28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Plakal<br />

Plakal<br />

a pěstmi bušil<br />

do prašné ze<strong>mě</strong><br />

hrdina utekl<br />

skrčený v koutě<br />

lhal<br />

tolikrát<br />

plakal<br />

a svět<br />

zarytě mlčel<br />

říkal pravdu<br />

a plakal<br />

byla tma<br />

a svět<br />

zářil barvami<br />

smečka lvů<br />

odcházela pryč<br />

hladová...<br />

plakal<br />

a jeho smích<br />

nikdo nevnímal.<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!