28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

něco neznámého<br />

padá ti z očí<br />

- slzy vysvobození<br />

padají na dno<br />

a bubnují<br />

v zrychleném rytmu srdce.<br />

Nahý<br />

Roztříštěné zrcadlo světa<br />

oheň najednou nepálí<br />

a led nezebe<br />

nahý<br />

v nekonečnu<br />

na začátku<br />

v kotoulech představ<br />

a saltech názorů<br />

najednou není nic<br />

pevná zem<br />

zmizela za obzorem<br />

neboj se<br />

nahý námořníku…<br />

29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!