RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

jasamzensko

RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

SADRŽAJ

UVODNA REČ 6

1. OSNOVNE KARAKTERISTIKE TRŽIŠTA TELEKOMUNIKACIJA U REPUBLICI SRBIJI 8

2. INDEKSI PRISTUPA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM TEHNOLOGIJAMA 12

3. JAVNE FIKSNE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE I USLUGE 25

4. JAVNE MOBILNE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE I USLUGE 35

5. INTERNET USLUGE 59

6. DISTRIBUCIJA MEDIJSKIH SADRŽAJA 70

7. USLUGE SA DODATOM VREDNOŠĆU I USLUGE PRENOSA PORUKA 81

8. Parametri kvaliteta elektronskih komunikacionih usluga i mreža 87

9. Elektronska komunikaciona infrastruktura namenjena za

zajedničko korišćenje 94

10. UPOTREBA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U SRBIJI 99

11. Analiza tržišta poštanskih usluga 113

12. KVALITET OBAVLJANJA POŠTANSKIH USLUGA 127

Similar magazines