28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

je ticho<br />

louka je pustá<br />

<strong>když</strong> odlétli motýli<br />

je tu ticho a smutno<br />

<strong>když</strong> láska časem je znavená<br />

a tma tiše dopadá<br />

na naše smutná ramena...<br />

Křehký<br />

Opuštěný anděl<br />

křehký<br />

z hlíny<br />

a jeho<br />

věčný ús<strong>mě</strong>v<br />

tiché stěny<br />

děsivé stíny<br />

tepla lačný<br />

marnosti<br />

záchvěv.<br />

Jen lehce<br />

Jen lehce<br />

dotknu se tě<br />

- <strong>mě</strong>kce<br />

39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!