metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

mpo.efekt.cz

metodika bilančního výpočtu energetické náročnosti ... - MPO Efekt

Příloha APodrobná charakteristika některých vstupních parametrůC C,P1,sys a C C,P2,sys jsou konstanty [-], orientační hodnoty jsou uvedeny v tabulce Tab.A.45,β C,dis,sys je korekční činitel vyjadřující míru částečného zatížení [-].Tab. A.45Konstanty oběhových čerpadel C C,P1,sys a C C,P2,sysC C,P1,sys [-] C C,P2,sys [-]Oběhové čerpadlo není regulováno 0,25 0,75Skoková změna otáček (např. 3 otáčkové) 0,75 0,25Postupná změna otáček 0,90 0,10 ,,, ,,62. (A.63)·1000 ,, · , · ,kdeP C,hydr,sys je návrhový hydraulický výkon oběhového čerpadla [W],β H,dis,sys je korekční činitel vyjadřující míru částečného zatížení [-],f s,sys je korekční faktor pro změnu teploty media [-], zpravidla se uvažuje f s,sys =1,f HB,sys je korekční faktor hydraulické rovnováhy [-], pro hydraulicky vyvážené systémy sevolí podle ČSN EN 15316-2-3 f HB,sys = 1, pro nevyvážené systémy se uvažuje f HB,sys =1,15.Návrhový hydraulický výkon oběhového čerpadla P C,hydr,sys se stanoví podle vztahu ,, 0,2778 · ∆ , · ,63. (A.64)kdeV C,sys je návrhový hydraulický průtok distribučního systému chladící vody [m 3 /h],Δp C,sys je návrhová tlaková ztráta rozvodu chladu [kPa].Alternativně lze pro systém s vodním chladícím okruhem použít zjednodušený výpočetnívztah podle DIN V 18599-7, kde platí vztah ,64. (A.65) , 1,15 · ∆ ,kdeΦ C,max je návrhový chladící výkon [kW],Δυ C,dis je návrhový rozdíl teplot [K],∆ , 0,325 · ,, ∆ , ∆ ,65. (A.66)kdeL C,max,sys je maximální délka rozvodu otopné soustavy[m], která se stanoví podlezjednodušeného vztahukde ,, 2· , ,2 , , 1066. (A.67)– A 38 –

More magazines by this user
Similar magazines