28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Udělám krok...<br />

Udělám krok<br />

ještě je<strong>den</strong><br />

a budu u tebe<br />

... než se zřítím<br />

budu křičet<br />

ve svém šílenství<br />

utiší <strong>mě</strong> až tvůj dotek<br />

uklidní můj roztěkaný pohled<br />

dá mi spočinout v míru<br />

udělám krok<br />

než se zřítím<br />

ještě ti pohlédnu do očí<br />

tvá ruka už <strong>mě</strong> nezachytí<br />

zřítím se<br />

ztratím se v temnotách.<br />

Vlna<br />

Vlna<br />

pak dlouhé ticho<br />

sladké...<br />

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!