02.09.2016 Views

Dobrodružství animace

Ukázky z knihy. Čtenáři se seznámí s technikou tvorby postaviček, s různými možnostmi, jak rozpohybovat obrázek nebo nějaký jiný objekt. Animovat mohou dokonce sami sebe. Jsou zde kapitoly věnované výrobě animačního pultíku nebo práci s počítačovým programem, ale hlavním obsahem a záměrem knihy je naučit děti malovat, animovat a hrát si. Přistupovat ke knížkám i počítači aktivně. Čeká na vás 14 kapitol zábavného čtení. Formát interaktivní PDF, v kterém si můžete pouštět i ukázky animací bez připojení na internet a využívat různé interaktivní prvky.

Ukázky z knihy. Čtenáři se seznámí s technikou tvorby postaviček, s různými možnostmi, jak rozpohybovat obrázek nebo nějaký jiný objekt. Animovat mohou dokonce sami sebe. Jsou zde kapitoly věnované výrobě animačního pultíku nebo práci s počítačovým programem, ale hlavním obsahem a záměrem knihy je naučit děti malovat, animovat a hrát si. Přistupovat ke knížkám i počítači aktivně.
Čeká na vás 14 kapitol zábavného čtení. Formát interaktivní PDF, v kterém si můžete pouštět i ukázky animací bez připojení na internet a využívat různé interaktivní prvky.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kapitola pátá<br />

Jednoduché řešení aneb jak kreslit na okně<br />

Pro snadnější a přesnější malování jednotlivých<br />

fází pohybu je nebudeme kreslit do rámečků vedle<br />

sebe na jeden papír, ale každou fázi na samostatný<br />

papír, abychom je mohli<br />

dávat na sebe. Je několik<br />

možností, jak snadno obkreslovat.<br />

První z nich je, že si<br />

pořídíme takzvaný pauzovací<br />

papír. Je to poloprůhledný papír a slouží<br />

k obkreslování. Když malujeme na obyčejný papír,<br />

můžeme využít okno. Nakreslíme první kresbu,<br />

položíme ji na okno a přes ni položíme prázdný<br />

papír. Světlo papír prosvítí a je velice jednoduché<br />

obkreslit to, co se nepohybuje – třeba tělo Kuliferdy<br />

– a to, co se pohybuje, namalovat trochu jinak,<br />

než je na první kresbě.<br />

Důležité je, abys maloval všechno do rámečků.<br />

Díky tomu zjistíš, jestli se ti kresba na okně náhodou<br />

neposunula. Ty rámečky si ale kresli slabě<br />

tužkou nebo dělej jen křížky v rozích rámečku.<br />

Také je potřeba dodržet určitou<br />

velikost rámečků. Doporučuji<br />

ti kreslit do obdélníků 15 x 12 cm,<br />

které odpovídají velikosti videa<br />

720 x 576 obrazových bodů, což je<br />

formát 4 : 3.<br />

12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!