RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

jasamzensko

RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

PREGLED TRŽIŠTA TELEKOMUNIKACIJA I POŠTANSKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI U 2015. GODINI

Regionalni roming

Od 30. juna 2015. godine počela je primena regulisanih

cena rominga u regionu, na osnovu Sporazuma

o sniženju cena usluga rominga u javnim mobilnim

komunikacionim mrežama između ministarstava

nadležnih za oblast elektronskih komunikacija Bosne

i Hercegovine, Crne Gore, Republike Makedonije

i Republike Srbije. Sporazum je predvideo da

se maksimalne cene usluga rominga u državama

potpisnicima Sporazuma odrede do nivoa cena

utvrđenih Uredbom o romingu u javnim mobilnim

komunikacionim mrežama unutar Evropske unije -

Regulation (EU) No 531/2012 of the European Parliament

and of the Council of 13 June 2012 on roaming

on public mobile communications networks within the

Union.

U cilju realizacije Sporazuma Upravni odbor RATEL-a

je doneo Odluku broj 1-03-021-146/14 od 25.12.2014.

godine, kojom se određuju datumi početka i periodi

primene maksimalnih veleprodajnih i maloprodajnih

cena poziva, SMS-a, prenosa podataka i MMS-a,

koje odgovaraju cenama iz pomenute Uredbe. U

prve dve godine primene važe maksimalne cena

prikazane na Slikama 38. i 39.

Slika 38. Maksimalne maloprodajne cene u romingu (cene u evrima bez PDV-a)

u periodu 30.06.2015. -30.06.2016. godine i 01.07.2016. - 30.06.2017.godine, u

državama potpisnicama Sporazuma

Maksimalna maloprodajna cena odlaznog poziva

u romingu (cena po minutu)

od 30.06.2015.

do 30.06.2016.

0,29 EUR

Maksimalna maloprodajna cena dolaznog poziva

u romingu (cena po minutu)

od 30.06.2015.

do 30.06.2016.

0,08 EUR

0,24 EUR

0,07 EUR

od 01.07.2015.

do 30.06.2016.

od 01.07.2016.

do 30.06.2017.

Maksimalna maloprodajna cena

SMS poruka u romingu

od 30.06.2015.

do 30.06.2016.

0,09 EUR

Maksimalna maloprodajna cena za usluge

prenosa podataka i MMS poruka u romingu

(cena po MB/poruci)

od 30.06.2015.

do 30.06.2016.

0,70 EUR

0,08 EUR

od 01.07.2016.

do 30.06.2017.

0,45 EUR

od 01.07.2016.

do 30.06.2017.

53

Similar magazines