RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

jasamzensko

RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

ANALIZA TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA

U 2015. godini u Srbiji je realizovano oko 315 miliona

poštanskih usluga, za 2 % manje u odnosu na

2014. godinu. Ovim je nastavljen trend smanjenja

usluga za 2 % koji je započeo pre dve godine. Do

2012. godine, poštanske usluge su beležile rast,

što je bilo u suprotnosti sa trendom u evropskim

zemljama.

Od 315 miliona usluga, skoro 93% (više od 291 milion)

čine usluge iz skupa univerzalne poštanske usluge.

Univerzalna poštanska usluga već treću godinu beleži

pad, s tim što je u 2015. godini pad od 3% najveći

do sada. Komercijalne usluge i dalje nastavljaju rast.

U petogodišnjem periodu, od 2011. godine evidentiran

je rast ovih usluga za više od 84%.

Tabela 14. Obim poštanskih usluga

od 2011. do 2015. godine

Vrsta

usluge

Obim (u hiljadama)

Procentualni rast/pad obima

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 12/11 13/12 14/13 15/14

Univerzalne

poštanske usluge

304.537 314.865 308.923 301.542 291.399 3 -2 -2 -3

Komercijalne

usluge

12.632 15.613 18.104 20.350 23.228 24 16 12 14

UKUPNO 317.169 330.478 327.026 321.892 314.627 4 -1 -2 -2

Komercijalne usluge rastu i u ostalim evropskim zemljama. Na rast komercijalnih usluga utiče više faktora:

sofisticirani zahtevi korisnika, komoditet, e-trgovina, uslužna distribucija paketa u okviru trgovinskih

lanaca itd.

114

Similar magazines