28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tichý průvodce<br />

Pohybuji se tiše<br />

a nenápadně<br />

vidím vaše srdce<br />

pamatuji si víc<br />

než bych asi <strong>mě</strong>l<br />

miluji západy slunce<br />

prašnou cestu<br />

k nekonečnému obzoru<br />

mám rád dívčí smích<br />

to křehké štěstí<br />

nevědomosti<br />

vidím zářit vaše srdce<br />

v temném labyrintu<br />

dalších vtělení<br />

jsem průvodce<br />

po staletí<br />

pohybuji se tiše<br />

a nenápadně<br />

pamatuji si víc<br />

než bych <strong>mě</strong>l<br />

tvé vlasy ve větru<br />

49

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!