Pozemek parc. č. 1220/2 o výměře 14.914 m2, severní průmyslová ...

media1.mypage.cz

Pozemek parc. č. 1220/2 o výměře 14.914 m2, severní průmyslová ...

Pozemek parc. č. 1220/2 o výměře 14.914 m2, severní průmyslová zóna Nymburk,Všechlapský vrchI.Obecný popisNabídka prodeje pozemku parc. č. 1220/2 o výměře 14.914 m2. Pozemek je „pracovně“ rozdělen na 3části:Část A - severní - o výměře cca 5.183 m2, územním plánem určena k využití pro drobnou výrobu,řemesla a služby.Část B - střední - o výměře cca 9.031 m2, územním plánem určena k zemědělské výrobě, přístupovácesta je z jihu, přes pozemky parc. č. 1696/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 119 m2 a parc. č.1220/32, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 26 m2 ve vlastnictví klienta.Část C - jižní - o výměře cca 700-1200 m2, územním plánem určena k využití pro drobnou výrobu,řemesla a služby.II.Inženýrské sítěElektřinu lze na pozemek přivést ze sloupu nadzemního vedení vn vzdáleného od jihozápadního okrajepozemku cca 25 m. Vodní zdroj je možné vybudovat vlastní, kanalizaci zřídit na pozemku se svodemdo odpadní jímky (alternativně tyto sítě napojit na veřejné sítě vedené při silnici I/38.III.Přístupové cestyPřístupová cesta na pozemek parc. č. 1220/2 je vedena od jihu z veřejné cesty parc. č. 1696/3 vevlastnictví města Nymburk, přes pozemky parc. č. 1696/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 119m2 a parc. č. 1220/32, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 26 m2 ve vlastnictví klienta.Schválený územní plán města Nymburk a schválený územní plán Stč. kraje vyznačuje v daném územíobchvat města I. třídy (Chvalovice-Krchleby - Ml. Boleslav), jehož koridor přetíná pozemek 1220/2 vjeho části B. K přístupu na Část A pozemku nelze proto využít uvedenou přístupovou cestu z jihu(cestou nelze přetnout plánovaný silniční koridor) a zahájit jakoukoli stavbu (nelze vydat stavebnípovolení pro absenci přístupové cesty z veřejné cesty). Možnost zřízení přístupové cesty na Část Aod severu z veřejné cesty ul. Zdonínské parc. č. 1245/6 ve vlastnictví města Nymburk byla projednánas vlastníky sousedních pozemků parc. č. 1220/26, parc. č. 1220/25 a parc. č. 1225/153. Jejich souhlasje podmíněn zaplacením předjednané částky.Přístup na Část B je možný z jihu, přes pozemky parc. č. 1696/1, ost. plocha, ost. komunikace ovýměře 119 m2 a parc. č. 1220/32, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 26 m2 ve vlastnictví klienta.Tato část pozemku je aktuálně určena územním plánem k zemědělské výrobě (připravujeme návrh nazměnu využití), nelze ji zastavět trvalou stavbou, ale lze ji využívat např. ke skladování věcí, kumístění dočasných drobných staveb, ale i např. k zřízení sadu, k chovu zvířat apod.Přístup na Část C je možný z jihu z veřejné cesty parc. č. 1696/3 ve vlastnictví města Nymburk(nutné provést zpevnění povrchu cesty), přes pozemky parc. č. 1696/1, ost. plocha, ost. komunikace ovýměře 119 m2 a parc. č. 1220/32, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 26 m2 ve vlastnictví klienta.


IV.InformacePředkupní právo města Nymburk k pozemku parc. č. 1220/2 bylo vypořádáno, město Nymburk sepředkupního práva vzdalo usnesením Rady města Nymburk č. 297 ze dne 26. 10. 2010 a příslušnýzápis na listu vlastnictví byl vymazán.Vlastník pozemku může usilovat o změnu územních plánů města Nymburk i Stč. kraje a domáhat sezměny trasy plánovaného obchvatu I. a II. a změny v určení využití pozemku v části B pro drobnouvýrobu, řemesla a služby. Tím by se (bez dalších investic) vyřešila i přístupová cesta k pozemku ČástA. Přístupovou cestu na pozemek Část A lze řešit výkupem sousedních pozemků parc. č. 1220/25 aparc. č. 1225/153 a směnou za část pozemku parc. č. 1220/26 (s vlastníky předjednáno).Alternativně může vlastník usilovat o výkup celého pozemku parc. č. 1220/2 nebo části pozemkuparc. č. 1220/2 - Část B v trase plánovaného koridoru silničního obchvatu I. a II. městem, krajem neboinvestorem (ŘSD) a poskytnutí kompenzace ve výši nákladů potřebných na zřízení přístupové cesty kpozemku Část A od severu.Alternativa první:V.N a b í d k a1. Prodej pozemku Část C - jižní - o výměře cca 700-1200 m2 (bude vymezen oddělovacímgeometrickým plánem dle dispozic st. úřadu) a zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni,spočívajícímu v právu cesty - chůze a vjezdu na oddělený pozemek Část C z veřejné cesty parc. č.1696/3 ve vlastnictví města Nymburk, přes pozemky parc. č. 1696/1, ost. plocha, ost. komunikaceo výměře 119 m2 a parc. č. 1220/32, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 26 m2, ve vlastnictvíklienta, za kupní cenu 650.000,-Kč,a současně2. Nájem pozemku Část B - střední - o výměře cca 9.031 m2 (bude vymezen oddělovacímgeometrickým plánem), na dobu neurčitou, za cenu 10,-Kč/m2/rok.Alternativa druhá:Samostatný prodej:1. pozemku Část A - severní o výměře 5.183 m2 za kupní cenu 496 Kč/m2 (t. j. cca 2.570,768 Kč).2. pozemku Část B - střední - o výměře cca 9.031 m2 za kupní cenu 250,-Kč/m2 (t. j. cca 2.257,750Kč), a zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni, spočívajícímu v právu cesty - chůze avjezdu na oddělený pozemek Část B z veřejné cesty parc. č. 1696/3 ve vlastnictví města Nymburk,přes pozemky parc. č. 1696/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 119 m2 a parc. č. 1220/32,ost. plocha, ost. komunikace o výměře 26 m2, ve vlastnictví klienta.3. pozemku Část C - jižní - o výměře cca 700-1200 m2, a zřízení práva odpovídajícímu věcnémubřemeni, spočívajícímu v právu cesty - chůze a vjezdu na oddělený pozemek Část C z veřejnécesty parc. č. 1696/3 ve vlastnictví města Nymburk, přes pozemky parc. č. 1696/1, ost. plocha, ost.komunikace o výměře 119 m2 a parc. č. 1220/32, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 26 m2,ve vlastnictví klienta, za kupní cenu 650.000,-Kč.


Alternativa třetí:Prodej celého pozemku parc. č. 1220/2 o výměře 14.914 m2 a přístupových cest, t. j. pozemkůparc. č. 1696/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 119 m2 a parc. č. 1220/32, ost. plocha, ost.komunikace o výměře 26 m2, za kupní cenu 299,-Kč/m2 ( t. j. 4.502,641 Kč).Možnost poskytnutí bezplatných služeb:Kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o budoucí kupní smlouvě, návrh na vklad práva doKN, ingeneering při žádosti o stavební povolení.Možnost poskytnutí úplatných služeb za zvýhodněnou cenu:Projektová dokumentace, zprostředkování stavebního materiálu a stavebních prací, stavebnídohled investora, ingeneering při jednání s dotčenými úřady, při zřízení el. přípojky a přikolaudaci.

More magazines by this user
Similar magazines