28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

jen já a ty<br />

v jednom<br />

dva světy<br />

naše<br />

štěstí?<br />

Je tma<br />

Je ticho,<br />

večer svlékl <strong>den</strong><br />

z toho zářivého pláště<br />

a tma<br />

tiše dopadá<br />

na naše ramena…<br />

kdo ukradl nám sny<br />

a teď ohavně se vysmívá<br />

naší samotě?<br />

kdo vzal nám ony šťastné dny<br />

kdy pevně držel jsem tě za ruce...<br />

teď, <strong>když</strong> stojíme vedle sebe<br />

je tma<br />

a nevidím ti do očí<br />

je tma<br />

a černočerné nebe…<br />

38

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!