28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ledové hvězdy<br />

Trhá <strong>mě</strong> na kusy<br />

bolest vzpomínek<br />

Iris<br />

ukrytá v kameni<br />

- neexistuje<br />

ztracený<br />

v kruhu bludů<br />

temné svítání<br />

teď a tady<br />

ještě chvíli<br />

a přebolí...<br />

podzimní slunce<br />

<strong>mě</strong> miluje<br />

a já jej<br />

v ostružinách zapleteni<br />

malé děti<br />

večery už studí<br />

nebe je prázdné<br />

jako tvůj pohled<br />

ve stínu<br />

ledové hvězdy...<br />

43

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!