výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - Střední ...

pslib.cz

výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - Střední ...

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKYA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍKVALIFIKACEv rámci veřejné zakázky malého rozsahučíslo zakázky: 4/2012/OPVK/01/0027KOMPLEX CNC A CAM – Ř.S. PRO CNC STROJEV rámci projektu ,,Komplexní vzdělávání v oblasti CNC řídicíchsystémů a CAM“,registrační číslo CZ.1.07/1.1.22/.01.0027Obsah:1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY5. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY7. PLATEBNÍ PODMÍNKY8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM9. OBCHODNÍ PODMÍNKY10. ČLENĚNÍ NABÍDKY11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK12. ZADÁVACÍ LHŮTA13. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY14. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELETento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondema státním rozpočtem České republiky.


4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKYPředpokládaný termín zahájení plnění: 20. 04. 2012Předpokládaný termín ukončení plnění: 01. 06. 20125. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI5.1. Základní kvalifikační předpokladyZákladní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel podle § 53 odst. 1 písm. a) – k):a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizovanézločinecké skupiny, trestný čin účasti v organizované zločinecké skupině, legalizace výnosůz trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu,úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství natakovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestnéhočinu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, takjejí statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánemdodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpokladsplňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánutéto právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osobaprostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedleuvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikačnípředpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéhosídla, místa podnikání či bydliště,b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisís předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazeníodsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tutopodmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý členstatutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánudodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak jejístatutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídkuči žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musípředpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí tétoorganizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak vevztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formoupodplácení podle zvláštního právního předpisu,d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, žemajetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právníchpředpisů,e) který není v likvidaci,f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, taki v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jakv České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,4/10


h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státnípolitiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání čibydliště dodavatele,i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylopravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadovánoprokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů podle § 54 písm. d); pokuddodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osobyodpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, aj) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonunelegální práce podle zvláštního právního předpisu.• Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předloženímčestného prohlášení.5.2. Profesní kvalifikační předpokladySplnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží podle § 54 písm.:a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokudje v ní zapsán,b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímpředmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění čilicenci.• Dodavatel je povinen předložit doklady prokazující splnění profesních kvalifikačníchpředpokladů v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmí být ke dnidoručení nabídek starší 90 kalendářních dnů.6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENYStanovení nabídkové ceny:Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkamiuvedenými ve výzvě.Pro část A:Členění nabídkové ceny:a) Uchazeč uvede jednotkové ceny za jednotlivé části předmětu dodávkyb) Celkovou nabídkovou cenu pro jednotlivé části v členění: Celková nabídková cena bez DPH DPH v Kč Celková nabídková cena včetně DPHPro část B:Členění nabídkové ceny:a) Uchazeč uvede jednotkové ceny za jednotlivé části předmětu dodávkyb) Celkovou nabídkovou cenu pro jednotlivé části v členění: Celková nabídková cena bez DPH DPH v Kč Celková nabídková cena včetně DPH5/10


Náležitosti nabídkové ceny:Předpokládaná cena zakázky - Část A bez DPH je 276 000,00 KčPředpokládaná cena zakázky - Část B bez DPH je 224 000,00 Kč7. PLATEBNÍ PODMÍNKYSplatnost daňových dokladů bude do 30 kalendářních dnů od data jejich doručení zadavateli.8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIAPro část A:Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. a)zákona ekonomická výhodnost nabídky.KRITÉRIUM Č. 1 Nabídková cenaváha 70%• Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkově finanční náklady zapředmět plnění v souladu s podmínkami soutěže uveřejněnými ve výzvěk podání nabídky• Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná bezDPH, a to absolutní částkou v českých korunách.• Předložená nabídková cena bude předmětem hodnocení tohoto kritériapostupem pro číselně vyjádřitelná kritéria.Kritérium č. 1 = nejnižší cena (hodnota) / cena (hodnota) hodnocené nabídky xváha [%]KRITÉRIUM Č. 2Záruční podmínky váha 15%• V tomto kritériu požaduje zadavatel po uchazeči přesně specifikovat záručnídobu za celkovou realizaci dodávky.• Záruka za celkovou realizaci dodávky bude uvedena v měsících.• Tento údaj bude jako jediný předmětem hodnocení tohoto kritériapostupem pro číselně vyjádřitelná kritéria.Kritérium č. 2 = délka (hodnota) hodnocené nabídky / největší délka (hodnota)z došlých nabídek x váha [%]6/10


KRITÉRIUM Č. 3Termín dodání HW a SW váha 15%• V tomto kritériu požaduje zadavatel po uchazeči přesně specifikovat termíndodání dodávky od podpisu smlouvy.• Termín dodání HW a SW bude uveden v týdnech.• Tento údaj bude jako jediný předmětem hodnocení tohoto kritériapostupem pro číselně vyjádřitelná kritéria.Kritérium č. 3 = nejkratší délka (hodnota) z došlých nabídek / délka (hodnota)hodnocené nabídky x váha [%]Pro část B:Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. a)zákona ekonomická výhodnost nabídky.KRITÉRIUM Č. 1 Nabídková cenaváha 70%• Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkově finanční náklady zapředmět plnění v souladu s podmínkami soutěže uveřejněnými ve výzvěk podání nabídky• Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná bezDPH, a to absolutní částkou v českých korunách.• Předložená nabídková cena bude předmětem hodnocení tohoto kritériapostupem pro číselně vyjádřitelná kritéria.Kritérium č. 1 = nejnižší cena (hodnota) / cena (hodnota) hodnocené nabídky xváha [%]KRITÉRIUM Č. 2Záruční podmínky váha 15%• V tomto kritériu požaduje zadavatel po uchazeči přesně specifikovat záručnídobu za celkovou realizaci dodávky.• Záruka za celkovou realizaci dodávky bude uvedena v měsících.• Tento údaj bude jako jediný předmětem hodnocení tohoto kritériapostupem pro číselně vyjádřitelná kritéria.Kritérium č. 2 = délka (hodnota) hodnocené nabídky / největší délka (hodnota)z došlých nabídek x váha [%]7/10


10. ČLENĚNÍ NABÍDKY1) Krycí list nabídky (vzor krycího listu je přílohou č. 1 této výzvy)2) Druhý list nabídky - obsah nabídky s uvedením čísel a počtu listů a počtu příloh3) Doklady ke splnění kvalifikačních předpokladů4) Nabídka uchazeče dle požadavků stanovených ve výzvě5) Návrh smlouvy dle bodu 9. této dokumentace6) Přílohy (nepovinné)11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEKLhůta pro podání nabídek: - Zahájení 23. 02. 2012- Ukončení 05. 03. 2012 do 12:00 hod.Místo pro podání nabídek: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a VOŠ,Masarykova 3, 460 84 Liberec 1, případně odevzdejte osobně na téžeadrese v kanceláři sekretariátu.Rozhodující je čas dodání na výše uvedené místo.12. ZADÁVACÍ LHŮTAZadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá 3 měsíce.13. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKYNejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněnípozdějších předpisů.Dodavatel může podat nabídku na jednu část anebo na obě části této veřejné zakázky. Tato nabídkabude pro každou část samostatně obsahovat veškeré dokumenty požadované zadavatelem.V případě, že dodavatel předkládá nabídku na obě části této veřejné zakázky tak stačí, když budoudoklady a informace prokazující splnění kvalifikace součástí nabídky části A. V případě, podánínabídek na obě části, podávají se v jedné uzavřené označené obálce.Na každou uchazečem předkládanou část veřejné zakázky je uchazeč povinen předložit jeden návrhsmlouvy.Dodavatel, který podal nabídku pro určitou část v tomto zadávacím řízení, nesmí být současněsubdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazujekvalifikaci.9/10


Označení nabídky: Nabídka bude předána v jednom originále jako výtisk č. 1 a jedné kopii jako výtisk č. 2. Obavýtisky budou předány pouze v jedné uzavřené obálce označenéVEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Komplex CNC a CAM – Ř.S. pro CNC stroje“ – NEOTVÍRAT !Součástí předložené nabídky musí být návrh smlouvy v elektronické podobě (CD)Požadavky na zpracování nabídky: Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavateleuvedených v této výzvě.Další pokyny pro zpracování nabídky: Nabídka musí být datována, na titulním listu podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnouk zastupování statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnostuvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovémpřípadě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.Úprava nabídky: Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy, nabídka musí býtzpracována v českém jazyce a na papíru formátu A4. Uchazeči podají každou svou nabídkus jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovatpřílohy, pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkouuchazeče.14. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE• Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.• Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný.• Zadavatel může zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy.• Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy.………………………Podpis oprávněné osoby10/10

More magazines by this user
Similar magazines