28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

já jsem já<br />

a ty jsi ty<br />

on je on<br />

je cizí<br />

tenhle je náš<br />

a tohle je<br />

náš nepřítel<br />

železné obruče<br />

kolem srdce<br />

ruce v kapsách<br />

frajere<br />

máš se dobře<br />

nevidím<br />

neslyším<br />

necítím...<br />

potřebuješ pomoct?<br />

tvoje chyba<br />

dívám se jinam<br />

a jdu dál<br />

můžeš si za to<br />

přece sám<br />

jen abych to nebyl já<br />

ale já se mám dobře<br />

není to moje vina<br />

ale tvoje<br />

46

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!