28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

natahuji ruce<br />

do prázdna<br />

kde tušil jsem<br />

tebe<br />

tvé dlaně<br />

hlavu na polštáři...<br />

sen o samotě<br />

dnes večer<br />

obzor krvácí<br />

víc než jindy<br />

vesmír<br />

stu<strong>den</strong>ý<br />

<strong>když</strong> otočíš se<br />

zády<br />

nikdy<br />

to nebude jinak.<br />

26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!