28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nekonečno<br />

Stereotyp<br />

prosklené zdi vězení<br />

hýčkané<br />

vražedná slušnost<br />

nediv se<br />

mlčím<br />

jsem z jiného světa<br />

vymaloval ho sám Monet<br />

ta vzpoura je ve mně odjakživa<br />

cítil jsem to<br />

obětním beránkem<br />

ve své vlčí krvi<br />

poražený mezi vítězi<br />

s trochou naděje<br />

na dně sil<br />

kde <strong>mě</strong>ním se v nekonečno…<br />

V půli <strong>noc</strong>i<br />

Noční krajinou<br />

rozpůlenou<br />

na břehu řeky<br />

pouštím slova<br />

po proudu<br />

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!