RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

jasamzensko

RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

JAVNE MOBILNE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE I USLUGE

Kao i u slučaju kretanja saobraćaja na domaćem tržištu, i u romingu je zabeležen pad broja SMS poruka.

Naime, broj poslatih SMS poruka je manji za 13,4% u trećem kvartalu 2015. godine u odnosu na

treći kvartal 2014. godine, dok je u četvrtom kvartalu 2015. godine broj poslatih SMS poruka manji za

5,9% u odnosu na četvrti kvartal 2014. godine (Slika 41).

Slika 41. Broj SMS poruka

u romingu u državama

potpisnicama Sporazuma

(u milionima)

Količina prenetih podataka u romingu je usluga

kod koje je zabeležen najveći i vrlo značajan rast

kod obe grupe korisnika. Naime, u slučaju pripejd

korisnika količina prenetih podataka u romingu

je porasla za 336% u trećem kvartalu 2015. godine

u odnosu na uporedivi kvartal 2014. godine i

za 336% je porasla količina prenetih podataka i u

četvrtom kvartalu 2015. godine u odnosu na isti

period prethodne godine. Kod postpejd korisnika

količina prenetih podataka je porasla za 242% u

trećem kvartalu 2015. godine u odnosu na uporedivi

kvartal 2014. godine, dok je u četvrtom kvartalu

2015. godine zabeležen rast od 173% u odnosu

na isti period prethodne godine (Slika 42).

Slika 42.

Količina prenetih

podataka u romingu u

državama potpisnicama

Sporazuma – pripejd i

postpejd (u TB)

U nastavku su prikazani podaci koji se odnose na prihode bez tarifnih dodataka.

56

Similar magazines