28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Moje duše se projevuje psaním. Nechávám<br />

vám její otisk na papíře. Ta slova uvnitř<br />

způsobují zvláštní chvění...<br />

Sleduji vás už hodně dlouho...<br />

A přesto se marně snažím<br />

napodobit život.<br />

32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!