RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

jasamzensko

RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

INDEKSI PRISTUPA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM TEHNOLOGIJAMA

Indikator Definicije i napomene 2015.

HH5

Procenat

pojedinaca koji

su u poslednjih

12 meseci

koristili računar

(sa bilo kog

mesta)

Procenat pojedinaca koji su koristili računar dobija se tako što

se ukupan broj anketiranih pojedinaca koji su koristili računar sa

bilo kog mesta u poslednjih 12 meseci podeli ukupnim brojem

anketiranih pojedinaca.

Računar je desktop ili laptop računar. Ne uzima se u obzir oprema u

koju su ugrađene neke računarske opcije kao što su mobilni telefon,

PDA uređaji ili TV prijemnici.

68,8%

HH6

Procenat

domaćinstava

koja imaju

pristup

Internetu od

kuće

Procenat domaćinstava koja imaju pristup Internetu od kuće dobija

se tako što se ukupan broj anketiranih domaćinstava koja imaju

pristup Internetu podeli ukupnim brojem anketiranih domaćinstava.

Internet je kompjuterska mreža rasprostranjena širom sveta. On

pruža pristup nizu komunikacionih usluga, uključujući i objedinjenu

računarsku mrežu (www) i prenosi elektronsku poštu, vesti, fajlove

sa podacima i zabavnim sadržajima, bez obzira na uređaj koji se

koristi (ne samo preko računara, već i preko mobilnog telefona, PDA

uređaja, konzola, digitalnog TV prijemnika, itd.). Pristup može biti

preko fiksne ili mobilne mreže.

63,8%

HH7

Procenat

pojedinaca koji

su u poslednjih

12 meseci

koristili Internet

(sa bilo kog

mesta)

Procenat pojedinaca koji su koristili Internet dobija se tako što

se ukupan broj anketiranih pojedinaca koji su koristili Internet (sa

bilo kog mesta) u poslednjih 12 meseci podeli ukupnim brojem

anketiranih ispitanika.

Internet je kompjuterska mreža rasprostranjena širom sveta. On

pruža pristup nizu komunikacionih usluga, uključujući i objedinjenu

računarsku mrežu (www) i prenosi elektronsku poštu, vesti, fajlove

sa podacima i zabavnim sadržajima, bez obzira na uređaj koji se

koristi (ne samo preko računara, već i preko mobilnog telefona, PDA

uređaja, konzola, digitalnog TV prijemnika, itd.). Pristup može biti

preko fiksne ili mobilne mreže.

66,3%

HH8

Mesto

pojedinačnog

korišćenja

Interneta u

poslednjih 12

meseci

Procenat pojedinaca koji su koristili Internet za svako pojedinačno

mesto se može izračunati kao procenat pojedinaca koji su

obuhvaćeni anketom ili kao procenat Internet korisnika, koji koriste

Internet na svakom pojedinačnom mestu.

Pristup Internetu nije samo pristup preko računara, već i preko

mobilnog telefona, PDA uređaja, konzola, digitalnog TV prijemnika,

itd.

34,2%

Kuća 91,8%

Posao

Ukoliko je radno mesto ispitanika kod kuće, ispitanik odgovara

potvrdno samo na pitanje koje se odnosi na kategoriju „kuća“

34,2%

14

Similar magazines