a ztrát v z-té zóně [-],γ C,1,z,j je minimální poměr tepelných zisků a ztrát v režimu chlazení na začátku a konci j-tého časového úseku pro z-tou zónu [-],γ C,2,z,j je maximální poměr tepelných zisků a ztrát v režimu chlazení na začátku a konci j-tého časového úseku pro z-tou zónu [-].Limitní poměr zisků a ztrát γ C,lim,z se stanoví podle vztahu ,, , 1 ,54. (A.55)kde a C,z se stanoví podle stanovený podle kapitoly 3.1.5 úvodní části metodiky výpočtu.Maximální a minimální poměr tepelných zisků a ztrát na začátku a konci j-tého časovéhoúseku pro z-tou zónu γ C,2,z,j a γ C,1,z,j lze učit podle ,,, ,,, ; ,,, 55. (A.56) ,,, ,,, ; ,,, 56. (A.57)kde γ C,b,z,j je obrácená hodnota poměru zisků a ztrát na začátku j-tého časového úseku proz-tou zónu [-], který se stanoví podle vztahu– A 36 –

More magazines by this user
Similar magazines