28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Slunce bez těla<br />

Slunce bez těla<br />

bázeň Měsíce<br />

má milá<br />

má milá...<br />

hra<br />

porcelánová panenka<br />

stále panna<br />

na konci<br />

brodí se krví<br />

sama<br />

Slunce bez těla<br />

smutná<br />

bílá<br />

hlubina osa<strong>mě</strong>lá<br />

- na konci<br />

světa.<br />

Ve smír<br />

Vesmír<br />

nekonečný<br />

ztrácíme se<br />

navzájem<br />

sami sobě<br />

25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!