28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ve sklepení<br />

na dně<br />

na dně<br />

v hlubinách Ze<strong>mě</strong><br />

malovat světlem<br />

na tvá nahá záda<br />

vášnivé příběhy<br />

kradu ty vzácné okamžiky<br />

- zloděj bez viny<br />

... a co ty?<br />

Nahým <strong>mě</strong>stem<br />

Nahým <strong>mě</strong>stem<br />

v <strong>noc</strong>i<br />

taxíkem zoufalství<br />

až na dno bolesti<br />

pošetilostí<br />

zpitý<br />

rudým světlem<br />

posedlý<br />

jako tolikrát<br />

ztracený<br />

51

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!