18.07.2017 Views

Třebízský občasník 2017/2

nepravidelný časopis OÚ Třebíz, kanalizace, plakát Dny lidové architektury 2017

nepravidelný časopis OÚ Třebíz, kanalizace, plakát Dny lidové architektury 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

17. ČERVENCE <strong>2017</strong>, Č. <strong>2017</strong>/2<br />

Třebízsk˝ <strong>občasník</strong><br />

Léto <strong>2017</strong><br />

Po dalším ročníku vcelku vydařené pouti a Defektmana<br />

vychází další Občasník – tentokrát se základními praktickými<br />

informacemi o připojování k nové kanalizaci a na zadní straně<br />

s programem další, pro obec významné akce: Dnů lidové architektury<br />

(22.7.).<br />

Během léta nás čeká ještě několik kulturních událostí, připomeňme<br />

Let’s GO Fest (29.7.), divadlo Víti Marčíka (25.8.),<br />

Staročeský jarmark (26.8.). . .<br />

Kanalizace<br />

Připojení k jednotné kanalizaci<br />

bude dle platných<br />

obecně závazných předpisů<br />

povinné. Možné výjimky<br />

jsou stanoveny předpisy<br />

a je nutno o ně včas<br />

zažádat a zdůvodnit.<br />

Podmínkou připojení je<br />

kolaudace hlavního řadu<br />

(předpoklad říjen <strong>2017</strong>) a<br />

uhrazení poplatku Obecnímu<br />

úřadu. Výše poplatku<br />

byla schválena zastupitelstvem<br />

dne 22.12.2016 a<br />

činí 15 000,- Kč za přípojku.<br />

Příspěvek obce pak<br />

činí 5 000,- Kč, čímž se<br />

uhradí celková cena za jednu přípojku 20 000,- Kč.<br />

Poplatky je již možné hradit na Obecnímu úřadě v hotovosti<br />

v úředních hodinách a nebo bezhotovostně na účet<br />

obce č. 389080319 / 0800, jako variabilní symbol nutno<br />

uvést č.p. a do poznámky k platbě dále uved’te: kanalizace,<br />

č.p., jméno.<br />

Dotace<br />

Na pokračování oprav památek byly potvrzeny dotace<br />

na část stropů č.p. 20 a na další část střechy v č.p. 1. Bohužel<br />

zas letos nedostaneme příspěvek na opravu pomníku<br />

V. B. Třebízského ani pietu pod skálou. Do výklenku ve<br />

skále aspoň bude umístěna malá keramická soška sv. Jana,<br />

kterou obci daroval Ondřej Tůma.<br />

Dny lidové architektury<br />

Od 15.7. probíhá 5. ročník kulturně-naučné akce Dny<br />

lidové architektury. Slavnostní zahájení týdne proběhlo ve<br />

skansenu na Vysokém Chlumci u Sedlčan, neméně slavné<br />

zakončení týdne proběhne již v sobotu 22. července u nás.<br />

Hlavní program bude ve statcích č.p. 1 a 2.<br />

Díky podpoře organizátorů a sponzorů bude k zakoupené<br />

vstupence kromě kulturního programu, prohlídek a<br />

odborně-populárních přednášek také pivo ze Zichoveckého<br />

pivovaru. Na zadní straně otiskujeme podrobný plánovaný<br />

program.<br />

Logo Dnů lidové architektury s iniciálami Jakuba Bursy,<br />

významného lidového stavitele 19. stol.<br />

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO<br />

příští veřejná schůze se plánuje na<br />

20. září <strong>2017</strong>.<br />

od 18h na sále OÚ<br />

Skutečný termín a program veřejné schůze bude<br />

zveřejněn na vývěsce a na elektronické úřední desce.<br />

Informační <strong>občasník</strong> obce Třebíz. ZDARMA. Reg. č. MK ČR E 22238.<br />

Vydal OÚ Třebíz v červenci <strong>2017</strong> nákladem 130 ks. Redakce a sazba LATEX T. Jiřikovský. Vytiskla Tiskárna Kočka Slaný.<br />

m www.trebiz.cz T 314 314 457 B obec@trebiz.cz


Víkend s lidovými stavbami<br />

Slavnostní zakončení<br />

Dnů lidové architektury <strong>2017</strong><br />

v sobotu 22. července <strong>2017</strong><br />

v Národopisném muzeu Slánska<br />

ve Třebízi u Slaného<br />

Program sobota 22. 7. <strong>2017</strong>:<br />

10.00-17.00: komentované prohlídky expozic Národopisného muzea Slánska<br />

10.00-17.00: ukázky tradičních řemesel a regionálních výrobků<br />

11.00-12.00: slavnostní zakončení Dnů lidové architektury <strong>2017</strong> za účasti náměstka<br />

ministra kultury Ing. Vlastislava Ourody, starosty Města Slaný Mgr.<br />

Martina Hrabánka, starosty Obce Třebíz Ing. Ladislava Kozáka a dalších<br />

12.00-13.00: komentovaná prohlídka vesnické památkové rezervace Třebíz<br />

13.00-14.00: přednáška Drobná architektura v krajině<br />

14.00-14.30: vystoupení Vranských pěvců<br />

14.30-15.30: přednáška Zajímavé prvky lidové architektury na Slánsku<br />

16.00-17.00: komentovaná prohlídka vesnické památkové rezervace Třebíz<br />

17.00: ukončení Víkendu s lidovými stavbami ve Třebízi<br />

celý den: budou vyhrávat historické flašinety s přispěním návštěvníků<br />

celý den: možnost návštěvy čtyř speciálních krátkodobých výstav v prostorách muzea<br />

!!! ke každé vstupence zdarma malé tekuté občerstvení !!!<br />

Program neděle 23. 7. <strong>2017</strong>:<br />

12.00-13.00: komentovaná prohlídka vesnické památkové rezervace Třebíz<br />

Týden 15. – 23. 7. <strong>2017</strong>:<br />

možnost prohlídky unikátních památek vesnické architektury regionu Slánska –<br />

dřevěných zvonic v Kvílicích, Hořešovicích, Neprobylicích a Řisutech,<br />

hrázděné sýpky v Královicích a Památníku městyse Vraný

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!