Anonce Mikro (2).cdr - ECPA-CZ o.p.s.

ecpa.cz.com

Anonce Mikro (2).cdr - ECPA-CZ o.p.s.

poøádá pod záštitouÈeské lékaøské komorya ve spolupráci sUniverzitním centrem chirurgické anatomiepoøádáKURZMIKROCHIRURGICKÉSUTURYLektoøi:MUDr.Vladimír PøibáòNeurochirurgické oddìlení Nemocnice Èeské Budìjovice a.s.Mudr.Jiøí FiedlerNeurochirurgické oddìlení Nemocnice Èeské Budìjovice a.sBRNO 26.3. - 27.3.2010www.ecpa-cz.comMísto konání:Anatomický ústav LF MU BrnoKamenice 3info@ecpa-cz.com


PRVNÍ OZNÁMENÍVážené kolegynì a kolegové,Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickýmústavem Lékaøské fakulty Masarykovy univerzity v Brnì pøipravilokurz praktického nácviku mikrochirurgické sutury. Tento kurz jeurèen pro chirurgy ze všech oborù, kde je vyžadována praktickázkušenost v této oblasti. Nácvik mikrochirurgické sutury nervovìcévníchstruktur probíhá na laboratorních zvíøatech. Teoretické ipraktické zkušenosti Vám budou pøedávat zvaní lektoøi. Kapacitnì jev kurzu pøipraveno 10 pracovních míst pro práci pod mikroskopem a5 pracovních míst pro práci s lupovými brýlemi pro stejný poèetúèastníkù.B R NO 2 6 .3. - 27 . 3. 2 0 1 0Vìøíme, že tento kurz pomùže prohloubit Vaše zkušenosti v tétoproblematice èi zaèínajícím kolegùm umožní dobrý „start “ vmikrochirurgické praxi.Doc.MUDr. Igor Èižmáø, Ph.D.PROGRAM KURZUMikrochirurgie, tips and tricksTepenná anastomóza end to end/sideTechnika interpozièního žilního štìpuAnastomóza periferního nervu

More magazines by this user
Similar magazines