28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Horkej noční vítr<br />

Horkej noční vítr<br />

odnesl můj spánek<br />

kamsi na jih<br />

jemně laská<br />

odřený auta před naším domem<br />

temná okna naproti<br />

lákají<br />

jejich slepý tajemství<br />

pohlcuje<br />

oddechování spáčů<br />

utichl motor<br />

bouchly dveře<br />

a spěšné kroky<br />

hnané pleskáním prvních kapek<br />

žízeň rozpáleného betonu<br />

nekonečná touha pít<br />

horkej noční vítr<br />

bdělost<br />

panelákový dřímoty<br />

a <strong>noc</strong><br />

krade sny.<br />

35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!