Metodika stanovení smluvních cen pro pronájem a prodej ... - Mnichov

ou.mnichov.cz

Metodika stanovení smluvních cen pro pronájem a prodej ... - Mnichov

(2) Oblast II.zahrnuje pozemky města, ohraničené těmito ulicemi:Závodu míru od vrátnice Metalisu, Dukelská od křižovatky s ul. Komenského směrem naVysokou Jedli, Letná, Vítězná, Jiřího z Poděbrad, svahy: Žižkův a Křížový vrch, Nad Rolavou aNerudova, Komenského od čp.446 směrem na Bernov, Chodovská, Osvětimská po LDN,Limnická, Údolní, Pod lesem, Luční, Na stráni, Nad tratí, Pod Šibeníkem, Mládežnická, Nakopečku, Švermova, Lidická, Kollárova, Kraslická po zastávku ČSAD.Smluvní cena za 1 m 2 za rok je 1,- Kč.(3) Oblast III.zahrnuje ostatní pozemky města včetně částíVysoká Štola, Pozorka u Nejdku, Suchá u Nejdku, Fojtov, Lužec u Nejdku, Oldřichov u Nejdku,Tisová u Nejdku, Bernov a Lesík.Smluvní cena za 1 m 2 za rok je 0,50 Kč.(4) Smluvní cena za pronájem pozemků za účelem sekání trávy, pastva činí 0,20 Kč za 1 m 2 zarok bez ohledu na polohu pozemku.(5) Smluvní cena za pronájem vodní nádrže činí 0,06 Kč za m 2 za rok.II.Pronájem pozemků sloužících podnikání a ceny(1) Orientační rozpětí cen je od 20,- do 500,- Kč za m 2 za rok.(2) Doporučení na smluvní výši nájemného předkládá Městské radě pověřený pracovník Městskéhoúřadu.(3) Pronájem pozemků k účelu provozování zemědělské výroby pro samostatně hospodařící rolníkyčiní 1% z průměrné ceny zemědělské půdy dle platné vyhlášky Ministerstva zemědělství, kterástanovuje průměrnou cenu zemědělské půdy v příslušném k.ú. za 1 m 2 .(4) Pronájem pozemků k účelu provozování atrakcí lidové zábavy( kolotoče, lunaparky, cirkusyapod.) činí 10,-Kč /m 2 za týden; za každý započatý den přes 1 týden přítomnosti na pozemku senájemné navýší o 1/7 týdenního nájemného. Nájemné se započítává a je splatné ihned po převzetípozemku a najetí na stanoviště.Postup při pronajímání pozemků a uzavírání nájemní smlouvy:4.1. Oddělení SÚaŽP zveřejní vždy na začátku nového roku záměr pronajmout vytypovanépozemky města k účelu provozování atrakcí lidové zábavy (kolotoče, cirkusy, lunaparky apod.).4.2. RM schválí, po zveřejnění záměru na úřední desce města, pronájem vytypovaných pozemkůměsta k účelu provozování akcí lidové zábavy na celý rok tj. do 31.12. běžného roku.


V případě, že z důvodů majetkoprávních nebo konfigurace terénu není možno dosáhnout tétovýměry, minimální výměra se sníží.II.Ceny ostatních pozemků(1) Smluvní cena pozemku druh pozemku "zahrada" nebo "stavební pozemek" "ostatní plochastaveniště"a "komunikace" v jakékoliv části k.ú. města, přikupovaného k rodinnému domku, činí100,-Kč/m 2 .(2) Smluvní cena pozemku druh pozemku "trvalý travní porost" a "orná půda", přikupovaného kestávajícím pozemkům u rodinného domku kupujícího, činí 20,- Kč/m 2 .(3) Smluvní cena pozemku jiného druhu pozemku, než je uvedeno v odst. (1) a (2) - "neplodná,svah - skála, ostatní", apod., přikupovaného ke stávajícím pozemkům u rodinného domkukupujícího, činí 10,-Kč/m 2 .(4) Smluvní cena pozemku jakéhokoliv druhu pozemku v kterékoliv části k.ú. města,přikupovaného k rekreačnímu objektu nebo k rekreačnímu účelu kupujícího činí 100,- Kč/m 2 .(5) Cena pozemku jakéhokoliv druhu pozemku v kterékoliv části k.ú. města přikupovaného krodinnému domku za účelem nápravy nezákonných stavů, je cena zjištěná dle znaleckéhoposudku.(6) Návrh na prodej pozemků dle odst.(5) podává pověřený pracovník Městského úřadu.III.Vliv výměry na stanovení ceny(1) Cena pozemku pro výstavbu RD se stanovuje takto:Pozemek o výměře 300 m 2 bude prodáván za cenu uvedenou v Části Třetí oddíl I. odst.(1)-(4)(2) Každý další m 2 nad výměru uvedenou v odstavci (1) bude prodáván za ceny uvedené v ČástiTřetí, oddíl II. odst.(1)-(3).(3) Ceny pozemků, uvedených v ČÁSTI TŘETÍ, odd.II. -Ceny ostatních pozemků, odst.(1) až (3) platí do výměry:1000 m 2 - pro rodinné domky s 1 bytovou jednotkou včetně zastavěné plochy a jiných pozemků,které k rod. domku náleží.1.500 m 2 - pro rodinné domky se 2 bytovými jednotkami včetně zastavěné plochy a jinýchpozemků, které k rod. domku náleží.1.500 m 2 - (bez zastavěné plochy) pro objekty bydlení se 3 a více bytovými jednotkami včetnějiných pozemků, které k objektu náleží.(4) Ceny pozemků uvedených v ČÁSTI TŘETÍ odd.II. - Ceny ostatních pozemků, odst. (4) a (5)- k rekreaci a při nápravě nezákonných stavů, platí do celkové výměry 500 m 2 , (bez zastavěnéplochy ).


(5) Za každý další m 2 nad výměru uvedenou v ČÁSTI TŘETÍ odd.III odst. (3) - 1.000 - 1.500 m 2a odst. (4) – 500 m 2 , se cena zvyšuje o 150 %.ČÁST ČTVRTÁZajištění dokumentů potřebných k převodu nemovitosti a úhrada nákladů převoduI.Zajištění dokumentů(1) Město Nejdek (dále jen "prodávající") zajistí:a) návrh na vklad do katastru nemovitostí,b) výpis z usnesení městského zastupitelstva,c) potvrzení o splnění nabídkové povinnosti,d) ověření podpisu kupujícího na kupní smlouvě.(2) Kupující zajistí:a) výpis z katastru nemovitosti,b) geometrický plán,c) znalecký posudek.(3) Sepsání kupní smlouvy zajistí po vzájemné dohodě kupující nebo prodávající.II.Úhrada nákladů převodu(1) Prodávající uhradí daň z převodu nemovitosti; v případě, že administrativní cena nemovitostibude vyšší než smluvní cena nemovitosti dle této Metodiky, uhradí kupující daň z rozdílu shorauvedených cen a to při podpisu smlouvy na účet města.Účinnost dnem schválení v MěZ.(2) Kupující uhradí náklady spojené s obstaráním dokumentů, uvedených v ČÁSTI ČTVRTÉ,odd.I., odst.1 bod d), odst.2. bod a) až c) a v odst.(3).(3) Ceny, stanovené dle této metodiky za prodávané pozemky uhradí kupující spolu s úhradou zasepsání kupní smlouvy nejpozději v den podpisu kupní smlouvy.(4) Vyjímku z povinnosti dle předcházejícího bodu může povolit pouze Městské zastupitelstvo.ČÁST PÁTÁZávěrečná ustanovení(1) Pozemky, jejichž způsob ocenění není touto metodikou řešen, budou prodávány za smluvníceny s přihlédnutím ke znaleckým posudkům.(2) Při prodeji pozemků z majetku Města Nejdek bude zřízeno předkupní právo pro město - viz.Část třetí odst.I, bod 7.(3) Pokud se prodej pozemku neuskuteční z viny kupujícího do 9 měsíců ode dne vyrozumění oschválení prodeje v městském zastupitelstvu, bude pozemek znovu nabídnut k prodeji.U pozemků určených pro výstavbu se lhůta prodlužuje na 2 roky.


(4) Tato Metodika ruší usnesení Městského zastupitelstva ze dne 11.12.1991 bod III, odst.5;usnesení Městského zastupitelstva ze dne 21.3.1992 bod II, odst.1b; usnesení Městskéhozastupitelstva ze dne 2.3.1994 bod III, odst.2, písm.u); usnesení Městského zastupitelstva ze dne20.4.1994 bod III, odst.2.2., písm.a).(5) Tuto "Metodiku" schválilo Zastupitelstvo města ve svém usnesení ze dne 25.1.1995 a doplnilo vusneseních ze dne 25.10.1995, 28.2.1996, 27.4.1999, 19.10.1999, 12.9.2000, 9.12.2003 a 9.3.2004.V Nejdku dne 9.3.2004

More magazines by this user
Similar magazines