28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

omámený<br />

vzpomínkami<br />

na včerejšky<br />

se už nehraje<br />

nahým <strong>mě</strong>stem<br />

pořezané nohy<br />

osamocený<br />

před úsvitem<br />

- svatý muž<br />

krví zbrocený<br />

s potrhaným srdcem.<br />

52

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!