Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 2/2012

kobylnice.cz

Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 2/2012

Čl. 9Veřejné prostranstvíPoplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedenajmenovitě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.Čl. 10Vznik a zánik poplatkové povinnostiPoplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy totoužívání fakticky skončilo.Čl. 11Ohlašovací povinnost(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejnéhoprostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství.V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 7 dní je povinen splnit ohlašovacípovinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne nasobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnostnejblíže následující pracovní den.(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 25 tétovyhlášky.(3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajůuvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.Čl. 12Sazba poplatku(1) Sazba poplatku je určena za každý i započatý m 2 a každý i započatý den nebo paušální částkou:a) za umístění dočasné stavby pro poskytováníprodeje a služebb) za umístění zařízení sloužícího pro poskytováníprodeje a služebc) za umístění stavebního zařízeníd) za umístění reklamního zařízeníe) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jinýchobdobných atrakcíf) za umístění skládekza každý i započatý den 10,00 Kč/m 2paušální částka za týden 300,00 Kčpaušální částka za měsíc 1.000,00 Kčpaušální částka za rok 9.000,00 Kčza každý i započatý den 10,00 Kč/m 2paušální částka za týden 300,00 Kčpaušální částka za měsíc 1.000,00 Kčpaušální částka za rok 9.000,00 Kčza každý i započatý den 0,20 Kč/m 2paušální částka za týden 300,00 Kčpaušální částka za měsíc 1.000,00 Kčpaušální částka za rok 9.000,00 Kčza každý i započatý den 10,00 Kč/m 2paušální částka za měsíc 100,00 Kčpaušální částka za rok 1.000,00 Kčza každý i započatý den 10,00 Kč/m 2paušální částka za týden 1.000,00 Kčza každý i započatý den 0,20 Kč/m 2paušální částka za týden 100,00 Kčpaušální částka za měsíc 300,00 Kč


paušální částka za rok 2.000,00 Kčg) za vyhrazení trvalého parkovacího místah) za užívání veřejného prostranství pro kulturní,sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorbyfilmových a televizních děl.paušální částka za měsíc 200,00 Kčpaušální částka za rok 2.000,00 Kčza každý i započatý den 10,00 Kč/m 2paušální částka za týden 1.000,00 Kčpaušální částka za měsíc 10.000,00 Kč(2) Správce poplatku určí, zda bude poplatek účtován dle denní sazby nebo dle konkrétní paušálníčástky určené v odstavci 1. této vyhlášky.Čl. 13Splatnost poplatku(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 odst. 1 je splatný:a) při užívání veřejného prostranství po dobu nejvýše 30-ti dnů nejpozději v den zahájení užíváníveřejného prostranství,b) při užívání veřejného prostranství po dobu 31 dnů nebo delší nejpozději do 180 dnů odzahájení užívání veřejného prostranství ve dvou stejných splátkách, přičemž první splátka jesplatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývajícíčástka nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bylo užívání veřejného prostranství ukončeno,c) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 181 dnů ve čtvrtletních splátkách,přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranstvízapočato a další částka nejpozději do 15.3., 15.6., 15.9. a 15.12. příslušného roku, posledníčástka nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bylo užívání veřejného prostranství ukončeno.(2) Poplatek může být uhrazen dopředu jednorázově i na delší období.(3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém jepoplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.Čl. 14Osvobození a úlevy(1) Poplatek se neplatí:a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou 8 ,b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejněprospěšné účely 9 .(2) Od poplatku se dálen osvobozují:a) fyzické a právnické osoby (dále jen „stavebník“), které jako stavebníci užívají veřejnéprostranství k umístění skládky stavebního materiálu nebo umístění stavebního zařízení přirealizaci staveb určených k trvalému bydlení a rekreaci, na základě rozhodnutí stavebníhoúřadu po dobu 36 měsíců od data nabytí právní moci stavebního povolení nebo ohlášenístavby.b) tělovýchovné, tělocvičné a jiné zájmové organizace a školy při užívání veřejného prostranstvípro sportovní a kulturní akce.ČÁST IV.POPLATEK ZE VSTUPNÉHO8 § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích9 § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích


Čl. 15Předmět poplatku a poplatník(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce,sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitáčástka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. 10(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají. 11Čl. 16Ohlašovací povinnost(1) Poplatník je nejpozději 15 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce,datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle čl. 25 této vyhlášky(2) Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výšivybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.Čl. 17Sazba poplatku(1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:a) kulturní akci ...............................… 10 %,b) sportovní akci .........................…… 10 %,c) prodejní akci ................................... 20 %,d) reklamní akci .............................…. 20 %.Čl. 18Splatnost poplatkuPoplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.Čl. 19Osvobození a úlevy(1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejněprospěšné účely. 12(2) Od poplatku se dále osvobozují sportovní a kulturní akce, které pořádají tělovýchovné, tělocvičnéa jiné zájmové organizace a školy se sídlem v obci Kobylnice.ČÁST V.POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITYČl. 20Předmět poplatku a poplatník(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnémuubytování za úplatu. 13(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytováníposkytla. 1410 § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích11 § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích12 § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích13 § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích14 § 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích


Čl. 21Ohlašovací povinnost(1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejnýmzpůsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytovánípřechodného ubytování za úplatu.(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údajestanovené v čl. 25 této vyhlášky. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu,do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místatrvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby,které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně amusí být uspořádány postupně z časového hlediska. 15Čl. 22Sazba poplatkuSazba poplatku činí za každé využité lůžko a den ........................… 6,- Kč.Čl. 23Splatnost poplatku(1) Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne měsíce příslušného kalendářního roku.(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede ubytovatelpoplatek do konce příslušného kalendářního roku.Čl. 24Osvobození a úlevy(1) Poplatku nepodléhá:a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jakohotelová zařízení,c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. 16(2) Od poplatku jsou osvobozeni ubytovatelé, kteří nejsou založeni za účelem podnikání a jejichžzřizovatelem je územně samosprávný celek – obec nebo kraj.ČÁST VI.USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁČl. 25Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede 17a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor,byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy prodoručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat vpoplatkových věcech,b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb vzahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatkusouvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,15 § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích16 § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích17 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích


c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetněskutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarskékonfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemskupro doručování. 18(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinentuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 19Čl. 26Navýšení poplatku(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřadpoplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 20(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecníúřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. 21(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšitaž na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 22Čl. 27Přechodná a zrušovací ustanovení(1) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovenídosavadní obecně závazné vyhlášky č. 3/2010.(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ze dne 14.12.2010.Čl. 28ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2013............................................................. .......................................................Stanislav DolanskýIng. Lubomír ŠmídmístostarostastarostaVyvěšeno na úřední desce dne: 14.12.2012Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.201218 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích19 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích20 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích21 § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích22 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích


Příloha č. 1k vyhlášce č. 3/2012 o místních poplatcích.Seznam parcelních čísel pozemků, které jsou veřejným prostranstvím a které podléhají poplatku zaužívání veřejného prostranství.13 celý pozemek 221 celý pozemek68/1 celý pozemek 232 celý pozemek68/5 celý pozemek 233 celý pozemek69/1 celý pozemek 234 celý pozemek69/3 celý pozemek 235 celý pozemek69/11 celý pozemek 236/1 jen pozemek před garážemi69/12 celý pozemek 268 celý pozemek69/13 celý pozemek 270 celý pozemek70/1 celý pozemek 271 celý pozemek70/2 celý pozemek 272 celý pozemek71 jen prostranství před stavbou 310/1 celý pozemek73/1 jen prostranství před areálem 310/7 celý pozemek76/1 celý pozemek 376/1 celý pozemek79/1 celý pozemek 386/1 celý pozemek80 celý pozemek 386/2 celý pozemek81 celý pozemek 399 celý pozemek82 jen pozemek před domem 400 celý pozemek84 jen pozemek před domem 405/2 celý pozemek87 jen pozemek před domem 483 celý pozemek89 jen pozemek před domem 484 celý pozemek91/3 jen pozemek před domem 508/3 jen pozemek před plotem92/3 jen pozemek před domem 509/1 jen pozemek před domem93/2 jen pozemek před domem 593 celý pozemek94/41 celý pozemek 594 celý pozemek94/45 celý pozemek 595 celý pozemek94/47 celý pozemek 596 celý pozemek94/56 celý pozemek 643 celý pozemek94/96 celý pozemek 645 celý pozemek94/151 celý pozemek 674 celý pozemek98 celý pozemek 677 celý pozemek102/3 celý pozemek 679 jen pozemek před areálem103/2 celý pozemek 687/2 jen pozemek před areálem107 celý pozemek 741/1 celý pozemek111/7 celý pozemek 756/1 celý pozemek111/8 celý pozemek 764 celý pozemek112/11 celý pozemek 765 celý pozemek112/12 celý pozemek 810 celý pozemek141 celý pozemek 811/1 celý pozemek158 celý pozemek 811/11 celý pozemek


208 celý pozemek 811/14 celý pozemek209 celý pozemek 811/16 celý pozemek210 celý pozemek 813 celý pozemek211/5 celý pozemek 824 celý pozemek211/6 celý pozemek 835 celý pozemek218 celý pozemek............................................................ .......................................................Stanislav DolanskýIng. Lubomír Šmídmístostarostastarosta

More magazines by this user
Similar magazines