28.11.2017 Views

Nick.T - Zrazuji den když, objímá mě noc?

poetry book

poetry book

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

pád<br />

do tmy<br />

do beznaděje<br />

na dně hluboké studny<br />

hladové krysy<br />

hodují na mém těle<br />

trup bez srdce<br />

hlava bez očí<br />

ruka bez ruky<br />

nářek<br />

bez utěšitele<br />

v šedivém bahně<br />

zapomněl jsem<br />

na sebe<br />

a umírám<br />

v rukou meč zlatý<br />

bodnu tě<br />

pak znovu<br />

a znovu...<br />

pohřeb<br />

přítele nepřítele<br />

pak budu tu pro tebe.<br />

55

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!