28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

pustil jsem si televizi<br />

a nechal se oblbovat<br />

modrým blikáním<br />

bylo mi z toho všeho zle<br />

vy dnes nevíte nic o vášni<br />

ani o lásce<br />

naklonila se nade <strong>mě</strong><br />

s úmyslem <strong>mě</strong> políbit<br />

uhnul jsem<br />

a zřej<strong>mě</strong> se mi tváří mihl<br />

výraz znechucení...<br />

ty hajzle!<br />

Pátek třináctýho<br />

Stavil se pro <strong>mě</strong> Tony<br />

že pojedeme do pouště<br />

umí anglicky ještě hůř než já<br />

ale to nám nevadilo<br />

seděli jsme na kopci<br />

a poslouchali vítr<br />

má žena za mnou volala<br />

že jsem úplnej blázen<br />

ať se nevracím<br />

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!