28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Protnu noční tmu<br />

...<br />

Protnu noční tmu<br />

ostruhy z bodláčí<br />

namaluji kousek duhy<br />

až odejdu<br />

zanechám<br />

ticho<br />

šepot<br />

tlukot<br />

teplo<br />

na stéblech trávy<br />

jelení krev<br />

šípem logiky<br />

bořím hrady snů<br />

tam v nebi<br />

jsme dva<br />

tady a tam<br />

v kruhu<br />

tančíš<br />

krev<br />

tlukot<br />

teplo<br />

tvá drobná ňadra<br />

v dlaních<br />

hladových...<br />

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!