03.02.2017 Views

Časopis Money, money, money - Spotřeba pro život 2015

Časopis: Money, money, money aneb Minimum finanční gramotnosti Škola: Střední škola obchodní a služeb SČMSD Polička, s.r.o. Redakční tým: M. Justová, K. Renzová, K. Stráníková, K. Šuleková, V. Trhalová Umístění: 1. místo

Časopis: Money, money, money aneb Minimum finanční gramotnosti
Škola: Střední škola obchodní a služeb SČMSD Polička, s.r.o.
Redakční tým: M. Justová, K. Renzová, K. Stráníková, K. Šuleková, V. Trhalová
Umístění: 1. místo

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!