Komora Listopad 2017

wmpsro

www.komora.cz | Měsíčník Hospodářské komory České republiky | listopad 2017 | ročník 18

Fyzikální principy

nemají národnost

Martin Ruščák

Centrum výzkumu Řež

Téma:

Odpady, energie, smart city

Co ukázal Komorový barometr

Přichází doba datová


Provedeme vás Evropou

MADRID | BUDAPEŠŤ | BARCELONA | LISABON

Rezervujte na csa.cz

#flyOK


Vydání:

11/2017

číslo vyšlo 1. 11. 2017

příští číslo vyjde 18. 12. 2017

Pro Hospodářskou komoru ČR vydává:

C.O.T. media, s. r. o.

Komplex Olšanka

Táboritská 23/1000

13000 Praha 3

www.cotmedia.cz

Šéfredaktor:

Petr Karban

petr.karban@cot.cz

Telefon: 226257721

Foto natitulní straně:

Jakub Hněvkovský

Foto editorial:

Jakub Hněvkovský

Layout: Eva Smrčková

Grafi cká úprava asazba:

Petra Honomichlová,

Petra Martinásková

Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie

použité zShutterstock.com

Inzerce:

C.O.T. media, s. r. o.

Komplex Olšanka

Táboritská 23/1000

13000 Praha 3

www.cotmedia.cz

Distribuce:

Mail Step, s. r. o.

člen skupiny MEILLERGHP GmbH

DoČertous 2760/10

19300 Praha 9 – Horní Počernice

Produkce: Martina Pomykalová,

Lucie Jonáková

Marketing: Jan Kotlín

Eventy: Dita Čapková

Korektury: Táňa Holasová

Registrace MK ČR:

E10663, ISSN 1802-1247

Uzávěrka příštího čísla: 6. 11. 2017

Náklad:

16000 výtisků (září 2017);

náklad ověřován vABC;

vydavatel neručí zaobsah inzerátů

Předplatné aaktualizace členské

základny:

Odbor vnitřní komunikace

tel.: 266721604

e-mail: vnitrnikomunikace@komora.cz

Selský rozum se probo uzí,

V zájmu rovnováhy třeba ovšem

chtělo by se říci. Moc se

přiznat, že když se někde probouzí,

jinde je to stále zarostlé

o tom nemluví, ale s růstem

životní úrovně, lépe snad s růstem

spotřeby, roste produkce odpadů.

Životní cyklus výrobků se zkracuje,

nemluvě o tom, že samotných

výrobků je více. Více je i obalů.

Před lety jsme začali s tříděním

a ukazuje se, že je to dobrá cesta.

Tradiční kategorie Sklo, Papír,

Směsný už rozšířily také Elektro

a Bio, možná se dočkáme dalších.

PETR KARBAN

šéfredaktor

hustým šípkovým křovím. Prezidentův

mluvčí bojuje za rumovou

tresť v tuzemáku, o níž se dlouhá

léta ví, že má být nahrazena,

jen se na to všichni vykašlali.

Mimochodem, přijde mi opravdu

zcestné bojovat za náhražku

v náhražce, match tuzemák –

zacapa je zralý na skreč. Vláda

slibuje jednat – a nakonec naštěstí

Menší i větší města pořizují kompostárny, nebo

o nich alespoň uvažují. Ti progresivnější dokonce

mají v úmyslu díky nim přilepšit obecnímu

rozpočtu. Na odpadech se zkrátka dá vydělávat.

Zvykáme si s velkou slávou na to, co za časů

prarodičů platilo běžně. Totiž že odpad většinou

není odpad. Skoro všechno se dá využít, tak

už je to v přírodě zařízeno. Díkybohu, že jsme

nezapomněli.

nejedná – o ceně másla, kterého si můžeme

za průměrný plat koupit pořád víc než před

čtvrtstoletím. A k tomu se za bílého dne krade

české lithium, jehož hodnotu někteří politici

mají spočítanou na halíře, ačkoliv ještě nikdo

z expertů netuší, kolik ho tam je a hlavně kolik

bude stát těžba.

Inu, zdá se, že mezi odpadky je to inspirativnější

než v nejvyšších patrech…

DISTRIBUCE
téměř 15000 fi rem – členům Hospodářské komory České republiky

jednotlivým kancelářím Hospodářské komory vregionech azačleněným živnostenským společenstvům

VIP osobnostem českého politického, společenského ahospodářského života

■ ministrům, hejtmanům aprimátorům, senátorům aposlancům, státním organizacím

aambasádámvČR

Cílem časopisu Komora.cz je hájit zájmy podnikatelů, přinášet stanoviska Hospodářské komory České

republiky apodnikatelů klegislativě apřispívat kezlepšení podnikatelského prostředí vČesku.

www.komora.cz 3


OBSAH

FYZIKÁLNÍ PRINCIPY NEMAJÍ NÁRODNOST

Bez jádra spotřebu elektřiny můžeme vyřešit jen plynem nebo

kabelem, který natáhneme jinam. Oboje znamená závislost. Abychom

byli dobudoucna kompetentní pro jadernou energetiku, nemůžeme

pouze provozovat elektrárny, které dnes máme. Proto vCentru

výzkumu Řež vyvíjejí malý modulární reaktor. Nejen oněm sředitelem

centra Martinem Ruščákem.

18

ODPADY, ENERGIE, SMART CITY

Vkonceptu chytrého města se potkávají jak odpadové

hospodářství, tak energetika. Každé ztěch oblastí věnujeme

samostatný pohled, protože všechny tři představují rizika

ipříležitosti. Oslovili jsme přední české experty iodborníky zpraxe,

přidali jsme zkušenosti ivize.

22

PŘICHÁZÍ DOBA DATOVÁ

Již nějaký čas se velmi hlasitě mluví opotřebě digitalizovat,

robotizovat, analyzovat. Jsme nato připraveni? Jakou cestou se

vydat? Kdy apro koho je to efektivní? Odpovědi vůbec nejsou

jednoznačné. Všichni se shodují vzásadě najediném – jsme

vbodě zlomu aje jen nanás, zda cesta povede nahoru nebo dolů.

36

CO SI PŘEJÍ PODNIKATELÉ ODPŘÍŠTÍ VLÁDY?

Komorový barometr přinesl spoustu zajímavých zjištění. Dnes se

shlavní analytičkou Hospodářské komory ČR Karinou Kubelkovou

věnujeme tomu, jaká je vsoučasnosti vČesku podnikatelská nálada,

jaké jsou preference apotřeby. Nová vláda si zaslouží to vědět.

44

DOBA LEVNÝCH PENĚZ SKONČILA

„Ekonomiky rostou, jsou podpořeny obrovským množstvím peněz

aparadigma nízkých úrokových sazeb tak může snadno vzít

zasvé. Mohou nepříjemně překvapit výrazným růstem.

Firmy by měly být obezřetné,“ říká Jan Poulík, obchodní ředitel

Finančních trhů ČSOB.

48

JSEM ŘEMESLNÍK, KDO JE VÍC?

Hrdost nařemeslo se vytratila adávno je to jeden ze znaků,

který předznamenal současný palčivý problém nedostatku

kvalifi kovaných řemeslníků. Vždyť kdo by chtěl pracovat napozici,

nakterou nemůže být hrdý. Vina je ovšem také nanás.

Ajak ukazuje pohled naproblém, snadná ani rychlá řešení

nejsou kdispozici.

62

4 www.komora.cz


zprávy z komory a z domova

KRÁTCE

ZKOMORY

Foto: HK ČR

Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE) bude lobbovat za české podnikatele v Bruselu i v dalších

třech letech. Dodatek ke smlouvě v Brně na strojírenském veletrhu podepsali zřizovatelé. Těmi jsou kromě

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR i Hospodářská komora ČR, SP ČR, KZPS i agentura CzechTrade.

PES bude ipřes

nesouhlas Senátu

Senátoři zamítli zavedení Právního

elektronického systému pro

podnikatele (PES) s odůvodněním,

že by podnikatelé byli zvýhodněni

oproti řadovým občanům tím, že by

znali své povinnosti. PES vyvíjený

Hospodářskou komorou totiž zavádí,

aby stát při tvorbě každého nového

zákona vydal i soupis povinností,

které podnikatelům ukládá. HK ČR

tím chce zkvalitnit normotvorbu

a zajistit závaznost státu stejně, jako

stát zavazuje podnikatele. HK ČR má

již předjednáno s řadou poslanců, že

návrh na zpřehlednění povinností

podnikatelům předloží jako poslaneckou

iniciativu znovu po volbách

v nové Poslanecké sněmovně.

Zároveň je HK ČR připravena spustit

vybrané služby „podnikatelského psa“

bez ohledu na výsledek v Senátu, tzn.

i bez zákona.

Podnikatelé investují

dozaměstnanců

astrojů

Ze šetření HK ČR mezi podnikateli

vyplývá, že podnikatelé letos masivně

investují do svých zaměstnanců

a pořizování a modernizace strojů

a technologií. Tento trend by měl

v roce 2018 zesílit, do strojů a technologií

očekává největší nárůst investic

na 43 % podnikatelů. Za největší

bariéry pro podnikání v roce 2018

podnikatelé ale považují nedostatek

kvalifikované pracovní síly, administrativní

zátěž a vůbec vysokou míru

státní regulace.

Podnikatelé si přejí,

aby nová vláda uvolnila

regulace asnížila

odvodovou zátěž

Celkem 77 % podnikatelů by si

nejvíce přálo, aby vláda ustavená

po volbách snížila jejich regulatorní

a odvodovou zátěž. Zlepšit by

měla ale také vymahatelnost práva

a podmínky pro získávání kvalifikované

pracovní síly, vyplývá z ankety

HK ČR. Celkem 67 % respondentů

by nejvíce ulehčilo snížení daní

a/ nebo odvodů. HK ČR již před

více než dvěma lety zformulovala

na základě podnětů podnikatelů Desatero

požadavků na vládu. Z velké

části ale nebylo vládou naplněno,

HK ČR proto znovu tyto požadavky

předkládá jako podnět pro nově

ustanovenou vládu.

Světová výstava

EXPO 2020 slogem

odŠťastného

HK ČR se významně zasadí o to,

jak bude ČR prezentována na světové

výstavě EXPO 2020, která se

uskuteční za tři roky v Dubaji. ČR

bude používat logo, které navrhl český

designér a předseda Česko-ománského

výboru Zahraniční sekce HK ČR

Pavel Šťastný, který je zároveň autorem

proslulého loga OF.

Byznys navrhne vládě

pravidla sdílené

ekonomiky

Stát ani města neumějí řešit problematiku

rozvoje podnikání v digitální

ekonomice. HK ČR proto pro rozvoj

digitální ekonomiky vyhotoví doporučení

českého byznysu nové vládě. Materiál

bude prezentován v lednu 2018.

HK ČR také uspořádá sérii odborných

diskuzí. Podle bývalého koordinátora

digitální agendy ČR Tomáše Prouzy,

který je jedním z hlavních iniciátorů

expertních jednání, by měli zúčastnění

najít konsenzus v zásadních otázkách,

jak by měl na nové technologie reagovat

stát.

Vysokorychlostní

internet si vyžádá

120až 150 miliard Kč

Pro dostatečné pokrytí ČR optickými

sítěmi a splnění cílů dostupnosti

a rychlosti internetového připojení

domácností do roku 2020 je nezbytné

v ČR vybudovat infrastrukturu

za 120 až 150 miliard korun. Náklady

odhadl ICT sektor. Firmy mj. potvrdily

v otázce dotací ve výši 14 mld. Kč

na výstavbu vysokorychlostního

internetu zájem prostředky čerpat,

dosavadní jednání nad unijními dotacemi

ale vyhodnotily jako neúspěšné.

Podle HK ČR se digitální ekonomika

bude podílet na hospodářském rozvoji

ČR, přičemž předpokladem je kvalitní

datová infrastruktura. Prioritou státu

by přitom ale měla být komunikace

s experty z průmyslu a ochota nechat

si od podnikatelské sféry poradit.

Zároveň je třeba klíčovou digitální

legislativu přijmout hned v prvním

roce fungování nové sněmovny. ■

MIROSLAV DIRO

6 www.komora.cz


ČEZ ESCO

- inovativnost

- spolehlivost

- úspora

- přístup

Chytrá budoucnost

vaší společnosti

ČEZ ESCO nabízí inovativní a chytrá řešení energií

pro firmy i celá města.

Naše služby vám umožní stát se energeticky nezávislejší a ekologicky

odpovědnější. Provedeme detailní audit a na základě jeho výsledku

navrhneme optimální projekt. Postaráme se o fi nancování, celkovou

realizaci i následnou údržbu a servis.

Díky našim zkušenostem a dodávaným technologiím si můžete

být jisti, že ČEZ ESCO je investice do budoucna, která přináší

chytrá řešení pro vaši společnost.

www.cezesco.cz

ENERGY

SERVICE

COMPANY


zprávy zkomory azdomova

REGIONY

ASPOLEČENSTVA

Nalodi Pivovar se uskutečnilo slavnostní setkání k25. výročí založení AGA,

kterého se kromě členů asociace zúčastnily ivýznamné osobnosti zoboru

zřad Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR, státních úřadů, vysokých škol, HK ČR

avneposlední řadě ievropského sdružení EURALARM, kterého je AGA členem.

Foto: 3x HK ČR

Další úspěšný start nového podnikání

Přestože pochází z Ukrajiny, dokázala

Olena Ukalska úspěšně rozjet své

podnikání v Chebu a jeho okolí. Nabízí zde

v salonu TOUCH pedikérské a manikérské

služby. Díky programu KHK Karlovarského kraje

Rozjeď byznys získala Olena podporu pro mladé

začínající podnikatele. Zúčastnila se kurzu

Základy podnikání a také se jí po celou dobu

příprav k podnikání věnovala mentorka. „Jsem

nyní velmi šťastná, žiju svůj sen, podnikání se mi

rozjíždí a přibývají spokojení klienti a klientky,“

říká Olena. Poradenství pro začínající mladé

podnikatele nabízí KHK Karlovarského kraje

díky projektu Nestůj a pojď II, který je realizován

Karlovarským krajem a partnery a je financován

z prostředků EU.

AGA slavila 25 let

Asociace technických bezpečnostních

služeb Grémium Alarm oslavila čtvrt

století svého působení na českém trhu. Prezident

AGA Václav Nepraš členům a partnerům

poděkoval za to, že v uplynulých 25 letech

pomohli vybudovat asociaci, která podporuje

nové bezpečnostně technologické oblasti.

V průběhu slavnostního večera, který se

uskutečnil v restauraci s vlastním minipivovarem

Loď Pivovar, promluvil mj. prezident Hospodářské

komory ČR Vladimír Dlouhý a prezident

evropské asociace EURALARM Enzo Peduzzi.

Hosté také ochutnali místní piva, program

zpestřilo vystoupení smyčcového souboru

Esferas kvarteto.

Hotelstars – ty pravé hvězdy pro vás

Až do konce letošního roku probíhá

marketingová a online kampaň

8 www.komora.cz

Hotelstars. Hlavním cílem této kampaně je zvýšit

povědomí o Hotelstars hotelových hvězdičkách,

motivovat hosty k ubytování v certifikovaných

hotelech a penzionech a díky tomu i motivovat

hotely a penziony k certifikaci svých zařízení.

Kampaň, kterou organizuje Asociace hotelů

a restaurací ČR díky přispění MMR, je cílená

na veřejnost a s motty „Letos už se nespletete“

a „Hvězdy, kterým můžete věřit“ nabádá hosty

k ubytování v certifikovaných zařízeních.

Více na www.hotelstars.cz.

ICF chystá mezinárodní fórum

Pět významných koučů z Velké

Británie, Finska, Itálie a Maďarska

vystoupí na konferenci 2. Mezinárodní fórum

ICF ČR – Tvorba a rozvoj koučovací kultury.

Během konference budou kouči sdílet své

zkušenosti z budování výkonných týmů.

„Společně touto diskuzí nabouráme rozšířené mýty

o koučování a podíváme se na to, jak může být při

budování výkonných týmů prospěšné a zda může

fungovat,“ uvedla výkonná ředitelka profesní

organizace ICF ČR Milena Židlická. Akce pod

záštitou Hospodářské komory ČR se uskuteční

ve čtvrtek 30. listopadu v Praze.

Firmy řeší krizi pozdě

Firmy jsou ve vážných problémech

už dva až tři roky před zahájením

insolvenčního řízení. Pozdní reakce, případně

otálení s podáním insolvenčního návrhu pak

často znemožňuje reorganizaci a záchranu firem.

V Moravskoslezském kraji se to týká desítek společností

a krachů bude v souvislosti s problémy

zdejších velkých podniků přibývat. Shodli se

na tom odborníci na insolvence a restrukturalizace

na semináři v Ostravě, který pořádala

Česká asociace interim managementu ve spolupráci

s Restrukturalizační agenturou a Hospodářskou

komorou ČR. Hlavním tématem

semináře pro malé a střední firmy byla novela

insolvenčního zákona a její uplatnění v praxi.

Zazněly praktické rady a zkušenosti odborníků.

Osobnost sportovního průmyslu

Upozornit na nejvýznamnější počiny

malých a středních podniků ze

soukromých iniciativ sportovců a sportovních

nadšenců po roce 1989 hodlá Asociace výrobců

a obchodníků sportovního zboží České

republiky (AVOZ ČR), Asociace textilního-

-oděvního-kožedělného průmyslu (ATOK)

a pořadatel Mezinárodního festivalu alpinismu –

redakce časopisu Lidé a hory. Vyhlášení soutěže

o Osobnost českého sportovního průmyslu pro

rok 2017 se uskuteční v rámci programu

Mezinárodního festivalu alpinismu (MFA)

v neděli 26. listopadu od 13:30 hod. v Kulturním

domě na Smíchově. Záštitu nad akcí přijal

i prezident Hospodářské komory ČR Vladimír

Dlouhý. Smyslem akce je propagovat sportovní

průmysl v České republice a jeho významné

osobnosti.

Polsko-německo-české fórum

Krkonošská agentura pro regionální

rozvoj, OHK v Jablonci nad Nisou

a partneři srdečně zvou na 24. kooperační

fórum, které se uskuteční ve středu 29. listopadu

ve Sklářské Porebě v Polsku. Cílem Fóra je

podpora drobným, malým a středním podnikům

při navazování přímých obchodních kontaktů

s německými a polskými podnikateli během

kooperační burzy. Program zahrnuje také

prezentace institucí pro podporu podnikání


zprávy zkomory azdomova

Konjunkturu v byznysu potvrdila akce RHK Brno pod názvem Kontakt-Kontrakt

konaná v rámci mezinárodního strojírenského veletrhu. Na brněnském výstavišti

se do ní zapojilo 262 účastníků z 20 zemí, přičemž více než 60 % účastníků bylo

ze zahraničí, zejména ze Slovenska, Indie, Ruska a Německa.

OHK Pelhřimov přivítala vDub Gallery předního českého architekta Luďka Rýznera.

Účastníci diskutovali oroli městského architekta jako poradního hlasu při rozvoji

města či obce.

věnované výměně znalostí a zkušeností v oblasti

vývoje inovací a transferu technologií. Účast

na akci je zdarma. Více na www.karr.pl

a www. ohkjablonec.cz.

KHK jižní Moravy debatovala slídry

KHK jižní Moravy uspořádala před

volbami ve spolupráci s RHK Brno

a Jihomoravským společenstvím debatu

s krajskými lídry politických stran kandidujících

do Poslanecké sněmovny PČR. Kandidáti šesti

politických stran představili své koncepční

záměry v klíčových oblastech pro podnikatele,

kterými jsou snížení byrokratické zátěže,

zajištění kvalifikované pracovní síly v souvislosti

s Průmyslem 4.0, rozvoj dopravní infrastruktury

a podpora exportu. Debatu, která byla přímým

přenosem streamována přes Facebook KHK JM,

zhlédlo přes 1 200 lidí.

OHK Pelhřimov aktivně diskutuje

Předního českého architekta Luďka

Rýznera pozvala OHK Pelhřimov

k diskuzi do Dub Gallery. Účastníci akce mimo

jiné debatovali o tom, zda mít, či nemít

městského architekta, a o roli městského

architekta jako poradního hlasu při rozvoji

města či obce.

Kontakt-Kontrakt 262 účastníků

Konjunkturu v byznysu potvrdila tradiční

akce RHK Brno Kontakt-Kontrakt

konaná v rámci letošního Mezinárodního

strojírenského veletrhu. Na brněnském výstavišti

se do ní zapojilo 262 účastníků z 20 zemí,

přičemž více než 60 % účastníků bylo ze

zahraničí, zejména ze Slovenska, Indie, Ruska

a Německa. „Pro letošní dvoudenní akci bylo

předem dohodnuto téměř 550 obchodních

jednání. Další zhruba třetina schůzek se

uskutečnila spontánně během akce na veletrhu,“

sdělil předseda RHK Brno Ladislav Chodák.

OHK Most pořádá SOKRATES 2

OHK Most a Úřad práce ČR – Krajská

pobočka v Ústí nad Labem

pořádají pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje

Oldřicha Bubeníčka 10. ročník SOKRATES 2

Prezentace vysokých a vyšších odborných škol.

Prezentace je určena žákům SŠ a studentům VOŠ

a dalším zájemcům o studium na VŠ a VOŠ.

Akce proběhne 21. listopadu od 8:00 hod.

ve vstupní hale Střední průmyslové školy Most,

Topolová 584.

Setkání spartnerskými organizacemi

V rámci projektu WOBUVET, který

realizuje KHK Střední Čechy, se

konalo pracovní jednání s partnerskými

organizacemi z Itálie, Rumunska a Střední

průmyslové školy Emila Kolbena z Rakovníka,

tentokrát v rumunském městě Ploiești. V první

části setkání byla účastníkům představena

činnost a působnost Rumunské obchodní

a průmyslové komory Prahova, následně se

partnerské organizace zúčastnily semináře

Parnership for Performance v prostorách školy

Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ Ploiești,

kde pohovořila ředitelka školy Simona Lupu

o zkušenostech, aktivitách studentů a zahraniční

spolupráci.

Nábytkáři předpovídají dobrý rok

Nábytkářský průmysl by měl

v letošním roce opět dosáhnout

skvělých výsledků, vyplývá z analýzy Asociace

českých nábytkářů. Tempo růstu oproti

předchozím rokům sice mírně zvolnilo. Stále se

jedná o velmi solidní nárůst. „Čísla, která

odhadujeme, vychází z hospodářských výsledků

za první pololetí roku 2017. I nadále platí, že

za pozitivním vývojem ve výrobě nábytku stojí

exportní úspěšnost českých výrobců nábytku,“

uvedl tajemník asociace Tomáš Lukeš. Podle

kvalifikovaného odhadu asociace a společnosti

Apicon Consulting produkce nábytku v letošním

roce překročí 45 miliard korun. „Předpokládáme,

že import se přiblíží hodnotě 19 miliard a export

27,8 miliardy korun,“ dodal Lukeš.

Cech KPT vyhlásil soutěž

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů

ČR vyhlašuje soutěž Cena Cechu

KPT ČR, a to ve třech kategoriích: Nejlepší

klempířské dílo – Memoriál Jiřího Krmáška:

a) novostavby, b) rekonstrukce, dále Nejlepší

pokrývačské dílo a Nejlepší tesařské dílo.

Více informací a přihlášku ke stažení naleznete

na www.cech-kpt.cz, informace také

na tel.: 725 137 590. Uzávěrka přihlášek je

1. ledna 2018.

Chytřejší Moravskoslezský kraj

Tři stovky účastníků se sjely do Ostravy

na mezinárodní konferenci Smarter

Region – International Brokerage Event 2017, kde

experti prezentovali chytrá řešení v dopravě,

energeticky soběstačném bydlení či v telemedicíně.

KHK Moravskoslezského kraje s partnery sítě

Enterprise Europe Network do programu zařadila

i dvoustranná jednání. Během 120 jednání řada

firem uzavřela spolupráci. ■

MIROSLAV DIRO, ODBOR VNĚJŠÍ KOMUNIKACE HK ČR

www.komora.cz 9


servis legislativa

Právní alegislativní

servis

MĚLI BYSTE VĚDĚT

Rodná čísla naúčtenkách EET

Poslední dobou je velmi často diskutovaná otázka

zveřejňování osobních údajů. Jak je to s rodnými

čísly OSVČ, které mají povinnost uvádět svoje rodné

číslo jako daňové identifikační číslo (DIČ)? Dle

zákona o evidenci tržeb je poplatník povinen uvádět

své daňové identifikační číslo na účtence. Tedy

každý zákazník může s účtenkou dále disponovat.

Ve Věstníku Úřadu na ochranu osobních údajů je

k dispozici sdělení, které upozorňuje, že ten, kdo

účtenku obdrží, již nemůže s takto získaným rodným

číslem libovolně zacházet. Pokud by s ním dále

neoprávněně nakládal nebo využíval, dopustil by se

přestupku podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci

obyvatel a rodných čísel. Fyzické osobě by hrozila

pokuta do 100 000 Kč a právnické osobě až do výše

10 000 000 Kč.

10 www.komora.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů si je vědom

problematičnosti využití rodných čísel, nemá však

kompetenci změnit zákonný podklad pro stávající

praxi používání rodných čísel. Gestorem pro tuto

problematiku je Ministerstvo financí.

Neoprávněné nakládání sosobními údaji

V souladu s výše uvedeným článkem připomínáme,

že se i právnická osoba může dopustit neoprávněného

nakládání s osobními údaji (§ 180 trestního

zákoníku). Tuto změnu má za následek novela

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

a řízení proti nim.

§ 180

Neoprávněné nakládání s osobními údaji

(1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí,

zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní

údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti

s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou újmu

na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se

osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody

až na tři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti,

poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost

mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí

nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané

v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání

nebo funkce, a způsobí tím vážnou újmu na právech

nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje

týkají.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým

trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel

potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen

organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem,

televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo

jiným obdobně účinným způsobem,

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo

d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo

pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude

pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2

škodu velkého rozsahu, nebo


servis legislativa

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo

pro jiného prospěch velkého rozsahu.“

Stát nemůže registrovat podnikatele

kplatbě DPH vneomezené lhůtě

(sp.zn. 10 Afs 329/2016)

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že pravomoc

správce daně registrovat z moci úřední podnikatele

jako plátce daně z přidané hodnoty (DPH) není

časově neomezená, ale podléhá, stejně jako jakékoliv

jiné zásahy státu do právní sféry lidí, časovému

omezení.

Nejvyšší správní soud řešil případ skláře z Nového

Boru, který nikdy nebyl plátcem DPH. V roce

2009 však jednorázově přesáhl obrat rozhodný pro

registraci k DPH ve výši 1 000 000 Kč. Protože se

podnikatel sám neregistroval k platbě DPH, správce

daně ho z moci úřední zaregistroval jako plátce

DPH v prosinci 2013, a to zpětně ode dne 1. 1. 2013.

Podnikatel se neúspěšně bránil s tím, že právo státu

zaregistrovat ho jako plátce DPH marným uplynutím

zákonné lhůty zaniklo. Naproti tomu finanční orgány

stejně jako krajský soud dospěly k závěru, že právo

státu registrovat plátce DPH není omezeno jakoukoliv

časovou lhůtou.

Nejvyšší správní soud s takovouto nijak neohraničenou

možností zaregistrovat plátce DPH nesouhlasil.

Takovýto výklad je dle soudu nepřijatelný,

protiústavní a vede k absurdním důsledkům. Zásahy

veřejné moci do soukromé sféry jsou limitovány

během času. Ani při zásazích do práv a povinností

v oblasti daňové nemohou jednat státní orgány bez

časového omezení.

Soud dospěl k závěru, že právo státu registrovat

podnikatele jako plátce DPH je omezeno lhůtou.

Tato lhůta se váže k časově nejbližšímu zdaňovacímu

období DPH následujícímu po překročení

zákonného obratu jeden milion korun za rok 2009.

Tímto obdobím bylo pro skláře z Nového Boru

první kalendářní čtvrtletí roku 2010. Protože lhůta

registrovat podnikatele neúspěšně uběhla a správce

daně podnikatele registroval k platbě DPH až dlouho

po uběhnutí zákonné lhůty, hledí se na něj, jako by

nikdy plátcem DPH nebyl.

PŘIPOMÍNKOVALI JSME

(stav k 10. 10. 2017)

Věcný záměr zákona ohromadných

žalobách

Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo a předložilo

do mezirezortního připomínkového řízení návrh

věcného záměru zákona o hromadných žalobách.

Cílem věcného záměru je zavedení efektivní a hospodárné

kolektivní ochrany individuálních práv jednotlivců,

která vznikla jako reakce na dlouhodobou společenskou

potřebu. Právní úprava by současně měla

odpovídat požadavkům moderních zahraničních

právních úprav, které problematiku hromadných

žalob reflektují. Účelem je i zamezení nejednotnosti

rozhodovací praxe ve srovnatelných případech a zvýšení

efektivity soudního rozhodování.

Věcný návrh uvádí, že nová právní úprava bude mít

obecně pozitivní vliv na podnikatelské prostředí jako

takové. Zejména s ohledem na oblast problematiky

nekalé soutěže. Zvýšení vymahatelnosti práva a snížení

nákladů s ní spojených by mělo vést k podpoře

zdravého konkurenčního prostředí a snižování administrativních

nákladů. Připomínkové řízení bude

ukončeno 18. 10. 2017.

Podpora obslužnosti venkova

Ministerstvo zemědělství předložilo revizi materiálu

Podpora obslužnosti venkova do připomínkového řízení.

Předkládaný materiál vychází ze vzešlé mezirezortní

diskuze a z analýz vypracovaných jednotlivými

zainteresovanými rezorty v souladu s usnesením

vlády ČR k podpoře obslužnosti venkova.

Dlouhodobým problémem venkovských oblastí je

úbytek populace, za kterým stojí stárnutí obyvatel

venkova spolu s trendem stěhování mladých lidí

do měst. Výrazné zpomalení vylidňování venkova

v posledních letech lze přičítat masivní výstavbě

rodinných domů v okolí velkých měst a vznikem

husté satelitní zástavby v těchto oblastech, které vylidňování

venkova statisticky do jisté míry zkreslují.

Kvalita života na venkově a možnost rozvoje podnikatelských

aktivit, včetně zemědělství, závisí výrazně

na úrovni občanské vybavenosti. Připomínkové

řízení bude ukončeno 23. 10. 2017. ■

LUCIE PLACHÁ, ÚŘAD HK ČR

www.komora.cz 11


servis legislativa

Po


ebné

informace k pro

bl

em

atice

posouzen

ení vliv

ivu i obec

ecně

k tém

atu

GDPR

zís

káte

na ko

nf

er

enci

Hosp

odář

ářské komo

ry ČR.

R Registr

ujte

se

na Národní

konfe

renci kGDPR, kt

erá se

usku

teční 23. list

opad

adu 20

17 v Pra

ze

vKonf

er

enčn

čním

cen

tr

u Ci

ty

od 9 do1

o17 hodi

din a na nav

avazuj

íc

í

workshop

op

y začá

čátk

tkem

rok

oku 2018

.

VÍCE NA

WWW. W.

KOMORA

RA.CZ/

Z/GD

PR

Kdy provést posouzení vlivu

na ochranu osobních údajů?

Posouzení vlivu naochranu osobních údajů je nová povinnost, kterou přináší GDPR. Jde oproces, který musí

podnikatel provést, pokud je pravděpodobné, že určitý druh zpracování, zejména při využití nových technologií,

spřihlédnutím kpovaze rozsahu, kontextu aúčelům zpracování bude mít zanásledek vysoké riziko pro práva

asvobody fyzických osob.

Posouzení se musí provést před zahájením

konkrétního zpracování osobních údajů.

Není však nutné provádět posouzení vždy,

jelikož u podobného souboru operací zpracování,

které představují podobné riziko, stačí jen jedno

posouzení.

Kdy se tedy vyžaduje posouzení vlivu na ochranu

osobních údajů? Jde především o tři kategorie:

■ Systematické a rozsáhlé vyhodnocování osobních

aspektů týkajících se fyzických osob, které je

založeno na automatizovaném zpracování, včetně

profilování, a na němž se zakládají rozhodnutí,

která vyvolávají ve vztahu k fyzickým osobám

právní účinky.

■ Rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů

(např. zpracování osobních údajů, které vypovídají

o rasovém či etnickém původu, politických

názorech, náboženském vyznání) nebo rozsudků

v trestních věcech.


Rozsáhlé systematické monitorování veřejně

přístupných prostorů.

A co musí posouzení vlivu obsahovat? Minimálně

následující položky:

■ Systematický popis zamýšlených operací

zpracování a účelů zpracování, případně včetně

oprávněných zájmů podnikatele. Podnikatel

musí prvně popsat zamýšlené zpracování

osobních údajů.

■ Posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací

zpracování z hlediska účelů. Podnikatel

musí posoudit, zda operace zpracování jsou

nezbytné a přiměřené ve vztahu k vymezeným

účelům.

■ Posouzení rizik pro práva a svobody subjektů

údajů.

■ Plánovaná opatření k řešení těchto rizik,

včetně záruk, bezpečnostních opatření a me-

chanismů k zajištění ochrany osobních údajů

a k doložení souladu s GDPR, s přihlédnutím

k právům a oprávněným zájmům subjektů

údajů a dalších dotčených osob. Podnikatel

musí na základě zjištěných rizik daného zpracování

popsat, jaká opatření plánuje za účelem

zmírnění rizik přijmout.

V této souvislosti by měl Úřad pro ochranu osobních

údajů zveřejnit seznam operací zpracování,

které podléhají požadavkům na posouzení vlivu

na ochranu osobních údajů. Sankce za porušení

neprovedení posouzení vlivu na ochranu

osobních údajů může být dle GDPR až do výše

10 milionů eur, nebo jedná-li se o podnik až

do výše 2 % celkového ročního obratu celosvětově

za předchozí finanční rok. ■

LUCIE PLACHÁ, ÚŘAD HK ČR

12 www.komora.cz


!

GDPR

Týká se i vás!

NÁRODNÍ KONFERENCE • PRAHA 23. LISTOPADU 2017

www.komora.cz/gdpr


události ocenění

Foto: Aleš Funke

Slavnostní vyhlášení letošního žebříčku Štiky českého byznysu a předávání ocenění pořadatelem – vydavatelstvím C.O.T. media – se odehrálo vLobkowiczkém paláci

na Pražském hradě za účasti významných hostů. Mezi nimi byli například prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý, rektor Univerzity Karlovy

Tomáš Zima či náměstkyně pražské primátorky Eva Kislingerová.

Štiky českého byznysu 2017

Vúterý 3. října 2017 proběhlo slavnostní vyhlášení výherců již 14. ročníku

ekonomického žebříčku. Celorepublikovým vítězem se stala společnost

Ingredi Europa, s. r. o., která se umístila také na prvním místě pražského

žebříčku. Českou Štikou se stala společnost LASKI, s. r. o., která opanovala

ihodnocení Olomouckého kraje.

Jedinečností žebříčku, s nímž přišla před lety

společnost Coface, je vysoká míra objektivity.

Výsledek této ankety tvoří pouze čistě

ekonomické výsledky jednotlivých firem, přičemž

je důležitá vyváženost růstu a stability. Proto anketa

představuje patrně nejlepší pohled na objektivní

srovnání úspěchů firem napříč odvětvími.

Šance pro všechny

Základem je souhrnný ukazatel pěti dílčích hledisek,

mezi nimiž jsou dva různé ukazatele ziskovosti

a dále indikátory likvidity, růstu obratu a zadluženosti.

Každý může nabývat maximální hodnoty

200 bodů, souhrnná hodnota indexu tedy může být

maximálně 1 000 bodů. Proto Index 1000. Ani to

ještě není vše. Aby obraz byl co nejméně deformován,

nejsou do hodnocení zařazovány firmy

zabývající se specifickými formami podnikání,

tedy například finanční společnosti, zbrojovky,

firmy zabývající se distribucí pohonných hmot,

sázkové kanceláře a firmy působící v oblasti hazardu.

Zúčastnit se mohou pouze firmy s obratem

od 100 milionů do 10 miliard korun českých.

Hodnocené období zahrnuje vždy poslední tři léta,

přičemž jednotlivé roky nemají stejnou váhu, čím

bližší přítomnost, tím vyšší váha. Jestliže výsledky

tři roky staré mají koeficient pouze 0,23, výsledky

loňské jsou s koeficientem 0,43 takřka dvakrát

významnější.

Regionální hodnocení

Žebříček se snaží respektovat odlišnosti podnikatelského

prostředí v jednotlivých regionech, proto

hodnocení probíhá na krajské úrovni. V každém

kraji je nominováno deset firem, vyhlašují se tři

nejlepší a ty se pak objeví na společném galavečeru,

na němž je dekorován spolu s nimi také celorepublikový

vítěz a držitel zvláštní ceny poroty, tedy

Česká štika. Žebříček Štiky českého byznysu představuje

hodnocení, které není založeno na pouhém

porovnání statických kvantitativních ukazatelů, ale

pracuje i s dynamickou rovnováhou a s takovými

kvalitativními ukazateli, jako je platební schopnost

a morálka. To je důvodem, proč žebříček Štiky

českého byznysu je bezesporu nejucelenějším a nejobjektivnějším

hodnocením českých firem. ■

PETR SIMON

VÍTĚZNÉ ŠTIKY 2017

Hlavní město Praha – Ingredi Europa, s. r. o.

Jihočeský kraj – OK PROJEKT, s. r. o.

Jihomoravský kraj – INTEN GROUP, s. r. o.

Karlovarský kraj – BÖHM-PLAST, spol. s r. o.

Kraj Vysočina – Chotěbořské strojírny, a. s.

Královéhradecký kraj – JUTA, a. s.

Liberecký kraj – Benteler Maschinenbau CZ,

s. r. o.

Moravskoslezský kraj – Tieto Czech, s. r. o.

Olomoucký kraj – LASKI, s. r. o.

Pardubický kraj – Stäubli Systems, s. r. o.

Plzeňský kraj – MURRELEKTRONIK CZ,

spol. s r. o.

Středočeský kraj – O.K. Oriens Karton, s. r. o.

Ústecký kraj – Profol Czech, s. r. o.

Zlínský kraj – DURA-LINE CT, s. r. o.

Celorepublikový vítěz

Ingredi Europa, s. r. o.

Česká štika

LASKI, s. r. o.

14 www.komora.cz


události konference

Vesložitosti je krása?

Mezi teorií apraxí videálním světě

neexistuje žádný rozdíl. Vnašem

světě však ano. Zákon ozadávání

veřejných zakázek je účinný už rok.

Jaké rozdíly jsou mezi teorií apraxí?

Otom amnohém dalším diskutovali

10.října odborníci naslovo vzatí

súčastníky osmého ročníku

konference snázvem Vesložitosti

jekrása?, kterou pořádala skupina

Otidea.

VALERIE SAARA

Konference OTIDEA – každoročně vyprodaná jižvpředstihu

Foto: 5x Otidea

Zleva Kateřina Koláčková (OTIDEA), Leona Gergelová Šteigrová (MPSV ČR), Kateřina Černá(Středočeský kraj),

Václav Pelouch (Národní divadlo) a moderátor konference Tomáš Drahoňovský (Česká televize)

Pavel Herman, poradce ministryně

promístní rozvoj ČR

Zleva Lucie Moravčíková (OTIDEA), Jiří Šimon (MZe ČR), Václav Mráz

(Fyzikální ústav AV ČR), Jaroslav Jirák (1. Liberecká bezpečnostní)

Zleva Petra Nádvorníková (OTIDEA), Ivo Lukš (Centrum pro regionální rozvoj),

Lukáš Zedník (Hochtief) aOndřej Hartman (Ernst & Young)

NAKONFERENCI NAVAZUJÍ PRAKTICKÁ ŠKOLENÍ, JEJICHŽ PŘEHLED NALEZNETE NA

WWW.OTIDEAVZDELAVANI.CZ

www.komora.cz 15


události veletrh

Ohlédnutí zaMSV 2017

Foto: 4x archiv

32 zemí, 1631vystavovatelů

avíce než80000návštěvníků.

To je bilance 59. mezinárodního

strojírenského veletrhu, který

senabrněnském výstavišti

konal od9.do13.října.

Iletošní, vřadě parametrů

rekordní, ročník tak

opět potvrdil pozici MSV

jako nejvýznamnějšího

strojírenskéhoveletrhu

středníEvropy.

Úspěch veletrhu podle jeho organizátorů odráží

růst průmyslu a pozitivní ekonomickou

náladu v České republice, která v současnosti

patří k ekonomickým premiantům Unie a na sněmu

Svazu průmyslu a dopravy, jímž veletrh již tradičně

zahajuje, bylo dokonce Česko označeno za evropského

ekonomického tygra. Optimismus výrobců

je bezesporu odrazem růstu poptávky po nových

průmyslových řešeních a technologiích.

Mimořádně vysoká byla letošní zahraniční účast.

Podíl vystavovatelů ze zahraničí dosáhl padesáti

procent, největší zastoupení měly Německo, Indie,

Slovensko, Itálie, Rakousko, Jižní Korea, Čína.

Zahraniční návštěvníci pak dorazili z více než

padesáti zemí a jejich podíl na celkové návštěvnosti

přesáhl deset procent. Partnerskou zemí letošního

MSV byla Indie, země s rychle rostoucí ekonomikou

a obrovským potenciálem podnikatelských

a obchodních příležitostí – vystavovat tak přijelo

přes osmdesát indických firem z oblasti metalurgie,

energetiky, strojírenství, ocelářství a železářství,

průmyslového designu a všeobecného strojírenství.

Oficiální expozice měly také čínské provincie

Shenzen a Zhejiang, Slovensko, Francie, Itálie, Jižní

Korea, Německo zastoupené čtyřmi spolkovými

zeměmi, Polsko, Rakousko, Rusko a Tatarstán.

Zlatými medailemi MSV 2017 byly oceněny: Kuličkový

šroub společnosti KSK Precise Motion, Ergo-

Pack Air 740-580 společnosti ErgoPack Deutschland,

WeldPrint MCV 5X společnosti KOVOSVIT

MAS, Linka pro výrobu lineárního kompozitního

materiálu s obsahem nanovláken z Technické univerzity

v Liberci, Werth TomoScope® XS společnosti

Werth Messtechnik GmbH a inovace výrobního

stroje ULS 100 RB společnosti ŠMERAL Brno. Čestné

uznání hodnotitelské komise získal Briketovací

lis iSwarf 800 společnosti BRIKLIS. ■

PETR SIMON

16 www.komora.cz


Hospodářská komora ČR vás zve na

Národní GDPR konferenci 2017

Neznalost ochrany osobních údajů (GDPR) neomlouvá

Kdy: Čtvrtek 23. listopadu 2017 od 9:00 do 16:00 hodin

Kde: Konferenční centrum City, Praha Pankrác

Přijďte zjistit, co přesně musíte udělat, abyste vy, vaše firma nebo obec splnili podmínky

evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Poslechněte si třináct předních

českých odborníků na problematiku ochrany osobních údajů. Diskutujte na konferenci

s řečníky i se svými kolegy z oboru, kteří řeší stejné problémy.

Program konference:

SÁL EMPIRIA

09:00 – 09:10 ÚVODNÍ SLOVO – ING. VLADIMÍR DLOUHÝ, PREZIDENT HK ČR

09:10 – 10:30 BUBLINA JMÉNEM GDPR? – MGR. PETRA DOLEJŠOVÁ, ELEGAL

09:30 – 09:50 DOPAD GDPR NA ÚŘAD ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉHO CELKU – ING. MICHAL KOPECKÝ, MPA,

TAJEMNÍK ÚŘADU MČ PRAHA 2, ING. JAN HOLICKÝ, MBA, TAJEMNÍK ÚŘADU MČ PRAHA 6

09:50 – 10:20 NA CO SE SOUSTŘEDIT PŘI ZAVÁDĚNÍ GDPR – ÚOOÚ

10:30 – 11:00 ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB VE VZTAHU (NEJENOM) KE GDPR – MGR. IVAN LANGER,

AK PEČENÝ, FUČÍK, LANGER

11:30 – 12:00 JAK ANALYZOVAT STÁVAJÍCÍ STAV – NÁVRH ŘEŠENÍ – ZUZANA DUBSKÁ, JÁN BAČA, PWC ČR

FOYER A SÁL TOWER

12:00 – 12:45 OBĚD

SÁL EMPIRIA

13:45 – 13:15 JAK ZÍSKAT VAŠE OSOBNÍ DATA ZA 30 SEKUND? – JAN ZEMAN, OBCHODNÍ ŘEDITEL HP

13:15 – 13:45 KDY A PROČ TO BEZ KLÍČOVÉ ANALÝZY DOPADŮ NA OSOBNÍ ÚDAJE (DPIA) NEPŮJDE

A JAK NA NI – MARIÁN NĚMEC, AEC

FOYER A SÁL TOWER

13:45 – 14:00 PŘESTÁVKA NA KÁVU

SÁL EMPIRIA

14:00 – 14:30 GDPR: DATA, JEJICH ZRANITELNOST A OCHRANA – ING. JOSEF JAVORA A JOSEF VEŠKRNA,

GLOBALSEQUR, AGORA PLUS

14:30 – 15:00 GDPR BEZ KYBERNETICKÉ OCHRANY? – JINDŘICH ŠAVEL, OBCHODNÍ ŘEDITEL NOVICOM S. R. O.

FOYER A SÁL TOWER

15:00 – 15:45 ČÍŠE VÍNA & NETWORKING

www.gdpr-ochrana-osobnich-udaju.cz nebo www.komora.cz/gdpr


ozhovor měsíce

Fyzikální principy

nemají národnost

18 www.komora.cz


ozhovor měsíce

Česká republika provozuje dvě jaderné elektrárny, stavba dalšího bloku se

komplikuje. Přesto patříme voblasti jaderného provozu amírového využití

jádra kpředním světovým hráčům. „Neměli bychom své kompetence

promrhat,“ říká Martin Ruščák, ředitel Centra výzkumu Řež.

Foto: 2x Jakub Hněvkovský

Česko ajádro, jak se snášejí?

Velmi dobře, naší výhodou je, že česká

veřejnost jádro podporuje. Možná se to

neví, ale z průzkumů vychází, že jádro má u nás

větší podporu než ve Francii, je to skoro sedmdesát

procent.

Současný svět ale není bezpečný. Nezhoršuje

perspektivu jaderné energetiky?

Nemyslím. Jaderné elektrárny jsou tak zabezpečené,

že nejsou bezpečnější provozy. Petrochemie je

na tom výrazně hůř, benzin se vyrábí dál.

Ale byly tu velké jaderné katastrofy…

Každá činnost má svou míru rizika. Otázka je, jaká

míra je pro nás kdy akceptovatelná. Studie prokazují,

že v přepočtu na megawatthodinu produkovanou

v životním cyklu nějaké technologie je z hlediska

počtu úmrtí na tom nejhůře uhlí. Jádro je na tom

úplně nejlépe. Vnímání bezpečnosti jádra veřejností

je především psychologická záležitost. Prošli jsme

třemi významnými událostmi a každá z nich

přinesla významné vylepšení pro všechny systémy.

Černobyl přinesl otázky kultury bezpečnosti – mít

perfektně napsané předpisy nestačí, protože když

je někdo nedodržuje, máte problém. Fukušima

přinesla otázky kultury projektu – stačilo vzít v úvahu

historické záznamy o tsunami a byli by věděli,

že historicky nedávno, v 19. století, se tam udála

tsunami o větší výšce, než která Fukušimu zničila.

Černobyl i Fukušima přinesly významná vylepšení.

Nevnášejí dotoho ale nové momenty třeba

drony, autonomní systémy? Nato asi elektrárny

dimenzovány nejsou…

Jsou. Dneska jsou elektrárny dimenzovány na pád

letadla. A dron není vůbec žádný problém.

Jednou zvašich domén je vsoučasnosti

udržitelná energetika, což je velmi široký

pojem. Jsou to nové zdroje, nebo nové úspory?

Je to komplexní pojem. Z jednoho úhlu pohledu to

znamená mít dostatek energie a mít ji bezpečnou.

Jinými slovy, vědět, že když budu energii potřebovat,

dostanu se k ní. Druhá věc je dopad energetiky

na životní prostředí a změny klimatu. Třetí moment

je mít tu energii za rozumné peníze. Všechny

ty aspekty dohromady musí být v rovnováze,

nemůžete jeden z nich upřednostnit. Protože když

budete akcentovat levnou energii, určitě ji můžete

mít, ale doplatíte na to patrně bezpečností dodávek

i životním prostředím.

Co vy jako výzkumný ústav pro to můžete

udělat? Čím přispějete?

Aby to, co jsem už zmínil, fungovalo, je tu ještě

geografický kontext. Evropa je na tom dobře. Hodně

obyvatel, diverzifikované zdroje. Na severu oceán

a vítr, na jihu slunce, v centru jádro, uhlí. Británie

je ostrov a dokáže skvěle kombinovat všechny

možnosti. Česká republika zas tolik možností nemá,

zdroje máme omezené. Chceme-li mít nezávislou

ekonomiku, která má svou energetickou náročnost

a ta se dramaticky nesnižuje, base load zkrátka bude

potřeba vždy, tak nemáme podle mého mínění

jinou možnost než jádro. Vítr tu nefouká jako

na Baltu, slunce tu nesvítí jako v Itálii, uhlí pomalu

dochází…

Voda?

Jsme střecha Evropy, od nás voda teče pryč. Bez jádra

svůj problém můžeme vyřešit jen plynem nebo

kabelem, který natáhneme jinam. Oboje znamená

závislost. Proto se jádru věnujeme. Abychom byli

do budoucna kompetentní pro jadernou energetiku,

nemůžeme pouze provozovat elektrárny, které

dnes máme. Jaderná elektrárna je složitý komplex

a potřebuje velikou zásobu znalostí. Přitom máme

šedesát let tradice práce s jádrem a jadernými

technologiemi, tahle malá ekonomika má v oblasti

jádra čtyři pilíře. Umíme elektrárny provozovat,

uměli jsme je stavět a doufáme, že to budeme umět

opět, máme silný regulační úřad, máme kvalitní

školy a výzkum. To všechno dohromady je znalostní

infrastruktura, bez které jádro nelze inteligentně

provozovat. Respektive lze, když si to budete kupovat

jako službu. Ale to asi nechceme. Nesmíme své

znalosti a kompetence promarnit. Role výzkumu

je nezastupitelná – využívá minulých zkušeností

z provozu, využívá znalosti ze škol, které kvalifikuje

a vrací je do provozu. Je to nejkvalitnější prvek mezinárodní

spolupráce v oblasti inovací, platforma,

kde se potkáváme s ostatními.

Udržitelná energetika je určitě izájmem

municipalit…

Trend tímto směrem určitě půjde, ale necítím se

být odborníkem v otázkách distribuce a ostrovních

systémů. Nicméně určitě tu vzniká prostor, kterým

by se vedení měst měla zabývat.

www.komora.cz 19


ozhovor měsíce

médiích, která mají podstatně vyšší pasivní

bezpečnost, to jsou třeba tekuté těžké kovy či

tekuté soli. Mluvíme o rychlých reaktorech,

které umožní lepší využití paliva a dají menší

množství odpadu. Pak je fúze, která je vždycky

dvacet let před námi, jak se říká ve vousatém vtipu.

Naštěstí to pomalu přestává platit. Málo se

ví, že postavit si malý fúzní reaktor doma v garáži

není problém. Problém je, že takový reaktor

víc energie spotřebuje, než vydá.

Jaký přínos tedy očekáváte odtrendů udržitelné

energetiky? Co se stane?

Určitě budou v zemích, jako jsou USA, Čína, Kanada,

Velká Británie, vznikat koncepty kombinace

čtvrté generace a malých reaktorů. Pokud prokážou

ekonomickou udržitelnost, budou se rychle šířit…

Pokud prokážou? Ještě to není prokázáno?

Není, protože ještě žádný takový reaktor v komerčním

provozu není.

Ty čtyři země, které jste zmínil, jsou asi

našpičce. Znovu mne to vrací kotázce, proč

vyvíjet vlastní systém či koncept…

Třeba ze stejného důvodu, proč to dělá Británie.

Z důvodu zachování jaderné kompetence. Pokud

tu chceme mít špičkové vědce a technologie, musejí

mít perspektivu, musejí vědět, že to dvacet třicet let

někam půjde a že za těch dvacet či třicet let to bude

mít pořád šanci na rozvoj. Jinak ten obor skončí.

Protože pokud nebudou mít perspektivu, najdou

uplatnění i mimo jádro, nebo odjedou do Velké

Británie. Ta otevřeně vyhlásila, že v nejbližších

letech bude potřebovat od dvaceti do osmdesáti

tisíc odborníků na jádro. Sami jsou schopni

vyprodukovat jen malou část té potřeby. Podobně

se k tomu staví Finsko. Už jsem sám potkal v Česku

finské náboráře.

Amáme vůbec šanci vté konkurenci si svou

kompetenci zachovat?

Máme dvě šance. Postavit nový blok a vyvinout

malý reaktor, který by opravdu mohl být jedním

z těch projektů, které mohou sjednotit a rozvíjet

českou ekonomiku. My v Česku nemáme až takový

problém s vědou a výzkumem, my máme problém,

že děláme na mnoha věcech, že tříštíme své síly.

Máme mnoho podkritických souborů. Ve Finsku

udělali Nokii proto, že se na ten projekt soustředili.

Průmysl musí vidět cestu. Jádro je podle mého

názoru jedna z oblastí, kde máme nadkritickou

velikost. V tomto údolí je tisíc dvě stě lidí, kteří

o jádru vědí strašně mnoho.

Nelimituje vás, že jste vyrostli naruských

technologiích?

To nemá žádnou váhu, fyzikální principy nemají

národnost.

Kam vprincipu váš výzkum směřuje? Kde

jsou ty inovace?

Každou technologii, jádro nevyjímaje, můžete

vždy provozovat účinněji, bezpečněji, levněji,

déle. To je základní osa výzkumu, vývoj,

který není a nikdy nebude uzavřený. Současné

elektrárny jsou projektovány před desetiletími,

v době, kdy nebyly mnohé dnes běžné materiály

a koncepty. Není důvod stávající věci nevylepšovat.

Druhou oblastí jsou zcela nové technologie,

to jsme u technologií čtvrté generace. Tam se

počítá s vyšší teplotou a účinností, zatímco dnes

mluvíme u elektráren o teplotě tři sta dvacet

stupňů, tady mluvíme o teplotách až devět set

stupňů. Mimochodem, na těchto teplotách

fungují naše současná experimentální zařízení

postavená v projektu SUSEN. Mluvíme o jiných

Takže se neblíží doba, kdy budeme mít doma

každý svůj reaktor?

Asi ne. Ale ta otázka není nesmyslná, když se

bavíme o malém městě někde na severu Kanady

nebo v srdci Afriky, v územích bez infrastruktury.

Vede totiž ke konceptu malých modulárních

reaktorů. Ty mají několik výhod. Jsou investičně

zvládnutelnější a dosáhne na ně širší portfolio

investorů. Postavit tisícimegawattový blok není

nejlevnější a dost dlouho to trvá. Modulární

reaktor můžete zprovoznit řádově v měsících,

technologii koupíte a vykopete jámu v zemi,

kterou pak přiklopíte. V zásadě nic složitého.

Další výhodou je vyšší účinnost díky vyšším

teplotám. A je tu learning factor, parametr, který

spočítali v Británii. Když něco opakujete, mělo

by to být levnější. U velké elektrárny se cena sníží

o jednotky procent, u modulárních reaktorů

se předpokládá snížení o desítky procent. Velký

reaktor navíc nemůžete dost dobře regulovat,

v principu buď jede, nebo nejede. Dvacet malých

regulovat můžete, dva tři můžete odstavit. To

vám dává úžasné možnosti.

Není to koncept ipro Česko? Snovým

velkým blokem evidentně dost bojujeme?

Teoreticky možná ano, prakticky ne. Nemáme

zatím svůj vlastní koncept malého reaktoru

a určitě nebudeme zemí, kde budou tyto reaktory

instalovány jako první. Pokud se v Česku

mluví o projektech malých jaderných elektráren,

pak obvykle ve spojení s výtopnami či výrobou

vysokopotenciálního tepla pro průmysl.

To je možná aplikace, ale obávám se, že narazí

na územní plánování. Dvě jaderné elektrárny tu

stojí a není tak velký problém, co se týká území,

tam postavit nový blok. Postavit zcela novou

jadernou elektrárnu tam, kde dnes není, asi

problém bude. Pokud mluvíme o těchto malých

reaktorech, je to především koncept pro ostrovní

systémy, pro vzdálené oblasti. To v Evropě

nepotřebujeme.

Tedy cesta pro větší energeticky náročnější

firmy ksoběstačnosti?

Poláci tímto směrem uvažují, ale myslím si, že

v českých podmínkách je to dnes zcela nereálný

plán. Ani legislativa na to není připravena.

20 www.komora.cz


ozhovor měsíce

ČESKÝ MALÝ REAKTOR MÁ BÝT KONCEPT NIKOLIV VÝZKUMNICKÝ,

ALE PRŮMYSLOVÝ. JE TO PRODUKT, NÁMĚT NAROZVOJ PRO ČESKÝ

PRŮMYSL. VĚŘÍM, ŽE TO BUDEME SCHOPNI BRZY DOVÉST KPATENTU.

AJE TU ŘADA FIREM, KTERÉ BY SE TOHO DOKÁZALY UJMOUT.

Je nutné, abyste takový modulární reaktor vyvíjeli?

Není účinnější spojit se sAmeričany aJaponci

doclusteru?

Spolupracujeme s Američany i s Japonci, dokonce si

myslím, že jediná cesta, jak vytvořit český koncept

malého reaktoru, je spolupracovat s Američany, protože

my nemáme palivo. Ale český malý reaktor má být

koncept nikoliv výzkumnický, ale průmyslový. Je to

produkt, námět na rozvoj pro český průmysl. Věřím,

že to budeme schopni brzy dovést k patentu. A je tu

řada firem, které by se toho dokázaly ujmout.

Nemáte pocit, že už jsme svou jadernou

kompetenci promrhali?

Ještě snad ne. Máme jednu výhodu, alespoň tak to

vnímám u nás v ústavu – máme tu určitě polovinu lidí

pod čtyřicet let, jsou tu i vědci ze zahraničí. U nás totiž

se dostanou ke špičkovým technologiím dříve než

kdekoliv jinde ve světě. A nejen že se dostanou k technologiím,

ale také mohou před světem prezentovat své

výsledky. V Německu či ve Francii jsou seniorní místa

obsazená už třicet let, u nás je to mladý organismus

a vědecký růst může být velmi rychlý. Když si vzpomenu,

jak jsem začínal já, a srovnám to s dneškem, je to

obrovský rozdíl.

Očekáváte voboru nějakou revoluci?

Spíš evoluci, ale velmi rychlou.

jete spotřebu a přebytky prodáváte do sítě. To už je

dnes možné.

Odhadnete dobu, kdy to bude běžné?

Ani dnes už to není úplný výstřelek, ale doba, kdy

to bude běžné, je pouze otázkou několika let. Jsme

v období, kdy se to začíná finančně vyplácet, a během

velmi krátké doby to bude velmi plusové.

Avaše cíle vprojektu modulárního reaktoru?

Máme výpočty, známe parametry, do tří čtyř let chceme

mít funkční nejadernou demonstrační jednotku,

která prokáže, že jdeme správným směrem, že nám

všechno funguje. Pokud by to mělo být tím produktem

pro českou ekonomiku, o kterém jsem mluvil,

pak jako produkt takový koncept musíme mít do roku

2030. Nejsme jediní, kdo to vyvíjí, na výzvu Velké

Británie se před dvěma lety přihlásilo na třicet firem

a na současném vývoji se dnes veřejně podílí asi šestnáct

světových hráčů, kteří poskytli technická data.

Vy jste se nepřihlásili?

Neměli jsme zatím s čím, pracovat na konceptu Energy

Well jsme začali vloni. Ale šanci pořád máme. Když

nebudeme dělat nic, je šance nulová. Pokud bychom

ale neměli ten produkt do roku třicet, může to znamenat

jen dvě věci. Buďto nás někdo předběhl a už nás

nepotřebují, nebo je to slepá cesta.

CENTRUM VÝZKUMU

ŘEŽ, s. r. o. (CV ŘEŽ)

Byl založen 9. října 2002 jako

100% dceřiná společnost

ÚJVŘež, a. s. Hlavním

posláním společnosti je

výzkum, vývoj ainovace voboru

energetiky, zejména jaderné.

Ktomu disponuje významnou

výzkumnou aexperimentální

infrastrukturou včetně

výzkumných reaktorů LVR-15

aLR-0 atechnologických

smyček. Podstatné rozšíření

výzkumné infrastruktury

vdalších třech letech přinese

realizace velkého investičního

projektu SUSEN (Udržitelná

energetika) vrámci Operačního

programu Výzkum avývoj

pro inovace Evropského

fondu pro regionální rozvoj.

Mezi další významné aktivity

společnosti patří zapojení

domezinárodního projektu

výstavby nejmodernějšího

evropského výzkumného

reaktoru Jules Horowitz.

Vneposlední řadě je společnost

zapojena domnoha projektů

nanárodní imezinárodní úrovni.

Jedná se zejména oprojekty

řešené vrámci 7. Rámcového

programu EU, projektu fúzního

reaktoru ITER nebo grantových

projektů ČR.

Vy investujete dojádra, mluví se ale ioenergii

zvody. Nemá smysl spíš investovat dovodíkových

technologií?

To děláme taky, ale vodík je spíše vhodný k ukládání

energie.

To je ovšem taky důležitý moment vudržitelné

energetice.

Bezesporu.

Budeme mít doma baterie pro uskladnění energie?

Budeme. Cena klesá, a to dost podstatně. Dnes už se

to vlastně vyplatí. Zatím si to samozřejmě pořizují

především fandové a ti, co chtějí mít doma ostrovní

nezávislou soustavu, pak už to není tolik o efektivitě.

Ale nebude dlouho trvat a bude to ekonomicky

výhodné. Deset let stará americká vize mluví o solárních

panelech, kterými si vyrábíte energii, a o baterii,

v níž ji uchováváte, nabíjíte z ní elektromobil, pokry-

Buďme optimisté, povede se vám to. Je nato

český průmysl připraven?

V životním cyklu produktu jsou etapy vymyslet,

vyrobit a prodat. Česko je zatím nejvíc v té relativně

levné prostřední fázi. My chceme skvěle vymyslet,

dobře vyrobit a s někým výhodně prodat. To je cesta,

kterou bychom chtěli českému průmyslu nabídnout.

Ale ten produkt z toho neuděláme my. My to můžeme

vymyslet a dát tomu potenciál, aby se to produktem

stát mohlo. Takový reaktor může vyrábět nejen

energii, ale i teplo, chlad, pitnou vodu, světlo. Může

být zdrojem života. To stojí za trochu snahy. Neměli

bychom promrhat, co umíme. Myslím, že na počet

obyvatel máme světově jednu z nejsilnějších jaderných

kompetencí. Trvá tři generace a nemá obdoby,

nyní nastupuje generace čtvrtá. Abychom ji udrželi,

musíme mít cíl. Vědět, že jádro tu chceme mít. ■

PETR KARBAN

www.komora.cz 21


téma odpady, energie, smart city

Problém

jménem komunální odpad

Vlednu začne platit nový zákon oodpadech, který stanovuje cíl pro recyklaci poloviny papíru, plastů, skla akovů

doroku 2020. Cíl splnitelný, již nyní jsme nad hranicí pětačtyřiceti procent. CíleEvropské unie však deklarují

úkolrecyklovat kroku 2025 šedesát procent objemu komunálních odpadů! Vykřičník jenamístě, vsoučasné době

recyklujeme zkomunálního odpadu něco málo nadtřicet procent.

Odpadové hospodářství tak představuje

problém. Nebo možná výzvu. Záleží na tom,

z které strany se na ně díváte. Diskutovaná

je například otázka vývozu odpadu do Německa

a často se zmiňuje, že jsou tu pro zpracování a využití

odpadů ekonomicky nesmyslné podmínky.

Německé spalovny jsou hladové a krmit výrobu

německého tepla českým odpadem jim dává smysl.

České spalovny přitom kapacitu zdaleka nemají

naplněnou. Zdá se, že tu skutečně není něco

v pořádku.

Nedostatečná legislativa

Na začátku by mělo být jasně deklarováno, zda

chceme odpady třídit a zpracovávat. Tomu by

měla odpovídat motivace na všech úrovních.

22 www.komora.cz

Začněme u domácností – třídíme, ale ne dostatečně

a důsledně, přestože všichni víme, že to má

smysl. S tříděným odpadem si jakžtakž víme rady.

S tím komunálním již méně. Mnoho domácností

vyprodukuje více komunálního odpadu, než který

pojmou jejich zaplacené popelnice či kontejnery.

Žádná neurčuje, za kolik odpadu máte zaplatit,

žádná norma nemotivuje k třídění odpadu. Komunální

odpad je tak objemově mnohem výše, než by

mohl být, a navíc je často běžné, že směsný odpad

z domácností, který se nevejde do placených a kapacitně

nedostačujících černých popelnic, končí

v obecních kontejnerech na odpad tříděný. Což

potvrzuje také místostarosta Prahy 5 Martin Slabý:

„Odpady jsou velký problém, protože do kontejnerů

na separovaný odpad se stále častěji dostává

i odpad komunální. V poslední době se to rozjelo

až dramaticky, vlastníci nemovitostí si objednávají

menší nádoby, než jaké potřebují, protože jim nikdo

neukládá žádnou povinnost ani vzhledem k počtu

obyvatel, užitné ploše nebo jejich činnosti. My sice

jsme na jednom z předních míst v separování, ale

významná část separovaného odpadu stejně skončí

na jedné hromadě s komunálním, protože je to

odpad sice separovaný, ale kontaminovaný.“

Odpady jako zisk

Snahy v duchu fenoménu oběhového hospodářství

jsou zřejmé – využijme, co můžeme, co nemůžeme

využít, to spalme. Spálení totiž není jen likvidace

toho, co nelze využít, spálením produkujeme

energii, teplo… Ekonomicky to zvláště v prostředí


téma odpady, energie, smart city

měst a obcí dává smysl, stejně jako využití bioodpadu.

„Mělo by to tak být, že odpady nesou městu zisk. Praha

má malešickou spalovnu, která je nevytížená, dokáže

spalovat odpad ze středních Čech. Bohužel jsme dnes

v si tuaci, kdy ten odpad končí v německých spalovnách.

My na Praze 5 kompostárnu nemáme, rozdali jsme ale

osm set kompostérů a zájem byl obrovský, v podstatě

byly rozebrány během pár dnů. Praha ji provozuje

a samozřejmě z kompostárny je pak mnohem jednodušší

a levnější odebírat kvalitní kompost pro zeminu do parků.

I tady se objevuje nešvar s kontaminací. My prostě

třídíme, ale ne úplně důsledně. Čímž to přijde vniveč.

Ekonomicky je přitom zpracování odpadu výhodné pro

všechny, i pro výrobu. Když tavíte sklo, tak pokud tavíte

jen z písku, je to energeticky mnohem náročnější, než

když přidáváte skleněný odpad,“ říká Martin Slabý.

Mít odpady pod kontrolou

Naopak nový zákon zvyšuje skládkovací poplatky,

patrně pod tlakem evropského zákazu skládkování.

Tím ovšem paradoxně podporuje spalování bez

třídění i vývoz odpadu za hranice. Vyjde to totiž

mnohdy levněji. Krátkozrakost a nekoncepčnost

nových pravidel kritizuje i Česká asociace odpadového

hospodářství ústy svého výkonného ředitele Petra

Havelky: „Ekonomické nástroje, mezi které patří i skoro

čtyřnásobné zvýšení skládkovacího poplatku, včetně poplatků

za ukládání nevyužitelného odpadu, větší míru

recyklace nepodporují, naopak. Pokud ministerstvo

takto nepochopitelně zdaňuje i odpady nevyužitelné,

nevyplatí se odpady zpracovávat a bude uměle levnější

celý obsah černých popelnic spálit ve spalovnách, než

z nich vytřídit využitelné složky a ty dále zpracovat. Je

to samozřejmě možné řešení. Bohužel plnou výši ceny

této nejnákladnější odpadové technologie vždy zaplatí

občané a obce. Evropa doporučuje levnější třídění

a recyklaci, návrh zákona s tím však příliš nepočítá.“

Místostarosta Slabý se naopak diví, že zákon nezavádí

instrumenty, které jsou efektivní v sousedních zemích:

„Němci mají odpady pod kontrolou. Už jenom to, že

PET lahve jsou zálohované. V Chorvatsku třeba také.

Z ropy uděláte lahev, z lahve vlákno a z něho funkční

prádlo. Má to logiku. Umím si představit, že takový

přístup by se vyplatil i městské ekonomice. Dnes si

města zakládají společnosti, které se starají o jejich

provoz a mohou a mají přinášet i zisk. Odpady jsou už

komplexní službou, kde na konci toho řetězce jsou nové

produkty.“

Jde omiliardy pro stát?

Pozornější pohled na navrhované úpravy může odhalit

skutečnou motivaci. Odpad je byznys nejen pro firmy,

které se jím zabývají, ale i pro stát. Ten je příjemcem

poplatků, které mají v průběhu příštích šesti let vzrůst

ze současných pěti set korun na osmnáct set padesát

korun za tunu. To jsou v součtu miliardy, které

v podobě skryté ekologické daně stát vybere od občanů.

Evropské příklady ukazují, že efektivnější cesta je

méně represivní a spíše motivační. V žádné z okolních

zemí se nechystá tak výrazné zvýšení. Paradoxní je, že

po roce 2024 podle platného zákona nesmí být v Česku

komunální odpad skladován. Podobně přísnou normu

má jen šest států Unie, sama Evropa deklaruje cíl 10 %

skládkovaného komunálního odpadu k roku 2030.

Že to všechno nedává smysl? Dává. Stát hledá zdroje

do své kasy, ber kde ber, bez ohledu na důsledky. Argument,

že zákaz skládkování má v legislativě i vyspělé

Německo, Rakousko a Švýcarsko, je na první pohled

pádný. Nutno ovšem dodat, že legislativa i výchova

ve všech třech těchto zemích dlouhodobě podporují

třídění, recyklaci a využití a motivují k takovému

chování.

Problém měst aobcí

Nový zákon prostě českému odpadovému hospodářství

a snaze co největší množství odpadů využívat jako

sekundární surovinu nepomůže. Odpady se zvyšující se

životní úrovní a rostoucí spotřebou, kterou považujeme

za klad, protože roste HDP, budou stálým problémem.

A to i v životě municipalit. Zákaz skládkování ten

problém neodstraní ani se sankcí sto tisíc korun za neoznámení

černé skládky. Problém vidí i Martin Slabý:

PRAHA MÁ SPALOVNU,

KTERÁ DOKÁŽE SPALOVAT ODPAD

ZE STŘEDNÍCH ČECH.

BOHUŽEL NÁŠ ODPAD KONČÍ

VNĚMECKÝCH SPALOVNÁCH.

„Praha je na konec skládkování připravena. Má spalovnu.

Kdybychom ji neměli nebo prodali, budeme jen

platit a platit. Pokud budeme naopak spalovat ostatním,

budeme z toho mít zisk. Ekologové budou možná křičet,

ale je to křik z neznalosti. Moderní spalovna je tak sofistikovaná

a tak čistá technologie, že do atmosféry vypouští

v podstatě jen bílé obláčky. Nicméně někde to problém být

může. A to nemluvím o tom, že není vůbec řešena oblast

některých druhů odpadů, třeba tuky. Všichni zaregistrovali

problém z Londýna, kde likvidovali v kanalizaci obří

usazeninu tuků. To je mediální zpráva. Že ale zařízení

na separaci tuků v čističkách znamenají opět zbytečné

a vysoké náklady pro obce, si uvědomuje málokdo. Praha

má milion obyvatel, pár desítek tisíc jich v neděli k obědu

bude mít řízky. To je jen za jeden den několik tun tuků

v kanalizaci. Přitom tu jsou firmy, které tuky vykupují

a dokážou je recyklovat a využít.“

Nový zákon s největší pravděpodobností vstoupí

1. ledna 2018 v platnost. Škoda, že v podobě, kdy novou

kvalitu do českého odpadového hospodářství ani nový

impulz ke změně myšlení občanů nepřináší. Jediné, co

přinese, je několik miliard do státní pokladny. Otázkou

je, zda to stojí za to. ■

PETR KARBAN

MARTIN SLABÝ

Místostarosta MČ Praha 5

DALŠÍ ADMINISTRATIVNÍ

ZÁTĚŽ

Náladu podnikatelů vČesku

nejvíce dusí administrativa

aregulace. Případů, kdy státní

administrativa své povinnosti

přenáší napodnikatele, je

stále více. Zařadí se knim

patrně nově ipraxe, kterou

vyžaduje Ministerstvo životního

prostředí vsouladu sČeskou

inspekcí životního prostředí

– totiž vevidenci odpadů při

předávání. Ačkoliv zákon výslovně

neuvádí, že převzetí odpadů

musí být realizováno fyzicky,

nijak tento pojem nedefinuje,

podle názoru obou institucí

je pojem „převzetí odpadu“

běžně používaným termínem

sjasnou interpretací. Znázoru,

který zazněl vodvolacím řízení,

tedy vyplývá, že podle názoru

MŽP aČIŽP bude nyní nutno

při předávání odpadu, aby

původce vprůběžné evidenci

zaznamenával přebírajícího

azjišťoval, zda je oprávněnou

osobou či dopravcem. Pokud

půjde ooprávněnou osobu, je

povinností původce kontrolovat,

zda oprávněná osoba má platný

souhlas avšechna další formální

oprávnění. Znamená to opět

další komplikace – povinnosti

nastraně podnikajících subjektů

azvýšení administrativy.

Foto: archiv

www.komora.cz 23


téma odpady, energie, smart city

kulární ekonomice, zkrátka k balíčku oběhového

hospodářství. Tak jako na začátku každé dobré

myšlenky i zde byla rozumná snaha zmírnit

závislost Evropy na surovinových zdrojích. A to

tím, že ze směsného komunálního odpadu získáme

suroviny, které by jinak skončily na skládce

bez jakéhokoliv využití. Pokud se budeme zabývat

jen surovinami, pak je to správná myšlenka.

Pokud někdo vyhodí starý nefunkční nebo

rozbitý elektrospotřebič do černé popelnice, je to

samozřejmě škoda.

Konec skládek

vEvropě?

Skládkování má vČeské republice avdalších evropských zemích

dlouhodobou tradici. Pokud se podíváme do historie, lidé se odjakživa

zbavovali odpadu ve svém nejbližším okolí. Jeho složení se postupně

vyvíjelo, a tak zneškodných biologických odpadů, s nimiž se příroda

rychle a snadno vypořádala, se staly takové, které životnímu prostředí

škodí.

Vminulosti byla v každé vesnici rokle, která

pojímala místní odpady. Tyto řízené, ale

nezabezpečené skládky byly často umístěny

v blízkosti vodních zdrojů, kde jejich průsaky

začaly kontaminovat okolí. V devadesátých

letech proto začaly vznikat řízené a zabezpečené

skládky odpadů, které již byly vybaveny systémem

geologických bariér doplněných o fóliové

těsnění a drenážní systém. Ten zajistil odvedení

průsakových vod mimo skládku do jímek, čímž

ochránil geologické prostředí v jejím okolí.

Areály současných skládek nejsou pouze hromady

odhozených odpadků. Jsou vybaveny několika

zařízeními, která slouží k recyklaci (třídicí

linky a sběrné dvory). Dále pak zařízeními, jež

upravují odpady či snižují, nebo dokonce odstraňují

jejich nebezpečné vlastnosti (stabilizační,

solidifikační linky, biodegradace). Díky tomu se

prosté odhazování odpadů do jámy, jak je skládkování

mnohými dodnes označováno, změnilo

na soubor sofistikovaných technologií, ke kterým

je navíc vybudována dopravní, logistická

a ekonomická infrastruktura.

Cirkulární ekonomika

Česká legislativa upravuje zákaz skládkování

od roku 2024 pro směsný komunální odpad

(SKO), recyklovatelné a využitelné odpady.

Od roku 2015 byla navíc zavedena povinnost

třídění bioodpadů. Těmito opatřeními se snaží

zákonodárci prostřednictvím Ministerstva

životního prostředí (nebo obráceně) reagovat

na vzrůstající požadavky Evropské unie v rámci

odpadového hospodářství. V současné době

už ani není moderní používat pojem odpadové

hospodářství. Nově vše směřuje k takzvané cir-

Využít nejde vše

Mezi lidmi stále panuje velmi rozšířená představa,

že od roku 2024 dojde k úplnému odklonu

od skládek odpadů, které se navíc budou

postupně uzavírat. Přispívají k tomu i nešťastná

vyjádření některých představitelů státu či ministerstev.

V odborné sféře je všem jasné, co se pod

pojmem zákaz skládkování rozumí. Je potřeba si

uvědomit, že zákaz skládkování se skutečně týká

pouze směsného komunálního odpadu, který má

zmizet z černých popelnic a má být v maximální

míře recyklován a tříděn. Na skládky se však

neukládá jen tento odpad, ale řada dalšího. Stále

zůstává veliká skupina odpadů, kterých se prostě

jinak než uložením na skládku nezbavíme.

Na skládky se ukládá i velké množství inertních

nebezpečných odpadů, u nichž je účinnost případné

biodegradace nebo stabilizace natolik nízká,

že by se ani po aplikaci těchto úprav s nimi

stejně nedalo počítat pro uložení do terénu.

Pouze uložením na zabezpečenou skládku tak

můžeme předejít tomu, aby se z těchto odpadů

neuvolňovaly do životního prostředí nebezpečné

látky.

Efektivně abezpečně

Bez zabezpečených skládek není v současné

době myslitelné, aby odpadové hospodářství

fungovalo. V České republice není alternativa

pro uložení či odstranění těchto odpadů a domnívám

se, že je ekonomický nesmysl hledat

jiné možnosti. Řádně a podle norem vybudovaná

skládka je v první řadě zabezpečená vana,

ze které není možný únik znečištěné průsakové

vody, a pokud je i řádně provozována, tak ani samotných

odpadů. Na skládce, respektive na takto

zabezpečených plochách, je možné a velmi

výhodné provozovat několik zařízení najednou.

Areály skládek totiž nabízejí perfektně fungující

infrastrukturu, která umožňuje efektivní nakládání

s odpady, jejich přepravu, uložení, využití

či odstranění. O tom svědčí i to, že se skládkami

jako takovými počítá v plánech odpadového

hospodářství jednotlivých krajů i samotná ČR. ■

ZDENĚK BOČAN,

ŘEDITEL ODDĚLENÍ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ AVE CZ

24 www.komora.cz


9. listopadu 2017

09:00 – 13:00 I Zdarma


www.ujv.cz


téma odpady, energie, smart city

Když energetika

běží samospádem,

proděláte

Není nic výjimečného, že fi rmy,

které vběžném provozu řeší

idrobné výdaje, plýtvají zneznalosti

vnákladech zaenergie. Zastaralé

rozvody, špatná cirkulace vzduchu,

zastaralé spotřebiče aosvětlení, to

vše se podepíše nakonečném účtu.

SKamilem Čermákem jsme hovořili

nejen otom, jak optimalizovat

náklady naenergie.

Jste prezentováni jako budoucnost

energetiky. Čím konkrétně se vlastně

zabýváte?

Naším primárním cílem je hledání příležitostí

v oblasti nové decentralizované energetiky v Česku

a na Slovensku. Naše sesterská firma Elevion nabízí

obdobné služby v Německu. Zákazníkům, mezi

kterými jsou korporace i malé firmy, velká města

i obce, poskytujeme veškerá řešení energetických

potřeb. Jedná se o výstavbu kogeneračních jednotek,

zajištění vzduchotechniky, instalaci střešních

solárních elektráren, chytré osvětlení nebo

komplexní projekty energetických úspor na klíč.

Jsme odpovědní za návrh, realizaci a v některých

případech i provoz. To znamená, že vždy musíme

pracovat maximálně kvalitně – nemáme se totiž

na koho vymlouvat. Dosavadní zkušenosti a zpětná

vazba od zákazníků přitom ukazují, že takový

přístup na lokálním trhu doposud chyběl.

Máte krátkou historii, ale úspěšnou, že?

Vznikli jsme v roce 2014. Od té doby jsme prošli

významným rozvojem a odbavili stovky projektů.

Rosteme i díky cíleným akvizicím, a tak dnes

máme už deset dceřiných společností, které nám

pomohly zajistit know-how a odbornost v řadě

důležitých oblastí. Díky tomu jsme dnes víc než

jen poskytovatelem parciálních služeb a produktů.

Velkým zákazníkům totiž dokážeme nabídnout řešení

veškerých jejich energetických potřeb, nehledě

na to, zda potřebují pouhé zajištění komodit, touží

FIRMA VBĚŽNÉM

PROVOZU ŘEŠÍ DROBNÉ,

ALE VENERGETICE ZBYTEČNĚ

DOSLOVA PROTOPÍ KALHOTY.

26 www.komora.cz


téma odpady, energie, smart city

po energetických úsporách nebo si přejí kompletní

řešení energetického managementu. To vše umíme

zajistit z jednoho místa, přičemž zákazník komunikuje

s jediným dodavatelem.

Nedávno jste založili dceřinou společnost

zaměřenou přímo nabytové domy, kromě toho

však tvoří důležitou součást vaší růstové strategie

především akvizice…

Naší poslední akvizicí je zavedená společnost KART,

která na trhu působí už pětadvacet let a se sto čtyřiceti

zaměstnanci se zabývá technickou správou budov. Další

nedávnou velkou akvizicí byla koupě stoprocentního

podílu ve společnosti AZ Klima. Jde o největší českou

Foto: archiv

firmu působící v oblasti HVAC – topení, vzduchotechnika

a klimatizace. Co se týče plánů do budoucna, tak

zvažujeme i další akvizice a s nemalými ambicemi se teď

chystáme i na Slovensko.

Když zůstaneme uenergií, primární je asi cena.

Co byste poradil majiteli fi rmy svysokými účty

zaelektřinu?

Zavolat si k nám, protože právě snižování firemních

výdajů za elektřinu je naší specialitou. Funguje to tak,

že se nejdřív seznámíme s tím, jak zákazník s energiemi

nakládá. V každé firmě je to individuální. Pak předložíme

návrh úsporných opatření. Už samotný monitoring

energetického hospodářství většinou vede k velkým

úsporám. Sledováním spotřeby energií zjistíme například

odchylky od ideální situace, porovnáme spotřebu

s očekávanými a historickými hodnotami apod. Je to

jako se vším – půlka řešení spočívá v tom, že si člověk

vůbec uvědomí, že prostor pro úsporu existuje. V případě,

že v provozu zákazníka potenciál úspor objevíme,

předkládáme návrh řešení a pak se pouštíme do realizace.

Každý dnes ví o zateplování, ale to bývá většinou

investičně poměrně nákladná věc. Obvykle lze úspor

efektivněji dosáhnout modernizací zařízení, snížením

ztrát v rozvodech a lepší organizací nakládání s energiemi.

Krásným příkladem jsou projekty EPC, kdy námi

navržené úspory garantujeme ve smlouvě a investice se

pak splácejí přímo z peněz ušetřených za provoz. Po dokončení

investiční fáze se následně staráme o provoz

a kontrolujeme, že vše běží, jak má. Zákazník se o nic

starat nemusí. Ušetří se někdy patnáct procent, někdy

ale i polovina nákladů za energie, což v případě velkých

provozů může přesáhnout i deset milionů korun ročně.

Lze zobecnit, kde jsou největší žrouti energií

vefi rmách? Co bývá největším problémem?

Většinou je to o tom, že majitelé firem se zcela logicky

soustředí na svůj core byznys, ale podnikovou energetiku,

které tolik nerozumí, nechávají běžet samospádem.

Dochází tak k bizarním situacím, že firma v běžném

provozu řeší drobné, ale v energetice zbytečně doslova

protopí kalhoty. Obvyklým problémem jsou zastaralé

a vysoce ztrátové rozvody tepla. Často navíc vedou

i tam, kde topit není vůbec potřeba. A to nemluvím

o špatné cirkulaci vzduchu, zastaralém osvětlení nebo

o tom, jak se technika spravuje…

Dá se provoz fi remních energetických zařízení

outsourcovat?

Ano, je to dokonce poměrně časté. My provozujeme pro

naše zákazníky téměř 1 300 energetických zařízení. Dokážeme

se postarat o jejich bezpečný a efektivní provoz,

případně i o provoz celé lokální distribuční soustavy.

Je to jedna ze služeb, kde dává outsourcing opravdu

smysl. Odborník zajistí bezpečnost dodávky elektřiny

bez výpadků a dokáže zařízení optimalizovat tak, aby to

vycházelo lépe i finančně. ■

VALERIE SAARA

ČEZ ESCO

Nová vlajková loď skupiny ČEZ

voblasti moderní energetiky.

Odsvého vzniku vroce 2014

se společnost etablovala

načeském trhu adnes už je

jedním ze středoevropských

lídrů venergetických službách.

Zajišťuje nejen dodávky

elektřiny, plynu achladu, ale

také energetické poradenství,

výstavbu iprovoz kogeneračních

jednotek afotovoltaik nebo

projekty komplexních

energetických úspor.

VČEZ ESCO ajejích

10dceřiných fi rmách

vsoučasnosti pracuje zhruba

1500 zaměstnanců. Společnost

má 30tisíc zákazníků, většina

znich jsou malé astřední firmy.

„Jedním ze zásadních faktorů

našeho růstu byla skutečnost,

že jsme měli načem stavět.

Velmi nám pomohla příslušnost

krodině ČEZ, odpočátku jsme

se mohli opřít ozkušenosti

zavedených značek jako

například ČEZ ENERGO,

která dělá kogenerace, nebo

ENESA, jež je významným

pojmem voblasti EPC projektů

aenergetických úspor,“

vysvětluje generální ředitel

ČEZ ESCO Kamil Čermák.

www.komora.cz 27


advertorial

Patnáct plně elektrických golfů vbarvách e-carsharingu již po Praze jezdí…

Sdílení pomůže městské dopravě

PRE spouští inovativní projekt sdílení elektromobilů pro Prahu.

Pročdruhé auto dorodiny, když zejména přes týden jezdíte

výhradněpoPraze? Často doslova bojujete oparkovací místo,

vkolonách azácpách zbytečně spalujete benzin, či naftu. Prostě je

to drahé, neekonomické, anavíc iživotnímu prostředí nepřívětivé.

Společnosti CAR4WAY, PRE aPorsche Česká republika mají pro vás

odletošního října elegantní řešení.

Foto: 2x archiv

Občané Prahy, pražské firmy a zákazníci

PRE mohou nyní využívat k cestám

po metropoli flotilu patnácti moderních

elektromobilů Volkswagen e-Golf. Umožňuje to

unikátní pilotní projekt Sdílení elektromobilů

pro Prahu. Bude-li úspěšný, může být i impulzem

k využití sdílení vozů v konceptu městské

dopravy v mnohem větším měřítku. A bezesporu

může být inspirací i pro jiná města.

Sednete ajedete

Volně stojící elektromobily e-Golf se speciálním

označením jsou přístupné všem registrovaným

uživatelům. Poté, co si vůz zarezervujete,

vám k jeho otevření stačí pouze čipová karta.

Elektromobil si snadno vyhledáte pomocí

zdarma stažené aplikace – buď v smartphonu,

nebo na internetových stránkách služby.

Klíč ke každému vozu je umístěn v přihrádce

spolujezdce, takže na cestu můžete vyrazit hned.

Po ukončení jízdy vůz jednoduše uzamknete

kartou – přiložením na čtecí zařízení za čelním

sklem – a zanecháte kdekoli ve vyhrazené lokalitě

e-centrum, tedy v Praze 1 až 5, a to včetně

modrých a fialových zón.

Co vás to bude stát

Zaplatíte pouze to, co skutečně projedete. Každé

auto má zabudovanou GPS, a tak jsou účtovány

jen najeté kilometry a doba užívání. Nemusíte se

starat o záležitosti běžně spojené s vlastnictvím

auta, jako jsou servis, údržba, pojištění nebo

dálniční známka či úhrada za parkování. Po celé

Praze parkujete v modrých či fialových zónách

zcela zdarma. V rámci carsharingu, i jeho ekologičtější

varianty sdílení elektromobilů, po registraci

a uhrazení vratné kauce jednoduše sdílíte vozy

dle svých potřeb – minimální doba sdílení je jedna

hodina.

Kde si dobijete

Bez energie by to nešlo. K dobíjení elektromobilů

slouží síť dobíjecích stanic PRE, takzvaných

PREpointů. PRE v tomto pilotním projektu nabízí

další z benefitů pro své věrné zákazníky, ale i pro

každého, kdo se zaměřuje na ekologicky udržitelnou

mobilitu. Zákazníci PRE mají při sdílení elektromobilů

50% slevu na registraci a na dva měsíce

po registraci zdarma paušál pro tarif Optimum! ■

PETR SIMON

Zahájení provozu e-carsharingu se zúčastnila

iprimátorka hl. města Prahy Adriana Krnáčová,

která si vyzkoušela otevření auta speciální kartou.

ZAREGISTRUJTE SE!

Může to udělat každý, kdo vlastní řidičské

oprávnění, ať už zpohodlí domova, nebo

osobně sasistencí vpražské kanceláři

CAR4WAY.

Pro úspěšnou online registraci je třeba pouze

platný doklad totožnosti, řidičský průkaz

aplatební karta kúhradě vratné kauce.

VÍCE INFORMACÍ OFUNGOVÁNÍ SYSTÉMU NA

WWW.CAR4WAY.CZ

28 www.komora.cz


advertorial

Námořní přeprava zažívá na podzim vrchol

Dá-li se vpřípadě námořní přepravy hovořit o nějakém vrcholu sezony, pak je to období podzimu, kdy objem

přeprav pravidelně každým rokem vzrůstá. I když synonymem pro dopravu po moři je především pravidelnost.

Vnitrozemský stát a námořní přeprava? Ano,

námořní přeprava má nezastupitelné místo

zejména v multimodální transkontinentální

dopravě zboží z Česka do regionů s různou kvalitou

dopravní infrastruktury a GEFCO v České republice

má v této oblasti bohaté zkušenosti.

Význam námořní dopravy v logistickém řetězci

vzrůstá se vzdáleností, na níž je zboží přepravováno,

a GEFCO, specialista na logistiku hotových vozidel,

využívá dopravu po moři z Evropy mnoha směry –

do Asie, ale také třeba do Jižní Ameriky. „Přeprava

vozů i náhradních dílů je pravidelná, velkoobjemová

a z hlediska plánování dobře predikovatelná, proto je

kombinace pozemní a námořní dopravy obvykle nejlepším

ekologickým i ekonomickým řešením,“ popisuje

Jiří Říha, manažer námořní přepravy společnosti

GEFCO. K překládkám z kamionů, resp. z vlaků využívá

společnost GEFCO několik smluvních přístavů,

odkud pak probíhají transfery do cílových zámořských

destinací. Hlavní výhodou přepravy po moři

je již zmíněná nízká cena, na zavedených trasách

přináší ale tento typ přepravy i další pozitiva. Na často

využívané trase Šanghaj – Česká republika ocení

zákazníci pravidelnost, fixní harmonogram (zboží

opouští Šanghajský přístav vždy v sobotu), přesnou

dobu dodání a zabezpečení nákladu. Tranzitní čas

Foto: GEFCO

přepravy mezi Šanghají a přístavem v Hamburku je

30 dní, do Brna dorazí zboží za 37 dní. Kontejner

je přitom po celou dobu zaplombován a otevřen

je až v brněnské pobočce, což zvyšuje bezpečnost

přepravy.

Kdy poptat námořní přepravu?

Zejména u těžkých a nadrozměrných zásilek.

GEFCO ale po moři přepravuje též nebezpečné zboží

nebo náklady se speciálními požadavky v rámci tzv.

celokontejnerové přepravy, nebo sběrné služby v případě,

že zákazníci nevyužijí celý prostor kontejneru.

GEFCO pro své klienty zajišťuje také konsolidaci

zásilek od různých dodavatelů a následný transfer

k témuž příjemci. Zákazníci tak profitují z optimalizace

nákladů na přepravu, zjednodušení trackingu

zásilky, ale také z urychlení celních formalit. ■

GEFCO

Raiffeisenbank nabízí

chytré účty pro malé

astřední podniky

Máte firmu, podnikáte v Česku, na Slovensku nebo i jinde vzahraničí a hledáte

účet, který zefektivní přeshraniční platby a umožní ty domácí zcela zdarma?

Odčervence letošního roku připravila Raiffeisenbank sadu vybraných účtů

právě pro podniky s ročním obratem vrozmezí 50–250 milionů korun. Ty si

mohou vybrat hned ze tří nových firemních účtů BASIC, PROFI a PREMIUM.

VÁCLAV ŠTĚTINA

Foto: archiv

Přehledné balíčky vytvořila Raiffeisenbank

na míru podle reálných finančních potřeb

českých podniků, na které se zeptala samotných

podnikatelů. „Pro každého majitele firmy

je zásadní, aby účet reflektoval právě jeho aspekty

podnikání. Je rozdíl, pokud měsíčně uskutečňujete

čtyřicet plateb, nebo tisíc. Právě proto představujeme

tři nové podnikatelské produkty, které individuální

potřeby firem zohledňují,“ říká Václav Štětina, ředitel

firemního bankovnictví Raiffeisenbank. Podnikáte-

-li převážně v Česku, doporučujeme čerpat výhody

podnikatelského účtu BASIC, jehož základní cena

je pouhých 99 Kč měsíčně. Další účet z nabídky

Raiffeisenbank – Firemní účet PROFI – ocení

podniky orientující svou činnost na tuzemsko, které

však často využívají i zahraniční platby.

Pokud se v podnikání zaměřujete čistě na zahraniční

trhy, vyplatí se vám exkluzivní účet PREMIUM.

Ten kromě vedení základního účtu v 19 měnách

zahrnuje také veškeré česko-slovenské příchozí

i odchozí platby zdarma, stejně jako příchozí SEPA

platby do 50 tisíc eur. Odchozí SEPA platby jsou

v rámci účtu za 50 Kč. Kromě vedení základního

účtu v 19 měnách získáte zdarma také vedení

dalších tří účtů, možnost aktivace až tří debetních

karet a profesionální internetové bankovnictví. Výběry

z bankomatů jsou u všech účtů zcela zdarma.

Ke každé ze tří variant si můžete dokoupit balíček

zahraničních plateb. „Klient má možnost vybrat si

ze dvou variant, podle toho, zda využívá více zahraniční

platební styk v rámci Evropy, nebo celého světa,“

popisuje doplňkové služby Václav Štětina. Další výhody

ke třem novým účtům naleznete na webových

stránkách Raiffeisenbank www.rb.cz/firmy. ■

PETRA KOPECKÁ

www.komora.cz 29


téma odpady, energie, smart city

Foto: 2x archiv

Pětka pro konkurenceschopnost

Cílem každé rozumné samosprávy je učinit obec místem příjemným kživotu aužitečným kpodnikání. Některé

obce mají ktomu předpoklady již od přírody, jiné si je musí samy vybudovat. Ale popravdě, sebelepší zděděná

pozice vám bude nanic, nepochopíte-li dobu, ve které žijete, a nedokážete-li rychle na změny reagovat.

Ktomu potřebujete informace. Na Praze 5

systematicky spolupracujeme s jednotlivci

i s organizacemi, které nám dokážou pomoci

rozvíjet Pětku jako konkurenceschopnou

oblast hlavního města. A jsme u klíčového slova.

Konkurenceschopnost je schopnost prosadit se

v porovnání s ostatními. V pražském měřítku to

znamená, aby bylo zajímavější otevřít si obchod

třeba na Andělu než na Palmovce, v republikovém,

aby šikovní lidé hledali uplatnění

v Praze kvůli její přitažlivosti, a ne jenom proto,

že je hlavním městem, v evropském pak být

konkurencí minimálně sousedním metropolím.

Nikdo neexistuje ve vzduchoprázdnu. Při tvorbě

30 www.komora.cz

strategie rozvoje je dobré vědět, jak je na tom

s konkurenceschopností Česká republika a co

z toho plyne pro ty z nás, kteří daný stav chtějí

zlepšit.

Globální žebříček

Světové ekonomické fórum sestavuje od roku

1979 každoroční žebříček globální konkurenceschopnosti.

Ten letošní byl představen na konferenci

Konkurenceschopnost ČR v roce 2017

Smart city / Smart region, kterou městská část

Praha 5 spolupořádala. Co jsme se tedy dozvěděli

o naší zemi jako celku? Potřebovali bychom,

slušně řečeno, popostrčit. Ale vzhledem k tomu,

že to za nás nikdo neudělá, musíme máknout.

Proč? Protože jsme sice na pěkném 31. místě,

ale na něm zůstáváme již třetím rokem. A je to

české maximum v tomto hodnocení. Na stejném

místě jsme byli již v období 2009/2010,

pak to šlo s námi z kopce, v letech 2013/2014

jsme klesli až na 46. místo. Nyní jsme tedy zpět,

ale uspokojení by bylo špatné. Podíváme-li se

totiž na porovnání našeho výkonu s průměrem

zemí evropské patnáctky, tedy měnové unie

plus Velké Británie, Dánska a Švédska, tak jsme

diplomatickou řečí studie sice zpět na rovnovážné

pozici, ale ve skutečnosti to znamená, že

se nepřibližujeme průměru. Ani nevzdalujeme


téma odpady, energie, smart city

a třeba Poláci, Slováci či Slovinci zůstali letos

za námi, ale to je slabá útěcha. Zvláště když

jedním z ukazatelů, který se podílí na stagnaci

České republiky, je technologická připravenost.

Že druhou brzdou větší konkurenceschopnosti

země je infrastruktura, asi nikoho nepřekvapí.

Letošní The Global Competitiveness Report

zahrnuje 140 zemí celého světa, které dohromady

tvoří 98 % světového HDP. Hlavními tématy,

na která se hodnocení zaměřuje, je jednak

desetileté výročí finanční krize a s tím související

otázka stability finančního sektoru, dále bere

v úvahu problematiku inovací jako schopnost

zemí reinvestovat zisky do budoucích technologických

pokroků a v neposlední řadě se soustředí

na problematiku práv zaměstnanců, která by

neměla být omezována s potřebnou flexibilitou

pracovního trhu.

zaznamenává Česká republika nepatrné zlepšení

v mnoha oblastech, avšak z pohledu mezinárodní

dynamiky jsou tyto pohyby zanedbatelné, tedy

stagnujeme. Pokud chceme, a my jistě chceme,

abychom se přiblížili vyspělým evropským zemím,

je nutné zaměřit se na strategické aspekty

konkurenceschopnosti, jako jsou inovace, technologická

připravenost a infrastruktura. A právě

tímto směrem chceme jít i na Praze 5. I proto

jsme hostili v naší městské části konferenci,

na níž kromě představení letošního The Global

Competitiveness Report byly prezentovány

i praktické příklady úspěšného řešení smart city:

tedy přesně cesty, kudy se může ubírat samospráva

a veřejná správa, chce-li zlepšit postavení

českého hospodářství ve světě. Za stav naší konkurenceschopnosti

mohou samozřejmě nejen

ekonomické subjekty, ale i my ostatní, kteří pro

Jan Trojánek na konferenci

svou již památnou výzvou dokázal motivovat

svoji zemi intelektuálně, organizačně i ekonomicky

k velkému výkonu. Přesvědčil Ameriku,

že rozhodnutí letět na Měsíc je jen začátkem

cesty a že po této cestě jeho země půjde ne proto,

že je to snadné, ale právě proto, že je to obtížné.

Měli bychom všichni uvažovat stejně, v prvé

řadě současní politici. Měli bychom přemýšlet,

co dnes znamená letět na Měsíc. Jistě, Praha 5

není USA. Ale chceme-li příklad bližší nejen

geograficky, je tu, respektive byl tu, Baťův Zlín.

PRAHA 5 JE VÝZNAMNÁ ČÁST HLAVNÍHO MĚSTA ČESKÉ

REPUBLIKY. PRO NÁS JE VELMI DŮLEŽITÉ UMĚT ZÍSKÁVAT,

ANALYZOVAT AZPRACOVÁVAT INFORMACE,

KTERÉ POVEDOU KVĚTŠÍ ATRAKTIVITĚ PĚTKY. CHCEME BÝT

MÍSTEM PŘÍJEMNÝM KŽIVOTU AUŽITEČNÝM PRO BYZNYS.

Průmysl 4.0

Prostupujícím tématem hodnocení globální

konkurenceschopnosti Světového ekonomického

fóra je čtvrtá průmyslová revoluce. Proto

je dobré, že mezi pozitivně hodnocené stránky

českého hospodářství patří inovace a vyspělost

podnikatelského prostředí. Z letošního hodnocení

české konkurenceschopnosti plyne, že celkově

ně vytváříme podmínky ve veřejném prostoru.

Na naší schopnosti nabídnout správnou vizi,

dokázat pro ni soustředit podporu veřejnosti

a umět vše dotáhnout do konce, záleží, zda se

české hospodářství pohne rychleji, nebo bude

jen z podhledu kopírovat své šťastnější evropské

partnery. Mladý a dynamický americký prezident

John F. Kennedy na počátku šedesátých let

Bez technologií se nepohneme

Praha 5 se nebojí nových technologií a hledá

cesty, jak je využít. V technologiích můžeme

zbytečně utopit spoustu peněz, nebo naopak je

můžeme využít k získání náskoku před konkurencí.

Bez propojení technologií, chytrých řešení

a veřejné správy se ale nemůžeme hnout kupředu,

ani jako obce, ani jako společnost. Praktické

příklady smart city existují již i u nás, na naší

konferenci je představil například místostarosta

Písku Josef Knot. Jak zdůraznil i partner KPMG

Česká republika Zdeněk Tůma, města jsou důležitým

zdrojem inovací a technického pokroku.

Shrneme-li naše setkání s globálním hodnocením

konkurenceschopnosti od Světového

ekonomického fóra, pak díky. Víme, jak na tom

jsme a kudy bychom se měli vydat. Hloupý

Honza bývá odměněn za ležení na peci

jen v pohádkách, a to ještě v těch špatných.

Ve skutečném životě 21. století získá půlku království

chytré město. Takové, jaké chceme mít

u nás na Praze 5. ■

JAN TROJÁNEK, RADNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

www.komora.cz 31


téma odpady, energie, smart city

Datová platforma

je základ

Smart city. Koncept nebo bublina? Několik českých měst se hlásí ktrendu současnosti, Praha je mezi nimi.

Jak vážně to hlavní město bere a co všechno koncept Smart Prague může přinést, o tom sMichalem Fišerem,

předsedou představenstva městské akciové společnosti Operátor ICT.

Čas Praha nemá, prostředky ano?

Co se týče peněz, jsme v komfortní situaci.

Praha nám přislíbila trojnásobek toho,

co jsme schopni využít. Máme alokováno šest

set milionů do konce roku 2018 a já už teď vím,

že jsme schopni reálně využít maximálně dvě

stě milionů, když vše půjde dobře. Naštěstí tedy

není rozpočtováno šest set milionů, protože při

termínech a lhůtách projektových a přípravných

prací je opravdu neumíme využít. Máme personálně

omezenou kapacitu, odborníci jsou dnes

na volném trhu vzácností. Zároveň se samozřejmě

snažíme se svěřenými prostředky maximálně šetřit

a investovat je opravdu efektivně.

Má vůli? Azájem občanů?

Vůle akcionáře, a především paní primátorky

Krnáčové existuje, ale je poměrně složité vždy vše

vykomunikovat s ostatními městskými společnostmi.

Projektová kancelář Smart Prague v rámci

společnosti Operátor ICT, a. s., existuje necelý rok

a zatím je to hodně o rozhovorech a ladění strategických

kroků všech společností, ale postupujeme

kupředu. Pokud jde o zájem občanů, tak je pravda,

že nám úplně nepomáhá negativní publicita projektů

či kroků, které nebyly komunikovány, jak by

bylo třeba. Upřímně, nemyslel jsem si, že budeme

i komunikační agentura, ale ukazuje se, že musíme

umět své projekty obhájit a získat pro ně veřejnou

podporu. Je důležité, aby lidé věděli, proč se co

dělá. Že třeba těch pár chytrých laviček je pilotní

projekt, na kterém ověřujeme, který z těch pěti

typů je vhodný a co bude potřeba upravit, které

funkce lidé využívají, jak často a podobně. Z toho

pak vzejde doporučení, jestli a jak projekt skutečně

implementovat do městského života.

Co je hlavním obsahem Smart Prague?

Smart Prague je koncept zavádění technologických

inovací pro zlepšení života v Praze

a navazuje na strategické priority města. Uvedu

na několika příkladech. Prvním je Multikanálový

odbavovací systém v rámci oblasti mobility. Dnes

máte kartu na dopravu, ve velmi blízké budoucnosti

můžete mít ale jízdenku i kupony na telefonu

či na bankovní kartě nebo třeba na čipové

klíčence. Podoba nosiče není důležitá. Navíc se

celý dopravní systém otevírá. Bude fungovat pro

Prahu a celý Středočeský kraj. To je trochu revoluční,

protože v této podobě a v tomto rozsahu

to u nás nikde nefunguje, bude to zahrnovat

na dvacet dopravců. A je to řádově levnější než

karta Opencard.

Druhým důležitým projektem je datová platforma.

To je hodně zjednodušeně datový sklad,

který umožní koncentrovat veškerá data, která

město používá, jak z magistrátu, tak i z městských

společností. Tento systém nám umožní tato data

analyzovat, hledat mezi nimi souvislosti a také je

můžeme formou open dat zpřístupnit. Počítáme

se zpřístupněním asi osmdesáti, devadesáti

procent dat. Odborníci spočítali, že když data

zpřístupníte, tak až dvacetinásobně zvýšíte jejich

32 www.komora.cz


téma odpady, energie, smart city

monetizaci oproti stavu, kdy si je město nechá jen pro

sebe. To je pro nás priorita. Drtivá většina dat půjde

ven. Samozřejmě že citlivá data zůstanou interní a budou

maximálně chráněna.

Vnímáte zájem odata zkomerční sféry?

Nemůžu říct, že by k nám teď chodily soukromé

subjekty a chtěly data. Ale myslím, že na vině je i to,

že žijeme v přesvědčení, že město stejně žádná rozsáhlá

data nedá. Což se asi změní ve chvíli, kdy bude

vidět, že město data poskytne. My máme například

hotovou pasportizaci odpadového hospodářství. Jsou

evidovány všechny koše, popsány všechny svozové

procesy včetně frekvencí. A je velmi dobře vidět, kde

Ivirtualizace nás ale zase vrací kdatům, kjejich

analýze anásledné optimalizaci či jinému

využití…

Je to tak. Nedohlédneme do roku 2050, podle mě koncepty

takového charakteru nejsou efektivní, protože

opravdu, při dynamice současných technologických

změn, nevíme, co bude. Mějme horizont deseti,

třinácti let. A ukazuje se, že stěžejní je umět rozumět

datům, která máme. Proto je pro nás základem právě

datová platforma.

Tvrdí se, že taková optimalizace může přinést

úspory řádově vdesítkách procent…

Je to tak.

Foto: archiv

ZÁKLAD KONCEPTU SMART CITY JE VTOM, LÉPE ROZUMĚT MĚSTU A TOMU,

CO SE VNĚM DĚJE. TO JE CESTA, KTEROU CHCE PRAHA JÍT.

PROTOŽE POUZE KDYŽ MĚSTO LÉPE POZNÁTE, MŮŽETE HO LÉPE ŘÍDIT.

MICHAL FIŠER

Předseda představenstva

městské akciové společnosti

Operátor ICT

se činnosti překrývají, kde jsme neefektivní. To jsou

jen „hloupé“ koše. Když toto budeme schopni ukazovat

z nejrůznějších oblastí, přinese to velký užitek

a myslím, že o to bude obrovský zájem. Tím se plynule

dostáváme ke třetí oblasti naší Smart Prague strategie,

a tím je chytré odpadové hospodářství. V pilotním

projektu testujeme solární kontejnery, které stlačují

odpad, a ukazuje se, že třeba svozy mohou mít třetinovou

frekvenci. Umíme vyčíslit úsporu a není malá.

Jsou další oblasti?

Další oblastí v rámci vytyčené strategie Smart Prague

je oblast Chytré budovy a energie. Připravujeme

výběrové řízení pro pilotní projekt asi šesti budov

v podobě EPC projektu, kdy dodavatel zajistí a také

plně zafinancuje snížení energetické náročnosti.

Vedle toho máme na stole zadání najít dodavatele

celoměstského řízení energetické náročnosti. Tam

je značný potenciál úspor. V rámci další již zmíněné

nosné oblasti mobility se intenzivně zabýváme

tématem elektromobility, kde budeme budovat více

než padesát dobíjecích stanic, a řešíme studii, jak se

město může zapojit do trendu elektro carsharingu.

Dále spolu s ČVUT připravujeme projekt virtualizace

města v rozšířené realitě. 3D model města existuje, my

ho chceme povýšit do virtuálního prostředí a umožnit

městu, aby si mohlo modelovat nejrůznější situace.

Je to běh na dlouhou trať, sofistikovaná záležitost,

na které spolupracujeme s experty ČIIRK ČVUT,

ale pomůže to vyvarovat se problémů a chyb. Vidíte,

jak nový dům ovlivní okolí. A samozřejmě to bude

dostupné i komerční sféře. Není to projekt pro projekt,

má velký obchodní potenciál.

To zní velkoryse…

Město se musí chovat budovatelsky.

To trochu odkazuje kpodstatě konceptu smart

city. Je obvykle chápán technologicky. Chytré

lavičky prostě jsou vidět…

Ano, ale jsou to takové hračky. Nechci zlehčovat

oblast městského prostředí a lidí v něm, ale základ

je opravdu v tom, lépe rozumět městu a tomu, co se

v něm děje. To je cesta, kterou chce Praha jít. Rozhodně.

Protože pouze když město lépe poznáte, můžete

ho lépe řídit. Od stolu to nejde, alespoň ne v případě

měst, jako je Praha.

Máte vzory nebo partnery?

Nevím, jestli partnery, ale jezdíme se učit ven, tam,

kde jsou dál.

Kde tedy vidíte vzory?

Já osobně v Barceloně, Amsterdamu, Chicagu… Tam

je úžasně vidět, jak funguje sběr a analýza dat. Nevyužívají

to jen pro dopravu, ale i pro analýzu toho, kde

jsou dobré adresy. V takovém komplexním systému

můžete sbírat data z nejrůznějších zdrojů a také je

velmi různě vyhodnocovat.

Existuje pro projekty, onichž jste mluvil, časový

horizont?

Pro nás je v tuto chvíli důležitý ten vlastně krátkodobý,

jeden, dva roky. Dokončit rozpracované projekty,

ty náročnější zahájit. V polovině příštího roku by

měla fungovat Lítačka online, tedy otevřený odbavovací

systém pro hromadnou dopravu. Datová platforma

a virtualizace startují hned od ledna. V průběhu

prvního kvartálu by měly být první výsledky. A rychlodobíjecí

stanice pro elektrovozy, prvních řekněme

dvacet, do konce příštího roku. ■

PETR KARBAN

www.komora.cz 33


advertorial

Úloha IT na trhu senergiemi

Letošní rok je prvním zdruhé dekády od otevření retailového trhu voblasti dodávek energií u nás. Situace na

trhu je po takřka jedenácti letech stabilizovaná, avšak je také charakterizována vysokou mírou konkurenčního

prostředí, které vytváří logický tlak na maximální efektivitu vnitřních procesů. Jedná se oodvětví, pro nějž

je typická správa velkého objemu zákaznických dat, kterou není možné dnes realizovat bez spolehlivých

ITsystémů zabývajících se řízením vztahů se zákazníky.

MARTIN DLABAČ

Specialista na informační

systémy, WEBCOM

BLIŽŠÍ INFORMACE NA

WWW.WEBCOM.CZ

Foto: WEBCOM

Důvody, které vedou dodavatele energií k pořizování

podnikových informačních systémů,

jsou mnohdy velmi pestré, přesto mají jednoho

společného jmenovatele. Vzhledem k enormnímu

nárůstu dat není možné obsluhovat všechny procesní

kroky manuálně a decentralizovaně. Typickými

problémy jsou duplikace dat, vysoké množství

chybovosti při zpracování nebo neadekvátně vysoké

personální nároky. „My nevnímáme implementaci jen

jako zavádění nového softwaru,“ vysvětluje svůj postoj

specialista na informační systémy v energetice Martin

Dlabač ze společnosti WEBCOM. „Chápeme to jako

obecnější přeměnu fungování dané společnosti. Dochází

tím ke změně procesů, kdy se zákazník ocitá ve středu

pozornosti firmy. O každém je vedena precizní evidence

průběžně aktualizovaných informací, dostupná všem

oprávněným pracovníkům a ve formě, kterou potřebují.“

Od leadu k zákaznické péči

Požadavek efektivního řízení budování vztahu s klienty

vede firmy k nastavení komplexní strategie. Ta

vyžaduje takový software, který ošetří celý zákaznický

cyklus od prvotního marketingového kontaktu přes

nabídku a smlouvu až k efektivní obsluze zákazníků

a následnému prodeji dalších komodit a služeb.

Prvním krokem je oslovení klientů nejrůznějšími

komunikačními kanály a získání kontaktů. „Systém

umožní plánování, realizaci i vyhodnocování kampaní,

jejichž smyslem je nejen přeměna kontaktu na obchodní

příležitost, ale rovněž prodej nových produktů

a služeb stávajícím zákazníkům díky efektivnímu

cílení. Zajišťuje inteligentní řízení celého procesu,

včetně plánování marketingového rozpočtu, spolupráci

s agenturami i definování cílové skupiny a plánování

dílčích aktivit s ohledem na zájmy ostatních oddělení

tak, aby nedošlo k nežádoucímu přehlcení klienta více

kampaněmi zároveň,“ pokračuje Martin Dlabač. „Následně

potřebujete řídit poskytování služeb zákaznické

péče tak, abyste s minimálním úsilím dosáhli saturace

veškerých potřeb svých klientů. Jedno z řešení, které se

nám osvědčilo na několika projektech v České republice,

je Microsoft Dynamics 365.“

Zefektivnění obsluhy zákazníků

Samozřejmostí je maximální uživatelský komfort těchto

systémů, který ocení kontaktní centra i korporátní

obchod, což potvrzuje Viliam Grácz, obchodní ředitel

Amper Market: „Řešení Dynamics 365 nám pomohlo

zkvalitnit proces obsluhy našich zákazníků.“ Další nespornou

výhodou Microsoft Dynamics 365 je intuitivní

reporting využívající přizpůsobitelné grafické prostředí,

které poskytuje každému obchodníkovi i vedení společnosti

okamžitý přehled podle vlastní role. Díky tomuto

propojení aktivit osob z různých oddělení a faktu, že

všichni oprávnění uživatelé mají veškeré informace

za celou historii, může toto řešení pomoci stanovit optimální

následující krok směrem k zákazníkovi.

Nové možnosti

Oblast zákaznické péče je svědkem dynamického

rozvoje, kdy díky umělé inteligenci řešení dokáže

rozpoznat specifické situace a bezodkladně reagovat,

například když klient zvažuje přechod ke konkurenci.

V rámci Dynamics 365 existuje i komplexní řešení

Supplier Relationship Management (SRM) pro zefektivnění

nákupu velkých společností, které je snadno

integrovatelné na nejrůznější informační systémy.

Řešení od WEBCOMu zefektivňuje veškeré procesy

a činnosti oddělení, která se podílejí na aktivitách

po dobu celého zákaznického cyklu. Závěrem dodává

Martin Dlabač z WEBCOMu: „Dynamics 365 patří

mezi nezpochybnitelné pilíře obchodu s energiemi

a dobře navržený a implementovaný systém poskytuje

efektivnější využívání finančních i lidských zdrojů a následně

pak vede jak ke zvyšování konkurenceschopnosti,

tak i tolik skloňované spokojenosti zákazníků.“ ■

JARMILA JELÍNKOVÁ

34 www.komora.cz


MONITORING MÉDIÍ

V REÁLNÉM ČASE

Sledujte, co se o vás a tématech, která vás zajímají, říká v televizi

a v rozhlasu a píše na webu. Okamžitě vás upozorníme na nový článek,

takže už neztratíte ani minutu a můžete obratem reagovat a analyzovat.

ONLINE MONITORING TV, ROZHLASU A WEBU

Jako jediní na trhu monitorujeme v reálném čase

televizní a rozhlasové zpravodajství a k tomu

desítky zpravodajských portálů.

RYCHLÁ A SNADNÁ ANALÝZA

Mediální výstupy, které vás zajímají, můžete díky

Mediatoringu snadno a přehledně analyzovat

i reportovat výsledky.

UPOZORNĚNÍ V REÁLNÉM ČASE

Průběžně sledujeme nové reportáže v TV

a rozhlase i články na webu a na ty relevantní

vám okamžitě pošleme upozornění do emailu.

NEJRYCHLEJŠÍ PROHLEDÁVÁNÍ MÉDIÍ

Hned víte, kdo už o vás píše a komu byste se

mohli ozvat, stejně tak jste okamžitě informováni

o tématech, která vás zajímají.

Vyzkoušejte měsíc zdarma


podnikání technologie

Přichází

doba datová

Digitalizace. Průmysl 4.0. Internet věcí. Big data. Machine learning. Business intelligence… Jsou tyto

pojmy jen bublinami, které brzy splasknou, a přijdou další, nebo se za nimi skrývá něco víc? Odpověď

není úplně jednoznačná. Na jedné straně platí, že každý ztěch pojmů svůj obsah má a neměli

bychom jepřehlížet. Žádný sám o sobě ale nenese spásu, kterou vnich mnozí chtějí vidět.

Patrně není sporu o tom, že současná doba je

nejen dobou technologickou, ale přímo dobou

datovou. Dnešní dynamika změn je tak zrychlená,

že situace, kdy žák je chytřejší než učitel, není

až tak výjimečná. Dokazuje to i konference, kterou

v říjnu uspořádala Západočeská univerzita v Plzni.

Děti na ní kantory učily technologiím. Jak říká

doktor Dušan Chlapek z Katedry informačních technologií

pražské VŠE, možná se už přežil i současný

způsob výuky na vysokých školách. Proč by studentům

v Praze nemohl přednášet docent z Tokia, aniž

by jedna či druhá strana musela kamkoliv cestovat?

Debaty o tom, že ekonomikou s budoucností je

ekonomika znalostní, jsou stále častější. A v nich

zaznívají i slova, pod nimiž mnozí nevidí vůbec

nic, zatímco jiní v nich vidí budoucnost. Data hrají

ovšem ve všech těch slovech zásadní roli.

Hodnota dat

Těžko si někdo před padesáti lety uměl představit, že

sama data mohou být hodnotou, komoditou, s níž

se bude obchodovat. A přece tomu tak je. Dat kolem

nás je neuvěřitelné množství a z toho množství lze

získat neuvěřitelné informace. Z těch správnou interpretací

a využitím mohou vzniknout znalosti, často

zcela nové úrovně. Takovým příkladem je i tým

vědců Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty UK

36 www.komora.cz

a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze ve spolupráci

s vědci ČVUT Praha – ti pracují na unikátním

systému, který analýzou akustického signálu řeči

může předpovědět budoucí Parkinsonovu chorobu.

V datech je skutečně skryto netušené bohatství. Stěžejní

schopností je rozpoznat, z jakých dat lze získat

jaké informace, kde je ta hodnota skryta. „Těžba

dat se stává normálním podnikatelským segmentem,

data mají obrovský potenciál. Když budete mít

aplikaci, která vás bude zdravotně monitorovat, tak

nejen že dokáže upozornit na nějakou anomálii, ale

z časové řady vašich dat může predikovat budouc nost.

Takových příkladů začíná vznikat celá řada,“ říká

doktor Chlapek.

Data mining

Pro zasvěcené nic nového, pro laiky možná němý

úžas – datové inženýrství se dnes běžně vyučuje,

těžba dat je regulérní podnikatelský segment. Tady

začínají hrát roli big data. Čím více dat, tím lepší

informace se z nich dají vytěžit. S daty se běžně

obchoduje na trhu. A nejsou na nich nejcennější

osobní údaje někoho konkrétního z nás, ale naopak

to, co na nich lze zobecnit. Pro těžení jsou data anonymizována,

čištěna, strukturována. A ovšem, někdo

musí být schopen alespoň tušit, co by se z nich

dalo vytěžit. Mimochodem, slovo těžba je velmi

příznačné – někdy i při veškeré snaze můžete mít jen

hlušinu, někdy narazíte na zlatou žílu skoro omylem.

Obchod s daty má jednu výhodu – zpřístupní velká

externí data i malým společnostem, které samy taková

data nevlastní. I ony tak mohou získat znalosti

jinak nedostupné. Případně nejen znalosti, ale přímo

i služby s nimi spojené. Většina běžných výrobních

i obchodních firem může tato data běžně využít

pro lepší, respektive efektivnější marketing, může

na nich budovat znalost svých zákazníků, poznávat

jejich preference, ana lyzovat konkurenci. Zajímavou

a dosud nepříliš známou možností, jak vytěžit data,

která spravuje stát, je projekt Ministerstva vnitra

Otevřená data. Ten se snaží zpřístupnit veškerá data,

která nejsou ze zákona chráněna, široké veřejnosti.

„Bohužel, často se nám stává, že když jednáme

na úřadech, slyšíme, že o to stejně není zájem. Určitě

by bylo dobré, kdyby se zvláště firmy více zapojily, třeba

objeví nový prostor,“ říká docent Martin Nečaský

z Matematicko-fyzikální fakulty UK, který je členem

projektového týmu.

Porozumět datům

Velká data spravují většinou velké organizace, banky,

telefonní operátoři, zdravotní pojišťovny, provozovatelé

velkých internetových obchodů. Pro malou

či střední českou výrobní společnost asi nejsou big


podnikání technologie

OTEVŘENÁ DATA

Projekt vgesci Ministerstva vnitra ČR.

Na adrese https: s:// //opendata

.gov

ov.cz/

z/start

je

portál určený orgánům veřejné správ

y,

které plánují otevřít svá data. Popi

pisuje

dopo

poru

ručo

čova

vaný

pos

ostu

tup otev

evír

írán

ání dat a nabí


vzorovov

é publik

ikační plány

, kter

eré obsa

sahu

hují

pr

o jednot

li

vé typ

ypy orgá

gánů

veř

ejné spr

áv

y

i konk

nkré

rétní dato

tové

sady k pu

blikaci ve

form

rmátu otevře

řený

ných

dat. Port

rtál

rovněž

in

formuj

uje ošk

olen

eních přip

iprave

ných

k tém

ématu

ot

evře

řený

ných

dat

at. Ot

ev

řená

dat

ata jsou

přístup

upná

všem

sub

ubje

jekt

ktůmů

i ke kome

merč

nímu

vyu

yuži

žití

tí.

data tématem dneška, mnohem důležitější pro ni je

využívat efektivně a co nejvíce vlastní data. „Není

nutné hovořit o big datech, stačí porozumět těm vlastním.

V praxi je ale obecně lidí, kteří datům rozumějí,

nedostatek. A když už je máte, pak za úplně stěžejní

považuji najít porozumění mezi těmi, co se vyznají

v datech, a těmi ostatními. Protože vyznat se v datech

je jen první krok k tomu, abyste získal nějakou hodnotu,

abyste lépe poznal jevy a situace a mohl lépe řídit,

vyrábět, obchodovat. A vždycky to s sebou nese práci.

Představy, že přijdete na konferenci, něco se dozvíte,

přijde firma a ta vám přinese zázračné řešení, jsou

nesmyslné. Technologie tu jsou a pro začátek nemusejí

být ani příliš sofistikované. Úplně stačí pochopit,

že data mám, uvědomit si, že z nich mohu získat

hodnotu a pokusit se v nich tu hodnotu skutečně najít.

Zapomeňme na big data, začněme malými krůčky,

které ukážou efekt,“ radí Martin Nečaský. A přidává

jednu zásadu. Ukládejme si veškerá data v té nejlepší

možné, strojově čitelné podobě, ve které vznikla.

Protože nikdo nedokáže odhadnout technologie,

které přijdou za deset let.

Generace narozhraní

Z jednoho úhlu pohledu máme možná smůlu, že

jsme generací na rozhraní. S technologiemi jsme

se naučili zacházet a žít, ale naše děti to zvládají

mnohem lépe. V mnoha případech si ani neuvědomujeme,

co všechno se z dat kolem nás dá vytěžit.

Přiznejme, že trpíme jakousi datovou slepotou

a značnou mírou nedůvěry v rozšířenou realitu.

Spor mezi taxikáři s tradičními taxametry a moderními

aplikacemi chceme řešit regulací, místo

abychom pro srovnání podmínek využili data, která

všichni zúčastnění mají. Státní zkoušku na dálku

složit nelze. Elektronickému receptu se bráníme.

A přitom všechny tři situace s využitím technologií

budou efektivnější, komfortnější, s přidanou hodnotou

pro všechny strany. Paradoxem je, že online

bankingu jsme se příliš nebránili a na sociálních

sítích o sobě běžně sdělujeme mnohem citlivější

informace, než že bereme vitamin C. Možná je

příčinou marketing. Banky nám výhody online

bankovnictví vysvětlily poměrně dobře, sociální

VYZNAT SE VDATECH JE JEN

PRVNÍ KROK KTOMU, ABYSTE

ZÍSKAL NĚJAKOU HODNOTU,

ABYSTE LÉPE POZNAL JEVY

ASITUACE AMOHL LÉPE ŘÍDIT,

VYRÁBĚT, OBCHODOVAT.

sítě jsou od dětství samozřejmostí, zatímco výhody

elektronického receptu ministerstvo zdravotnictví

nijak nekomunikuje. Což odkazuje k druhému

problému doby datové. Jestliže prvním krokem

je s daty kamarádit a trochu jim porozumět, tím

posledním je data srozumitelně interpretovat.

„Někdy může být problémem správně, srozumitelně

a pochopitelně výsledky těžení dat prezentovat těm,

jimž jsou určeny. Máme vlastní zkušenost, často

pracujeme na nejrůznějších projektech. Naučili jsme

se výsledky prezentovat na jednom jediném plakátu.

Prvotní údiv střídá obvykle následné pochopení.

Data jednoznačně mají budoucnost, podívejte se

do velkých médií, všechna dnes zaměstnávají několik

datových inženýrů, v podstatě datových novinářů.

A na tématech příspěvků specializovaných konferencí

se ukazuje, že přibývá těch, které se týkají těžení,

tedy ne už tolik databází a technologií, ale přístupu

k datům, vztahům mezi nimi. Dnes existují systémy,

které si na svou uživatelskou generaci musejí ještě

počkat. My jsme například na VŠE připravili návrh

systému pro elektronické volby a možná naše děti ho

budou používat stejně běžně jako online komunikaci

s úřady. My si za úředníkem ještě postaru zajdeme,“

říká Dušan Chlapek. ■

PETR KARBAN

Na Silicon

Valley (zatím)

nemáme

Čas od času, zvlášť v předvolebním

období, se objevují jasná tvrzení

o tom, jakou je Česká republika

montovnou skýtající levnou pracovní sílu

a takřka neomezené možnosti zisku, který

je „třeba“ dodatečně zdanit. Jsou to jasné,

pro někoho i lákavé proklamace, ale je

tomu skutečně tak?

Myslím, že dát České republice nálepku

montovny je hodně velké zjednodušení,

které nejenže nebere v úvahu vynikající výsledky

tuzemského průmyslu, ale ani fakt,

jak podniky investují do svého dalšího rozvoje.

Česká republika sice není evropským

lídrem v investicích do výzkumu a vývoje,

ale ani tak se za své výsledky stydět nemusí.

Jen podnikatelský sektor utratí za výzkum

a rozvoj částku odpovídající zhruba 1 %

HDP, což je násobně více než třeba na Slovensku,

v Polsku nebo Maďarsku.

Na druhé straně je pravda, že neinvestuje

do rozvoje tolik jako třeba Německo nebo

Rakousko. Ale není to tak trochu vlastně

i naše vina? Kdo ten rozvoj má odpracovat,

když je tuzemské školství orientované

na maximalizaci „produkce“ humanitně

vzdělaných absolventů vysokých škol? Sám

takovým produktem jsem, nový iPhone

nevymyslím, ani technologii na odsiřování

elektráren. Ale kdybych chtěl, můžu taky

lamentovat o montovnách... ■

PETR DUFEK,

ANALYTIK

FINANČNÍCH

TRHŮ ČSOB

POHLED ODBORNÍKA

Foto: Jiří Coufal

www.komora.cz 37


podnikání technologie

Big data

jsou mrtvá

Kde jsme na cestě kinformační společnosti a znalostní ekonomice?

Nejpřesnější odpověď je, že jsme na cestě. Kcíli je daleko, pro mnohé je

nejasný. Odpovědi na základní otázky spojené s imperativem digitalizace

hledáme sexperty technologické společnosti Sprinx.

Všude kolem nás jsou miliony a miliardy bytů

dat popisujících chování systémů a jejich

částí. Některé firmy se s nimi snaží pracovat,

většina je ale stále nechává ležet ladem. Důvody

mohou být různé. První otázka zní, kdy se to

vyplatí. Jiří Čáp, ředitel Společnosti Sprinx, má

jasno: „Rozhodně se to nevyplatí těm, kteří nejsou

vnitřně připraveni výstupy z analýz využít. Pokud

jde o finanční stránku, náš model potvrzuje, že optimalizací

na základě analýzy dat dokážete uspořit

až pětadvacet procent nákladů nebo o pětadvacet

procent zvýšit výnosy. Jestli těch pětadvacet procent

představuje více než dva miliony ročně, mělo by

to být efektivní. To je základní benchmark, který

můžeme dát. Pokud vám optimalizace přinese méně

než milion ročně, tak se do toho ani nepouštějte.“

Rychlost důležitější velikosti

Možná jsou trochu na vině i média. Chrlíme nejrůznější

termíny, od nichž čekáme velké výkony, ale

málo se v nich vyznáme. Big data jsou hezkým marketingovým

pojmem, ale možná vyvolávají až dojem,

že je to jen pro velké. „Neoprávněně, protože big data

mají všechny firmy už jen z logů svých webových

stránek nebo z informací výrobních strojů a zařízení,

to umějí i dvacet let staré lisy. Nicméně my tvrdíme,

že big data jsou už dnes vlastně mrtvá. Ne snad proto,

že by byla skutečně mrtvá, ale je to takový obchodní

buzzword, který se přežil, posunul. Jsou tu spíše fast

data. Rychlost důležitější než velikost, laicky řečeno.

Rychlost totiž vytváří konkurenční výhodu. Potřebujeme

zkrátit čas, kdy od získání informace přejdeme

k rozhodnutí, které přinese efekt. Tím totiž maximalizujeme

svou výhodu takového efektu,“ říká Peter

Slávik, šéf skupiny obchodních systémů.

Neřešme současnost

Z jiného úhlu pohledu ho doplňuje kolega Jiří Jinger,

který je firemním expertem na bezpečnost: „Problémem

trochu je, že u nás a ve většině zemí kolem

nás nikdo nedokáže říct, co bude za osm let. Žijeme

v horizontu čtyřletého volebního období. Na jedné

straně se bavíme o využití dat, s tím souvisí i jejich

ochrana. Je tu směrnice GDPR, která ale vůbec neřeší

to, co bychom měli řešit, totiž to, kam celý vývoj spěje.

Řeší současnost, ale ta je už vlastně překonaná. Dnes je

běžné využívat v práci soukromá zařízení, stejně jako

je běžné sdílet data. Otázky bezpečnosti a citlivých dat

dostávají úplně nový obsah. Někdo chápe výši mzdy

jako citlivý osobní údaj, některé firmy mzdy svých

zaměstnanců zveřejňují. Smiřme se s tím, že žádná

data nejsou soukromá. Dejme citlivým datům šifrovací

klíče, dejme je každému a vládněme svou identitou.“

Marketingová automatizace

Alan Babický, šéf týmu konzultantů, má na problematiku

využití dat ještě jiný pohled. Marketingový.

„Je několik typů firem. Některé jsou ochotny se přizpůsobit

poznatkům zvenčí, některé ne. Pokud vyrábíte

telefony a chcete mít určitý prvek či funkci v určité

podobě, protože to někdo ve čtvrtém patře rozhodl, neřešte

problematiku big dat a datových analýz, protože

ji nepotřebujete. Všechny tyhle nástroje mají smysl jen

pro toho, kdo je připraven reagovat na poznatky, které

získá. Ale pozor, platí i to, že některé firmy data zvenčí

nepotřebují. Když máte padesát procent trhu, můžete

svá data poměrně úspěšně extrapolovat a moc se

nespletete. Pokud máte pět procent trhu, nemáte co extrapolovat

a pak pro vás data zvenčí mají smysl. Což je

ještě jeden prostor, protože i to je segment, který vzniká,

data a jejich hodnota jako externí služba. Typickým

příkladem nových možností jsou tyto technologie v reklamě

– dnes jede celá televizní reklama na pár tisících

peoplemetrů, jejichž výsledky extrapolují na celek s takovou

chybovostí, že mě až zaráží, že na základě toho

jsou firmy schopny do reklamy lít miliony korun.“

Budoucnost je tady

Existují desítky firem, které si na svých vyspělých

výrobních technologiích zakládají. Ale firem v Česku

jsou tisíce, desetitisíce. Masu v nich tvoří ti, kteří se

sice naučili běžně používat počítač a chytrý telefon,

ale nejsou generací vyrostlou na technologiích, tou

jsou až mileniálové. Digitalizace tu je a nemůžeme se

tvářit, že ne. „Technologie, jako například internet věcí,

to není chytrá lednice, která si sama objedná mléko,

ani chytré auto, které vás samo objížďkou někam doveze.

To je jen špička ledovce. Ve skutečnosti už IoT je

tady, ve výrobě, již několik let a stává se z něj standard.

Automobilky jsou na něm založeny, moderní logistická

centra také, prodejní automaty... Rutinní rozhodovací

procesy přebírá umělá inteligence. Stroje se umějí samy

rozhodnout, co kdy mají dělat. To není budoucnost, to

je fakt,“ uzavírá Jiří Čáp.

Digitalizace tu je, ale revoluce to není. Všichni účastníci

debaty se shodují na tom, že tu pravou příležitost

k digitální revoluci představuje probíhající generační

obměna. Protože když na naše místa přijdou ti,

kteří s technologiemi a sdíleným prostorem už přišli

na svět, nebude jiná možnost. ■

PETR KARBAN

38 www.komora.cz


podnikání technologie

Nemá smysl toužit po moři,

když se topíte vjezeře

Co má společného moře atechnologie, vysvětluje Marek Mravinač, ředitel společnosti Physter Technology, velmi

jednoduše: „Velká část českých firem má problém ismalými daty, proto bych byl spojmem big data opatrný.

Stačí, když se budeme sdaty aspoň trošku kamarádit.“

MAREK MRAVINAČ

PHYSTER TECHNOLOGY

Foto: Jakub Hněvkovský

Ta zkušenost, kterou zmiňujete, není příliš

povzbudivá…

Pro mě je pochopitelná. Oddělení IT je v převážné

většině firem chápáno jako podpora, někde možná

dokonce jen jako nutné zlo. Když firmy vznikaly,

soustředily se logicky na to, co je živí, možná žádné

technologie ani nepotřebovaly. Jak rostly, živelně byly

zabydlovány nejrůznějšími technologiemi, aplikacemi,

systémy. Takže realitou je, že v mnoha firmách

obhospodařují více či méně úspěšně různé technologické

světy. Nástup cloudů to umocňuje, podobně jako

online komunikace či online obchod. Aby firma mohla

fungovat skutečně efektivně, potřebuje ze svého heterogenního

prostředí vytvořit prostředí homogenní.

komunikovat s vnějším světem. Státní úřady, instituce,

dodavatelé, odběratelé… digitalizace je všude. Mnoho

partnerů, každý s jiným systémem, je potřeba to sladit,

protože když se nedomluvíte, nemůžete fungovat. Třetím

důvodem bývají akvizice, fúze. Různé firmy mají

různé systémy, je nutno je propojit.

Když investuje fi rma donové výroby, má více

produktů. Když investuje dovýzkumu, má lepší

výrobky. Když investuje domarketingu, lépe

prodává. Co získá, když bude integrovat?

Obecně je obtížné pojmenovat přínosy, spíš bych se bál

těch, kdo tvrdí, že to dokážou. Tu správnou odpověď

můžete dát jen tehdy, když dokonale znáte tu konkrétní

ČASTO ALE PRACUJÍ ZVLÁŠTĚ MENŠÍ FIRMY NASYSTÉMECH,

KTERÉ KDYSI KDOSI NAPROGRAMOVAL APAK NĚJAK UDRŽOVAL,

NEJČASTĚJI KAMARÁD ČI ZNÁMÝ.

Česká technologická společnost,

jejíž profi lovou službou jsou

integrace systémů, respektive

integrační řešení. Prosazuje se

také voblasti projektů, správy

řízení IT procesů avoblasti

technologií pro business

intelligence. Největší zkušenosti

má společnost sprojekty pro

telekomunikace, finanční sektor,

státní správu azaměřuje se nyní

také naretail alogistiku.

Zaprojekt Clooney spočívající

vimplementaci systému

pro podporu klíčových IT

procesů vespolečnosti Česká

telekomunikační infrastruktura,

získala Physter Technology cenu

IT projekt roku 2016.

Tedy problémy růstu?

To je poměrně přesné, je tu řada firem, které doplácejí

na problémy růstu. Ještě relativně dobrá je situace, kdy

se firmy v minulosti alespoň snažily být koncepční.

Často ale pracují zvláště menší firmy na systémech,

které kdysi kdosi naprogramoval a pak nějak udržoval,

nejčastěji kamarád či známý. Jsou dílem jednoho člověka,

nemají žádnou podporu. V určité fázi s tím vystačíte,

ale dlouhodobě to fungovat nemůže. Integrovat

takové systémy do funkčního celku není zrovna triviální.

Ale je to rozhodně lepší než dříve, protože dřívější

řešení byla většinou velmi drahá, byly to nástroje pro

velké firmy. Éra open source situaci dramaticky změnila,

dnes umíme integraci řešit bez drahých nástrojů,

poměrně rychle a s očekávaným efektem.

Kdy je správná doba začít se integrací vefi rmě

zabývat?

Když firma roste, roste s ní také počet transakcí, uživatelů,

rostou nároky. Zjistíte, že ztrácíte dech. Častým

momentem dnes bývá i to, že společnost potřebuje

firmu, víte, co a jak dělá, jak vypadá její infrastruktura.

Musíte mít čas a prostor vše poznat, analyzovat, navrhnout

řešení a definovat přínosy.

Fenoménem ale mají být business intelligence,

bigdata…

Nechci říct, že se v těchto oblastech nepohybujeme,

ale nejsou to náhodou buzzwords? Vím, řada firem se

snaží v těchto oblastech profilovat a určovat standardy,

my tyhle ambice nemáme. Raději budeme ve vodách,

kde už to není jen o prvních snech. Máme uchopitelnější

cíle. Naše zkušenost je, že zákazník často neví,

co by měl a mohl chtít, protože vůbec nedohlédne ty

možnosti. Nejsme zatím s daty příliš velcí kamarádi.

Aby firmy řešily big data, když neumí plně využít ani

ta, s nimiž běžně pracují, mi přijde nesmyslné. Oblast

business intelligence má určitě velký potenciál, ale jsme

na začátku. Naučme se nejprve být kamarády s tím,

co máme. Pak můžeme jít dál. ■

PETR KARBAN

40 www.komora.cz


FASHION ARENA

PRAGUE OUTLET

VÍCE NEŽ 200 ZNAČEK SE SLEVAMI 30–70 % KAŽDÝ DEN

a mnoho dalších...

Fashion Arena Prague Outlet

Zamenhofova 440, Praha 10 - Štěrboholy

BUS Fashion Arena zdarma – každých 30 min.

od stanice metra Depo Hostivař, trasa A

FASHION-ARENA.CZ


podnikání názory

Výrok...

MÁME PŘED SEBOU TŘI AŽ

PĚT LET OPTIMISTICKÝCH

VYHLÍDEK. TO JE ALE TAK

VŠECHNO, CO MÁME…

ŘEKL 3. ŘÍJNA TOHOTO ROKU PREZIDENT

HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

VLADIMÍR DLOUHÝ VÚVODU POSLEDNÍ

PŘEDVOLEBNÍ DEBATY SLÍDRY HLAVNÍCH

POLITICKÝCH STRAN.

SNAD SI TO MIMO VÁS

AVĚTŠINY ČESKÝCH

PODNIKATELŮ UVĚDOMÍ ITI,

KTEŘÍ MAJÍ VPOPISU PRÁCE

VYTĚŽIT ZKLADNÝCH ČÍSEL

PŘÍTOMNOSTI COSI PRO

BUDOUCNOST. ZATÍM JE TO

SPÍŠ TĚŽBA VÚTLUMU.

PETR KARBAN

42 www.komora.cz

Foto: archiv

Česká konkurenční výhoda

Energetika a klimatické změny byly bezesporu

tématem číslo jedna v EU v těsně postkrizovém

a těsně předbrexitovém období. Zdání

může svádět k tomu, že jsou nyní trochu upozaděny,

ale není tomu tak. Jen na ně snad není skrze

mediálně atraktivnější témata tak vidět.

Energetické paradigma se však dramaticky

proměňuje a pravidla, která jej upravují a snad též

podporují, neméně tak. Energetika má bezesporu

obrovskou budoucnost; překotnost potenciálu

změn v úzkém propojení s digitální revolucí,

rozvojem technologií pro využívání obnovitelných

zdrojů či dosahování energetických úspor a nalézání

chytrých řešení představují bezprecedentní

kvalitativní změnu.

Změnu, pro kterou má Česká republika vytvořeny

prominentní předpoklady. I proto by bylo z její

strany hříšné, kdyby tento energetický re-start promarnila.

Za prvé, energetika představuje tradičně

silné odvětví české ekonomiky s velkým přesahem

do zahraničí (prostřednictvím vývozu elektřiny

i řady zahraničních akvizic českých energetických

firem). Za druhé, je to odvětví, které je v drtivé

většině vlastnicky v domácích rukou. Silný přeshraniční

přesah koncentrovaný v rukou českých

vlastníků řadí minimálně dvě české energetické

firmy mezi vůbec nejsilnější v celoevropském pelo-

tonu, díky nimž má Česká republika velmi silnou

pozici v rámci EU.

Za třetí, díky silné české průmyslové bázi bude poptávka

po energetických výstupech i nadále silná,

ale tato silná průmyslová báze může být nositelem

bezpočtu inovací, které energetický segment

čeká. Stačí se začíst do čerstvě vydané Strategie

průmyslové politiky: Investice do inteligentního,

inovativního a udržitelného průmyslu z pera Evropské

komise, jež specificky akcentuje vazby mezi

energetikou a inovativně založeným průmyslem.

Jejich naplnění může znamenat dlouhodobou konkurenční

výhodu České

republiky v tomto

rodícím se segmentu.

A ještě nějakou dobu

budeme kohezní zemí

v rámci EU. Označit

tuto oblast za prioritní

pro účely budoucího

financování EU není

z našeho pohledu vůbec

krátkozraké. ■

PETR ZAHRADNÍK, EKONOM, ČESKÁ SPOŘITELNA;

AUTOR JE ČLENEM EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO

ASOCIÁLNÍHO VÝBORU, BRUSEL

Čistá energie pro Evropu

Evropa by měla podle Komise usilovat o postavení

světového lídra v přechodu na čistou

energii. Stěžejní otázkou energetické reformy

je zajištění bezpečných dodávek elektrické energie,

která by měla pocházet z nízkoemisních zdrojů

a jejíž cena by měla být dostupná pro všechny

spotřebitele. Komise svůj balíček představila před

rokem a pojmenovala ho Čistá energie pro všechny

Evropany.

Pro mne je zásadní, aby projednávané návrhy

rozumně vybalancovaly potřebu udržitelných

a nízkoemisních zdrojů energie a současně aby legislativa

podporovala rozvoj průmyslu, růst ekonomiky

a také vznik pracovních míst. Komise slibuje,

že podpora čisté energie prospěje nejen životnímu

prostředí, ale také hospodářství.

Balíček má od roku 2021 mobilizovat veřejné

a soukromé investice ve výši až 177 miliard eur

(více než 4,5 bilionu korun) ročně, a může tak

v následujícím desetiletí vyvolat až 1procentní

růst HDP a vytvořit 900 tisíc nových pracovních

míst. Obnovitelné zdroje zaměstnávaly v roce 2015

přes 8,1 milionu lidí po celém světě. Oproti roku

2014 vzrostl počet zaměstnanců v šetrné energetice

o 5 procent, což je v porovnání s ostatním

energetickým sektorem, kde zaměstnance spíše

propouští, velký úspěch.

Energetická politika EU je nesmírně důležitá také

pro Českou republiku. Podle Českého statistického

úřadu průmyslová výroba v srpnu zrychlila

meziroční růst na 5,8 procenta, přičemž hlavním

tahounem se po automobilkách stala právě

energetika. Dařilo se především výrobě a rozvodu

elektřiny, plynu a tepla.

Tato dobrá zpráva nám

jistě dodá energii pro

další práci. ■

MARTINA DLABAJOVÁ,

POSLANKYNĚ

EVROPSKÉHO

PARLAMENTU

Foto: archiv

Foto: archiv


podnikání názory

Podle jakých pravidel vlastně hrajeme?

Představte si, že před každou novou fotbalovou

sezonou se změní pravidla hry. Hráči

budou zmatení, diváci ještě více. Co bylo

faul, je teď fair play a naopak. Absurdní představa?

Ve fotbale ano, ne už tak ve světě podnikání.

Pravidla podnikání stanovená právními předpisy

se mění neustále. Jen pro srovnání: od roku 1990

do současnosti bylo ve Sbírce zákonů publikováno

více právních předpisů než za období od roku 1918

do roku 1989. Mluvíme zhruba o deseti tisících

publikovaných předpisů. Většina z nich se alespoň

okrajově týká podnikání.

Jak se mají v takové džungli podnikatelé vyznat?

Hospodářská komora České republiky přichází

vskutku s revolučním řešením – Právním elektronickým

systémem pro podnikatele. Na webovém

rozhraní budou podnikatelům v přehledné formě

k dispozici všechna pravidla, která se vztahují k jejich

podnikání. Po zadání základních parametrů,

jako je typ podnikání (například pohostinství)

či jeho forma (například společnost s ručením

omezeným), systém vygeneruje seznam. Dozvíte

se tak například, kdy a jaké daně platíte, jaké listiny

zveřejňujete ve sbírce listin, kdy odvádíte platby

za zaměstnance, jaké povinnosti máte v oblasti

svého podnikání – v našem případě pohostinství,

tedy od uskladnění a uchování potravin přes

možnost ohřevu jídla až po ekologickou likvidaci

odpadů. Už se nebudete obávat, že jste ve změti

právních předpisů na nějakou povinnost opomněli

a hrozí vám pokuta.

PES měl být zakotven přímo zákonem, který podpořila

Poslanecká sněmovna, nicméně Senát jej

následně zamítl s poukazem na údajné zvýhodnění

podnikatelů oproti běžným občanům. S tímto

výsledkem se však na Hospodářské komoře

nechceme smířit a připravujeme pilotní verzi PSA,

kterou již brzy spustíme bez ohledu na zákonné

ukotvení. Na Hospodářské komoře jsme toho

názoru, že každá iniciativa, která podnikatelům

usnadní podnikání, má smysl, a pevně věřím,

že pilotní projekt osloví podnikatele a odstartuje

diskuzi, která povede k nové legislativní inciativě.

Rádi se na jejím vzniku budeme podílet s každým,

kdo má zájem zpřehlednit podnikatelské právní

prostředí. ■

MARKÉTA SCHORMOVÁ,

HLAVNÍ PRÁVNIČKA

HK ČR

Foto: archiv

Kdo špatně čte aslyší

Protesty taxikářů utichly, odpovědní se dohodli,

že problémy sdílené ekonomiky je třeba

řešit. Dokonce nejvyšší místa jmenovala

styčného důstojníka. A od něj zaznělo, že řešení se

nejspíše ponese v duchu nové regulace a restrikce.

Znamená to jediné. Že na kompetentních místech

špatně čtou vzkazy, které jsou jim psány. Sdílená

ekonomika totiž je reakcí na realitu, která je už tak

přeregulovaná. Což sami podnikatelé ve většině

definují jako nejsilnější negativní prvek v českém

prostředí. Vláda zkrátka neslyší. Neb moc je

omamná a nejlépe se realizuje restrikcí. Pádným

argumentem má být to, že podobné problémy podobně

řeší i jinde po světě. Jenže argument to není.

Měli jsme možnost neopakovat chyby jiných a najít

cestu, kterou by jiní mohli naopak následovat.

Sdílená ekonomika není nic jiného než zase jen

ekonomika. Nepotřebuje zvláštní pravidla, protože

pravidla nemají být určována nástroji, ale

podstatou. Sdílená ekonomika potřebuje jediné

– naprosto jednoznačnou definici toho, co je

a není podnikání. Takovou definici snad máme

a stačilo by ve Strakově akademii umýt okna.

Jinak si lze těžko vysvětlit, že z vládních křesel

není vidět rozdíl mezi výpomocí a podnikáním.

Tak ještě jednou pro ty pomalejší: když sousedovi

přivrtám poličku, protože mám vrtačku a on

mi zítra zalije zahrádku, protože jsem na cestách,

je to výpomoc. Když to budeme já či soused

dělat opakovaně, abych si vydělal či přivydělal,

je to podnikání. Když svezu stopaře, je to

výpomoc. Když budu pronajímat auto či byt

v době, kdy ho nevyužívám, či brát nikoliv výjimečně

spolujezdce či spolubydlícího za úplatu,

je to podnikání. Pochopit ten rozdíl přece není

tak složité. A jestliže někdo podniká v určitém

oboru, je úplně jedno, jestli má taxametry nebo

aplikace, jestli si říká hotel nebo jakkoliv jinak,

jestli pronajímá nadlouho nebo nakrátko. Má-li

obor pravidla, která se mají dodržovat, je třeba

je dodržovat. A úkolem vlády a ministerstev je

zajistit dodržování těch existujících, ne vymýšlet

nová, kde nejsou potřeba.

Bohužel, zdá se, že tuzemští politici chtějí jít

prošlapanou cestou. Ministr Bělobrádek deklaroval,

že jeho strana po volbách navrhne zákon,

který by dal pravidla alternativním taxislužbám.

Pak bude následovat zákon, který by formoval

alternativní ubytovávání? Pak patrně další

a další, pro každou alternativní službu zvlášť…

Podnikatelé volají, že regulatorní zátěž je to, co

je nejvíce omezuje, ale nikdo to neslyší. Pár lidí

tu má bohužel mylný pocit, že zákon na každý

detail je cesta k fungující společnosti. Opak je

pravdou, potřebujeme především jednoduchá,

srozumitelná a obecně platná pravidla, která by

řešila principy, filozofii. Ne nástroje.

Debaty o tom, kdo má podléhat jakým pravidlům,

jsou nadbytečné. Upřímně, regulujeme

počet pekáren? Jaký je rozdíl mezi pekaři a taxikáři?

Je to jen služba. Špatný pekař nemá na trhu

místo, stejně jako ho tam nemá špatný taxikář,

ale kdo je špatný, musí poznat zákazník, ne

úředník. Říkejme si o špatných, že jsou špatní.

Trh jistě nevyřeší vše, ale snažit se vše nadefinovat

do puntíku a žít s pocitem, že od stolu

všechno víme nejlépe, je prostě zcestné. Zdá se,

že v Česku je prostě problém definovat jednoznačná,

obecně platná pravidla. Pod pláštíkem

ochrany spotřebitele chceme z vládní úrovně

diktovat ceny či to, jak kdo smí nakládat se

svým majetkem, ale to už tu přece bylo. Žádný

zákon na tohle nestačí, vždy a všude se najdou

ti, kteří se budou snažit jej obejít. Snaha každou

sebemenší i hypotetickou kličku vtěsnat do zákonů

vede k právnímu pozitivismu, který má

k anarchii až hrozivě blízko. Lépe je kultivovat

prostředí a nastavit taková pravidla a poplatky,

aby dodržovat je nebylo demotivující. ■

PETR KARBAN

www.komora.cz 43


podnikání průzkum

Co si přejí podnikatelé

odpříští vlády?

Méně razítek apapírování. Pokud chce příští vláda udělat něco pro podnikatele, měla by jít

jednoznačně touto cestou, vyplývá zposledního Komorového barometru. Regulatorní zátěž

jepřitompro podnikatele větším problémem než výše daní nebo odvodů.

GRAF 1: Co byste si nejvíce přáli odpříští vlády?

Zdroj: Komorový barometr, září 2017

Snížení regulátorní zátěže podnikatelů 77 %

Snížení daní a/nebo odvodů

Zvýšení vymahatelnosti práva

Zajištění kvalifi kované pracovní síly

Politická stabilita

Realizace reforem

Zajištění vnitřní i vnější bezpečnosti

Efektivní čerpání evropských fondů

Realizace velkých investičních projektů

Rozšíření dotací podnikatelům

67 %

45 %

41 %

38 %

31 %

25 %

21 %

13 %

12 %

KARINA KUBELKOVÁ

Hlavní analytička HK ČR

Foto: archiv

Na přelomu srpna a září 2017 uspořádala Hospodářská

komora další kolo tradičního Komorového

barometru podnikatelských nálad. Vzhledem

k volbám jsme celkem 429 respondentů – členů

Hospodářské komory všech velikostí a oborů, nechali

kromě tradičních dotazů na vývoj obratu či zakázek

odpovídat i na otázky ohledně příští vlády naší země.

Většina se shoduje

V rámci šetření měli podnikatelé vybrat pět z deseti

možností, které by si nejvíce přáli od příští vlády

(Graf 1). Na 77 % podnikatelů by nejvíce uvítalo

snížení regulatorní zátěže. Za překážky podnikání

považují netransparentnost právního rámce, platební

a jiné povinnosti v daňovém systému, administrativní

a další činnosti přímo nesouvisející s podnikáním,

ale i náročnou komunikaci mezi podnikatelem

a státem nebo omezování podnikatelské svobody.

Celkem 67 % respondentů by nejvíce ulehčilo snížení

daní nebo odvodů. Mezi nejčastěji zmiňovanou

trojici se s 45 % dostala lepší vymahatelnost práva.

Tato přání se přibližně shodují bez ohledu na velikost

firmy či obor její činnosti.

Země razítkům zaslíbená

Výsledkům se nelze divit, regulatorní zátěž dlouhodobě

figuruje mezi největšími bariérami rozvoje

firem. V rámci šetření (Graf 2) navíc 65 % firem

odpovědělo, že se regulatorní zátěž v roce 2017 oproti

loňsku zvýšila. Snížení této zátěže přitom vnímala

pouhá 2 % respondentů.

V rámci šetření jsme se dotazovali ale i na to, zda

podnikatelé realisticky očekávají, že nová vláda jejich

přání také splní (Graf 3). Odpověď byla bohužel

převážně pesimistická. Jen 17 % podnikatelů očekává

splnění jejich přání na více než 40 %. Celkem 31 %

očekává, že nová vláda jejich přání splní na 0 %, tedy

vůbec nesplní.

V poslední době jsme byli svědkem toho, že k rozvoji

elektronizace docházelo prakticky jen v oblasti zaměřené

na efektivnější výběr daní, tedy v oblasti represivní

vůči podnikatelům, nikoliv co se týká usnadnění

a zjednodušení podnikání. I to bylo důvodem více než

roční práce Hospodářské komory na projektu Právního

elektronického systému pro podnikatele. Podporu

pro zavedení elektronického nástroje umožňujícího

firmám a živnostníkům spravovat plnění jejich povinností

přes internet Hospodářská komora získala napříč

politickým spektrem. Až teprve v Senátu ale narazila

na kritiku a odmítnutí. Hospodářská komora ale bude

za podnikatele bojovat dále a bude se snažit o opětovné

předložení návrhu do legislativního procesu. ■

44 www.komora.cz


podnikání průzkum

GRAF 2: Celková regulatorní zátěž vroce 2017 vesrovnání

spředchozím rokem

Zdroj: Komorový barometr, září 2017

65 %

2 %

33 %

Zvýšila

Zůstala stejná

Snížila

GRAF 3: Nakolik procent realisticky očekáváte, že vláda splní

vaše přání (viz Graf 1)?

Zdroj: Komorový barometr, září 2017

1 %

14 % 2 %

31 %

Na 0 % – nic nesplní

Na méněnež na 40 %

Na 40 až 60 %

Na více než 60 %

Na 100 % – splní vše

52 %

GRAF 4: Index podnikatelské nálady MSP

Zdroj: Komorový barometr, září 2017

70,5

68,4

68,4

67,5

65,3

64,8

71,6

77,1

66,1 67,9

82,7 84,7 89,6 85,9 84,3 82,2

71,7 72,3 75,0 75,6 75,7 75,8

86,8

80,2

UEAPME

ČR

Poznámka: Index je počítán jako průměr společností, které nahlásily pozitivní nebo stabilní situaci aočekávají pozitivní nebo stabilní vývoj

pro další období. Proto se Index může pohybovat od100 (vše pozitivní nebo aspoň neutrální) do0 (vše negativní).

2012/H1 2012/H2 2013/H1 2013/H2 2014/H1 2014/H2 2015/H1 2015/H2 2016/H1 2016/H2 2017/H1 2017/H2

Malé astřední podniky navýsluní

Zvybraných dat Komorového barometru Hospodářská

komora pravidelně sestavuje Index

podnikatelské nálady malých a středních

podniků (SME Business Climate Index). Používá

přitom metodiku Evropského sdružení malých

a středních podniků a řemeslníků (UEAPME) tak,

aby byly výsledky srovnatelné v rámci Evropy.

Pro druhé pololetí 2017 vykázal Index (Graf 4)

v České republice hodnotu 86,8 ze 100, což znamená

oproti první půlce roku poměrně prudký

nárůst. Podobně výrazný výkyv podnikatelského

sentimentu směrem nahoru byl zaznamenán

naposled ve druhé polovině ekonomicky velice

úspěšného roku 2015, což vzbuzuje velká očekávání

nejen pro letošek.

Výrazný nárůst Indexu je patrný v celé Evropě,

kde vykázal dokonce nejvyšší hodnoty v historii

(80,2). Tento vývoj může být vysvětlen robustností

domácí poptávky, na kterou většina malých

a středních podniků spoléhá a která byla hlavním

motorem oživení evropské ekonomiky. Hodnota

Indexu za evropské země navíc překonala

výsledky Indikátoru ekonomického sentimentu

OŠETŘENÍ

Komorový barometr je šetření organizované

spůlroční periodicitou mezi členy Hospodářské

komory již deset let. Výsledky průzkumu jsou

využity při činnosti Hospodářské komory

vevztahu korgánům státní správy, evropským

podnikatelským reprezentacím (UEAPME

aEUROCHAMBRES) ataké kpředstavitelům

Evropské komise. Dále jsou data využita při

predikci statistických výsledků výkonnosti

české aevropské ekonomiky. Poslední

Komorový barometr byl realizován napřelomu

srpna azáří 2017 areagovalo naněj

429respondentů – členů Hospodářské komory

všech velikostí aoborů.

Evropské komise (ESI; 77,8) a Indexu nákupních

manažerů (Markit PMI; 79,4) za stejné období.

Malé a střední podniky jsou tak více optimistické

než velké firmy, které jsou do těchto indexů zahrnuty.

Zároveň se ukazuje, že zdravý ekonomický

růst by mohl pokračovat i v roce 2018 vzhledem

k tomu, že (nejen) česká ekonomika stojí právě

na malých a středních firmách.

Index pro Českou republiku je v evropském

srovnání výrazně nadprůměrný (86,8 oproti 80,2),

oproti prvnímu pololetí se navíc nůžky mezi námi

a Evropou ještě rozšířily. České výsledky jsou výrazně

lepší než celoevropský průměr již od 2. poloviny

2013. Současnou rekordní evropskou hodnotu

jsme přitom překonali již před třemi roky. A to vše

i přes tradiční a všudypřítomnou českou skepsi.

Česká ekonomika je ve výborné kondici a velký

potenciál má i v příštích letech. Již letos například

dle výsledků šetření podnikatelé masivně investují

do svých zaměstnanců a pořizování či modernizace

strojů a technologií. Tento trend by měl

v roce 2018 dokonce zesílit. V případě, že nová

vláda vyslechne volání podnikatelů a usnadní

samotné podnikání, místo aby podnikatele

úkolovala dalším papírováním a vykazováním,

mohli bychom se v příštím období těšit i na vyšší

a přitom zdravý růst HDP. ■

www.komora.cz 45


advertorial

OBJEVTE

ORIGINÁLNÍ MÍSTO

PRO VAŠE FIREMNÍ AKTIVITY

-10%

na fi remní akci pro nové

fi rmy do 31. 3. 2018

telefon: 267 268 111

info@parkholiday.cz

www.parkholiday.cz

Pravda o dotacích vČeské republice

Zjedné strany slýcháme informace o neustálém zjednodušování procesu

čerpání evropských dotací, zdruhé strany slyšíme o nevyplacených miliardách,

které pravděpodobně budeme vracet do Bruselu. Jak to tedy stěmi dotacemi

je, jsme se zeptali Hany Švábenské zErste Grantika Advisory.

ERSTE GRANTIKA ADVISORY

Společnost sdlouhou historií voblasti

dotačního poradenství, natrhu působí již

odroku 2000. Firmy působící vsegmentu

zpracovatelského průmyslu jsou pro ni

klíčovými zákazníky, významná část jejího

klientského portfolia je tvořena právě

výrobními společnostmi.

Je pravda, že dochází kezjednodušování

procesů získávání dotace?

Cílem nového období bylo minimalizovat počet

systémů/SW nástrojů pro podávání žádostí, což se

povedlo v podobě MS 2014+. Nicméně se jednalo

o nový systém, který zvlášť na začátku období

nefungoval na 100 %. Co se týká finančních alokací,

v některých programech je vysoký převis žádostí,

v jiných jsou finanční prostředky zcela nedočerpané.

Pravděpodobně i v aktuálním programovém období

bude docházet k přelévání zdrojů. Programy se také

nově tříští do výzev ITI aglomerací, ve snaze přiblížit

se žadatelům. Zatím však vznikají takové malé státy

ve státě s dalšími pravidly a novými aparáty. V porovnání

s předešlým programovým obdobím došlo

ke snížení míry podpory. Dotace ale i tak zůstávají

atraktivní pobídkou plánovaných investic.

Co byste tedy doporučila potenciálním žadatelům

odotaci?

Společnost žadatele musí být finančně zdravá, žadatel

musí být způsobilý na základě velikostního omezení

oprávněných žadatelů v jednotlivých výzvách a tak

dále. Dotaci je potřeba nejen získat, ale také vytendrovat

dodavatele a potom následuje většinou pětileté

období udržitelnosti. Projekty je třeba připravovat

včas, obrnit se trpělivostí, nechat si dostatečné časové

rezervy v rámci realizace projektu, klást si reálné cíle,

ale na druhou stranu nebát se říct si o dotaci, zvlášť

když je výrobní portfolio něčím unikátní.

Jaké zajímavé dotační výzvy jsou očekávány ?

Konkrétně se jedná zejména o programy Aplikace,

Inovace, Potenciál a program ICT a sdílené služby.

V rámci těchto programů je možné zajistit spolufi-

nancování podnikatelských záměrů orientovaných

například na realizaci průmyslového výzkumu

a experimentálního vývoje, pořízení technologií pro

zahájení výroby inovativní produkce, zvýšení technických

a užitných hodnot výrobků, či vývoj sofistikovaných

SW řešení. Další vyhlášení výzev do těchto

programů je plánováno na první kvartál 2018. ■

PETR SIMON

46 www.komora.cz


Fórum cestovního

ruchu 2017

Udržitelný cestovní ruch

15. – 16. 11. 2017

Congress Hotel Dvořák, Tábor

Keynote speaker: Václav Cílek

Registrujte se od 1. 8. na

forum.czechtourism.cz


podnikání finance

Foto: 2x Jan Rasch

Doba levných peněz skončila

„Ekonomiky rostou, jsou podpořeny obrovským množstvím peněz a paradigma nízkých úrokových sazeb tak může

snadno vzít za své. Mohou nepříjemně překvapit výrazným růstem. Firmy by měly být obezřetné,“ říká Jan Poulík,

obchodní ředitel Finančních trhů ČSOB.

Relativně klidné finanční trhy se

snadno mohly vytratit zpozornosti

finančních ředitelů, přitom budoucí

vývoj může výrazně ovlivnit podnikání

firem. Vy sám zmiňujete změny některých

paradigmat nafinančních trzích. Co si pod

tím představit?

Úrokové sazby za posledních dvacet až třicet

let téměř celosvětově vytrvale klesají a v některých

případech se po zásazích centrálních

bank dostaly do záporných hodnot. To postavilo

na hlavu dosavadní ekonomické teorie a vytvořilo

nepřirozené prostředí. Dá se říct, že řada

lidí uvěřila novému paradigmatu věčně nízkých

úrokových sazeb. Nyní se ovšem začíná situace

KLIENTŮM DŮRAZNĚ

NEDOPORUČUJEME SPEKULOVAT

NABUDOUCÍ VÝVOJ

ANABÁDÁME JE KTOMU,

ABY SE ZAJISTILI AVŽDY MĚLI

TO SVÉ JISTÉ.

obracet. Jsme na začátku návratu k normálu.

Je jasné, že jsou zde firmy, které jsou na trhu

dvacet či pětadvacet let, a jinou situaci nezažily.

Jejich manažeři si nedovedou představit, že

by jim úrok z úvěru mohl stoupnout skokově

v řádu několika procent. Zatím se jim tento

pohled vyplácel a často mají až neomezenou

důvěru v to, že věci půjdou stejně dobře i nadále.

Doba se však mění a oni by měli zbystřit.

Proč ktomu dochází?

Centrální banky zalily svět obrovským množstvím

nových peněz. Například ECB stále pumpuje další

peníze, aby podpořila zejména churavé ekonomiky

na jihu. Ve zbytku Evropy to však již může být

48 www.komora.cz


podnikání fi nance

Sazby PRIBOR podle prognózy ČNB

2,5

2

1,5

1

0,5

Odhad ČSOB

3M PRIBOR ČNB

0

2015 Jan 2016 Jul 2016 Jan 2017 Jul 2017 Jan 2018 Jul 2018 Jan 2019 Jul 2019

Zdroj: ČSOB

pověstné přilévání oleje do ohně a vytváření podhoubí

pro další finanční krizi vyvolanou skokovým růstem

sazeb! Jak to vypadá u nás? Růst ekonomiky 4 procenta,

inflace 2,7 procenta, nezaměstnanost 3 procenta. Tyto

hodnoty začínají vykazovat známky přehřátí. V takovém

prostředí evidentně není potřeba dalšího dopingu.

ČNB proto v létě zahájila cyklus zvyšování sazeb.

Jak vidíte další vývoj úrokových sazeb? Kam podle

vás budou růst vhorizontu dvou let?

Přirovnal bych to k uvolňování stlačené pružiny. Sazby

se mohou vracet do úrovně 2 až 3 procent. Například

ČNB očekává tříměsíční PRIBOR v roce 2019 ve výši

2 procent. To je ovšem jen očekávání, tedy jakási střední

hodnota. Podotýkám, že finanční trhy umí pořádně

překvapit.

Jaký to bude mít reálný dopad?

Rizikem růstu úrokových nákladů je ohrožen každý,

kdo si půjčuje. Typickým příkladem jsou hypotéky.

Ročně se u nás sjedná přes sto tisíc hypotečních úvěrů

v souhrnu 200 miliard korun. Asi dvě třetiny úvěrů

mají zafixovaný úrok na tři až pět let. Celková délka

úvěrů však bývá mnohem delší. Pokud tedy dojde

k nárůstu sazeb, u třetiny úvěrů dojde k okamžitému

nárůstu splátky a u zbytku dojde k nárůstu po uplynutí

té doby fixace let. V případě firem s úvěrem jde o to, jak

jsou citlivé na nárůst úrokových nákladů. Zpravidla by

v důsledku nárůstu sazeb došlo ke zhoršení hospodaření.

V případě delších projektů s nízkou marží

by samozřejmě mohlo dojít i na nejhorší. Proč tedy

nevyužít současných podmínek místo sázky na nejistý

budoucí vývoj – zejména pokud jsou úrokové sazby

blízko historických minim.

Firmy čelí řadě tržních rizik, která souvisí

svývojem nafi nančních trzích. Jak se jim bránit?

Máme tým specialistů, kteří jsou schopni tržní rizika

odhadnout a doporučit optimální postup. Svým klientům

radíme vždy tak, aby je negativní vývoj zásadně

neohrozil. Pomáháme analyzovat a pomocí tzv. zajišťovacích

operací redukovat tržní rizika, kterým jsou firmy

vystaveny. V případě dlouhodobého kontraktu jsme

tak schopni zafixovat tržní parametry. Hospodářský

výsledek pak nemusí být hříčkou vývoje trhů a na firmě

zůstává především ten úkol zboží vyrobit a dodat…

V dnešním světě plném nejistot je velkou výhodou,

když se každý může soustředit na to, co opravdu umí.

Jako riziko uvádíte růst úrokových sazeb.

Je vůbec možné jej eliminovat?

První a zcela logickou volbou je dle mého názoru

zafixování úrokové sazby s bankou. Skutečné úrokové

náklady pak nebudou záviset na vývoji pohyblivého

indexu jako PRIBOR, ale budou dopředu známé a neměnné.

Při očekávání růstu úrokových sazeb to může

být velkou výhodou, v každém případě se ale zbavíte

nejistoty.

Předpokládám, že to je možné pouze unového

úvěru, ale co když už úvěr mám amoje celková

sazba se odvíjí odplovoucí sazby PRIBOR?

I v takovém případě jsme schopni jednoduše zafixovat

sazbu na zbývající období bez ohledu na to, co bylo

doposud.

Jaké jsou stím spojené náklady?

Nepracujeme formou poplatků, takže v tomto smyslu

je to zadarmo. Skutečnou cenou bude, že podnik

nebude profitovat z případného budoucího pozitivního

vývoje, tedy že nevydělá víc, ale také to nikdy nebude

méně, ať už se finanční trhy pohnou kamkoli. Firma

jen přijde o příležitost vydělat na spekulaci, kdyby se

trhy vydaly směrem, na který by sázela. Může to být ale

i naopak a často k tomu dochází, proto našim klientům

důrazně nedoporučujeme spekulovat na budoucí vývoj

a nabádáme je k tomu, aby se zajistili a vždy měli to své

jisté. ■

JIŘÍ COUFAL

JAN POULÍK

Obchodní ředitel útvaru

Finanční trhy ČSOB

Vystudoval Vysokou školu

ekonomickou vPraze se

zaměřením nafi nance. Kariéru

začal uspolečnosti Arthur

Andersen apět let pracoval

vPatria Finance, kde se věnoval

obchodování sdluhopisy.

Odroku 2001 pracuje vČSOB,

kde byl nejprve zodpovědný

zaútvar Kapitálové trhy

aodroku 2008 byl obchodním

ředitelem pro útvar Finanční

trhy. Vletech 2013–2014 se

přechodně vrátil doPatria

Finance, aby tam zastával

funkci CEO. Odroku 2014

je opět obchodním ředitelem

útvaru Finanční trhy vČSOB.

www.komora.cz 49


podnikání finance

Bruselské příležitosti

OČeské republice se říká, že leží vsrdci Evropy. Hlavním městem starého kontinentu je ale bezpochyby Brusel,

mocenské centrum Evropské unie. Centrum, které nabízí pro fi rmy ajiné subjekty bezprecedentní příležitosti,

ať už zhlediska financování, navazování kontaktů, nebo přímého vlivu napodobu celoevropské legislativy.

Vtom centru se ale nezasvěcení jen velmi

těžko orientují. Za úspěchem v Bruselu

tak zpravidla stojí léta zkušeností, sbírání

kontaktů a pro-aktivního přístupu k institucím EU.

Často je také třeba spojit síly a postupovat koordinovaně,

nad rámec národních struktur. Nedocenitelnou

roli tak pro mnoho firem hrají sdružení,

která umí efektivně využít a zprostředkovat výhody,

které Evropská unie nabízí. Jedním z nich je i Evropské

hospodářské zájmové sdružení Access EU!,

které v Bruselu dlouhodobě působí. Jeho cílem je

přinášet svým členům a klientům veškeré potřebné

informace v oblastech jejich zájmu, a to přímo ze

zdroje, těžit z propojení a potenciálu mezi oblastmi

jejich zájmu a programy EU, vyhodnocovat jejich

ekonomický a politický potenciál v každé situaci

a zprostředkovávat informace o finančních příležitostech

Evropské unie. Díky vzájemnému sdílení

ověřených praktik je členům umožněno nalézat

vhodná a úspěšná řešení, stejně jako se více zviditelnit

a lépe působit v debatách, které se odehrávají

na půdě rozhodovacích orgánů Evropské unie.

Junckerův pilíř

Jedním z příkladů, kde sdružení jako Access EU!

– EEIG hraje nezastupitelnou roli, je mimo legislativní

lobbing i financování projektů z prostředků

EU mimo ESIF čili strukturální fondy. Zde

orientace v možnostech a požadavcích vyžaduje

expertizu, kterou je možné získat jedině kontinuálním

sledováním vývoje a dokonalou znalostí

konkrétních politik. Vezměme si příklad Evropského

fondu pro strategické investice (EFSI).

Ten je jedním ze tří pilířů Investičního plánu

pro Evropu, známého Junckerova plánu, jehož

hlavním cílem je podpořit významné evropské

projekty a tím oživit evropskou ekonomiku.

Nejedná se však čistě o iniciativu Evropské unie,

ta na ní spolupracuje s Evropskou investiční

bankou (EIB). Též název Fondu je zavádějící,

nejedná se totiž o fond ani o agenturu, EFSI je

řízen skupinou EIB a jedná se o záruku 16 miliard

eur z rozpočtu EU doplněnou o 5 miliard

vlastního kapitálu EIB.

Podpora pro všechny

Specifická podoba EFSI je podmíněna jeho fungováním

– umožňuje financovat projekty s vyšší

mírou rizika, které dříve nemohly EIB ani EIF

(Evropský investiční fond) podpořit. Financování

není formou grantu či dotace, jde o úvěr s velmi

nízkým a výhodným úrokem a s prodlouženou

dobou splatnosti. Důležité je též to, že o podporu

mohou žádat soukromé subjekty všech velikostí,

místní samosprávy, investiční platformy, fondy

a jiné formy kolektivního investování nebo národní

či jiné banky poskytující zprostředkovatelské

půjčky. Posledně jmenované jsou klíčové zejména

pro malé a střední podniky, které mohou skrze tyto

půjčky dosáhnout na financování menších projektů

do 25 milionů eur.

Česká mobilizace

Žádosti o podporu jsou vyhodnocovány individuálně,

podat žádost může kdokoliv s infrastrukturním

nebo inovativním projektem, který spadá

pod jednu z osmi oblastí, které mohou být z EFSI

financovány. Fond pak pokryje polovinu nákladů

na projekt, zbylých 50 % do projektu plyne

z vlastního kapitálu a jiných půjček, lze využít

i komplementarity s Evropskými strukturálními

a investičními fondy. V České republice již spojily

síly EIB a Česká spořitelna, aby při první operaci

sdílení rizik v České republice a v celém regionu

střední Evropy pomohly zmobilizovat 100 milionů

eur na financování MSP pro akce v oblasti klimatu

a pro výzkumné projekty. ■

HANA MARTÍNKOVÁ, ACCES EU!

OSM OBLASTÍ EFSI

Strategická infrastruktura:

Doprava / Energetika / Digitální

infrastruktura

Vzdělávání

Zdravotnictví

Výzkum avývoj

Informační akomunikační technologie

ainovace

Rozvoj obnovitelných zdrojů

Životní prostředí

Projekty sociálního charakteru

50 www.komora.cz


podnikání fi nance

Řekněte si o dotaci

na modernizaci výrobních i digitálních

technologií

Erste Grantika Advisory je společnost s dlouhou historií v oblasti dotačního poradenství, na trhu působí již od roku

2000. Firmy působící v segmentu zpracovatelského průmyslu jsou pro ni klíčovými zákazníky, významná část

jejího klientského portfolia je tvořena právě výrobními společnostmi.

Podle projektové manažerky Erste Grantika

Advisory Denisy Lukasové jsou podnikatelé,

aby obstáli v konkurenčním boji, nuceni

neustále rozvíjet své nabídkové portfolio. K naplnění

tohoto cíle však mnohdy nestačí běžné technologie,

je potřeba pracovat se sofistikovanými

přístroji a nástroji. A na ty je možné žádat dotace

orientované na modernizaci výroby. „Jedná se

například o projekty zaměřené na využívání

sofistikovaných ICT řešení při výrobě či projekty

zaměřené na vývoj výrobních zařízení a linek nebo

celých výrobních postupů a procesů,“ říká Denisa

Lukasová. Upozorňuje však i na rizika. Na trhu

jsou firmy, které i přes poměrně inovativní technologická

řešení na dotace nedosáhnou z důvodu

nesplnění elementárních kritérií.

Hlavní dotační programy

Dotace hrají při naplňování iniciativy Průmysl 4.0

významnou roli. Podporují automatizaci a digitalizaci

výroby, tedy nákup moderních technologií

a vývoj nových ICT řešení. „Pro podporu firem

působících ve zpracovatelském průmyslu slouží především

Operační program podnikání a inovace pro

konkurenceschopnost (OPPIK), který Ministerstvo

průmyslu a obchodu stanovilo hlavním zdrojem

možných dotací na realizaci investičních opatření,

která podnikům pomohou naplňovat cíle iniciativy

Průmysl 4.0,“ vysvětluje Denisa Lukasová.

Konkrétně se jedná zejména o programy Aplikace,

Inovace a program ICT a sdílené služby. Žádost

o podporu mohou předkládat podnikatelské

subjekty bez ohledu na svou velikost i konsorcia

složená z více partnerů z řad podniků a organizací

pro výzkum a šíření znalostí.

„Výzvy pro předkládání žádostí do programů

Aplikace a Inovace jsou aktuálně vyhlášeny a budou

ukončeny v listopadu 2017. Další vyhlášení

výzev do těchto programů je plánováno na první

kvartál 2018. Tyto plánované výzvy je nezbyt-

Dotace na modernizaci výroby a digitalizaci obecně nabízejí zejména dotační programy Aplikace, Inovace

a program ICT a sdílené služby. Dotace lze získat i na pořízení technologií pro zahájení výroby inovativní

produkce.

né brát v úvahu jako předběžné, neboť se jedná

o výzvy s vazbou na vyjednávání s Evropskou

komisí v oblasti realokací v rámci OPPIK. Další

výzvu programu ICT a sdílené služby je možné

očekávat nejdříve počátkem roku 2018,“ upřesňuje

Lukasová.

Pozornost podle ní přitom zasluhuje i méně

využívaný program Nízkouhlíkové technologie,

který je přímo zaměřen na podporu konkurenceschopnosti

podniků a udržitelnosti české ekonomiky

prostřednictvím zavádění inovativních

technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných

zdrojů energie, nakládání s energií a využití

druhotných surovin.

Výše dotace

V porovnání s předešlým programovým obdobím

došlo k snížení maximální výše dotací na projek-

ty korespondující s trendy Průmyslu 4.0. Dotace

ale i tak zůstávají atraktivní pobídkou. Žadatelé

mohou získat v rámci jednotlivých programů

v závislosti na typu programu a velikosti

podniku 25–70 % způsobilých výdajů v rozmezí

1–50 milionů Kč dle nastavených limitů jednotlivých

výzev.

„Potenciálním žadatelům o dotace nové technologie

bych doporučila zaměřit se na dotační příležitosti,

které jsou aktuálně vyhlášeny nebo jejichž

vyhlášení je v tomto programovacím období plánováno.

Pro své klienty jsme podali více než 3 000 žádostí

s poměrně vysokým procentem úspěšnosti

ve schvalovacím procesu, téměř 85 % klientů patří

mezi úspěšné žadatele o dotaci,“ uzavírá Denisa

Lukasová z Erste Grantika Advisory. ■

VALERIE SAARA

Foto: archiv

www.komora.cz 51


advertorial

Foto: 2x archiv

U příležitosti 25. výročí své existence uspořádal CzechInvest 26. září 2017 vMíčovně Pražského hradu setkání pro nejvýznamnější investory a další partnery.

CzechInvest přinesl investice

téměř za bilion korun

Letos v listopadu oslaví Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest své pětadvacáté narozeniny.

Způvodní kanceláře o několika málo pracovnících, průkopnících voblasti mezinárodního dojednávání investic,

se rozrostla vcelosvětově působící organizaci, která ročně do Česka dojednává investice za desítky miliard korun.

Součet za čtvrtstoletí pak představuje takřka bilion korun českých.

Úkolem příspěvkové organizace CzechInvest,

zřízené při Ministerstvu průmyslu a obchodu

1. listopadu 1992, bylo nastartovat

příliv zahraničního kapitálu do země a po pádu

komunismu tak pomoci české ekonomice přejít

na tržní principy.

Pracovní místa oživují regiony

Od roku 1998 do české ekonomiky s pomocí

CzechInvestu plynou investice za desítky miliard

korun ročně. Přináší nová pracovní místa, zakázky

pro české firmy, oživují regiony, které hospodářsky

stagnují. CzechInvest přivedl takové značky, jako

je Johnson Controls, Panasonic, TPCA, Hitachi,

52 www.komora.cz

Mitsubishi, Accenture, Mölnlycke, Honeywell,

Continental, Robert Bosch či Siemens. Stará se, aby

se zde firmám dařilo, aby prosperovaly a rozvíjely

se, neodcházely jinam. Pomáhá kultivovat české

podnikatelské prostředí, aby nestagnovalo, ale

naopak reagovalo na celosvětové trendy.

Investice, které CzechInvest do České republiky

dojedná, vytvářejí řádově tisíce až desetitisíce

nových pracovních míst ročně. Na investice

s vysokým potenciálem nových pracovních míst

se zaměřoval zejména v období, kdy se Česko

potýkalo s vysokou nezaměstnaností. I díky tomu

má dnes Česká republika historicky nejnižší

nezaměstnanost.

Celosvětová působnost

Za 25 let své existence CzechInvest do Česka přivedl

investory z více než 30 zemí světa, od USA přes

širokou škálu evropských zemí, Izrael, Jihoafrickou

republiku, Spojené arabské emiráty až po asijské

země – Singapur, Koreu, Japonsko a Čínu. Největší

CzechInvestem dojednanou investiční akcí je výstavba

korejské automobilky Hyundai Motor Manufacturing

Czech za 34,4 miliardy korun v Nošovicích

oznámená v roce 2006.

V roce 1994 agentura otevřela své první zahraniční

zastoupení v Londýně, následovala Paříž, Düsseldorf

a další. Síť zahraničních zastoupení CzechInvestu se

v průběhu let měnila, kanceláře vznikaly, zanikaly,


advertorial

stěhovaly se. Podle toho, kde byly zapotřebí. V současné

době CzechInvest operuje ve světových metropolích,

jako jsou Londýn, New York, San Francisco,

Düsseldorf, Tokio, Šanghaj a Soul, nyní je v plánu

otevření kanceláří v Torontu a Kyjevě. Z centrály

v Praze obsluhuje také oblast Skandinávie.

Podpora idoma

CzechInvest se však nezaměřuje jen na zahraniční

investory. Stejnou pozornost věnuje i podpoře

tuzemských podnikatelů. Aby se svými službami přiblížil

podnikatelům v regionech, v roce 2004 založil

síť regionálních kanceláří ve všech třinácti krajských

městech. Pomáhá firmám, které zde mají zájem realizovat

svou investici, spolupracuje se zástupci místní

správy a samosprávy, se školami a dalšími regionálními

institucemi, pomáhá při hledání příležitostí

rozvoje podnikatelského prostředí regionu.

Zelená inovacím

Dlouhodobě CzechInvest podporuje i české začínající

inovativní podnikatele. V roce 2010 spustil pilotní

fázi později velmi úspěšného projektu CzechAccelerator.

Nyní již start-upům nabízí celou škálu podpůrných

aktivit, které je mají vést od úplných začátků

přes získávání zkušeností na mezinárodních akcích

v zahraničí až po jednání s možným investorem.

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

27,58

8,8

8,3

7,0

7,3

4,6

4,4

3,9

4,0

1993 1996 1999 2002 2005 2008

2011 2014 2016

Výše investic (mil. Kč) Nezaměstnanost (%) Průměrná hrubá měsíční mzda (tis. Kč)

Zdroj: CzechInvest a Český statistický úřad

INVESTICE, KTERÉ AGENTURA

CZECHINVEST DOJEDNÁ,

VYTVÁŘEJÍ ŘÁDOVĚ TISÍCE

AŽ DESETITISÍCE NOVÝCH

PRACOVNÍCH MÍST ROČNĚ.

V květnu 2016 ve spolupráci s Evropskou kosmickou

agenturou (ESA), hlavním městem Prahou a dalšími

partnery otevřel první kosmický inkubátor ve střední

a východní Evropě nazvaný ESA BIC Prague.

Firmy zde hledají využití kosmických technologií

pro běžný život.

Za dobu existence agentury se v jejím vedení vystřídalo

jedenáct generálních ředitelů a dvě generální

ředitelky, na rezortu průmyslu a obchodu pak třináct

ministrů, výrazně se proměnila i česká ekonomika.

„Na rozdíl od doby, kdy Česko bojovalo s vysokou

nezaměstnaností a úkolem CzechInvestu bylo přinášet

nová pracovní místa, se nyní orientujeme na investice

s vyšší přidanou hodnotou. Ty povedou k dalšímu

růstu ekonomiky a Čechům přinesou dobře ohodnocenou

práci. Poměr těchto investic se nám za uplynulé

tři roky podařilo zvednout z jedenácti na dvacet pět

procent,“ dodává Karel Kučera, generální ředitel

agentury CzechInvest. Mimochodem, třetí nejdéle

sloužící. ■

Pozvání přijal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

MARTINA ŘEHOŘOVÁ

www.komora.cz 53


podnikání legislativa

Nadužívání

zajišťovacích

příkazů

Finanční úřady, celní úřady idalší správci daně vněkterých případech vykonávají svoji pravomoc nad rámec přípustných

mezí. Jejich zákonnou povinností je mimo jiné šetřit práva daňových subjektů. Jeden zpříkladů nezákonných situací

nastává, když použijí zajišťovací příkazy příliš extenzivně, vrozporu se zákonnými podmínkami.

IVMÉNĚ VÁŽNÉM

PŘÍPADĚ, KDY

ZPPOUZE

ZHORŠÍPODNIKOVÉ

UKAZATELE CASH

FLOW, LZEVŠAK

ZVÝROKU

SOUDU DOVODIT,

ŽENADMĚRNÉ

VYDÁVÁNÍ ZP

JE VROZPORU

SE ZÁSADOU

PROPORCIONALITY.

54 www.komora.cz

Toto nadužívání se ve světle intenzivní diskuze,

která je v posledních týdnech vedena zejména

v médiích, jeví pro české podnikatele natolik

významné, že jsme se rozhodli stručně shrnout základní

informace na toto téma v rámci samostatného

článku. Zajišťovací příkaz (ZP) podle § 167 daňového

řádu (DŘ) funguje jako předběžný nástroj pro výkon

dosud nesplatné nebo nestanovené daňové povinnosti.

Správce daně má pravomoc vydat zajišťovací

příkaz pro daň, u níž dosud neuplynul den splatnosti

nebo která nebyla dosud stanovena, pokud existuje

odůvodněná obava, že daň bude v době její vymahatelnosti

nedobytná nebo že bude vybrání daně spojeno

se značnými obtížemi. V jednom rozhodnutí není

možno zároveň se zajištěním rozhodnout o stanovení

daně, později po zajištění pomocí ZP se tedy předpokládá

vydání platebního výměru.

Předjímání úspěchu

V tomto směru jsou tedy se ZP spojeny v podstatě

obdobné zásahy do majetkové sféry daňového

subjektu jako v případě exekuce již vyměřené daně:

jakkoli má ZP pouze zajišťovací povahu a je vydáván

pojmově bez meritorního rozhodnutí, je vykonatelný

ZP exekučním titulem podle DŘ, a tedy umožňuje

předčasnou úhradu uvedené daně jednotlivými způsoby

exekuce. Výhodou ZP z hlediska správce daně

je svým způsobem jisté předjímání jeho úspěchu

v očekávaném daňovém sporu a rychlost spojená

s omezením možnosti daňového subjektu bránit

se – ta nastává až zpětně po mezitímní konfiskaci

majetku správcem daně.

Nepřiměřená tvrdost

Správce daně v základním případu ukládá daňovému

subjektu složení jistoty do tří dnů od oznámení

zajišťovacího příkazu. Dokonce pokud hrozí nebezpečí

z prodlení, ZP je přímo vykonatelný, a to okamžikem

oznámení daňovému subjektu, což finanční úřady často

využívají. Správci daně tedy při nebezpečí prodlení

upřednostňují přímou vykonatelnost ZP. Tento postup

daňovému subjektu prakticky neumožňuje včasné

uzpůsobení podnikových procesů na velký finanční

závazek, který bude muset splnit. V praxi se tak děje

i v situacích, kdy je tento zásah do práv subjektu

nepřiměřeně tvrdý, a tedy v rozporu s principem pro-


podnikání legislativa

porcionality. Časté je přikázání pohledávky z účtu

u banky nebo přikázání jiné pohledávky, u obou

se o zajištění subjekt dozví zároveň s provedením

platební transakce provádějící zajištění.

Odvolej se, ale zaplať

Odvolání proti ZP je přípustné, obecně ve lhůtě

30 dnů podle DŘ, nemá však odkladný účinek.

Daňový subjekt se tedy ve chvíli složení jistoty

nebo použití některého typu exekuce sice může

bránit u nadřízeného orgánu a posléze ve správním

soudnictví, ale teprve v okamžiku, kdy již byl

povinen povinnost vyplývající ze zajištění daně

splnit a splnil ji. Je příhodné, že jako forma ochrany

proti nečinnosti správce daně existuje – vedle

obecného podnětu proti průtahům v řízení – navíc

i pozbytí účinnosti ZP po marném uplynutí třicetidenní

lhůty pro rozhodnutí o odvolání.

Judikatura navaší straně

Nadužívání ZP je fenoménem, který byl

v minulosti diskutován na odborných fórech

z oblasti daňového i ústavního práva. Vedle

vystoupení na konferencích existují odborné

i popularizační články, které se tomuto fenoménu

věnují. V posledních měsících byly ve sdělovacích

prostředcích publikovány četné odborné

i politické názory zohledňující nezákonnost části

vydaných ZP. Uvedené reflektuje také judikatura.

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne

31. 10. 2016, čj. 2 Afs 239/2015-66 judikoval

příhodně, neboť v uvedené věci měly ZP stejně

jako v dalších případech zásadní nedostatky, že

důsledkem ZP může být ve vážnějším případě až

ekonomická likvidace daňového subjektu, a proto

pokud je „s ohledem na okolnosti pravděpodobné,

že daňový subjekt splatnou daň uhradí, byť

postupně, je třeba zásadně upřednostnit standardní

stanovení daně před okamžitým uspokojením

budoucí daňové pohledávky exekucí zajišťovacího

příkazu“. I v méně vážném případě, kdy ZP pouze

zhorší podnikové ukazatele cash flow, lze však

z výroku soudu dovodit, že nadměrné vydávání

ZP je v rozporu se zásadou proporcionality.

Přiměřená míra irozsah

Z judikatury správních soudů jednoznačně

vyplývá, že ZP jsou nástrojem, který v sobě zahrnuje

omezení vlastnického práva zaručeného

Ústavou. Aby mohly být ZP v souladu s právem

použity, musí být míra a rozsah omezení

přiměřené ve vztahu k prostředkům a k cíli,

který omezení vlastnictví sleduje. Stupeň

pravděpodobnosti odůvodněný správcem daně

stran budoucí hospodářské situace daňového

subjektu, jakož i výše stanovené daně vyjadřují

ve svém souhrnu uvedenou míru proporcionality.

Česká právní úprava tento předpoklad

výslovně nezná, byl dovozen až jako pravidlo

DAVID NEVESELÝ

JOSEF ŽALOUDEK

LIBOR KYNCL

Foto: 3x archiv

výkladu judikaturou v případech, kdy došlo

k nezákonnému narušení soukromého vlastnictví

formou ZP.

Nástroje jsou

Správci daně v praxi používají ZP v poměrně

rané fázi správy daní a u některých daňových

subjektů, jak jsme uvedli, v rozporu s principem

proporcionality a s konstantní judikaturou NSS

a ÚS. ZP bohužel prakticky nezohledňuje – když

principiálně ani nemůže – presumpci neviny. Byl

zákonodárcem přijat k použití pouze v případech,

kde existují zcela konkrétní indicie svědčící

o nepříznivém budoucím vývoji hospodaření

daňového subjektu a zároveň o nedobytnosti či

o značných, nikoli běžných obtížích při výběru

daně v budoucnu. Tedy u osob v nepříznivém

ekonomickém stavu, u nichž z různých důvodů

hrozí větší množství exekucí, vyvedení majetku

mimo daňový subjekt, insolvence či další

rizika způsobující nebezpečí vzniku dlouhodobě

neuhrazeného daňového dluhu. Mnohdy se

jedná o osoby nekontaktní. Pro vyhodnocení

rizikovosti daňového subjektu existují v daňovém

právu i jiné nástroje, např. v oblasti DPH institut

nespolehlivého plátce, respektive od 1. 7. 2017

i obecněji institut nespolehlivé osoby. Ty však

s institutem ZP nejsou bez dalšího propojeny.

Nárok nanáhradu škody

Mnohé z uvedeného platí též pro zajištění vybraných

výrobků nebo dopravního prostředku

podle § 42 zákona o spotřebních daních, které

sice má oddělený režim, ale v mnoha otázkách je

upraveno obdobně a vychází ze stejných obecných

pravidel jako ZP. V tomto kontextu nezbývá, než

doporučit pouze postup v souladu s požadavky

správce daně tak, aby byla minimalizována rizika

případné odpovědnosti za porušení povinností

souvisejících se zajištěním daně. Lze ale také

rozhodně doporučit obranu všemi zákonnými

procesními prostředky, protože správci daně

mnohdy používají ZP spíše pro jistotu, aniž by

k nim byl skutečný zákonný důvod. Subjekt,

který v následném řízení, například ve spolupráci

s advokátní kanceláří, prokáže, že ZP byl vydán

nezákonně, může vedle jeho zrušení a vrácení

zajištěných prostředků nárokovat i náhradu škody

způsobené nezákonným rozhodnutím a nesprávným

úředním postupem. ■

DAVID NEVESELÝ, PARTNER HAVEL,

HOLÁSEK&PARTNERS

JOSEF ŽALOUDEK, SENIOR ADVOKÁT HAVEL,

HOLÁSEK &PARTNERS

LIBOR KYNCL, PRÁVNÍK HAVEL, HOLÁSEK

&PARTNERS AODBORNÝ ASISTENT

PROVOZNĚ-EKONOMICKÉ FAKULTY MENDELOVY

UNIVERZITYVBRNĚ

www.komora.cz 55


podnikání legislativa

Význam

Criminal

compliance

programů

ve světle soudní

praxe stoupá

Vzhledem ktomu, že se blíží roční výročí novely zákona č. 418/2011 Sb.,

otrestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, je vhodné

poukázat na to, jak mohou takzvané Criminal compliance programy pomoci

právnickým osobám zbavit se jejich případné trestní odpovědnosti.

Shora zmiňovaná novela s sebou mimo

enormní zvýšení počtu trestných činů, které

lze právnické osobě přičítat (z původních

83 novelou navýšeno na 228), přinesla také zásadní

průlom do možnosti právnické osoby bránit se proti

případnému trestněprávnímu postihu, respektive

vybavit se pro případné trestní řízení vlastním

důkazním prostředkem. Novelizované liberační

ustanovení § 8 odst. 5 ZTOPO říká, že „právnická

osoba se trestní odpovědnosti zprostí, pokud vynaložila

veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě

požadovat, aby spáchání protiprávního činu osobami

uvedenými v odst. 1 zabránila“.

Co je veškeré úsilí?

To zákon již neuvádí. Odpověď na tuto otázku je

však možné nalézt v takzvané Metodice Nejvyššího

státního zastupitelství, která mimo jiné přímo

odkazuje na Criminal compliance programy jako

na efektivní liberační opatření, které právnické

osobě může pomoci zbavit se její případné trestní

odpovědnosti. Criminal compliance program lze

ve stručnosti popsat jako kontrolní mechanismus

zavedený v rámci každé moderní společnosti, jehož

cílem je zabezpečit dodržování nejen zákonných, ale

i vnitropodnikových předpisů, které jsou pro danou

společnost závazné a vynutitelné.

Programy namíru

Toto ustanovení tak přináší zcela zásadní posílení

postavení právnické osoby v případě zavedení

systému vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanců

v oblasti Criminal compliance programů, a to

tehdy, pokud jej mají efektivně a účinně implementovány

do svých firemních a obchodních politik.

Tyto programy však musí být ušity na míru dané

právnické osobě a odrážet rizika nejen obchodní

či podnikatelské činnosti, ale také její velikost, počet

zaměstnanců a obchodní vztahy, respektive due

diligence. Dodržování takto nastavených procesů

musí být kontrolováno z pater nejvyššího managementu

právnické osoby, neboť jak ukazuje soudní

praxe, pouhé formální zavedení Criminal compliance

programů bez jejich přímé kontroly a vynutitelnosti

vůči zaměstnancům a obchodním partnerům

nebude ze strany orgánů činných v trestním řízení

akceptováno.

Počet stíhaných roste

Strukturovaná a srozumitelná pravidla a standardy

určující, jak se bránit protiprávnímu jednání

a jiným druhům neetického jednání včetně popisu

vyšetřovacích procesů, napomáhají k vytvoření

vysoce etického prostředí a zároveň napomáhají

odradit potenciálního pachatele od přípravy, pokusu

nebo samotného spáchání takového činu, neboť jen

tak bude možné naplnit předpoklady pro zproštění

se případné kolektivní trestněprávní odpovědnosti.

To vše potvrzuje i současný nárůst trestně stíhaných

právnických osob, kterých je od účinnosti zákona

samotného více než 500. Proporcionální a efektivní

Criminal compliance program tak zajisté bude nedílnou

součástí každé moderně fungující obchodní

společnosti, která klade důraz na čestné a poctivé

obchodní jednání.

V trendu dnešní doby většina společností pečlivě

zvažuje každou investici do své podnikatelské činnosti,

avšak s ohledem na sílící tlaky orgánů činných

v trestním řízení je zcela nepochybné, že investice

do vlastní ochrany směřující proti trestněprávnímu

postihu bude investicí prozřetelnou a návratnou. ■

IVAN LANGER, AK PEČENÝ, FUČÍK, LANGER

56 www.komora.cz


FASHION ARENA

PRAGUE OUTLET

DISCOVER MORE THAN 200 BRANDS

BUS

ALWAYS 30–70 % OFF

OPEN EVERY DAY 10:00–22:00

DIRECT SHOPPING SHUTTLE

FROM PRAGUE CITY CENTRE

Fashion Arena Prague Outlet

Zamenhofova 440, Praha 10 - Štěrboholy

© POC Prague Outlet Center

Only 20 minutes from the center of Prague

Fashion Arena Free Shuttle Bus

from metro A – Depo Hostivař

FASHION-ARENA.CZ


podnikání personalistika

Proč ani kvalitní tým

nemusí přinášet výsledky?

Dnešní doba se vyznačuje vysokou dynamikou a rychle se měnícím prostředím, vnitřním i vnějším. Součástí

našeho každodenního světa se staly nejrůznější technologie, kterých neustále přibývá. Používáme je vběžném

životě, usnadňují nám práci a vmnohém ovlivňují pracovní prostředí.

Mají značný vliv na způsob naší práce i vzájemné

komunikace, udávají směr řízení

firem a zároveň přinášejí změny v nastavení

organizací a firemních procesů. Tyto změny jsou

patrné napříč jednotlivými odvětvími i velikostmi

společností. Obrazem dnešního pracovního trhu je

i velký nedostatek pracovníků v různých oborech.

V důsledku toho se firmy snaží přijít nejen s atraktivní

nabídkou pro potenciální kandidáty, ale i optimalizovat

hlavní firemní procesy a organizační

strukturu tak, aby odpovídaly budoucím potřebám

organizace s ohledem na zachování konkurenceschopnosti

na trhu pracovním i zákaznickém.

58 www.komora.cz

Pro maximální efektivitu

Procesní mapa je mnoha lety praxe prověřeným

a osvědčeným nástrojem k modelování firemních

procesů a jejich následné optimalizaci. Jedná

se o jednoduchý nástroj, který pomáhá firmě

orientovat se v nastavených procesech. Usnadňuje

řízení a rozhodování managementu a zpřehledňuje

procesy a jejich provázanost. Pomáhá pochopit

danou problematiku a fungování firmy, tedy to, co

je pro firmu a její prosperitu klíčové z procesního

pohledu, ale také zmapovat jednotlivé odpovědnosti

manažerů ve společnosti. Poskytuje rovněž

vhled do členění firemních procesů, jaké odborné

oblasti firma pokrývá, a ukazuje kompetence, které

jsou pro firmu důležité a které je potřeba doplnit,

případně kde. Procesní mapa při vhodném spojení

s controllingovými nástroji pomáhá manažerům

mít řízení firmy pod kontrolou a včas identifikovat

kritická místa. Pokud není důsledně zpracovaná

a domyšlená, pak ani ostatní pracovníci níže

v hierarchii firmy nemohou naplno využít svůj

potenciál ve prospěch společnosti a její maximální

efektivity. Nedokážou plnit zadané cíle, což

vede nejenom ke snížené produktivitě práce, ale

dlouhodobě i k mnoha dalším symptomům na poli

pracovních vztahů a motivace.


podnikání personalistika

Není jeden model

Ať už firma rychle roste, nebo se jí naopak daří méně,

neměl by se management spokojit s tím, že bez hlubší

analýzy nabere množství lidí, nebo je dle aktuální

situace společnosti naopak propustí. V obou případech

by se měly revidovat hlavní i podpůrné firemní procesy,

které budou reflektovat jednak dlouhodobé směřování

firmy, její postavení na trhu i očekávaný vývoj odvětví,

nastavené cíle, ale i efektivní způsob spolupráce týmů

a jednotlivců. Není možné obecně říci, že platí jediný

model nebo procesní mapa pro všechny firmy, záleží

na tom, v jakém oboru firma podniká. Spolu s nastavením

procesní mapy by organizace neměla zapomínat

na své lidi, nastavení controllingu a reportingu, který

umožní měřit kvalitu firemních procesů a jejich přidanou

hodnotu s ohledem na ekonomické cíle.

Značka začíná uvnitř

Procesy ve firmě se týkají všech oddělení a tím doléhají

i na každého jednotlivce. Pokud už se firma zabývá

procesy a investuje do jejich správného nastavení, neměla

by opomenout investice hlavně do svých lidí, kteří

se na výsledku firmy podílejí. K nastavení firemních

procesů patří nejen plánování počtu pracovních míst

a nákladů s tím spojených, ale i nastavení odpovídající

ností, motivace a odměňování až po jeho odchod.

Součástí dnešní HR strategie by měla být mimo jiné

i podpora mezigenerační spolupráce, age management

a talent management. Výhodou investice do programů

mezigenerační podpory je získané know-how, za které

již firma zaplatila a nadále zůstane ve firmě, snížení

nákladů na nábor, adaptaci a školení nových zaměstnanců,

možnost učit se ze zkušeností a neopakovat

stejné chyby, protože při časté fluktuaci pracovníků nelze

zajistit předání know-how ani zkušeností. Možnost

vybrat si klíčové talenty a postupně je rozvíjet podle

potřeb firmy je neocenitelná.

Lidé itechnologie

Sledovat každou oblast a propojení jednotlivých procesů

samostatně je náročné. Proto dnes mnohé firmy

využívají komplexní HR IT systémy, které umožňují

obsáhnout a provázat jednotlivé činnosti i procesy a zároveň

je optimalizovat a nastavit s ohledem na budoucí

očekávaný vývoj. Moderní HR IT systémy nebo jejich

manažerské nadstavby umožňují pracovat s dostupnými

daty o zaměstnancích v reálném čase a s jejich

pomocí tak předpovídat budoucí vývoj. To vše je

možné využít při náboru pracovníků, lze odhadnout

i odchody klíčových pracovníků, jaká bude fluktuace

ANDREA LINHARTOVÁ

PALÁNOVÁ

Foto: archiv

DNES VELMI DISKUTOVANÁ ZNAČKA ZAMĚSTNAVATELE AJEJÍ BUDOVÁNÍ NENÍ

JEN OBRAZEM FIRMY NAVENEK, ALE MĚLA BY PRÁVĚ ZAČÍNAT UVNITŘ FIRMY,

UVLASTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, AODPOVÍDAJÍCÍM NASTAVENÍM

FIREMNÍCH PROCESŮ.

komunikační matice, která zajistí efektivní komunikaci

strategie a cílů firmy na všechny pracovníky. Do firemních

procesů by se měla promítat i firemní kultura,

a tím pomáhat spoluvytvářet pracovní prostředí,

podporovat motivaci, retenci a efektivitu zaměstnanců,

celých oddělení i společnosti jako celku. Pokud se však

nepodaří v rámci nastavených firemních procesů sladit

všechny ingredience nebo se časem některé vytratí,

pak se může přihodit i to, že kvalitní tým přestane

dosahovat požadovaných výsledků. Dnes velmi diskutovaná

značka zaměstnavatele a její budování není

jen obrazem firmy navenek, ale měla by právě začínat

uvnitř firmy, u vlastních zaměstnanců, a odpovídajícím

nastavením firemních procesů.

Mezigenerační vztahy

Na jaké oblasti by tedy firma při nastavování procesů

neměla zapomínat z pohledu HR? V první řadě by

měla mít jasnou strategii, aby bylo patrné, kam směřuje

v dlouhodobém horizontu, a HR strategii je nutné

na ni vhodně navázat. HR strategie by měla obsáhnout

celý životní cyklus zaměstnance ve firmě od náboru

a adaptace přes rozvoj a posílení potřebných doved-

nebo nemocnost v určitém období roku a podobné

situace. HR data je pak možné využít jako podklad pro

klíčová manažerská rozhodnutí o budoucím směřování

celé společnosti.

Jak již bylo řečeno, dnes jsou dostupné mnohé technologie

usnadňující práci. Stále však do hry vstupují

lidé, kteří si musí osvojovat nové kompetence a měnit

zavedené postupy práce. Bez ohledu na to, že mnoho

let spolehlivě fungovaly, nemusí být dnes již zcela

efektivní a konkurenceschopné. I když bude do každodenního

života každého z nás vstupovat čím dál více

moderních technologií, stále s nimi budou pracovat

lidé. Stále modernější technologie, stroje a sofistikovanější

IT systémy firmě samy o sobě pokrok nepřinesou.

Lidé se je musí naučit využívat jako běžnou součást

každodenních činností. Hlavním hybatelem pokroku

zůstává změna myšlení na všech úrovních společnosti,

správně nastavené procesy a vhodné kompetence

zaměstnanců, bez nichž ani sebelepší technologie

nepomohou. ■

ANDREA LINHARTOVÁ PALÁNOVÁ, ODBORNICE NA ŘÍZENÍ

LIDSKÝCH ZDROJŮ, PWC ČESKÁ REPUBLIKA

www.komora.cz 59


podnikání vzdělávání

Pro lepší spolupráci

firem astředních škol

Hospodářská komora vyvíjí službu pro malé astřední podniky. Cílem je intenzivní spolupráce firem

astředních škol. Ještě vdevadesátých letech minulého století byl vnašich zemích funkční systém duálního

vzdělávání se zavedenou praxí středoškoláků vefi rmách.

Na to, jak náš systém funguje, se tehdy jezdili ptát

zástupci sousedních zemí, aby se inspirovali,

jak vlastní systém zavést či vylepšit. V průběhu

reformy školství byl duální systém postupně

zrušen, čímž došlo k přerušení vazeb středních škol

a zaměstnavatelů. Právě evropský projekt pod názvem

AC4SME je zaměřen na podporu rozvoje spolupráce

malých a středních podniků a středních škol

při zajišťování dostatečné odborné praxe studenta

v průběhu studia. Sdružuje 12 evropských zemí a jeho

cílem je koncentrovat dobrou praxi do tzv. nástrojů

– tedy manuálu pro pracovníky, kteří mají v popisu

práce tuto aktivitu, ať již na straně zaměstnance, nebo

střední školy.

Překonejme bariéry

V praxi je však často problém nejen pro školy, ale

i pro malé a střední podniky vůbec s takovouto

činností začít. Překonání určitého množství administrativní

zátěže spojené se zaměstnáním studenta,

určité výlohy na znehodnocený materiál či nástroje

a konečně snížená produktivita pracovníků firmy, kteří

se musí věnovat těmto učňům, to vše jsou často bariéry,

které podniky nedokážou překonat. Právě proto

60 www.komora.cz

vznikl projekt zaměřený na vyškolení tzv. koučů, kteří

pomohou v této situaci tyto bariéry překonat.

V rámci programu zřídila HK ČR dvě pracovní

pozice koordinátorů odborného výcviku. Služby

koordinátorů jsou určené pro malé a střední

podniky, které chtějí navázat spolupráci se školou

a přijímat žáky na odborný výcvik. V souvislosti

s tím vznikl i Průvodce pro malé a střední podniky

– přijímání žáků na odborný výcvik. Tento

průvodce vám krok za krokem poradí, jak navázat

spolupráci se školou a realizovat odborný výcvik.

Průvodce představen

Na konci září se na půdě HK ČR konal seminář se

zástupci firem, které se chtějí zapojit. Průvodce pro

malé a střední podniky byl na semináři představen

a diskutovalo se o něm. Výstupy projektu jsme

rovněž konzultovali s Akademií řemesel Praha

– Střední školou technickou, která je jedním

z průkopníků duálního vzdělávání u nás. Její ředitel

Ing. Drahoslav Matonoha k tomu dodává: „Akademie

řemesel Praha – SŠt má celkem osm set padesát

žáků. Potřebuje umístit do firem na realizaci odborného

výcviku zhruba tři sta padesát žáků druhých

a třetích ročníků, což je velký problém. Zájem firem

začal vzrůstat až poslední dva roky. Situace byla

tak závažná, že jsme museli zřídit pracovní místo

tzv. koordinátora odborného výcviku. Koordinátor

zastupuje školu při jednání s firmami, vysvětluje jim

podmínky spolupráce, povinnosti firmy… a zároveň

monitoruje u každého žáka, zda plní předepsaný

vzdělávací program.“ ■

VÍT ŠUMPELA


Multirisk

oděvy od Altrevy

chrání zdraví

i život

SVAŘOVÁNÍ A OHEŇ

KYSELINY A ŽÍRAVINY

VYSOKÉ NAPĚTÍ

ELEKTROSTATICKÁ

OCHRANA

ZVÝŠENÁ VIDITELNOST

KOMFORTNÍ NOŠENÍ

SNADNÁ ÚDRŽBA

www.altreva.cz


podnikání řemesla

Jsem

řemeslník,

kdo je víc?

Hrdost nařemeslo

sevytratila aje to jeden

ze znaků, který dávno

předznamenal současný

problém nedostatku

kvalifi kovaných řemeslníků.

Vždyť kdo by chtěl pracovat

napozici, nakterou

nemůže být hrdý.

62 www.komora.cz

Rozpad učňovského školství, taženého státními

podniky. Křivka demografického vývoje.

Nedostatek kvalitních pedagogů, málo atraktivní

učňovské programy, nízká míra přizpůsobení

se moderním trendům. To jsou příčiny, které lze

celkem snadno pojmenovat v obecné rovině. Na vině

je i trend adorace vzdělání a jeho vyšší dostupnost.

Maturita a vysokoškolský diplom jsou společensky

chápány nejen jako vzdělanost, ale jako cesta

ke klidnému, čistému a respektovanému pracovnímu

postavení, nejlépe se služebním mobilem,

notebookem a autem. A kdo by si tohle pro své děti

nepřál? Musíme změnit mnohé, abychom současnou

situaci změnili. Lze to vůbec?

Začít už před školou

Setrvačnost myšlení je značná. Změnit musíme především

vlastní vztah k řemeslu a řemeslníkům. Ti sami

přiznávají, že jejich renomé často kazí nekvalifikovaní

řemeslníci, kteří si spíše přivydělávají, než že by

se řemeslem živili. Kvalitní řemeslo totiž zaslouží úctu

i obdiv. A trendem je se k němu vracet. Prvním úkolem

je dostat skutečné zájemce do učilišť a škol. Jenže jak

najít skutečné zájemce o sedlařinu, když sedlářství

a brašnářství dnes takřka nikdo neprovozuje. Přitom

za kvalitní ručně šitou koženou brašnu zaplatíte několikrát

víc než za tu z výrobní linky. Pozvednout atraktivitu

oboru je úkol pro cechy, pro mistry řemesla, pro

média. A pro školy a vzdělávací instituce. Je poměrně

tristní, že v řemeslných oborech se dnes často prosazují

ti, kteří původní profesí mířili úplně jinam, ale chtěli

si koupit něco, co nemohli sehnat, zkusili si to vyrobit,

pak to vyrobili přátelům a nakonec z toho vytvořili

svou novou profesi. Chuť vzdělávat se v určitém oboru

je prvním předpokladem pro budoucího řemeslníka.

To nevyřeší žádná směrná čísla, žádné náborové akce.

Jejich výsledkem sice mohou být plnější učiliště, ale

po vyučení se ti, co vytrvali, stejně rozběhnou jinam.

Propagujme řemesla a řemeslné mistrovství všude, kde

je to možné, začněme u malých dětí. Milan Macholán,

ředitel úspěšné strojírenské firmy PBS Velká Bíteš,

tvrdí, že začínat v osmých či devátých třídách dnem


podnikání řemesla

CHUŤ VZDĚLÁVAT

SEVURČITÉM OBORU

JEPRVNÍM PŘEDPOKLADEM

PRO BUDOUCÍHO

ŘEMESLNÍKA.

TO NEVYŘEŠÍ EŠÍ ŽÁDNÁ

SMĚRNÁČÍSLA,

ŽÁDNÉ D É NÁBOROVÉ

AKCE.

Poměr mezi počtem řemeslníků apočtem obyvatel vkrajích

Zdroj: Analýza AMSP ČR aČSÚ

Region Počet obyvatel Počet řemeslných živností Hrubá mzda

Praha 1280508 106993 35187 Kč

Středočeský kraj 1338982 113482 27730 Kč

Jihočeský kraj 638782 60218 24835 Kč

Plzeňský kraj 578629 50336 26498 Kč

Karlovarský kraj 296749 26644 23612 Kč

Ústecký kraj 821377 65188 25148 Kč

Liberecký kraj 440636 42315 25622 Kč

Královéhradecký kraj 550804 53561 25140 Kč

Pardubický kraj 517087 46540 24707 Kč

Kraj Vysočina 508952 43932 25222 Kč

Jihomoravský kraj 1178812 102516 26629 Kč

Olomoucký kraj 633925 52177 24666 Kč

Zlínský kraj 583698 57384 24342 Kč

Moravskoslezský kraj 1209879 88131 25171 Kč

ZVEME VÁS NA VÝSTAVU

JEDINÝ

SPECIALIZOVANÝ

VELETRH V ČR

7. ročník exkluzívního veletrhu autobusů

a hromadné dopravy CZECHBUS 2017

zaplní celý Průmyslový palác Výstaviště Holešovice a přilehlé plochy

Žhavé novinky v českých premiérách – autobusy, trolejbusy, 21 značek renomovaných světových výrobců

z Evropy a Asie. A k tomu komponenty pro autobusy, informační technologie a IT pro hromadnou dopravu,

náhradní díly, garážová a servisní technika. Vystavovatelé z Česka, Slovenska, Německa, Číny, Itálie,

Rakouska, Švýcarska, Švédska, Turecka, Polska. Přehlídka veteránů, odborné konference, semináře.

Generální partner: Sdružení dopravních podniků ČR.

Každý den od 9.00 do 17.00 hod.

Více na www.czechbus.eu

www.komora.cz 63


podnikání řemesla

NÁZOR ZPRAXE

Po letech praxe nevěřím na spásu v podobě

propagačních spotů a letáků do škol.

Nepomůže, když budeme svým dětem říkat,

že řemeslo je bohulibé, protože je čtvrtstoletí

učíme, že manuální práce jsou za trest. „Uč se,

nebo půjdeš k lopatě.“ Skutečný problém vidím

v tom, že došlo v poslední době k masivní

dehonestaci manuálních prací a že současný

trh nepřijme vyšší cenu práce. Normou se stal

maximální tlak na minimální cenu, a to i tam,

kde by to být nemuselo. Protože úředníci mají

často strach, že pokud nevyberou nejlevnější

zakázku, budou obviněni z úplatků. U nás se

nejlepší stalo synonymem slova nejlevnější.

A to je špatně. Z té situace nevidím jinou cestu

než postupnou proměnu myšlení, nějakou

společenskou katarzi, která ovšem bude trvat

hodně dlouho. A musí být podpořena výrazným

růstem mezd řemeslných profesí, protože

kvalitní řemeslník za nejnižší cenu není ochoten

pracovat. Odchází tam, kde má lepší mzdu

nebo alespoň příjemnější prostředí. Slováci se

vrátili na Slovensko, kde se ekonomika rozjela.

Rumuni jsou v Německu, kde mají lepší

podmínky, nebo se vrátili domů. S Ukrajinci

je potíž, protože náš stát je neumí dost dobře

zdanit, a tak jejich výjezdu brání. Bez ohledu

na to ale musím říci, že dovoz pracovní síly

není řešením, může dočasně pomoci, ale

nemůžeme na tom stavět. Závislost na dovozu

pracovní síly je riziková a likvidační. ■

ING.PAVEL FRIC,

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

CECHU SUCHÉ VÝSTAVBY ČR

otevřených dveří je pozdě. Nelze než souhlasit.

Začít je třeba už u předškoláků.

Osobnosti doučilišť

Přivedeme-li už do učilišť ty, u nichž se podařilo probudit

zájem o obor, nesmíme ten zájem zabít špatnou

nabídkou. Bohužel, kvalita pedagogů na učňovských

školách není lákadlem, která by přitáhla. Lze se smířit

s tím, že pozice mistra na učilišti bude společensky

možná méně prestižní než pozice vysokoškolského

profesora, ale každá z nich také nese jiné nároky.

Přiveďme do škol a učilišť ty nejlepší z praxe. Sdílená

ekonomika nám dává radu – není nutno mít takového

praktika na plný úvazek, ale nevyužít jeho schopností

by bylo chybou. Částečné řešení by mohl přinést duální

systém či mistrovské zkoušky. V obou oblastech

ale místo kroků vláda i ministerstvo spíše přešlapují.

Jde o krok, jehož výsledky přesahují rámec volebního

období, proto není prioritou. Což se sice dá pochopit,

ne omluvit. Nicméně na zásadní změnu v tomto bodě

spoléhat by bylo bláhové, a tak jedinou cestou je, aby

se firmy a obce samy zaměřily na podporu řemesel,

učilišť a středních škol připravujících absolventy pro

praxi. Společně. Protože vydělají všichni. Firmy získají

budoucí pracovní sílu, obce řemeslníky. Ty totiž

všichni hledáme ve svém nejbližším okolí, průzkumy

dokazují, že nejdále v okruhu padesáti kilometrů.

Není tu málo firem, které se tuto cestu snaží prošlapat.

Mohlo by jich být více. Stále silněji si totiž uvědomujeme,

že spolupráce firem a regionu je zdravá. A ostatně,

je to i obsah původní myšlenky Jana Antonína Bati –

dát lidem práci, vzdělání i servis. Regionální učňovská

střediska, na jejichž financování i výuce se podílejí

ekonomičtí lídři regionu i drobní mistři řemeslníci,

takovou cestu představuje. Jen by jí konečně mohla dát

zelenou a podporu i vláda.

Nesmyslné předpisy

Martin Podzimek, šéf tuzemské stavební společnosti,

před časem přiznal, že někdy jde proti

řemeslu i tlak na dokonalost. Některé stavební

normy jsou totiž tak přísně nastavené, že není

v lidských silách je dodržet. Odchylka od nich

je přitom okem neviditelná a jejich splnění

nepřináší žádnou významně vyšší kvalitu. Jen

to zkrátka dobře vypadá. Pokud se podaří nastavit

atmosféru v těch krocích, jak byly popsány,

odpadl by poslední problém – totiž skutečnost,

že jen malá část těch, kteří se vyučí, se skutečně

oboru věnuje. I s tím má Martin Podzimek,

stejně jako řada dalších, svou osobní zkušenost.

Jeho stavební firma se dříve ve vlastní podpoře

učňů angažovala. Nicméně většina z absolventů

do jeho firmy nikdy nenastoupila a prohlašovala

to již v průběhu studia. Efektivita takto

investovaných prostředků je samozřejmě nulová.

Řemeslníků je málo, počet absolventů učilišť

poklesl za posledních deset let de facto o více než

polovinu. Zvyšování jejich podílu na učilištích

ale podle některých odborníků není efektivní

cestou. Tou je především zkvalitňování výuky,

zvyšování atraktivity řemeslných oborů a budování

zájmu o obor tak, aby absolventi v oboru

zůstávali. Vzdělávací společnost Scio Ondřeje

Šteffla již před šesti lety publikovala studii, podle

níž je zvyšování počtu žáků na odborných učilištích

v přímém rozporu s evropským a celosvětovým

trendem zlepšování konkurenceschopnosti,

kvality vzdělávání i snahou o zvyšování vzdělanosti

obyvatel, tedy dosahování vyšších stupňů

ve vzdělávacím systému. ■

PETR KARBAN

VOLNÁ

VSTUPENKA

7. STŘEDOEVROPSKÝ VELETRH AUTOBUSŮ, HROMADNÉ

DOPRAVY, GARÁŽOVÉ A SERVISNÍ TECHNIKY

21. - 23. 11. 2017

Výstaviště Praha - Holešovice

www.czechbus.eu

Firma: .............................................................

IČO: .................................................................

Kontaktní osoba: ...........................................

E-mail: ............................................................

JAKO VSTUPENKA PLATÍ POUZE ORIGINÁL

VÝSTŘIŽEK.

PO PŘEDLOŽENÍ TOHOTO VOUCHERU ZÍS-

KÁTE NA POKLADNĚ VOLNOU VSTUPENKU.

PLATÍ POUZE PO VYPLNĚNÍ.

Záštita: Generální partner: Partner:

Pořadatel:

V souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. poskytuji

souhlas s využitím uvedených údajů pro účely

rozeslání obchodních sdělení elektronickou poštou

společností INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o.

64 www.komora.cz


advertorial

Revoluční a šetrná léčba

hemoroidů metodou HAL-RAR

Metoda HAL-RAR (Haemorrhoidal Artery Ligation-Recto Anal Repair) je vyzkoušenou technikou, která po celém

světě již přibližně 20 let šetrně aúčinně řeší problémy, které nemocným přináší onemocnění hemoroidálních uzlů

konečníku. VPraze ji nabízí Klinika GHC, která se nachází v těsné blízkosti Václavského náměstí.

MUDr. ROMAN FRAŠKO,

Ph.D.

BLIŽŠÍ INFORMACE NA

WWW.GHC.CZ

Tel: +420 234 094 440

Foto: archiv

Hemoroidy jsou normální součástí konečníku

a hrají v něm důležitou roli, například

přispívají ke schopnosti konečníku stolici

udržet. V určitých případech však dochází k jejich

zvětšení, mohou se částečně, či zcela, přechodně,

či trvale posunovat ven z konečníku. Příčinou je

ochablost stěn žil této oblasti, na které se podílí

genetické, vrozené a dědičné faktory, u žen obvykle

porody. Velice častým důvodem je chronická zácpa.

Důsledkem těchto změn je opakované menší či větší

krvácení při stolici a po ní, časté záněty a bolestivé

zatvrdnutí jednotlivých varikózních uzlů. Všechny

tyto stavy jsou pro nemocného velmi nepříjemné,

a navíc mnohé z příznaků, které jsou hemoroidům

připisovány, mohou být ve skutečnosti důsledkem

jiného, potenciálně život ohrožujícího onemocnění

konečníku. Včasná diagnostika, jednoduché anoskopické

vyšetření, je zásadní.

Šetrná aúčinná léčba

Existuje řada metod terapie hemoroidálního

onemocnění, od léčby pomocí místně, či celkově

podávaných léčiv po ambulantní metody ošetření

hemoroidálních uzlů, což je Barronova ligatura,

či koagulace infračerveným světlem, eventuálně

kryoterapie. Ambulantní metody ošetření však

neumožňují trvalé odstranění hemoroidů a recidivy

onemocnění jsou typické a časté. Radikální techniku

pak představují klasické operace, kdy jsou hemoroidy

zcela odstraněny, ovšem za cenu prodloužené

doby hojení, která může dosáhnout až ke dvěma

měsícům.

Metoda HAL byla vyvinuta v 90. letech 20. století

v Japonsku. Umožňuje přesnou identifikaci přívodné

cévy, která zásobuje příslušný hemoroidální uzel,

typicky jsou v konečníku tyto uzly přítomny tři.

Díky této identifikaci pomocí speciálního anoskopu

s ultrazvukovou sondou je možno cévu pod sliznicí

nalézt a opichem ji uzavřít. Je tak uzavřen přítok

krve do uzlu a následně dochází k jeho zmenšení až

vymizení. Nevznikají při tom žádné defekty na sliznici

konečníku a hojení probíhá velmi rychle. V roce

2005 byla metoda HAL doplněna o RAR modalitu,

kdy chirurg pomocí pokračujícího stehu provádí

vyzvednutí sliznice konečníku směrem dovnitř, a tak

řeší i prolaps konečníku, který se často při hemoroidálním

onemocnění vyšších stadií vyskytuje.

Metoda HAL-RAR je vysoce účinná technika, kterou

lze provést během krátké, přibližně třicetiminutové

narkózy. Nevznikají při ní defekty na sliznici

konečníku či kůži kolem něj a rekonvalescence je tak

výrazně kratší než při jiných radikálních operačních

technikách. Na Klinice GHC Praha je profesionální

tým, příjemné a diskrétní prostředí spolu s metodou

HAL-RAR zárukou kvalitního ošetření. ■

MUDr.ROMAN FRAŠKO, Ph.D.,

CHIRURG KLINIKY GHC PRAHA

STUPNĚ HEMOROIDŮ

1. stupeň: mírně zvětšené hemoroidální polštářky

2. stupeň: zvětšené polštářkovité útvary, které

zasahují do análního otvoru při tlaku, ale pak

sesamy opět stáhnou

3. stupeň: výrazně zvětšené hemoroidální

polštářky vyžadující manuální zatlačení zpět

doanálního otvoru

4. stupeň: extrémně zvětšené polštářkovité útvary,

které již nelze zatlačit zpět

66 www.komora.cz


Do Asie z Prahy

přes Moskvu

S Aeroflotem do Hanoje, Ho Či Minova Města, Bangkoku, Šanghaje, Pekingu,

Dillí, Hong Kongu, Malé a dalších měst. Pohodlný a krátký přestupní čas

V Moskvě. Občerstvení na palubě a zavazadla v ceně letenky.

Více než 300 destinací, více než 60 zemí.**

Ergonomická sedadla

v ekonomické třídě

15 typů speciálních

jídel

Plně sklopná křesla

v Business třídě

na dálkových letech***

Vysoce kvalifikovaná

posádka

Jedna z nejmladších

letadlových flotil na světě

Třída Comfort na letadlech

Boeing 777

Pohodlný přestup na letišti

Šeremetěvo v Moskvě

THE WORLD`S

4-STAR AIRLINE

www.aeroflot.com

*Letní letový řád platný do 28.10.2017. Časy

a směrování letů se mohou změnit. **Včetně

pravidelných letů Aeroflotu, dceřiných společností

a „code-share“ letů. ***Dostupné na letadlech

Boeing 777 a Airbus 330.

Install app:


OBSAHUJE:

Zpáteční letenku z Prahy do Bruselu a zpět za 4029Kč*

Neomezené cestování vlakem po Belgii

Poukaz na aktivity ve 2 městech dle vlastního výběru

Rezervujte na

brusselsairlines.com

*Podmínky na webu.

More magazines by this user