18.07.2017 Views

Třebízský občasník 2017/2

nepravidelný časopis OÚ Třebíz, kanalizace, plakát Dny lidové architektury 2017

nepravidelný časopis OÚ Třebíz, kanalizace, plakát Dny lidové architektury 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

17. ČERVENCE 2017, Č. 2017/2

Třebízsk˝ občasník

Léto 2017

Po dalším ročníku vcelku vydařené pouti a Defektmana

vychází další Občasník – tentokrát se základními praktickými

informacemi o připojování k nové kanalizaci a na zadní straně

s programem další, pro obec významné akce: Dnů lidové architektury

(22.7.).

Během léta nás čeká ještě několik kulturních událostí, připomeňme

Let’s GO Fest (29.7.), divadlo Víti Marčíka (25.8.),

Staročeský jarmark (26.8.). . .

Kanalizace

Připojení k jednotné kanalizaci

bude dle platných

obecně závazných předpisů

povinné. Možné výjimky

jsou stanoveny předpisy

a je nutno o ně včas

zažádat a zdůvodnit.

Podmínkou připojení je

kolaudace hlavního řadu

(předpoklad říjen 2017) a

uhrazení poplatku Obecnímu

úřadu. Výše poplatku

byla schválena zastupitelstvem

dne 22.12.2016 a

činí 15 000,- Kč za přípojku.

Příspěvek obce pak

činí 5 000,- Kč, čímž se

uhradí celková cena za jednu přípojku 20 000,- Kč.

Poplatky je již možné hradit na Obecnímu úřadě v hotovosti

v úředních hodinách a nebo bezhotovostně na účet

obce č. 389080319 / 0800, jako variabilní symbol nutno

uvést č.p. a do poznámky k platbě dále uved’te: kanalizace,

č.p., jméno.

Dotace

Na pokračování oprav památek byly potvrzeny dotace

na část stropů č.p. 20 a na další část střechy v č.p. 1. Bohužel

zas letos nedostaneme příspěvek na opravu pomníku

V. B. Třebízského ani pietu pod skálou. Do výklenku ve

skále aspoň bude umístěna malá keramická soška sv. Jana,

kterou obci daroval Ondřej Tůma.

Dny lidové architektury

Od 15.7. probíhá 5. ročník kulturně-naučné akce Dny

lidové architektury. Slavnostní zahájení týdne proběhlo ve

skansenu na Vysokém Chlumci u Sedlčan, neméně slavné

zakončení týdne proběhne již v sobotu 22. července u nás.

Hlavní program bude ve statcích č.p. 1 a 2.

Díky podpoře organizátorů a sponzorů bude k zakoupené

vstupence kromě kulturního programu, prohlídek a

odborně-populárních přednášek také pivo ze Zichoveckého

pivovaru. Na zadní straně otiskujeme podrobný plánovaný

program.

Logo Dnů lidové architektury s iniciálami Jakuba Bursy,

významného lidového stavitele 19. stol.

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO

příští veřejná schůze se plánuje na

20. září 2017.

od 18h na sále OÚ

Skutečný termín a program veřejné schůze bude

zveřejněn na vývěsce a na elektronické úřední desce.

Informační občasník obce Třebíz. ZDARMA. Reg. č. MK ČR E 22238.

Vydal OÚ Třebíz v červenci 2017 nákladem 130 ks. Redakce a sazba LATEX T. Jiřikovský. Vytiskla Tiskárna Kočka Slaný.

m www.trebiz.cz T 314 314 457 B obec@trebiz.cz


Víkend s lidovými stavbami

Slavnostní zakončení

Dnů lidové architektury 2017

v sobotu 22. července 2017

v Národopisném muzeu Slánska

ve Třebízi u Slaného

Program sobota 22. 7. 2017:

10.00-17.00: komentované prohlídky expozic Národopisného muzea Slánska

10.00-17.00: ukázky tradičních řemesel a regionálních výrobků

11.00-12.00: slavnostní zakončení Dnů lidové architektury 2017 za účasti náměstka

ministra kultury Ing. Vlastislava Ourody, starosty Města Slaný Mgr.

Martina Hrabánka, starosty Obce Třebíz Ing. Ladislava Kozáka a dalších

12.00-13.00: komentovaná prohlídka vesnické památkové rezervace Třebíz

13.00-14.00: přednáška Drobná architektura v krajině

14.00-14.30: vystoupení Vranských pěvců

14.30-15.30: přednáška Zajímavé prvky lidové architektury na Slánsku

16.00-17.00: komentovaná prohlídka vesnické památkové rezervace Třebíz

17.00: ukončení Víkendu s lidovými stavbami ve Třebízi

celý den: budou vyhrávat historické flašinety s přispěním návštěvníků

celý den: možnost návštěvy čtyř speciálních krátkodobých výstav v prostorách muzea

!!! ke každé vstupence zdarma malé tekuté občerstvení !!!

Program neděle 23. 7. 2017:

12.00-13.00: komentovaná prohlídka vesnické památkové rezervace Třebíz

Týden 15. – 23. 7. 2017:

možnost prohlídky unikátních památek vesnické architektury regionu Slánska –

dřevěných zvonic v Kvílicích, Hořešovicích, Neprobylicích a Řisutech,

hrázděné sýpky v Královicích a Památníku městyse Vraný

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!