28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

motýli<br />

a naše duše ve t<strong>mě</strong><br />

sdílí...<br />

co?<br />

vesmíry bez víry.<br />

Druhá kosmická rychlost<br />

Dosáhl jsem druhé kosmické rychlosti<br />

a opustil tě<br />

letím vesmírem<br />

vstříc neznámu<br />

hledám novou planetu<br />

rozkrojil jsem kapii<br />

její šťáva se rozstříkla po stole<br />

připomněla mi tvou menstruační krev<br />

kterou sis roztírala po svém podbřišku<br />

dosáhl jsem druhé kosmické rychlosti<br />

právě včas<br />

<strong>když</strong> brousila sis nože<br />

a lačně mhouřila oči<br />

okovy zacvakly na prázdno<br />

pro tentokrát<br />

dívám se na Měsíc<br />

z už bezpečné vzdálenosti.<br />

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!