03.02.2017 Views

Časopis PADÁK - Spotřeba pro život 2015

Časopis: PADÁK Škola: Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace Redakční tým: S. Balejová, T. Maczurková, V. Sachová Umístění: 5. místo

Časopis: PADÁK
Škola: Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace
Redakční tým: S. Balejová, T. Maczurková, V. Sachová
Umístění: 5. místo

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!